Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Luty


Informacje Biura Polskiej Izby Druku
W dniach 30 października i 27 listopada 2002 r. odbyły się posiedzenia Rady Polskiej Izby Druku. Podczas spotkań omówiono następujące tematy:
• spotkania organizacyjne sekcji opakowań i akcydensów
• spotkanie sekcji książki z wydawcami
• podjęcie inicjatywy zorganizowania II Kongresu Poligrafów Polskich
• analiza ekspertyz wykonanych przez rzeczoznawców PID w latach 2001 i 2002
• realizacja założeń budżetu PID na 2002 rok
• informacja dotycząca współpracy z Intergrafem
• propozycje zmian wysokości składek i wpisowego dla nowych członków PID
• informacje o programach pomocowych Unii Europejskiej dla drukarń.
*
17 października 2002 r. odbyło się spotkanie Sekcji Książki Polskiej Izby Druku i Sekcji Wydawnictw Dziełowych Polskiej Izby Książki, podczas którego omówiono „Projekt standardowych warunków współpracy przy wykonywaniu usług poligraficznych”. Uzgodniono, że ostateczna wersja dokumentu zostanie opracowana przez zespół roboczy złożony z przedstawicieli obu Izb.
Podkreślono także potrzebę współdziałania przy ustawowych (po roku 2003) regulacjach podatku VAT.
*
6 listopada 2002 r. odbyło się spotkanie założycielskie Sekcji Opakowań i Akcydensów PID. Program spotkania obejmował:
• wymianę informacji o aktualnej sytuacji na rynku usług poligraficznych w zakresie akcydensów i opakowań
• ustalenie programu działań oraz wyodrębnienie zagadnień, które należałoby wprowadzić do planu pracy Sekcji
• wybór zespołu kierowniczego Sekcji.

Utworzenie Sekcji Opakowań i Akcydensów PID ma na celu współdziałanie w rozwiązywaniu problemów tego sektora produkcji, analizowanie bieżącej sytuacji na rynku materiałów do druku opakowań i akcydensów, wymianę doświadczeń.
W toku dyskusji przedstawiciele drukarń scharakteryzowali swoje firmy i rodzaj wykonywanej przez nie produkcji, a także przedstawili wnioski i postulaty do realizacji w ramach Sekcji Opakowań i Akcydensów. Postulaty dotyczyły:
• poprawności prowadzenia ogłaszanych przetargów publicznych na druk akcydensów i opakowań
• opracowania skutecznych rozwiązań dla windykacji długów od nierzetelnych zleceniodawców
• utworzenia listy nierzetelnych zleceniodawców
• opracowania informacji na temat przepisów odnoszących się do certyfikacji i badań laboratoryjnych dotyczących opakowań i akcydensów
• rozdzielenia w ramach Sekcji opakowań od akcydensów
• opracowania informacji o targach opakowań w Europie
• opracowania ramowych wytycznych dotyczących sporządzania umów ze zleceniodawcami.

Ustalono, że spotkania robocze Sekcji będą organizowane w miarę potrzeb.
*
W ramach imprez towarzyszących Międzynarodowym Targom Maszyn, Materiałów i Usług Poligraficznych Poligrafia 2003 odbędzie się spotkanie, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki konkursu Złoty Gryf 2003, na najlepszy pod względem jakościowego wykonania wyrób poligraficzny, organizowanego przez PID. Do udziału w konkursie zgłoszono prace w sześciu kategoriach.
*
W dniu 15 listopada 2002 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Intergrafu, organizacji zrzeszającej i reprezentującej większość organizacji branżowych poligrafów Europy oraz organizacje z Australii, USA, Brazylii i Afryki Płd. Prezydentem Intergrafu został Angelo Barrel z Włoch (Montadori Printing), a członkiem zarządu Artur Dziedzic, wiceprezes Polskiej Izby Druku.
*
Informacja ważna dla członków Polskiej Izby Druku: spełnione zostały (częściowo) postulaty izb gospodarczych w sprawie zaliczania składek z tytułu członkostwa w izbach do kosztów uzyskania przychodu.
Na mocy Ustawy z dnia 27 VII 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - Dz. Ustaw nr 141 (poz. 1179 str. 9091) i Ustawy z dnia 27 VII 2002 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. nr 141 (poz. 1182 str. 1182 str. 9126) składki z tytułu członkostwa w Izbach mogą być wliczane w koszty uzyskania przychodu do wysokości określonych w wymienionych ustawach.
*
Information of Polish Print Chamber Office
On 30th October and on 27th November 2002, there was a sitting of the Polish Print Chamber. During the meetings the following subjects, among other things, were discussed:
• organizing meeting of Packaging and Job Printing Section
• taking initiative and organizing II Congress of Polish Printers
• analyzing the assessments made by PPC experts in years 2001 and 2002
• information concerning the cooperation with Intergraf
• information about auxiliary programs of European Union for printing houses
*
On 17th October 2002 there was a meeting of Book Section of Polish Print Chamber and Book Publishing Section of Polish Book Chamber, during which ‘The project of standard cooperation conditions when carrying out printing service’, was discussed.
*
On 15th November 2002 there was the General Assembly of Intergraf, the organization which associates and represents the majority of organizations belonging to the trade of printers from Europe and organizations from Australia, USA, Brazil and South Africa. Angelo Barrel from Italy (Montadori printing) became the president of Intergraf, and Artur Dziedzic, the vice-president of Polish Print Chamber became a member of board.
więcej | Luty | Aktualności
Organizacja przemysłu i działalność produkcyjna
Według danych statystycznych GUS za II kwartał 2002 r. w branży poligraficznej było ponad 18 tys. podmiotów, w tym 742 przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 pracowników i tylko 173 przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 50 pracowników. Dominowały przedsiębiorstwa małe, zatrudniające do 9 pracowników. Było ich 17 192 (tab. 2).
W strukturze własnościowej dominuje zdecydowanie własność osób fizycznych – przedsiębiorstw takich jest ponad 17 tys. (tab. 1).
Zatrudnienie obecnie utrzymuje się na poziomie około 70 tys. osób. Około jednej trzeciej wszystkich zatrudnionych pracuje w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 50 osób (21,4 tys. w 2001 roku).
Wynagrodzenie ubruttowione w przemyśle poligraficznym w 2001 r. wynosiło 2246 zł i było wyższe od wynagrodzenia brutto w przemyśle przetwórczym ogółem, które wynosiło 2072 zł.
więcej | Luty | Przemysł
Krystyna Bańkowska-Bober
W tekście tym chcę przedstawić dane dotyczące produkcji książek w roku 2001 na tle zmian w produkcji wydawniczej, jakie zachodziły w ostatnim dziesięcioleciu, czyli w latach 1991-2000.
Dziesięciolecie 1991-2000 było okresem przeciwnych tendencji kształtowania się dwóch podstawowych wielkości: liczby tytułów i wysokości nakładów. W 1991 roku zarejestrowana produkcja wydawnicza wynosiła 10 688 tytułów i 125 509 tys. egzemplarzy, w roku 2000 - 21 647 tytułów i 102 774 tys. egzemplarzy. W roku 2001 było to 19 189 tytułów oraz 74 403 tys. egzemplarzy. Przeciętny nakład jednego tytułu wynosił w 1991 roku 11,8 tys. egzemplarzy, w 2000 r. - 4,7 tys. egzemplarzy, a w roku 2001 tylko 3,9 tys. egzemplarzy.
Wahania, jakie zachodzą w produkcji wydawniczej analizowanej rok do roku, miewają często charakter przypadkowy, a na ostateczny wynik mogą mieć wpływ zarówno niekompletność i opóźnienia w nadsyłaniu wydawnictw do Biblioteki Narodowej, jak i opóźnienia w rejestracji tych wydawnictw w bibliografii narodowej. Najwyraźniej różnice te widać, gdy zastosujemy dla tego samego szeregu lat wskaźniki łańcuchowe (dla każdego roku podstawą jest rok poprzedni) i jednopodstawowe (jeden rok jako podstawa dla pozostałych).
więcej | Luty | Publikowanie
Zbigniew Fornalski
Wprowadzenie
Produkcja papieru i tektury w Polsce obejmuje wszystkie główne grupy asortymentowe, przy czym udział papierów do celów graficznych wynosi 36,3%, mimo że w Polsce nie produkuje się papierów powlekanych do celów graficznych, zarówno bezdrzewnych, jak i drzewnych, co wymusza znaczny import. W łącznym zużyciu papieru i tektury papiery do celów graficznych stanowią 43,9%. Najważniejszym asortymentem z grupy papierów graficznych produkowanych w Polsce są bezdrzewne niepowlekane papiery do druku, pisania i kopiowania.[1]
więcej | Luty | Przemysł
Bogdan Zdanowski
Rozwojem opakowań interesują się nie tylko ich producenci i użytkownicy, lecz również ekonomiści i statystycy oraz powiązane sieciami kooperacyjnymi przedsiębiorstwa z przemysłów: papierniczego, tworzyw sztucznych, szklarskiego, metalowego, poligraficznego i innych. Okazało się bowiem, że wzrost produkcji i zużycia opakowań ma ścisły związek z rozwojem ekonomicznym kraju, ich ilość i jakość stanowi ważne źródło informacji o rozwoju cywilizacyjnym państwa, a także o stosunku do jednego z najważniejszych problemów przełomu XX i XXI w., jakim jest ekologia.
Ilość opakowań na świecie systematycznie rośnie. W Polsce przemysł opakowaniowy, poddany oddziaływaniu rynku, notuje intensywny wzrost ilości stosowanych opakowań. Wzrost ten niesie ze sobą określone skutki, a wśród nich zanieczyszczenie środowiska odpadami opakowaniowymi. Odpady te nie są wprawdzie głównym czynnikiem ilościowym powodującym obciążenie środowiska naturalnego, jednakże charakteryzują się powszechnością występowania i dużą objętością, przez co również naruszają równowagę ekologiczną. Celowe wydaje się więc podjęcie próby oszacowania omawianych zjawisk w kategoriach ilościowych. Przyjęte założenia prognozy ilościowej opakowań i ich odpadów w okresie kilkudziesięciu lat nie są oczywiście bezdyskusyjne, tym niemniej charakteryzują trendy rozwojowe przemysłu opakowaniowego i mogą wskazywać na kierunki rozwoju.
więcej | Luty | Opakowania
Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce w procesie integracji europejskiej. Część II
Monika Słupińska
| Integracja
Świat biznesu XXI wieku uznał, że przyszłość należy do marketingu bezpośredniego. Nic nie zastąpi bowiem budujących zaufanie spotkań face-to-face i skuteczności targowej prezentacji produktów firmy profesjonalistom. Wśród działających w Polsce organizatorów targów Międzynarodowe Targi Poznańskie zajmują miejsce niekwestionowanego lidera we wszystkich możliwych rankingach. Kalendarz Targów Poznańskich to przeszło 40 imprez, o tematyce obejmującej w sumie wszystkie branże nowoczesnej gospodarki. I są to w większości największe i najbardziej atrakcyjne targi w Polsce. Uczestnictwo w organizowanych przez MTP targach stwarza niepowtarzalną sposobność bezpośredniego kontaktu z obecnymi i potencjalnymi kontrahentami, umożliwia dokonanie analizy rynku i jego poszczególnych segmentów oraz nawiązanie korzystnej współpracy.
więcej | Luty | Targi
Grzegorz Wielgosiński
Stan i zasoby środowiska przyrodniczego stanowią jeden z trzech najważniejszych - obok społeczeństwa i gospodarki - czynników, które determinować będą warunki i możliwości dalszego rozwoju Polski w XXI wieku. Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju, podniesienie jakości życia społeczeństwa poprzez zapewnienie dobrego stanu środowiska naturalnego na całym obszarze kraju i współzależnego ładu przestrzennego oraz zagwarantowanie, że polskie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe zostanie przekazane następnym pokoleniom w stanie umożliwiającym realizację również ich aspiracji, należą do najważniejszych celów społecznych.
więcej | Luty | Ekologia
Andrzej Kuśmierczyk
Charakter narodowy Polaków opisać można - podobnie jak i charakter innych nacji - za pomocą stereotypów. Rosjanie - brudni, leniwi i pijani, ale za to dusza u nich słowiańska, jak step szeroka. Niemcy - pracowici, porządni i bez poczucia humoru. Francuzi - upodobali sobie wino, uprawiają miłość francuską i sprzedają turystom żaby jako narodowy smakołyk, choć sami ich nie jedzą. Skandynawowie - popijają śledzie mlekiem i już to ich dyskredytuje, a w dodatku piją wódkę (jak Rosjanie i Polacy). Amerykanie nie umieją czytać ani pisać, uwielbiają hamburgery i kładą nogi na stół. Włosi - suszą pranie na ulicy, nie mówią, tylko krzyczą wymachując rękami i ciągle mają sjestę. Anglicy nie ulegają emocjom, chodzą we mgle i wszystko polewają miętowym sosem.
więcej | Luty | Psychologia w pracy
Jerzy Petriaszwili
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej wydała nowy skrypt prof. dr Herberta Czichonia i dr Marii Czichon. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunku dyplomowania Papiernictwo i Poligrafia, specjalizujących się w zakresie technologii poligrafii, oraz będzie bardzo przydatna dla pracowników przemysłu poligraficznego.
więcej | Luty | Lektury


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o