Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Z ostatniej chwili


Konkurs PakStar 2010
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań (COBRO) wspólnie z Polską Izbą Opakowań (PIO), Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie (ASP), zarządem Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP) oraz Internetowym Serwisem Branżowym www.opakowania.com.pl zapraszają studentów, projektantów, producentów i użytkowników opakowań oraz materiałów opakowaniowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Opakowań PakStar 2010 i Krajowym Konkursie Projektów Opakowań Student PakStar 2010.
Organizatorzy konkursów zachęcają do ubiegania się o prestiżowe nagrody za najlepsze opakowania i materiały opakowaniowe oraz projekty opakowań, otwierające drogę do współzawodnictwa w światowych konkursach opakowań: WorldStar i WorldStar Student Award, organizowanych przez Światową Organizację Opakowań WPO (World Packaging Organization).
Zgodnie z regulaminami, do udziału w konkursie PakStar 2010 mogą być zgłaszane opakowania lub ich elementy (np. etykieta) oraz materiały opakowaniowe, wyprodukowane i/lub stosowane do pakowania wyrobów w Polsce (wprowadzone do obrotu), natomiast w konkursie Student PakStar – projekty opakowań. Wzory i projekty zgłaszać mogą studenci, projektanci, producenci oraz użytkownicy opakowań i materiałów opakowaniowych, występujący jako osoby fizyczne lub prawne, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody właściciela autorskich praw majątkowych.
Komisja Konkursowa, składająca się z uznanych autorytetów z zakresu projektowania, wzornictwa przemysłowego, produkcji, stosowania i utylizacji opakowań, dokona oceny wzorów w oparciu o następujące kryteria: nowoczesność rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i wzorniczych, przydatność do mechanizacji i automatyzacji procesów pakowania, ochrona zawartości, walory ekologiczne, informacyjne, estetyczne i reklamowe.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 31 lipca 2010. Nagrodzone i wyróżnione wzory będą eksponowane w odrębnym stoisku na targach Taropak 2010, a następnie we Wzorcowni COBRO.
Formularze zgłoszeń i wzory/projekty opakowań należy przesłać do 31 maja 2010 pod adresem: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań, 02–942 Warszawa, ul. Konstancińska 11.
Informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze Konkursu pod numerem telefonu 22 842 20 11 w. 40 oraz na stronach internetowych: COBRO: www.cobro.org.pl, PIO: www.pio.org.pl, ASP: www.asp.waw.pl, MTP: www.taropak.pl, Internetowy Serwis Branżowy: www.opakowania.com.pl
Nowo?ci Goss International
Firma Goss International poinformowa?a, ?e istniej?ca od 1980 roku i zatrudniaj?ca 135 osób drukarnia Press and Publishing w Omanie zainwestowa?a w offsetow? zwojow? maszyn? Goss Community SSC. Sk?ada si? ona z czterech zespo?ów drukuj?cych – jeden z nich b?dzie przeznaczony do wysokojako?ciowego heatsetu (strony z pe?nokolorowymi reklamami i ok?adki). Maszyna, drukuj?ca z pr?dko?ci? 35 tys. str./godz., rozpocznie prac? w czerwcu br. – pracuje na wst?dze o maks. szeroko?ci 889 mm. B?dzie drukowa?a m.in. dziennik „The Muscat Daily”, który wydawany jest w j?zyku angielskim, i tygodniki „The Week” i „Al Isbou’a”.
*
W styczniu Goss International podj?? strategiczn? wspó?prac? z firm? PacSys, Inc., która ma jej pomóc w rozpropagowaniu w Ameryce Pó?nocnej nowych modeli offsetowych maszyn zwojowych z serii Sunday przeznaczonych na rynek opakowa?. Urz?dzenia z serii Goss Sunday mog? zadrukowywa? wst?g? o szeroko?ci od 510 do 1905 mm i wykorzystywane s? g?ównie do zadruku opakowa? gi?tkich i etykiet. Maszyny s? wyposa?one w zaawansowane technologicznie rozwi?zania (m.in. nowa technologia quick change sleeve), które skracaj? czas narz?du maszyny i zmniejszaj? ilo?? produkowanego odpadu.
Inwestycje KBA w Würzburgu
Koenig & Bauer AG (KBA) już prawie od 193 lat produkuje w Würzburgu maszyny drukujące. W sierpniu 1817 r. Friedrich Koenig i Andreas Bauer założyli w Kloster Oberzell na lewym brzegu Menu pierwszą na świecie fabrykę maszyn drukujących. Leżący po drugiej stronie rzeki, obecnie macierzysty zakład KBA Würzburg został kupiony w 1901 r. Od tego czasu, a więc od 109 lat, odlewane są tam we własnej odlewni boczne ściany maszyn, trawersy i wiele innych części do maszyn drukujących.
Powstała w 1901 r. odlewnia zakładów KBA w Würzburgu przeszła szereg modernizacji i jest obecnie interesującym miejscem dla zwiedzających. Roczna wielkość produkcji wynosi ok. 10 tys. ton, przy czym kompleksowe opracowanie modeli odlewniczych firma wykonuje w większości we własnych stolarniach modelowych. Ze względu na krojone na miarę zamówienia klientów i potrzebę wykonania często niewielkiej ilości specyficznych odlewów KBA produkuje je w tradycyjny sposób, z ręcznie wykonanych form. Dla każdej obrabianej części wykonywana jest forma odlewnicza z piasku i spoiwa, którą zalewa się ciekłym żelazem. Wysoką jakość części przeznaczonych do obróbki utrzymuje się dzięki stale przeprowadzanym analizom metalurgicznym i wysokiej staranności wykonywania procesów ręcznych.
Odlewnia podczas drugiej wojny światowej została w dużym stopniu zniszczona, potem była odbudowana i od tego czasu wielokrotnie pod względem konstrukcyjnym i elektrycznym modernizowana (nowe piece elektryczne, nowe urządzenia do odsysania i ochrony środowiska), a jednak widoczny jest upływ czasu, szczególnie w hali głównej, pomimo starań utrzymywania jej w dobrym stanie. Powierzchnia i nośność dźwigów nie odpowiadają już aktualnym wymaganiom, ponieważ obecnie produkowane maszyny drukujące są coraz większe i cięższe. Po dokładnej analizie możliwych alternatyw, jak np. przekazanie produkcji odlewniczej do obcego zakładu lub budowę zupełnie nowej odlewni, rada nadzorcza firmy Koenig & Bauer AG podczas ostatniego posiedzenia zarządu i na jego wniosek zadecydowała o zainwestowaniu 12 mln euro w generalną modernizację własnej odlewni.
Zmierzające ku temu działania planowane są na lata 2010 i 2011 wraz z budową nowej, centralnej hali odlewniczej z wydajną infrastrukturą. Koncepcja modernizacji opiera się na rozwiązaniu, które już w 2005 i 2006 sprawdziło się przy budowie nowej hali produkcyjnej w zakładach w Würzburgu: obszar hali o długości 200 m został w całości nadbudowany, a znajdująca się poniżej stara hala zdemontowana. Tym sposobem nie zakłócono przebiegu trwającej produkcji. Nowa hala z siłą nośną dźwigu do 50 ton została o kilka metrów podwyższona i prawie o 50% poszerzona. Dzięki temu stworzono warunki dla efektywnej pracy z dużymi formami odlewniczymi i częściami przeznaczonymi do obróbki. Równocześnie poprzez modernizację procesów odlewniczych polepszono warunki pracy dla pracowników odlewni i zredukowano emisję zanieczyszczeń.
Pomimo zmniejszenia obrotów w segmencie budowy maszyn drukujących, spowodowanych słabszą koniunkturą światową, kierownictwo KBA w 2009 r. mogło w sposób stabilny utrzymać pracę odlewni w trybie trzyzmianowym dzięki zwiększonej produkcji własnych odlewów, m.in. dla innych zakładów grupy KBA. Dlatego też pracowników odlewni, w przeciwieństwie do ich kolegów z innych obszarów produkcji, obowiązujący krótszy czas pracy w większości nie dotyczył. Więcej niż połowa rocznej produkcji odlewni przypada na arkuszowe maszyny drukujące budowane w saksońskich zakładach produkcyjnych KBA w Radebeul. 22 pracowników z innych działów produkcyjnych zostało przeniesionych do odlewni, co spowodowało w zeszłym roku wzrost liczby zatrudnionych do 86 osób. Podczas trzymiesięcznego kursu kwalifikacyjnego pod kierownictwem mistrza zmiany i instruktora wyszkolono pracowników na potrzebne stanowiska pracy. W ramach modernizacji odlewni planowane jest dodatkowo przeprowadzenie hartowania części przeznaczonych do obróbki, które dotychczas z powodu ich wielkości oraz właściwości technologicznych lub metalurgicznych były zlecane na zewnątrz.
Znaczne inwestycje niemieckiego producenta maszyn drukujących, szczególnie w czasie globalnego kryzysu światowego i zmian w środkach przekazu, stanowią rodzaj oświadczenia ważnego dla przyszłości przemysłu poligraficznego i samego miasta Würzburg. KBA zapewnia miejsca pracy dla wykwalifikowanych pracowników w największym przedsiębiorstwie przemysłowym regionu Mainfranken. Razem z zaplanowaną budową nowej odlewni KBA zainwestowała od 2000 r. w macierzysty zakład o powierzchni 200 tys. m2 ok. 40 mln euro. W 2000 r. powstało centrum logistyczne, w 2001 r. budynek dla działu konstrukcyjnego, w 2002 r. hala do produkcji cylindrów, w 2006 hala do produkcji części mechanicznych w dużych rozmiarach. Nie bez znaczenia są jeszcze duże inwestycje związane z nowoczesnymi centrami obróbki, miejscami pracy dla konstruktorów i informatyczną infrastrukturą.
Drugi Horizon w drukarni Zapol
Dnia 19 marca br. w drukarni P.P.H. Zapol Dmochowski, Sobczyk w Szczecinie zakończyła się instalacja oklejarki BQ 470 Eva japońskiej firmy Horizon, której dostawcą jest firma Derya z Tychów. Dostawa maszyny, instalacja i szkolenie odbyły się w ustalonym terminie i przebiegły bez przeszkód.
P.P.H. Zapol, które posiada własną drukarnię, działa na rynku od 1992 roku i może pochwalić się nie tylko liczną rzeszą klientów, ale też szeroką gamą produktów w zakresie poligrafii i reklamy. Od lat użytkuje jednoszczękową oklejarkę Horizon BQ 260. Szereg rozmów i spotkań oraz doświadczenie wynikające z pracy na oklejarce BQ 260 przyczyniły się do zakupu kolejnej oklejarki japońskiego producenta.
BQ 470 przeznaczona jest do klejenia książek z najtrudniejszych materiałów o podwyższonej wytrzymałości, klejenia średnich i niskich nakładów, a nawet oprawiania pojedynczych kartek. Ustawia się ją z panelu dotykowego LCD. Sztywna konstrukcja czterech szczęk zaciskowych pozwala trzymać równo wkład podczas frezowania i nakładania kleju. Ponadto w maszynie można stosować wymienne klejowniki pozwalające oklejać książki w technologii klejenia zarówno gorącym klejem Eva, jak i klejem poliuretanowym (PUR) .
Zespół bigujący jest ustawiany automatycznie. Wydajność katalogowa – do 1350 cykli/godz. (Eva).

Reprograf dystrybutorem Asahi w Polsce
Firma Reprograf SA podpisała z japońskim producentem materiałów flekso Asahi Photoproducts umowę, na mocy której stała się jedynym dystrybutorem jej produktów na terenie Polski. Kontrakt ten inauguruje działalność Reprografu na nowym i bardzo perspektywicznym rynku fleksografii. Stwarza on szansę na dalszy dynamiczny rozwój tego rynku, możliwy dzięki wykorzystaniu bardzo dużego potencjału Reprografu w zakresie dystrybucji, logistyki oraz wiedzy inżynierskiej. Reprograf już od 1 marca oferuje klientom pełen zakres materiałów, urządzeń i obsługi serwisowej na terenie całego kraju. Umowa została podpisana w Warszawie przez przedstawicieli Asahi Photoproducts Europe, którzy odwiedzili biuro Reprografu i na miejscu zapoznali się z osiągnięciami firmy.

Asahi Photoproducts należy do założonego 80 lat temu koncernu Asahi Kasei, jednego z największych konsorcjów chemicznych w Azji. Posiada ponadtrzydziestoletnie doświadczenie w produkcji najwyższej jakości płyt fotopolimerowych, zarówno analogowych, jak i cyfrowych, do zastosowań w druku flekso, jak też dostarcza urządzenia do ich obróbki. Firma jest liderem innowacji. Jako pierwszy producent na świecie wprowadziła na rynek przyjazną dla środowiska płytę cyfrową AWP, wymywaną w kąpieli wodnej. Jej przewagą technologiczną dla klienta jest bardzo wysoka precyzja pozwalająca na uzyskanie wyjątkowo ostrych punktów rastrowych i przenoszenie w druku wartości tonalnych niemożliwych wcześniej do uzyskania za pomocą innych materiałów.
Oferta firmy obejmuje pełen zakres płyt do zastosowań flekso, spełniających różnorodne potrzeby klientów.Praktyki studenckie w Ricoh Polska
Od kwietnia 2010 roku rusza program praktyk studenckich dla studentów kierunków związanych z marketingiem i PR organizowany przez Departament Marketingu Korporacyjnego Ricoh Polska. Celem programu jest przygotowanie młodych ludzi, studentów warszawskich szkół wyższych do pracy w działach marketingu i PR. Praktykanci będą mieli okazję poznać zasady funkcjonowania działu marketingu korporacyjnego i produktowego. W ramach praktyk poznają zasady redagowania informacji prasowych i będą aktywnie uczestniczyć w przygotowywaniu eventów medialnych.
Program został zainicjowany przez Managera Marketingu Korporacyjnego Ricoh Polska – Pawła Barskiego: „Program praktyk studenckich w naszym departamencie pozwoli studentom na zapoznanie się z zasadami funkcjonowania działów marketingu korporacyjnego i produktowego w międzynarodowym środowisku. Młodzi ludzie będą mieli okazję zdobyć wiele cennych, praktycznych umiejętności w zakresie sporządzania informacji prasowych czy kontaktów z mediami”.
Program praktyk prowadzony jest przez Koordynatora PR i Marketingu Barbarę Boryczkę, odpowiadającą za kontakt ze szkołami i opiekę nad studentami podczas wykonywania prac w ramach praktyk. Każdy ze studentów, który odbędzie praktykę, otrzyma certyfikat potwierdzający zdobycie praktycznych umiejętności w obszarze marketingu i PR.
Szkoła koloru Jet Media - kolejne szkolenie
Wieloletnie doświadczenie w sprzedaży i serwisowaniu ploterów wielkoformatowych pokazało, że w wielu przypadkach kłopoty z drukiem i reklamacje spowodowane są nieświadomością zagadnień dotyczących linearyzacji i CMS, a nie ze złym działaniem maszyny, atramentu lub wadą materiału. Dlatego Jet Media prowadzi cykl szkoleń – Szkoła koloru Jet Media.
Koszt dwudniowego szkolenia jest porównywalny z ceną za wykonanie trzech profili ICC przez zewnętrzny serwis. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich zajmujących się drukiem, fotografią lub reklamą oraz inną działalnością mającą związek z zarządzaniem kolorem. Z kursu mogą skorzystać zarówno pracownicy, jak sami przedsiębiorcy.
Zajęcia, zależnie od wybranego bloku, będą się składały z części teoretycznych oraz ćwiczeń z użyciem maszyn drukujących, komputerów i urządzeń pomiarowych z użyciem mediów do druku stosowanych w produkcji reklamowej.
Szkolenia odbywają się w siedzibie Jet Media. Najbliższy termin: 9–10 kwietnia 2010 r.
Agfa Graphics na targach America East 2010
Podczas targów America East, odbywających się w dniach 15–17 marca w Hershey w stanie Pensylwania, Agfa Graphics zaprezentowała całe spektrum swoich rozwiązań dedykowanych na rynek produkcji prasowej, pozwalających na uzyskanie znacznych oszczędności przez wydawnictwa i drukarnie gazetowe. Wśród promowanych wyrobów znalazła się m.in. najnowsza wersja systemu produkcyjnego :Arkitex 7.0, pozwalającego na wydajne zarządzanie produkcją gazetową.
Agfa Graphics od wielu lat ściśle współpracuje z licznymi przedsiębiorstwami z branży gazetowej z całego świata, dostarczając wysokiej jakości niezawodne i rozsądne cenowo rozwiązania, wspierające wydawnictwa i drukarnie prasowe w ich walce na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Wśród ostatnich sukcesów firmy na tym polu warto wymienić chociażby rosnącą popularność ekonomicznych naświetlarek CtP z serii :Advantage N wśród małych i średnich drukarń gazetowych oraz udane wdrożenia bezodczynnikowych płyt fioletowych :N92-VCF. Tegoroczna edycja targów America East stała się znakomitą okazją do zademonstrowania kolejnych rozwiązań Agfa Graphics, które mają umożliwić firmom z branży gazetowej uzyskanie znaczących oszczędności i wartości dodanej w użytkowanych produktach oraz dążenie do produkcji przyjaznej dla środowiska naturalnego.
Najważniejszą premierą zaprezentowaną na stoisku Agfa Graphics była ostatnia wersja gazetowego systemu produkcyjnego :Arkitex 7.0, zawierająca szereg nowych i rozszerzonych funkcji, na które zgłaszali zapotrzebowanie przedstawiciele branży gazetowej. Wśród nich warto wymienić choćby możliwość porównywania soft proofów (Soft Proof Comparison), dzięki czemu użytkownicy mogą wyświetlać na tej samej stronie i dokładnie sprawdzić różnice między dwiema wersjami publikacji – przed i po wprowadzeniu zmian bądź korekty. Jak zapewnia producent, funkcja ta działa bardzo szybko, jest prosta w obsłudze i pozwala na uzyskanie znacznych oszczędności czasowych. W nowej wersji systemu :Arkitex 7.0 inna funkcja – Advanced Fast Track – pozwala na kompletne stworzenie planu publikacji na podstawie nazw otrzymanych do obróbki plików. Z kolei funkcja HardCopy Proof Furniture umożliwia umieszczenie różnych elementów kontrolnych, które pojawią się na proofach, zarówno ekranowych jak i materialnych, a także na finalnej płycie naświetlanej w wysokiej rozdzielczości. Istnieje również możliwość umieszczenia specjalnej marki, która na proofie ekranowym (Soft Proof) pozwoli na precyzyjne określenie, czy dana stronica została umieszczona we właściwym miejscu na impozycji przed jej naświetleniem na płycie. Kolejna funkcja – Flip Book Soft Proofing – umożliwia użytkownikom szybkie i wydajne przejrzenie całej publikacji, pozwalające ostatecznie sprawdzić jej poprawność; jest to bardzo użyteczna opcja zwłaszcza dla drukarń coldsetowych i firm realizujących prace akcydensowe.
Kolejnym premierowym rozwiązaniem zaprezentowanym przez Agfa Graphics na targach America East 2010 był program :Arkitex IntelliTune 5.0, umożliwiający automatyczną, łatwą i szybką poprawę jakości zdjęć. Znajduje w nim zastosowanie funkcja MDP (Multi-Dimensional Processing), która pozwala na analizę półtonów, kolorów i charakterystyki przestrzennej każdego zdjęcia oraz na automatyczne wprowadzanie niezbędnej korekty z myślą o jak najlepszym odwzorowaniu fotografii w maszynie drukującej. Zwiedzający stoisko Agfa Graphics mieli okazją zapoznać się ze wszystkimi funkcjami :Arkitex IntelliTune 5.0, które – jak zapewnia producent – wznoszą wydajność i jakość obróbki zdjęć prasowych na zupełnie nowy poziom.
Z myślą o potrzebach małych i średnich drukarń gazetowych firma pokazała na targach nowy system workflow :Arkitex Essentials, pozwalający na korzystanie z zalet rozwiązania :Arkitex przez każdego wydawcę prasowego.
Moduł :Arkitex Vantage umożliwia z kolei scentralizowany monitoring jednego lub kilku systemów :Arkitex oraz wchodzących w jego skład elementów, jak też rozwiązań workflow pochodzących od producentów zewnętrznych. Wśród nowych funkcji tego modułu jest m.in. wysyłanie e-maili bądź wiadomości SMS w przypadku wykrycia zdefiniowanego w systemie błędu. :Arkitex Vantage został zaprojektowany jako optymalne rozwiązanie do monitorowania całych linii produkcyjnych zainstalowanych w dziale prepress i stanowi punkt wyjścia do zdalnych interwencji serwisu.
Kolejny promowany na marcowych targach moduł to :Arkitex Analyst – narzędzie umożliwiające pozyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o statusie produkcji oraz generowanie raportów końcowych uwzględniających cały proces produkcyjny. Wykorzystuje ono prosty w użyciu interfejs, dzięki czemu użytkownik – nawet nie znający zasad działania baz SQL – może z powodzeniem tworzyć raporty o stanie produkcji czy sprzętu pracującego w drukarni.
Istotnym modułem jest też :Arkitex OptiInk, w sposób automatyczny przetwarzający przestrzenie barwne w celu zapewnienia stabilnych kolorów podczas drukowania. Dzięki zastosowaniu technologii Smart Input Space Recognition, oprogramowanie to w wydajny sposób rozwiązuje wiele problemów związanych z plikami PDF czy kolorystyką publikacji. :Arkitex OptiInk umożliwia też automatyczną konwersję kolorów specjalnych na kolory CMYK, a także ich dalszą obróbkę. Jak zapewnia Agfa Graphics, wykorzystując OptiInk drukarnie gazetowe mogą zredukować nawet o 30% koszty związane z zużyciem farb, przy jednoczesnej szybszej realizacji zleceń i optymalnej pracy maszyn drukujących.
Ważnym elementem w pracy drukarni gazetowej może być też oparty na technologii XM raster krzyżowy :Sublima, zapewniający lepszą jakość druku dzięki wyższej liniaturze bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w maszynie drukującej.

X-Rite - dobre wyniki na polskim rynku
Firma X-Rite podczas swojego tradycyjnego spotkania handlowców z całej Europy, które odbyło się na początku lutego w europejskiej siedzibie w Regensdorfie, podsumowała wyniki sprzedaży za rok 2009. Rok poprzedni, zgodnie z opiniami analityków na świecie, oceniono jako rok kryzysowy. Praktycznie we wszystkich regionach Europy wyniki sprzedaży były gorsze od planowanych. Jedynym regionem, w którym wartość sprzedaży była satysfakcjonująca, a nawet przekroczyła planowaną, była Polska. Za rynek polski w firmie X-Rite jest odpowiedzialna Małgorzata Lososova Ungradova, która została uhonorowana tytułem Best European Sales Manager i otrzymała statuetkę.
Pani Małgorzata dziękując za otrzymane wyróżnienie podkreśliła, że wyniki sprzedaży były uzależnione przede wszystkim od bardzo pozytywnej współpracy z wszystkimi partnerami handlowymi firmy X-Rite na polskim rynku oraz prasą branżową i wyraziła nadzieję, że ta tendencja utrzyma się przez następne lata.
Konkurs Złoty Gryf 2010 - ostatnie dni zgłoszeń
Jeszcze tylko parę dni mają drukarnie chcące przesłać zgłoszenia do trwającej edycji konkursu Złotego Gryfa na najlepszą jakość w poligrafii, organizowanego przez Polską Izbę Druku.
Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w Polsce w 2009 roku. Drukarnie rywalizują o nagrody w dziesięciu kategoriach: produkt wielobarwny w oprawie prostej, produkt wielobarwny w oprawie złożonej, czasopismo wielobarwne, produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie prostej, produkt jedno- lub dwubarwny w oprawie złożonej, opakowanie z nadrukiem, etykieta, gazeta, produkt informacyjno-reklamowy, kalendarz.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują statuetki Złotego Gryfa, prawo jego używania jako znaku graficznego na dokumentach firmowych i przywilej zamieszczania na swoich wyrobach tekstu: „Drukarnia jest laureatem konkursu Złoty Gryf 2010”.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone jak zwykle podczas balu organizowanego przez PID. Tegoroczny Bal Polskiej Izby Druku połączony z Galą rozstrzygnięcia XI edycji Konkursu o nagrodę Złotego Gryfa rozpocznie się w hotelu Novotel Warszawa Airport (ul. 1-go Sierpnia 1, (róg Żwirki i Wigury) 8 maja o godz. 20.00. i jak zwykle będzie trwał do godz. 4.00 rano dnia następnego. W tym roku, tak jak i w poprzednim, obowiązuje odpłatność za dwuosobowe zaproszenie. Dla członków Polskiej Izby Druku wynosi ona 150 zł netto/para, dla gości z firm nie będących członkiem Izby – 600 zł netto/para. Przedstawiciele wszystkich firm biorących udział w Konkursie Złotego Gryfa mają wstęp wolny od opłat (maks. dwie osoby). Jak zwykle Izba zarezerwowała pokoje hotelowe. Chętni do wzięcia udziału w Balu i Gali Konkursowej proszeni są o zgłaszanie (e-mailem lub faksem) do Biura Izby swojego udziału, podając jednocześnie pełne dane do wystawienia faktury
Zgłoszenia do Konkursu Złotego Gryfa mogą napływać do 31 marca 2010 r.

Nowy CIO Heidelberga
Z dniem 1 kwietnia 2010 na stanowisku dyrektora działu informatyki (CIO) Heidelberger Druckmaschinen AG (Heidelberg) rozpocznie pracę Howard Hutchings.
Po ukończeniu studiów w zakresie informatyki w New Hampshire w Stanach Zjednoczonych, Hutchings związał się zawodowo z branżą poligraficzną i finansową. W roku 1979 rozpoczął pracę w firmie Harris Graphics będącej producentem zwojowych maszyn offsetowych, która została później przejęta przez Heidelberga. Odpowiedzialny był za wdrażanie i rozszerzanie struktury informatycznej. Po przejęciu firmy przez Heidelberga, Hutchings przeniósł się do Niemiec obejmując stanowisko kierownicze, odpowiedzialny był za rozwój globalnej infrastruktury informatycznej oraz internetu.
Hutchings przejmie obowiązki od Michaela Neffa, który opuszcza firmę. Ma żonę oraz troje dzieci.
„Moim głównym zadaniem jest wsparcie strategicznych i operacyjnych celów firmy w zakresie nowatorskich rozwiązań IT nowoczesnej organizacji. Celem jest zapewnienie konkurencyjności całej korporacji dzięki najnowszym rozwiązaniom informatycznym przy dalszym obniżeniu kosztów w tym sektorze” – tak Hutchings opisuje stojące przed nim zadania.
Dirk Kaliebe, dyrektor finansowy firmy, który jest także odpowiedzialny za korporacyjną część zadań IT, dodaje: „Infrastruktura informatyczna Heidelberga jest jedną z najlepszych na świecie. Dzięki systematycznej standaryzacji i wprowadzeniu systemów SAP firmie udało się zbudować globalny, światowy system procesów i dzięki temu prostsze struktury. W ostatnich latach ta strategia pozwoliła nam obniżyć koszty w zakresie IT o około 40 procent”.
Hybrydowy ploter UV do znaków drogowych
Najnowszy ploter firmy Durst to specjalistyczne urządzenie do druku znaków drogowych na materiałach z roli na rolę lub bezpośrednio na stalowej, laminowanej płycie. Durst Rho 162 TS (Traffic Sign) to następca modelu 161 TS. Najbardziej zauważalna różnica to możliwość zadruku płaskich mediów. Ploter ma także unowocześnioną konstrukcję i drukuje z wyższą rozdzielczością.
W technologii UV znak drogowy może powstawać, upraszczając, w dwojaki sposób. Pierwszy to druk grafiki na specjalnej folii, a następnie nanoszenie jej na przygotowaną stalową płytę. Drugi sposób to druk bezpośrednio na laminowanym arkuszu stali. Finalnie certyfikowany znak drogowy musi cechować się standaryzowaną kolorystyką i zdolnością odblaskową, a także odpowiednią żywotnością. Do takich prac jest przeznaczony hybrydowy Rho 162 TS.
Najnowszy ploter Durst cechuje się szerokością zadruku do 157,5 cm. Flatbed jest w stanie przyjąć płytę o grubości do 30 mm. Z kolei system rolowy posiada udźwig do 150 kg. Przy druku z roli grubość medium nie może przekroczyć 2,5 mm. Ważną cechą ploterów Rho jest także magnetyczny system prowadzenia karetki, która porusza się dzięki siłom elektromagnetycznym, przez co trwałość i precyzja ruchu są o wiele większe niż w tradycyjnych rozwiązaniach mechanicznych. Elementy konstrukcji, jak np. szyna karetki plotera, wykonane są z takiego samego aluminium, jakiego używa się w przemyśle lotniczym.
Ploter drukuje w specyficznej dla znaków drogowych palecie kolorystycznej CRYK (cyjan, czerwony, żółty, czarny). Atramenty 8800 produkowane przez firmę 3M są zgodne z europejskimi regulacjami drogowymi. Dostarczane są 5-litrowych opakowaniach, które uzupełniają 10-litrowe zbiorniki główne plotera. Atrament utwardzany jest na podłożu w procesie polimeryzacji. Lampy UV naświetlają warstwę farby, która łączy się w ułamku sekundy z podłożem w sposób trwały. Taki wydruk jest wysoko odporny na ścieranie i inne czynniki zewnętrzne, dzięki czemu może być stosowany również w trudnych warunkach atmosferycznych.
Firma 3M dostarcza także specjalne materiały do znakowania drogowego: 3M High Intensity Prismatic Sheeting HIP 3930, 3M Diamond Grade Cubed Sheeting DG3 4090 oraz 3M Engineer Grade 3290l Sheeting. Gwarancja 3M MCS określa trwałość, odblaskowość i zgodność kolorystyczną na 12 lat.
Ploter 162 TS, jak cała seria ploterów Rho, wyposażony jest w system druku Quadro Array.
Wyłącznym dystrybutorem ploterów UV firmy Durst w Polsce jest Atrium Centrum Ploterowe.
Canon organizuje konkurs
Canon Europe organizuje ogólnoeuropejski konkurs „Business Leap”, dla branży druku profesjonalnego. Inicjatywa podkreśla zaangażowanie producenta w ten rynek. Konkurs będzie trwał od końca marca do końca czerwca 2010 r., a oficjalne wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii w Paryżu w październiku 2010. Konkurs, w którym może wziąć udział każdy mieszkaniec Europy Zachodniej w wieku powyżej 18 lat, jest skierowany do drukarzy, a także przedsiębiorców, którzy chcą spróbować swoich sił w branży drukarskiej. Uczestnicy powinni przesłać formalny biznesplan komercyjnego przedsięwzięcia związanego z drukiem cyfrowym. Po przeanalizowaniu planów zostanie wyłoniona lista finalistów. Ostatnim etapem konkursu będzie rozmowa z zespołem niezależnych konsultantów biznesowych, który wskaże zwycięzcę oraz zdobywców drugiego i trzeciego miejsca.
Pierwszą nagrodą w konkursie będzie w pełni skonfigurowana, niskonakładowa cyfrowa maszyna drukująca Canon imageRUNNER ADVANCE C9070 PRO, której zwycięzca będzie mógł używać przez trzy lata. Drugą nagrodą będzie 44-calowa wielkoformatowa drukarka Canon imagePROGRAF, również udostępniona na okres trzech lat. Trzecia nagroda to specjalistyczny konsulting biznesowy, z którego będą mogli skorzystać również zdobywcy dwóch pierwszych miejsc. Łączna wartość nagród przekracza 100 tys. euro.
Każda osoba, która chce przystąpić do konkursu, powinna zarejestrować się na mikrowitrynie Canon Ipex 2010 pod adresem www.canon-europe.com/ipex, która będzie aktywna od 31 marca 2010 r. Kolejnym warunkiem uczestnictwa jest pobranie formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić i wysłać pocztą e-mail – wraz z uzupełniającą dokumentacją, która może zwiększyć szanse uczestnika – pod adresem BusinessLeap@canon-europe.com
Graphisoft Integrale MIS w Drukarni Narodowej
Drukarnia Narodowa to kolejny zakład poligraficzny w Polsce, który wdrożył z powodzeniem system zarządzania Graphisoft Integrale MIS firmy Rhapso. System swoim zasięgiem objął wszystkie działy drukarni, od marketingu i kalkulacji, przez planowanie i zarządzanie produkcją, do gospodarki magazynowej i kontroli wysyłek. Dodatkiem do systemu jest moduł analityczny Spinaker, będący najbardziej zaawansowanym na rynku rozwiązaniem typu Business Intelligence dla drukarń. Plan wdrożenia objął także integrację z systemem rejestracji czasu pracy i systemem finansowo-księgowym. Jednak największą innowacją jest uruchomienie konektora JDF do maszyny drukującej manrolad. To pierwsza tego typu instalacja w Polsce.
Mówi Jerzy Mąka, specjalista ds. systemów MIS w Drukarni Narodowej i szef projektu: „Największym problemem dla nas była skala wdrożenia i zaangażowanie ludzi do nowego spojrzenia na produkcję, musieliśmy bowiem wspólnie z firmą wdrożeniową Media Center przeszkolić praktycznie wszystkich pracowników w zakresie obsługi systemu. A ponieważ posiadamy ponad 60 stanowisk komputerowych, więc całość wdrożenia trwała okrągły rok. Sama parametryzacja systemu nie była specjalnie trudna, pomogło mi tu doświadczenie wyniesione z mojej poprzedniej firmy, gdzie współtworzyłem tego typu system oraz doświadczenie firmy wdrożeniowej. Także komunikacja z producentem była bardzo dobra, konsultanci Rhapso pomagali nam zdalnie i byli w stanie wprowadzać do systemu wymagane zmiany”.
Warto dodać, że wdrożenie systemu Graphisoft jest tylko jednym z elementów zrealizowanego projektu „Dywersyfikacja działalności Drukarni Narodowej w wyniku wprowadzenia na rynek nowego produktu – publikacji koedukacyjnych dla osób słabo widzących i niewidomych poprzez wdrożenie autorskiej, innowacyjnej linii technologicznej druku i oprawy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 4: „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” Działanie 4.4. „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.
„Będziemy z całą pewnością kontynuować prace integracyjne z innymi systemami produkcyjnymi poprzez konektory JDF – kontynuuje Jerzy Mąka. – Uruchomiliśmy kolejny konektor z systemem CtP Kodaka Prinergy i portalem typu web-to-print Kodak InSite. Planujemy także ‘spiąć’ system konektorami do maszyn drukujących KBA i maszyn introligatorskich. Z pewnością pozwoli nam to na uzyskanie oszczędności i zdecydowanie poprawi jakość danych produkcyjnych”.
Graphisoft Integrale MIS, którego producentem jest francuska firma Rhapso, to jeden z najbardziej zaawansowanych zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania drukarnią na świecie. System w różnych konfiguracjach posiada już ponad 1400 wdrożeń. W Polsce mamy 15 użytkowników systemów Rhapso. Graphisoft Integrale powstał 25 lata temu w podparyskiej drukarni w Orleanie i został zaprojektowany przez samych drukarzy. Bogata funkcjonalność systemu pozwala na łatwe dostosowanie go do każdej drukarni offsetowej, cyfrowej (arkuszowej i zwojowej), wielkoformatowej, sitodrukowej czy flekso. System umożliwia bardzo skrupulatne monitorowanie zużycia materiałów i kontrolę czasów produkcji. Dostarcza także m.in. narzędzie kalkulacji zoptymalizowanej oraz panel planowania i zarządzania produkcją.
W Polsce wyłącznym dystrybutorem produktów Rhapso jest sopocka firma Media Center.
Masterpress nagrodzony
Firma Masterpress S.A. została laureatem konkursu Jakość Roku 2009 w kategorii „produkt”, za wysoki standard produkowanych etykiet shrink sleeve. Wyróżnienie przyznano w ramach IV edycji Programu Promocji Jakości w Polskich Przedsiębiorstwach Jakość Roku 2009, organizowanego przez redakcję Biznes Raportu „Dziennika Gazety Prawnej” oraz Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.
Z uznaniem kapituły Programu spotkały się cechy produkowanych przez Masterpress S.A. etykiet typu shrink sleeve, co jest m.in. wynikiem skutecznie prowadzonej polityki jakości. W ocenie kapituły Masterpress osiągnął również szczególnie wysokie standardy w odniesieniu do wdrożonych systemów zarządzania i procedur zapewniających ich sprawne funkcjonowanie, co zaowocowało optymalną efektywnością zarządzania organizacją.
„W przypadku ostrej rywalizacji o klienta, z jaką mamy do czynienia w segmencie etykiet shrink sleeve, nie zawsze możliwe jest skuteczne konkurowanie wyłącznie cenami – mówi Mirosław Żywicki, prezes zarządu Masterpress SA. – Przewag konkurencyjnych należy szukać także w innych obszarach. Od samego początku naszej działalności w branży postawiliśmy na jakość, hołdując zasadzie: jakość bez kompromisów”.
Masterpress S.A. to firma z zakładami produkcyjnymi w Olsztynie i Białymstoku od 15 lat działająca w branży poligraficznej i opakowaniowej. Specjalizuje się w produkcji etykiet i opakowań z materiałów samoprzylepnych, folii, laminatów i tektury litej z wykorzystaniem technologii druku fleksograficznego i offsetowego. Masterpress to również pionier w naszym kraju, a zarazem jeden z czołowych polskich producentów etykiet w technologii shrink sleeve (rękawów z folii termokurczliwych).

Polski debiut bezodczynnikowych płyt gazetowych Agfy
W lutym 2010 w bydgoskiej drukarni prasowej Express Media, na jednej z trzech pracujących tam linii CtP firmy Agfa Graphics, przeprowadzone zostały z sukcesem testy bezodczynnikowych płyt gazetowych Agfa :N92-VCF. Przez kilka dni przy ich użyciu realizowana była bieżąca produkcja, m.in. druk największych ogólnopolskich dzienników. Tym samym firma Express Media stała się pierwszą w Polsce drukarnią prasową, w której bezodczynnikowe płyty firmy Agfa Grphics zostały użyte do wykonywania bieżących zleceń, zarówno typowo gazetowych jak i półakcydensowych. Jej kierownictwo jest na tyle zadowolone z jakości, wydajności i proekologiczności płyt :N92-VCF, że w niedługim czasie zapowiada ich wdrożenie na stałe.
Lutowe próby z bezodczynnikowymi płytami :N92-VCF to kolejny już krok w ścisłej, wieloletniej współpracy firm Express Media i Agfa Graphics, dzięki której bydgoska drukarnia w części związanej z przygotowalnią przeszła drogę od tradycyjnych naświetlarek CtF do wdrożenia jednej z najbardziej rozbudowanych linii CtP na polskim rynku produkcji prasowej. Pod koniec 2006 roku rozpoczęły tu bowiem pracę dwa nowoczesne systemy oparte na technologii fioletowej Agfa :Advantage DL, połączone online z wywoływarkami :VSP 85S i urządzeniami zaginająco-kołkującymi. Wkrótce po instalacji cała produkcja Express Media, m.in. gazetowe tytuły ogólnopolskie i lokalne, była już wykonywana z wykorzystaniem płyt CtP. W roku 2008 w drukarni zainstalowana została trzecia linia oparta na naświetlarce Agfa :Advantage DL, dzięki czemu wydajność działu przygotowalni Express Media wzrosła do 210 płyt/godz. Wszystkie trzy systemy CtP są sterowane najnowszą wersją oprogramowania produkcyjnego Agfa :Arkitex, które wkrótce ma zostać wzbogacone o moduł :Arkitex Portal, umożliwiający ścisłą współpracę drukarni z jej klientami – w tym zlecanie i kontrolę prac przez internet. Tak rozbudowana konfiguracja działu prepress oraz zrealizowane w ostatnich latach inwestycje w maszyny drukujące i część ekspedycyjną spowodowały znaczny wzrost mocy produkcyjnych Express Media. Jednocześnie wzrósł wolumen wykonywanych płyt i powstających w związku z tym odpadów.
Właśnie chęć zminimalizowania ilości chemii oraz całkowitego wyeliminowania wody z procesu przygotowania płyt była najważniejszym czynnikiem, jaki skłonił kierownictwo Express Media do zainteresowania się płytami bezodczynikowymi. Mówi Andrzej Woźniak, dyrektor drukarni: „Problem z odpadami powstającymi m.in. na etapie przygotowalni nurtował nas od dawna. Po pierwsze ze względu na znaczne koszty, związane choćby z ich utylizacją oraz koniecznością uiszczania opłat środowiskowych, po drugie – z uwagi na kończące się w tym roku pozwolenie na eksploatację istniejącej u nas oczyszczalni ścieków. W drugiej połowie roku będziemy musieli przeprowadzić jej modernizację, dlatego już od dłuższego czasu rozważaliśmy wdrożenie procesów produkcji, także w części prepress, które pomogą nam zredukować ilość powstających odpadów. I nie ukrywam, że bacznie przyglądaliśmy się procesowi wprowadzania przez Agfa Graphics bezodczynnikowych płyt :N92-VCF na rynek”.
„Historia płyt :N92-VCF jest niemal tak długa jak nasza współpraca z Express Media – dodaje Bogusław Decowski, odpowiedzialny za segment gazetowy w firmie Agfa Graphics sp. z o.o. – Pierwsze informacje na ich temat pojawiły się na targach IFRA Expo w 2007 roku, jednak na wdrożenia produkcyjne musieliśmy jeszcze jakiś czas zaczekać. Przełom jeśli chodzi o powszechność stosowania płyt :N92-VCF nastąpił w ostatnich dwóch latach i dziś możemy się pochwalić coraz liczniejszymi wdrożeniami w drukarniach gazetowych z różnych krajów Europy, głównie z Niemiec. Dynamika jest tu bardzo duża – przewidujemy, że w najbliższych miesiącach liczba europejskich użytkowników płyt :N92-VCF wzrośnie dwukrotnie”.
Zarówno kierownictwo Express Media, jak i przedstawiciele Agfa Graphics, mają nadzieję, że wkrótce bydgoska drukarnia dołączy do tego rosnącego, ale wciąż elitarnego grona. „Przeprowadzone w lutym testy wypadły bardzo pozytywnie – mówi Andrzej Woźniak. – Przy użyciu płyt :N92-VCF na jednej z linii CtP przez pełne cztery dni wykonywana była bieżąca produkcja. Drukowaliśmy na nich zarówno własne dzienniki, jak i gazety zlecane przez klientów zewnętrznych oraz szereg prac o charakterze półakcydensowym w nakładach od kilku do niemal 90 tys. egzemplarzy”.
„Jedyna zmiana technologiczna, jakiej wymagała linia CtP, wiązała się z odpowiednią modyfikacją wywoływarki – dodaje Andrzej Korpalski, szef działu prepress w drukarni Express Media. – Proces ten zajął zaledwie trzy godziny i wiązał się z wyłączeniem określonych sekcji w tym urządzeniu. Po zakończeniu testów wywoływarka została równie szybko doprowadzona do stanu pierwotnego, co świadczy dużej elastyczności tych urządzeń, a w nas wzmacnia poczucie bezpieczeństwa i pewności, że w razie potrzeby możemy błyskawicznie powrócić do produkcji z użyciem konwencjonalnych płyt fioletowych”.
„Pod względem parametrów naświetlania czy zachowania w maszynie drukującej płyty bezodczynnikowe :N92-VCF nie różnią się niczym od konwencjonalnych płyt fioletowych, jakich używamy w codziennej produkcji – kontynuuje Andrzej Woźniak. – A biorąc pod uwagę fakt, że możemy spodziewać się podobnego poziomu cenowego obu tych materiałów, proekologiczność płyt :N92-VCF i możliwość znacznego obniżenia ilości produkowanych odpadów staje się najważniejszym kryterium decydującym o ich wdrożeniu. Dodatkowym argumentem ‘za’ jest możliwość zredukowania o 30–40% energii niezbędnej do pracy wywoływarek. Wszystko to daje wymierne, policzalne korzyści w postaci niższych kosztów produkcyjnych. Zatem z naszego punktu widzenia chcemy wdrożyć tę technologię jak najszybciej”.
W założeniach drukarni już w pierwszym półroczu tego roku cała produkcja wykonywana na jednej z trzech pracujących tu linii CtP ma być realizowana przy użyciu płyt bezodczynnikowych. „Ponieważ nasza produkcja jest mniej więcej równo rozłożona między wszystkie trzy systemy CtP, można zaryzykować stwierdzenie, że już wkrótce około 30% wolumenu drukowanego przez Express Media będzie wykonywane w zgodzie z ekologią - mówi Andrzej Woźniak. – Docelowo zaś chcemy z użyciem płyt bezodczynnikowych realizować całą produkcję. Mamy nadzieję, że fakt ten zostanie doceniony zarówno przez naszych obecnych klientów z segmentu gazetowego, jak też potencjalnych zleceniodawców – w tym zagranicznych – z nowego rynku, na jakim chcemy się pojawić – druków akcydensowych realizowanych na papierach typowo gazetowych.
Warto podkreślić, że dzięki nowym inwestycjom sprzętowym i software'owym Express Media – jak zapewnia jej kierownictwo – jest obecnie największą drukarnią gazetową w regionie Kujaw i Pomorza. Miesięcznie zakład może przetwarzać nawet 1000 ton papieru, natomiast dzienne nakłady drukowanych tu gazet wynoszą ok. 800 tys. egzemplarzy. Poza własnymi tytułami („Express Bydgoski”, „Nowiny, „City Bydgoszcz”, „City Toruń”), drukowane są tutaj m.in. „Fakt” i „Przegląd Sportowy”.
Na rok bieżący, poza wdrożeniem płyt bezodczynnikowych i dalszą rozbudową części związanej z oprogramowaniem, planowane są także kolejne inwestycje w zakresie introligatorni i wykańczania wyrobów, wiążące się z rosnącym udziałem produkcji niegazetowej w globalnym wolumenie druków realizowanych przez Express Media.

System kontroli kolorów Pro-File od Fujifilm
Firma Fujifilm zapowiedziała wprowadzenie nowego systemu kontroli kolorów Pro-File na targach FESPA 2010 w dniach 22–26 czerwca (hala B1, stoisko 220). System został zaprojektowany tak, by pozwolić drukarzom sitodrukowym na dostarczenie identycznego koloru wyjściowego i w celu optymalizacji wydajności produkcji w technologiach sitodruku i druku cyfrowego.
System Pro-File łączy w sobie farby sitodrukowe Fujifilm Sericol, maszyny cyfrowe Fujifilm Acuity i oprogramowanie ColorGATE. Takie połączenie pozwala drukarzom sitodrukowym na uzyskanie zgodności koloru i wysokiej jakości druku w proofach, sitodruku i druku cyfrowym poprzez proces zarządzania barwą, zapewniając użytkownikom elastyczne i ekonomiczne rozwiązanie wychodzące naprzeciw rosnącym oczekiwaniom co do druku zgodnego z ISO 12647-2 (FOGRA 39).
Każdy drukarz, który użyje tego systemu, może być pewny, że jakość wydruku będzie dobra za pierwszym razem. Koszty przygotowania są zredukowane, a system ułatwia przeprowadzenie krótkich dodruków, jak również makiet i proofów zgodnie ze standardem FOGRA. Wykorzystując drukarki cyfrowe Fujifilm Acuity użytkownicy mogą drukować proof bezpośrednio na sztywnych podłożach w pełnym rozmiarze i drukować krótkie serie w technologii sitowej, a także prace z białym tłem.
Aby pokazać cały proces, na targach FESPA 2010 zostanie użyta (po raz pierwszy w Europie) najnowsza drukarka Acuity Advance HS. Tworzy ona wydruki prawie fotograficznej jakości z prędkościami do 65 m2/godz. Jest znakomitą drukarką płaską w średniej cenie do druku grafik POP i oznakowań wysokiej jakości.
Dobra pozycja Fujifilm Sericol w branży farb przemysłowych miała kluczowe znaczenie przy opracowywaniu dla tego systemu specjalnych farb sitodrukowych gotowych do użycia. Farby te mogą być wykorzystywane w już pracujących urządzeniach sitodrukowych, pozwalając na jednorazowe ustawienie parametrów druku i zapewniając możliwość szybkiego oraz łatwego dopasowania wydruków próbnych do każdego zlecenia. Eliminuje to konieczność regulacji nasyceń kolorów dla każdego zlecenia prowadząc do skrócenia czasu przestoju urządzenia.
Keith Harley, dyrektor marketingu na Europę w Fujifilm Sericol, powiedział: „Sądzimy, że istotne jest, aby pokazać odwiedzającym targi FESPA jak mogą oni wykorzystywać metody sitodrukowe, których używają od lat, w połączeniu z obecnie dostępnymi nowymi technologiami cyfrowymi w celu zapewnienia swoim klientom spójnego i oszczędnego produktu. Nasz najnowszy system Pro-File to właśnie zapewnia”.

TeBa na targach Euro-Reklama 2010
W tym roku firma TeBa obchodzi 20-lecie współpracy z firmą Mimaki, uznaną marką na całym świecie, producentem nagradzanych ploterów ink-jet, tnących i grawerujących. Na targach Euro-Reklama firma zaprezentowała szeroką ofertę skierowaną do klientów o bardzo zróżnicowanych oczekiwaniach. Praktycznie każdy zainteresowany mógł znaleźć coś dla siebie – i wielu klientów znalazło – o czym świadczy fakt, że wszystkie prezentowane urządzenia znalazły swoich nabywców.
Na stoisku firma zaprezentowała wszystkie technologie druku ink-jet ze swojej oferty, w tym aż dwie polskie premiery:
- druk sublimacyjny i bezpośredni na tekstyliach (we wdrażaniu którego firma posiada prawie dziesięcioletnie doświadczenie) reprezentowany na targach przez premierowy pokaz plotera Mimaki Tx400-1800D, do druku bezpośredniego na tekstyliach, oraz Mimaki JV33, uznaną na rynku drukarkę do zadruku mediów do sublimacji występującą w szerokościach 130, 160 i 260 cm
- druk solwentowy reprezentowany przez ploter do druku i cięcia Mimaki CJV30 oraz drukarkę Mimaki JV33S nagrodzoną w kategorii „wielkoformatowa drukarka solwentowa roku 2009” przez stowarzyszenie EDP
- druk UV i innowacyjny druk UV-LED – maszyny, które wzbudziły największe zainteresowanie odwiedzających poszukujących nowości; odbył się premierowy pokaz superprecyzyjnego plotera Mimaki UJF-706, plotera drukującego w technologii UV-LED Mimaki UJV-160 – „wielkoformatowej drukarki roku 2009” (nagroda EDP) do druku na mediach w roli i na płytach; zwiedzający oblegali także drukarkę desktop UV-LED – Mimaki UJF 3042 do druku gadżetów reklamowych, która miała swoją polską premierę na stoisku firmy TeBa na targach RemaDays 2010.

Oprócz wydruków uzyskiwanych na ploterach podczas targów można było również zobaczyć ich praktyczne zastosowanie na ekspozycji firmy TeBa (zaprojektowanej przez Aleksandrę Teodorczyk), która została nagrodzona medalem Acanthus Aureus – za uczestnictwo w targach ze stoiskiem najbardziej sprzyjającym realizacji strategii marketingowej. Zabudowa stoiska z 2,5-metrowej tkaniny drukowanej bezpośrednio i płyt zadrukowanych na UJF, roll-upy, a nawet blaty stolików zadrukowane zostały na oferowanych przez firmę maszynach, natomiast ekologiczne stoliki i prezentery na foldery z tektury wycięto ploterem stołowym Mimaki CF3.
Wszystkim klientom, którzy odwiedzili stoisko TeBa firma serdecznie dziękuje, a tych, którzy chcieliby zapoznać się z interesującą ich technologią poza zgiełkiem targów, zaprasza na prezentację do swojej siedziby w Łodzi.
Podkłady kompresyjne do postprintu
Testy druku potwierdzają: podkład kompresyjny jest bardzo ważny dla zadruku postprint. Grupa Bobst jest wiodącym dostawcą urządzeń i usług dla branży obróbki kartonu, wytwórców tektury falistej i opakowaniowych materiałów giętkich. Fleksograficzne maszyny firmy Bobst odgrywają dużą rolę również w dziedzinie postprintu, wszędzie tam, gdzie wymagane są wysokiej jakości rozwiązania. Ponadto Grupa Bobst z siedzibą jest ważnym partnerem dla innych dostawców w tych branżach.
Dotyczy to także firmy Lohmann. Dzięki taśmom do montażu płyt drukowych z serii DuploFLEX, Lohmann jest dobrze znanym partnerem w branży fleksograficznej na całym świecie. DuploFLEX CB (corrugated board – tektura falista), seria podkładów kompresyjnych w dwóch wersjach, opracowano z myślą, aby bezpośrednio zaspokajać potrzeby sektora postrint. Jedną z wersji jest piankowa taśma jednostronnie klejąca, gdzie folia PET musi być osobno laminowana. Druga wersja to nieprzylepny produkt z pianką całkowicie zalaminowaną na nośniku z foli PET. Dzięki użyciu wysokiej jakości pianki polimerowej o strukturze zamkniętych komórek została zapewniona najlepsza kompresyjność i wysoka stabilność.
W celu potwierdzenia wyników użycia podkładów DuploFLEX CB wypróbowano je na nowej fleksograficznej maszynie Masterflex-L firmy Bobst. Obie firmy spotkały się i zaprezentowały niedawno doskonałe rezultaty testów. W badaniach tych zastosowano formę drukową wyposażoną w podkład kompresyjny i formę bez takiego podkładu.
Przy porównaniu wyników testów największa różnica w drukowanym obrazie (liniatura 42 L/cm i 60 L/cm) pojawiła się, kiedy zwiększono docisk. Kiedy docisk został zwiększony do 0,25–0,55 mm, forma drukowa z podkładem kompresyjnym wykazywała najlepsze rezultaty. Oznacza to, że niepożądane skutki, jak np. „efekt tarki”, prążkowanie lub przyrost punktu zostały zminimalizowane lub wyeliminowane całkowicie. Podsumowując: jeśli z powodu kilku czynników docisk powinien zostać zwiększony, wówczas użycie podkładu kompresyjnego jest najlepszym rozwiązaniem, aby osiągnąć doskonały obraz druku. Podkład kompresyjny DuploFLEX CB dla wysokiej jakości postprintu sprosta nawet najbardziej wymagającym pracom.

Sukces warsztatów Color Management w praktyce
Warsztaty „Color Management w praktyce – w druku cyfrowym”, zorganizowane przez nasze wydawnictwo na targach Euro-Reklama w Poznaniu, we współpracy z MTP i partnerami, przyciągnęły rzesze słuchaczy chcących dowiedzieć się, na czym polega zarządzanie barwą na poszczególnych etapach procesu poligraficznego. Procesy CM były demonstrowane praktycznie, z podziałem na etapy odpowiadające etapom procesu produkcyjnego wydruku. Do dyspozycji byli specjaliści w zakresie Color Managementu z wiodących firm dostarczających rozwiązania z tej dziedziny: Agfa Graphics, Alstor (Eizo), Epson, Mercor Poland, X-Rite.
Uczestnicy warsztatów obserwowali drogę ulotki reklamowej od momentu jej powstania w agencji reklamowej (stanowisko 1) do wykonania wydruku w drukarni (stanowisko 2) i zapoznali się z zasadami właściwej komunikacji pomiędzy agencją reklamową a zakładem poligraficznym, możliwej dzięki odpowiedniemu sprzętowi i oprogramowaniu.
Frekwencja przerosła nasze oczekiwania – drugiego dnia była planowana jedna sesja, a odbyły się dwie – druga, dodatkowa, była przeznaczona specjalnie dla uczniów szkół poligraficznych, a u wejścia do sali wciąż gromadzili się kolejni chętni.


<< Poprzedni  1-10  11  12  13  14  | < 15 >  16  17  18  19  20  21-30  31-40  41-50  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o