Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Czerwiec


Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku
W dniu 19 marca 2003 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku, na którym przedstawiono: sprawozdanie z działalności Rady Izby w 2002 r. oraz sprawozdanie finansowe i protokół Komisji Rewizyjnej, plan działalności Izby i preliminarz kosztów na 2003 r. Obradom przewodniczył wiceprezes Rady PID Andrzej Maciejewski. Protokół Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Wiesław Grabowski stwierdzając, że bilans za 2002 r. jest sporządzony prawidłowo, a wydatki były celowo realizowane. Komisja dokonała analizy wpłat składek członkowskich i stwierdziła, że z członkami zalegającymi z opłacaniem składek Biuro Izby prowadzi korespondencję w tej sprawie. Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie działalność Rady i Biura Izby i udzieliła im skwitowania za 2002 rok.
Jeśli chodzi o działalność merytoryczną Izby, Komisja pozytywnie oceniła działalność Sekcji Książki i Sekcji Wystawców PID, odnotowała także próby zorganizowania Sekcji Gazet i Czasopism oraz Sekcji Akcydensów i Opakowań. Komisja przedstawiła postulaty i wnioski przeznaczone do realizacji przez Radę Izby:
• podjęcie działań w celu zahamowania tendencji spadkowej liczby członków i wzmożenie wysiłków na rzecz pozyskiwania nowych członków
• podjęcie działań w celu zrównoważenia bilansu wydatków i wpływów w skali roku
• rozważenie terminu składania wniosków w konkursie „Złoty Gryf” - propozycja jego wydłużenia do 15 lutego 2004 roku
• rozważenie wydatków wynikających z przynależności Izby do Intergrafu przy wzrastającej wielkości składki członkowskiej, z uwzględnieniem realnych możliwości po stronie wpływów.

Po ożywionej dyskusji Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku przyjęło sześć uchwał.
więcej | Czerwiec | Aktualności
więcej | Czerwiec | Aktualności
Herbert Czichon
Technologię od komputera do maszyny drukującej przedstawiliśmy w „Świecie Druku” nr 2 z 1998 r. [1] Od tamtego czasu niektóre techniki znacznie rozwinęły się i powstały nowe technologie, dlatego celem tego artykułu jest monograficzne przedstawienie aktualnego stanu tej techniki. Pierwszy artykuł obejmuje technologię od komputera do maszyny offsetowej przy użyciu folii termoczułych, a drugi - pozostałe technologie, przy użyciu folii fotodyfuzyjnych i termotransferowych oraz warstw wodowymywalnych.
więcej | Czerwiec | Offset
W 1974 roku Max Bauer - dotąd dyrektor firmy Mailander, oraz Otto Kunzi - jej główny konstruktor, powołali do życia firmę Bauer + Kunzi. Zdecydowali się na ten krok dlatego, że firma Mailander odrzuciła ich wizje innowacyjne. Jednak wiedza i doświadczenie obu fachowców były dla Mailandera tak cenne, że przekazał on firmie Bauer + Kunzi dystrybucję swoich maszyn drukujących i lakierujących.
więcej | Czerwiec | Maszyny i urządzenia
Janusz Cymanek
Wielki wyścig marketingowy właściwie we wszystkich sektorach gospodarczych związany jest nierozerwalnie z przemysłem poligraficznym. Otacza nas bowiem świat druku i nikt chyba nie zaprzeczy, że każdy produkt zwiększa zdecydowanie swoją atrakcyjność poprzez właściwą oprawę poligraficzną. Dotyczy to szeroko rozumianych materiałów reklamowych, opakowań produktów, etykiet, środków użytkowych, prasy.
Najpopularniejszą metodą drukowania jest oczywiście technika offsetu arkuszowego. Stałym rozwojem i poszerzaniem możliwości technologicznych zajmują się zarówno dostawcy maszyn drukujących, urządzeń towarzyszących, jak i producenci materiałów pomocniczych.
więcej | Czerwiec | Materiały
Wobecnych, trudnych czasach efektywność i zyskowność są na ustach wszystkich. Coraz nowocześniejsze generacje maszyn drukujących, coraz krótsze czasy przyrządu, coraz większe prędkości drukowania - wszystko to ma na celu obniżenie kosztów produkcji. Wyraźnemu skróceniu uległa przerwa technologiczna pomiędzy etapem drukowania i fazą operacji introligatorskich i uszlachetnienia. W trakcie przepływu zlecenia przez cykl produkcji druki offsetowe są poddawane ciągłym obciążeniom mechanicznym rozmaitego pochodzenia i o zmiennym nasileniu. W tych niekorzystnych warunkach ujemnym rezultatem pogoni za czasem i efektywnością są występujące niekiedy problemy z blokowaniem w stosie, odbijaniem, odciąganiem i rysowaniem odbitek. Statystyki publikowane przez Instytut FOGRA dowodzą, że problemy niedostatecznej odporności na ścieranie i niewystarczającego utrwalenia druków są najczęstszymi przyczynami reklamacji.
więcej | Czerwiec | Materiały
Witold Glück
Wyposażanie maszyn i urządzeń w dodatkowe funkcje jest cechą naszych czasów. Telefony umożliwiają robienie zdjęć, komputery służą często do oglądania filmów i słuchania muzyki. Rozszerzenie zakresu funkcjonalności poszczególnych urządzeń nie ominęło branży poligraficznej - w ostatnich latach obserwujemy, że coraz to nowe maszyny „uczą się” nowych czynności.
więcej | Czerwiec | Maszyny i urządzenia
Na targach Poligrafia 2003 w Poznaniu firma Avargraf zaprezentowała maszyny i urządzenia pomocnicze służące do kompleksowego wykonywania oprawy sztywnej książek i podobnych wyrobów, produkcji niemieckiej firmy Schmedt. Produkty te są nowością w ofercie Avargrafu, a targi były debiutem producenta na polskim rynku. Należy dodać, że ze względu na swoje szerokie zastosowanie prezentowane produkty wzbudzały bardzo duże zainteresowanie wśród zwiedzających.
więcej | Czerwiec | Introligatornia
Zygmunt Osiadacz
Drukarnie prasowe w Polsce zmieniają się dynamicznie, żeby sprostać wymaganiom rynku wydawniczego. Wiele z nich reprezentuje bardzo wysoki poziom techniczny, nie odbiegający od standardów zachodnich. Wyposażone w technologie CtP oraz offsetowe maszyny drukujące typu Sunday, Lithoman i inne - do drukowania czasopism, lub KBA Colora Goss Community, Goss Urbanite, Metro, Uniset i Urbanite do drukowania gazet, zapewniają dobrą jakość druku, dużą wydajność i niezawodność.
więcej | Czerwiec | Obróbka wykończeniowa
Automat wykrawający to w powszechnym odbiorze maszyna do wykrawania użytków z kartonu. Nowoczesne automaty umożliwiają jednak obróbkę dużo większego spektrum materiałów. Niewiele firm może sobie pozwolić na ustawienie kilku automatów wykrawających, dobranych parametrami technicznymi do konkretnych podłoży. Papier, karton, tektura, mikrofala oraz folia to materiały, z którymi może pracować japoński automat wykrawający SANWA TRP-1060-SE.
więcej | Czerwiec | Maszyny i urządzenia
Rozmowa z właścicielem firmy JAGO Markiem Jagodzińskim

- Pańska firma JAGO obchodzi właśnie pięciolecie działalności na rynku poligraficznym. Jaka była pańska droga do własnej firmy?
- Wiedzę zawodową zdobywałem w Niemczech - jestem absolwentem Wyższej Szkoły Technicznej w Chemnitz - dawne Karl-Marx-Stadt, Wydziału Budowy Maszyn Poligraficznych. Pierwszą praktykę i doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując w Zakładach Graficznych w Gdańsku w pionie technicznym - awansując szybko na stanowisko dyrektora ds. technicznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych pracowałem w prywatnych firmach handlowych i produkcyjnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie opracowałem i wdrożyłem kompleksowy projekt drukarni dla firmy TREFL. Pod moim nadzorem został wówczas uruchomiony pierwszy na Wybrzeżu nowoczesny Heidelberg SM 102 FP, zorganizowana kompletna przygotowalnia offsetowa oraz uruchomione specjalistyczne maszyny do produkcji opakowań: kaszerki plano i do plansz, maszyny sztancujące oraz maszyny do produkcji pudełek oklejanych.
Na połowę lat dziewięćdziesiątych przypadał okres szeroko zakrojonych modernizacji parku maszynowego naszych drukarń. Wiele firm przechodziło na nowoczesne maszyny zachodnie i zaczynało stosować najwyższej jakości materiały do drukowania. Wtedy podjąłem decyzję o utworzeniu własnej firmy, która zaspokajałaby wysokie wymagania rynku.
więcej | Czerwiec | Wywiad
Rozmowa z Pawłem Depą, właścicielem wytwórni maszyn i urządzeń dla sitodruku APED w Krakowie

Firmę Pawła Depy odwiedziliśmy po raz pierwszy przed czterema laty. Istniejący od 1992 roku APED miał już dobrą pozycję na polskim rynku, a sporą część swojej produkcji eksportował na Zachód. Firma pomyślnie się rozwijała, lecz jej właściciela niepokoiły pojawiające się tendencje do „schładzania” gospodarki. Dziś zła koniunktura w gospodarce jest faktem, wiele firm zniknęło z rynku. APED, mimo trudności, trwa i znajduje nowe rynki.
więcej | Czerwiec | Wywiad
Krzysztof Stępień
Wstęp
Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej realizował w latach 2001-2002 grant przyznany przez Zarząd Miasta Łodzi, a mający na celu przeprowadzenie badań nad uwarunkowaniami rozwoju przemysłu poligraficznego w łódzkiej aglomeracji miejskiej. Poniżej publikujemy fragmenty opracowania końcowego.
więcej | Czerwiec | Przemysł
Halina Podsiadło
W wyniku analizy metod oznaczania i odzyskiwania srebra przedstawionych w poprzednich artykułach z tego cyklu [1-3] założono, że ze względu na: dostępność metod do stosowania w cyklu przemysłowym, prostotę stosowania, skuteczność, działanie regeneracyjne dla utrwalaczy, możliwość stosowania w automatycznych urządzeniach in-line, jak i w cyklu niezautomatyzowanym, oraz dostępność urządzeń do przeprowadzania oznaczeń i odzysku, najodpowiedniejszą metodą odzysku srebra z roztworów zawierających utrwalacze - połączoną z regeneracją odczynnika - jest elektro-lityczne osadzanie srebra.
więcej | Czerwiec | Ochrona środowiska
W dniach 20-23 maja w Brnie odbywały się 22. Międzynarodowe Targi Opakowań, Przemysłu Papierniczego i Poligraficznego EmbaxPrint 2003, największa wystawa opakowań i branży drukarskiej w Republice Czeskiej, organizowana przez BVV Veletrhy Brno. Wzięło w nich udział 593 wystawców z 25 krajów (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Francja, Indie, Włochy, Węgry, RPA, Polska, Austria, Rosja, San Marino, Słowacja, Słowenia, Niemcy, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Turcja, Ukraina, Stany Zjednoczone, Holandia i Wielka Brytania). Wystawcy zagraniczni stanowili 40% całkowitej liczby wystawców. Spośród znanych producentów obecni byli m.in. Agfa, Akzo Nobel Inks, Böttcher, Coates Lorilleux, Ferag, Fujifilm, Heidelberg, Hewlett-Packard, Michael Huber, Minolta, Müller Martini, Riso, Sun Chemical, Windmöller & Hölscher, X-Rite. Wśród wystawców obecnych na targach Embax-Print 2003 aż 120 firm uczestniczyło w tych targach po raz pierwszy. Pierwszy raz wzięli udział w targach przedstawiciele Białorusi, Bułgarii i Turcji. Tradycyjnie już w targach biorą udział członkowie redakcji czasopism branży poligraficznej, w tym także przedstawiciel naszego wydawnictwa.
więcej | Czerwiec | Targi
Nowe możliwości na rynku wklęsłodruku pomimo słabej sytuacji ekonomicznej

W dniach 5-7 maja w Warszawie miało miejsce doroczne spotkanie członków ERA - Europejskiego Stowarzyszenia Wklęsłodruku (European Rotogravure Association). Gospodarzem spotkania było Wydawnictwo Bauer i drukarnia wklęsłodrukowa w Ciechanowie, należące do Grupy Wydawniczej Bauer. Przybyło na nie ponad 150 osób zarówno z Europy, jak i Ameryki Północnej. Przewodniczący ERA - Jan Bormans (Agora Rotogravure) w swoim inauguracyjnym przemówieniu nazwał spotkanie „historycznym wydarzeniem dla Stowarzyszenia, które jest bardzo dużym zwolennikiem rozszerzenia Unii Europejskiej”. Wyraził przekonanie, że pomimo ogólnie niedobrej sytuacji ekonomicznej integracja z UE stworzy nowe możliwości dla rynku wklęsłodruku.
więcej | Czerwiec | Wydarzenie
W dniu 24 kwietnia w Bazylei spotkało się około 30 przedstawicieli prasy branżowej z całej Europy i Turcji. Okazją ku temu była konferencja zorganizowana przez firmę Mark Andy.
Omówiono strukturę firmy oraz perspektywy jej rozwoju na rynku europejskim. Przedstawiono osiągnięcia firmy z zakresu maszyn wąskowstęgowych. Zaprezentowano maszyny, które zostaną wystawione na targach LabelExpo w Brukseli we wrześniu bieżącego roku.
Konferencję rozpoczął John Eulich - prezes Mark Andy - omawiając organizację firmy. Od 1995 roku firma Mark Andy należy do Dover Diversified Corporation - korporacji wykupującej średniej wielkości i duże przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy w różnych branżach. Mark Andy jest pierwszym nabytkiem DC z przemysłu poligraficznego. John Eulich twierdzi, że dzięki przynależności do korporacji firma będzie dysponować dużym kapitałem, który planuje przeznaczyć na rozwój nowych technologii. Ponadto DC gwarantuje długoterminową stabilizację finansową. Wszystko to sprawia, że firma Mark Andy jest poważnym graczem na rynku poligraficznym.
więcej | Czerwiec | Relacja
Nie od dziś wiadomo, że obcowanie ze sztuką przynosi odprężenie, uwrażliwia, poszerza horyzonty myślowe. W dobrych podręcznikach dla biznesmenów z rozdziałami o strategii i strukturze firmy, o podejmowaniu decyzji i prowadzeniu negocjacji sąsiadują teksty poświęcone pracy nad własnym rozwojem. Czy może być lepszy na to sposób niż połączyć przyjemne z pożytecznym? Na chwilę zwolnić tempo, by w skupieniu przeczytać książkę, pójść do opery lub na wystawę. Zacznijmy skromnie, od wernisażu.
więcej | Czerwiec | Wydarzenie
Piotr Paszkowski
Z zainteresowaniem oczekiwałem wejścia w życie przepisu Kodeksu Pracy (art. 23711), który zwolnił znaczną grupę pracodawców z obowiązku tworzenia służby bhp. Ponieważ próg zatrudnienia, od którego ten obowiązek powstaje, został podniesiony w sposób znaczący, bo z dziesięciu do stu pracowników, wydawać by się mogło, że znaczna część zakładów zrezygnuje z usług specjalistów w tej branży, oszczędzając w ten sposób na kosztach pracy. Takie działanie wydawało się być logicznym, bo prywatni pracodawcy, a jest to grupa dominująca, raczej nie są skłonni do ponoszenia wydatków niekoniecznych czy wręcz zbędnych.
Bez względu na fakt, iż osobiście, z przyczyn zrozumiałych, jestem zainteresowany funkcjonowaniem tej służby, lojalnie poinformowałem zatrudniające mnie firmy o ustaniu obowiązku zatrudniania „behapowca”, z ciekawością czekając na reakcję z ich strony. Mimo, że pożegnania bywają trudne, szczególnie dla żegnanego, liczyłem się z taką sytuacją, zachowując pełne zrozumienie dla moich partnerów. Z reguły w takich okolicznościach można usłyszeć teksty w stylu „wiecie, rozumiecie, chcemy jak najlepiej, ale...” - i tu padają argumenty na „do widzenia”.
więcej | Czerwiec | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Mowa ciała, konflikty, sztuka negocjacji, sztuka skutecznego prowadzenia sporów, public relation… Te i wiele innych terminów pojawiło się w Polsce wraz ze zmianą sposobu gospodarowania. Ich wprowadzenie jest próbą opisania zjawisk, które występują w relacjach pomiędzy podmiotami gry rynkowej. Tymi podmiotami są instytucje państwowe, firmy państwowe i prywatne, oraz pracownicy tychże organizacji. Wraz z przesunięciem się ośrodków decyzji w dół systemu gospodarki rola każdego uczestnika gry rynkowej wzrasta, potrzebne są więc nowe narzędzia wpływu na pozostałych. Zanim zaczniemy się uczyć, wyjaśnijmy sobie niektóre podstawy nabywanej wiedzy. Jest w psychologii metodologiczna reguła, wedle której każda metoda stworzona gdzie indziej wymaga normalizacji w warunkach naszych, polskich. Podobnie, jak się wydaje, należy postępować w innych dziedzinach.
więcej | Czerwiec | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o