Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Lettera Magica 1

Wybrane fragmenty rozdziałów
Lettera Magica 1
Krzysztof Tyczkowski
Wstęp
Z moich wieloletnich doświadczeń zgromadzonych podczas zajęć w Pracowni Projektowania Typografii w PWSSP w Łodzi zrodził się pomysł napisania krótkich tekstów o projektowaniu typograficznym. Doszedłem bowiem do wniosku, że studentom bardziej przyda się konkretna wiedza o typografii, przedstawiona w postaci utrwalonej na papierze bądź w wersji elektronicznej i poparta ilustracjami, niż wygłoszone wykłady. Moim zamiarem było przedstawienie teorii projektowania typograficznego w praktyce. Teorii i praktyki nie można od siebie oddzielać. Zauważyłem, że studenci uczelni, w której pracowałem, opuszczali jej mury z bardzo rozbudzonymi aspiracjami artystycznymi, lecz w podstawy wiedzy i umiejętności praktyczne, szczególnie ważne w procesie pracy projektowej, wyposażeni bardzo skromnie. Z takiego stanu rzeczy wynikały późniejsze rozczarowania i konflikty przy pracy nad zleceniami konkretnych klientów. Próby sprostania wymaganiom rynku oraz współpraca z drukarniami często kończyły się porażką młodego i niedoświadczonego grafika. Sam wiele razy napotkałem trudności w tym zakresie, co jednak nie skłoniło mnie do porzucenia zawodu grafika-projektanta. Samozadowolenie oparte na przeświadczeniu o własnej artystycznej doskonałości nie skłania do zajęcia właściwej postawy wobec zastanej rzeczywistości. Natomiast pełna, rzetelna wiedza zawodowa, szacunek dla pracy i umiejętność prowadzenia dialogu z drugim człowiekiem to cechy prawdziwego profesjonalisty. Jeśli do tego dołączymy to coś, co niektórzy nazywają iskrą bożą lub talentem, to można mówić o pełni szczęścia, czyli o zadowoleniu ze sprzedanego i zrealizowanego projektu.
Cykl moich wykładów zatytułowany „Lettera Magica” stał się materiałem dla późniejszych publikacji drukowanych w odcinkach od roku 2000 do chwili obecnej przez redakcję „Świata Druku”. Tekst został podzielony na rozdziały, tak by możliwe było systematyczne przekazanie podstawowych informacji z zakresu typografii. Kolejność rozdziałów wynikała z kolejności elementów opisu stosowanego przy adiustacji tekstu, na którą składają się: krój pisma, stopień pisma wraz z interlinią oraz rodzaj i szerokość składu. Ponieważ przy opisie maszynopisu (jakiegokolwiek tekstu, nawet w wersji elektronicznej) należy uwzględnić wszystkie najważniejsze elementy typograficzne, w praktyce projektowej to one właśnie mają decydujący wpływ na jakość czytanego tekstu. Główne rozdziały zostały poprzedzone wyjaśnieniami, czym jest projektowanie i typografia. Oczywistym jest fakt, że część treści zawartych w „Lettera Magica” - szczególnie te przedstawione w formie definicji (choć starałem się unikać prostego definiowania) - to wyjaśnienia powszechnie obowiązujące w typografii. Moim zamiarem nie jest jednak tworzenie kolejnego słownika terminów typograficznych, lecz przedstawienie problemów projektowania typograficznego z punktu widzenia grafika-projektanta, nie zaś redaktora graficznego.


Zanim zostaniesz typografem
Od kilku lat prowadzę wykłady dla studentów Pracowni Grafiki Instytutu Informatyki Politechniki Łódzkiej. Zdecydowałem się na spisanie najważniejszych tematów, z którymi muszą zapoznać się studenci. W ten sposób powstał zbiór najważniejszych wiadomości dotyczących zasad projektowania typograficznego, którego skróconą część wstępną chciałbym Państwu przedstawić.
Podstawowym źródłem wiedzy o grafice projektowej są informacje przekazywane przez pedagogów podczas zajęć. Jest to jednak tylko jeden ze sposobów kształcenia w pełni profesjonalnego projektanta. Równie ważny jest proces samokształcenia studentów w oparciu o wiedzę teoretyczną, zawartą w różnego rodzaju publikacjach. Tu jednak pojawia się problem dotarcia do takich wydawnictw. Na naszym rynku księgarskim bardzo rzadko pojawia się fachowa literatura z zakresu typografii czy problemów projektowania graficznego. Do wyjątków należy zaliczyć kwartalnik „Protypo”, który był kontynuacją „Litery” wydawanej w latach 70. przez wybitnego fachowca w dziedzinie typografii - Romana Tomaszewskiego. Niestety, nowy periodyk przestał się już ukazywać i tym samym podzielił los swego poprzednika. Podobnych pism i książek wydawanych w języku polskim prawie nie ma. Co prawda, istnieją takie czasopisma, jak „Świat Druku”, „Poligrafika” czy „Digit”, ale trudno znaleźć w nich szersze opracowania dotyczące projektowania graficznego. Mam zatem nadzieję, że to, co powiem, przyda się przyszłym grafikom-projektantom.


Typografia
Następnym ważnym terminem jest typografia. Ma on trzy znaczenia: pierwsze - technika druku wypukłego, drugie - dawna, historyczna nazwa drukarni, zwanej też oficyną. W trzecim znaczeniu typografia to sztuka opracowania materiału tekstowego (w szerszym rozumieniu - również ilustracyjnego) w różnego rodzajach drukach, na przykład: książkach, czasopismach, akcydensach.

Typografia jest sztuką doboru i użycia różnych krojów czcionek i materiału typograficznego w celu przekazania informacji, głównie za pomocą druku.
Pierwszym zadaniem druku jest przeniesienie informacji (tekst, ilustracja) na sprzęt, który będzie użyty do drukowania. Ta interpretacja jest dokonywana za pomocą czcionek, sztychów, przeźroczy, cylindrów itd. Zarówno wtedy, gdy zostały użyte tylko czcionki, jak i wtedy, gdy obecne są również inne elementy, interpretację tę nazywamy typografią.
Pojęcie typografii nie jest jednoznaczne z pojęciem opracowania graficznego, znacznie szerszym, obejmującym ułożenie i zestawienie wszystkich elementów tworzących gotowy produkt drukarski.
Drugim zadaniem druku jest powielenie informacji. Polega ono na wprowadzeniu do pracy sprzętu powielającego (formy), otrzymanego przez zastosowanie typografii.
Trzecim zadaniem druku jest zabezpieczenie gotowego produktu przez określony czas. Im bardziej wartościowa jest przekazywana wiadomość, tym bardziej należy starać się o zapewnienie jej jak najdłuższego „czasu życia”. Zależy on zarówno od doboru materiałów, jak i metod produkcji.
Bror Zachrisson, 1962

Typografia to sztuka i technika posługiwania się czcionką; w Anglii oznacza także tworzenie do celów reprodukcji poligraficznej opracowań (tzw. layout) układu tekstu i towarzyszących mu innych graficznych elementów.
Ken Garland, 1989


Typografia jest sztuką posługującą się przede wszystkim literą drukowaną lub innymi znakami drukarskimi. Jakość tej sztuki zależy od kunsztu i profesjonalizmu projektanta-typografa, który dobiera proporcje dla wszystkich elementów typograficznych budujących dzieło. Do nich zaliczyć należy: krój używanego pisma i jego parametry, proporcje powierzchni zadrukowanej do niezadrukowanej, sposób zestawienia tekstów z ilustracjami. Duży wpływ na opracowanie typograficzne danej pracy ma rodzaj użytego do druku papieru i sama technika druku. Jakość pracy zależy od sensu podjętych przez projektanta decyzji i konsekwencji tworzenia formy typograficznej dla przekazywanej treści.


Kroje i klasyfikacja pism
Po omówieniu kilku podstawowych terminów stosowanych w projektowaniu typograficznym chciałbym przejść do praktycznej strony naszej pracy i wykazać, że procesowi projektowania towarzyszyć musi także szeroka wiedza teoretyczna.

Obejmuje ona znajomość historii pisma, krojów pisma, zasad dobrej czytelności, umiejętność redagowania technicznego tekstów, czyli tzw. adiustacji maszynopisów, podstawy technik drukarskich, psychologię widzenia. Wiedza ta pozwoli nam na świadome podejmowanie decyzji projektowych i sprawi, że efekt naszej pracy stanie się prawdziwie profesjonalny. Przykładem, który posłuży mi do zobrazowania wzajemnych powiązań i zależności decyzji typograficznych, będzie zwykły fragment maszynopisu. Zazwyczaj projektant otrzymuje tekst, który następnie musi zadiustować (opisać) tak, by zrozumiał go operator komputera. Tekst w pierwotnym kształcie dostarczony jest do opracowania jako maszynopis lub wydruk z drukarki. Maszynopis powinien mieć górny i lewy margines wystarczająco szerokie, aby zmieściły się tam opisy adiustacyjne. Standardowy maszynopis zawiera 30 wierszy na stronie (format A4) i około 60 znaków w wierszu. Na fachowo opisany maszynopis składają się cztery podstawowe decyzje typograficzne. Dokonujemy wyboru:
• kroju pisma,
• stopnia pisma i interlinii,
• szerokości składu,
• rodzaju składu.


Antykwa. Wybór kroju pisma
Antykwa to jedna z czterech podstawowych klas pisma. Powstała we Włoszech w II połowie XV wieku. Wzorowana była na łacińskim piśmie humanistycznym. Grafemy minuskuł i majuskuł oparte były na minuskule karolińskiej i kapitale rzymskiej. Antykwą zwykło się również nazywać skład pismem prostym w odróżnieniu od pisma pochyłego, czyli kursywy.

Antykwa renesansowa
Cechy charakterystyczne antykwy wczesnoweneckiej: wystające szeryfy po obu stronach w dużym „A”, podobnie skonstruowane szeryfy w majuskule „M”, ukośna kreska w minuskule „e” oraz wyraźnie wystające wydłużenia górne minuskuł ponad górną linię majuskuł. W późnoweneckiej antykwie znikają górne, wewnętrzne szeryfy w „M”, „N” oraz zewnętrzny szeryf „A”. Kreska w małym „e” staje się równoległa do linii pisma. Oś litery „O” jest wyraźnie pochylona w lewo. W literach występuje mały kontrast między cienkimi i grubymi elementami. Włoscy typografowie: Nicholas Jenson, Francesco da Bologna (Griffo), Aldus Manutius. Francuscy typografowie: Claude Garamond, Robert Granjon, Jean Cousin, Christophe Plantin, Geoffroy Tory.


Stopień pisma, interlinia, szerokość i rodzaj składu
Cztery decyzje projektowe kształtują charakter składu tekstu opracowanej publikacji. Są nimi właśnie: stopień pisma, interlinia, szerokość i rodzaj składu. Oprócz tego projektant musi podjąć jeszcze cały szereg innych decyzji typograficznych, takich jak choćby: sposób wyróżnień w tekście czy głębokość wcięć akapitowych. Staranny dobór proporcji pomiędzy wspomnianymi wyżej parametrami spowoduje, że tekst będzie dobrze czytelny i sprawi przyjemność odbiorcy podczas lektury.

Stopień pisma i interlinia
Stopień pisma to drugi (po kroju pisma) element opisu tekstu. Stopniem pisma nazywamy wysokość pola prostokąta, w którym został umieszczony znak literniczy. Wymiar ten jest stały dla wszystkich znaków drukarskich o tym samym stopniu pisma. W tradycyjnej technice druku wypukłego stopniem pisma nazywano odległość pomiędzy przednią (sygnaturową) a tylną ścianką czcionki ołowianej. Oznacza to, że właściwa wielkość litery uzależniona jest od proporcji wysokości „x”, dolnego i górnego wydłużenia. Tak więc może okazać się, że 72-punktowe tytuły złożone krojem Bodoni, Sabon i Univers różnią się wielkością. Szczególnie dobrze jest to widoczne, gdy porównamy wysokość „x” w każdym z użytych krojów pism.


Czytelność tekstu
Najistotniejszym elementem opracowania typograficznego jest zachowanie dobrej czytelności tekstu. W praktyce oznacza to taki dobór wszystkich parametrów typograficznych, by odbiorca mógł odczytać tekst szybko i bez problemów.

Typografia istnieje wszędzie tam, gdzie w druku pojawia się skład tekstu. Otacza nas świat wypełniony słowem drukowanym uzupełnianym przez obraz - ilustrację. Każde zadanie projektowe zwiera w sobie rozwiązywanie problemu wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy ilustracją a typografią. Treść umieszczana na stronach w sąsiedztwie zdjęcia lub ilustracji powinna zostać przez czytelnika po prostu przeczytana i zrozumiana. To z pozoru proste zadanie może okazać się przyczyną wielu problemów, o których istnieniu profesjonaliści - projektanci-graficy, muszą nie tylko wiedzieć, ale także umieć je rozwiązywać. Jeśli treści komunikatu zostanie nadana zła forma typograficzna, wówczas umieszczenie go na stronie czasopisma, książki lub folderu reklamowego straci sens.
W poprzednich rozdziałach „Lettera Magica” opisywałem podstawowe elementy, które składają się na typograficzny opis składu tekstu. Są nimi: krój pisma, stopień pisma wraz z interlinią, szerokość i rodzaj składu. W procesie projektowania typograficznego istnieje silne i znaczące powiązanie powyższych pięciu elementów. Właściwie dobrane decydują o czytelności składanego tekstu.


Format papieru
Przed przystąpieniem do pracy nad jakimkolwiek projektem musimy określić format naszego projektu. Wybór formatu może okazać się rozwiązaniem kluczowym dla całości naszej pracy, gdyż inaczej musi zostać zaprojektowany materiał tekstowy ilustracyjny dla formatu pionowego, inaczej dla poziomego lub kwadratu.

W publikacjach drukowanych zdecydowanie dominuje format prostokąta pionowego. Formaty poziome i kwadratowe stosowane są rzadziej. Poziomy format projektu wykorzystywany jest często w książkach dla dzieci lub akcydensach. Pionowy prostokąt jest formatem najwygodniejszym ze względów ekonomicznych (wykorzystanie podstawowych formatów arkuszy papierów) i funkcjonalnych. Publikacje w takim formacie są wygodniejsze w użyciu, dobrze się je trzyma w ręce (nawet w jednej), można też jednym, szybkim spojrzeniem ogarnąć zawartość obu sąsiednich stron. Tak prozaiczna sprawa, jak miejsce, w którym chcemy umieścić naszą książkę czy plakat (półka na książki czy fragment ściany lub drzwi), także wskazuje na wyższość stosowania formatu pionowego nad poziomym. Świadomość wszystkich zalet i wad stosowania różnych formatów bardzo przydaje się przy podejmowaniu decyzji o kształcie naszego projektu, choć niekoniecznie ekonomia i funkcjonalność muszą zdecydować o wyborze formatu publikacji. Może o tym zdecydować charakter i format materiału ilustracyjnego. Jeśli na przykład zdarzy nam się projektować album, w którym najważniejsze będą piękne, panoramiczne fotografie, to właśnie format poziomy okaże się najlepszy, by w całości zaprezentować piękno fotogramów. Inaczej będzie, gdy przystąpimy do pracy nad katalogiem producenta win, który zażyczy sobie, by każda strona była poświęcona innemu winu. W tym przypadku wysmukły, pionowy format katalogu wydaje się być najlepszym wyborem.


Porządek projektu - grid
Typografia często porównywana jest do architektury, ponieważ tak jak w architekturze, w projektowaniu typograficznym bardzo ważną rolę odgrywa konstrukcja.

Dom, zanim zostanie pokryty dachówką, oszklony i otynkowany, musi stanąć na solidnym fundamencie. Musi też powstać specjalna konstrukcja nośna złożona z szeregu filarów, podpór, belek i ścian, by dom mógł stać przez długie lata. Jeśli w domu tym znajdą się pokoje o odpowiedniej dla człowieka przestrzeni, wygodne schody, do budowy zostaną użyte materiały w najlepszym gatunku, to będzie się tu mieszkało z prawdziwą przyjemnością. Taką samą przyjemność może sprawić nam czytanie książki lub oglądanie kolorowego czasopisma. Czytelnik z reguły nie zastanawia się, dlaczego wydrukowany tekst czyta się lepiej lub gorzej. Zazwyczaj widzi on stronę wypełnioną wierszami tekstowymi i wplecione między nie ilustracje lub zdjęcia, po czym stwierdza: tak, ta książka jest bardzo ładnie wydana, dobrze się ją ogląda i czyta, czcionka jest odpowiednio duża, ilustracje ciekawe, a jakość druku bardzo dobra. Tymczasem pod „wierzchnią, zewnętrzną warstwą” ciekawych graficznie pomysłów, efektownych układów typograficznych, zaskakująco zestawionych zdjęć, istnieje niezauważalna dla niewprawnego oka sieć linii, tworzących graficzną konstrukcję projektu książki lub czasopisma. To właśnie dzięki temu niewidzialnemu szkieletowi umieszczone są w odpowiednich miejscach na stronie: kolumna tekstu, podział na łamy, punkty kluczowe kompozycji tytulariów, odpowiednie miejsca dla zdjęć lub rysunków. System pionowych i poziomych linii konstrukcyjnych tworzy modularne podziały, dzięki którym układ graficznych i typograficznych elementów nabiera spójności i logicznej konsekwencji. Grid, bo tak - w języku angielskim - powszechnie nazywana jest sieć krzyżujących się pod kątem prostym linii, służy przede wszystkim wprowadzeniu do projektu porządku. Dzięki niemu czytelnik będzie mógł szybko przyzwyczaić się do kompozycyjnych reguł, wprowadzonych przez projektanta i tym samym łatwo odszukać interesujący go materiał tekstowy lub ilustracyjny.
| Pre-press


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o