Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Lipiec-Sierpień


Informacje Polskiej Izby Druku
W dniach 21 maja i 25 czerwca br. odbyły się po siedzenia Rady Polskiej Izby Druku, na których dyskutowano m.in. o sprawie przynależności Izby do Intergrafu, o projekcie ustawy dotyczącej VAT i dotychczasowych interwencjach Izby w tej sprawie, oraz o Konferencji Poligraficznej 2003 w Poznaniu.
Rada Polskiej Izby Druku, upoważniona Uchwałą Nr 6 Walnego Zgromadzenia Członków PID z 19 marca 2003 r., zgłosiła rezygnację z członkostwa w Intergrafie. W uzasadnieniu tej decyzji wskazano na wysoką składkę członkowską wobec ograniczonych możliwości finansowych PID oraz krytyczną ocenę korzyści, jakie w opinii członków Izby niesie przynależność do Intergrafu. Rezygnacja z członkostwa zgłoszona przed końcem czerwca br. wiąże się zgodnie z regulaminem Intergrafu z obowiązkiem opłacenia składki również za rok następny, co oznacza utrzymanie dotychczasowych kontaktów i korzyści z przynależności. Stąd ważne jest uzyskanie opinii członków PID o celowości dalszej przynależności do tej europejskiej organizacji.
*
Polska Izba Druku ogłosiła konkurs Złoty Gryf 2004, na najlepiej wykonany wyrób poligraficzny w sześciu kategoriach: książka wielobarwna, czasopismo wielobarwne, książka jednobarwna, akcydens, opakowanie z nadrukiem i gazeta. Laureaci konkursu otrzymują statuetki Złotego Gryfa oraz prawo używania jego znaku graficznego na dokumentach firmowych. Do piątego konkursu mogą być zgłaszane wyroby poligraficzne wykonane w kraju w 2003 roku. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie trzech egzemplarzy pracy do Polskiej Izby Druku (00-835 Warszawa, ul. Miedziana 11) i wpłacenie na konto Izby 500 zł za każdy zgłoszony wyrób. Zgłoszenia należy składać do 15 lutego 2004 roku.
*
Trwają konsultacje i spotkania środowiskowe dotyczące planowanego wprowadzenia w nowej ustawie podatkowej stawki 22% VAT na usługi poligraficzne polegające na drukowaniu książek, broszur, gazet i czasopism. Tematowi temu poświęcony był m.in. panel dyskusyjny podczas majowych Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie oraz spotkanie w ramach sekcji gospodarczo-ekonomicznej PID 28 maja. Dyskutowano o tym także 17 czerwca na spotkaniu z udziałem przedstawicieli Polskiej Izby Książki, Izby Wydawców Prasy, Polskiej Izby Druku i jednej z kluczowych firm doradczych.
*
24 czerwca w Polskiej Izbie Druku odbyło się spotkanie, na które zaproszono przedstawicieli prasy branżowej oraz członków Rady Programowej Konferencji Poligraficznej PID 2003. Prezes PID Jerzy Hoppe podziękował zebranym za ich udział w przygotowaniach do tej ważnej konferencji. Pozytywnie ocenił rolę pism fachowych w kampanii informacyjnej dotyczącej omawianego wydarzenia. Wyraził nadzieję, że dotychczasowi członkowie Rady oraz partnerzy medialni Konferencji Poligraficznej pozostaną nimi nadal, aktywnie włączając się w nurt działań związanych z organizowaniem przyszłorocznej konferencji. Kolejną Konferencję zaplanowano na 23 września 2004 roku (targi Taropak). Dyskusję na temat prac związanych z kolejną konferencją kontynuowano podczas lunchu. (red.)


List Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich do Prezydenta RP
Opracowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowej ustawy o podatku od towarów i usług w wersji z kwietnia 2003 r. przewiduje podwyżkę do 22% stawek na czasopisma, a także na usługi drukarskie. Te ostatnie korzystają obecnie ze stawki zerowej, zaś większość popularnych czasopism – z 7-procentowej. VAT na ogłoszenia drobne w gazetach ma wzrosnąć z 7 do 22%.
Na wstępie należy wskazać, iż projekt nowej ustawy przygotowano pod hasłem harmonizacji z przepisami Unii Europejskiej, zwłaszcza z dyrektywą z dnia 17 maja 1977 r. – Szóstą Dyrektywą VAT. Niestety, lektura tekstu oraz norm unijnych nasuwa nieodparcie wniosek, iż takie uzasadnienie proponowanych zmian jest manipulacją. Trudno nie zauważyć, że w istocie autorzy projektu nie wykorzystali (i tak niesatysfakcjonujących w porównaniu do wynegocjowanych przez wiele państw członkowskich stawek zerowych na książki, gazety i czasopisma) postanowień przepisów unijnych oraz układu akcesyjnego w tym zakresie. Innymi słowy: akcesja do UE nie wymaga podwyżek podatku w takim zakresie, jak proponowana przez ministerstwo. Zgodnie bowiem z art. 12(3)(a) Szóstej Dyrektywy poszczególne państwa członkowskie we własnym zakresie ustalają wysokość podstawowej stawki VAT jako procentu opodatkowania, przy czym na mocy Dyrektywy Rady z 19.10.1992 r. (nr 92/77/EEC) od 1 stycznia 1993 r. minimalna stawka podstawowa wynosi 15%.
Państwa członkowskie są również uprawnione do stosowania jednej lub dwu stawek obniżonych, co do zasady – jedynie do dostaw towarów i świadczenia usług należących do kategorii wymienionych w Załączniku H do VI Dyrektywy. Na mocy Dyrektywy Rady 92/77/EEC, minimalny poziom stawki obniżonej wynosi 5%, a może ona mieć zastosowanie w szczególności do dostaw książek, gazet i czasopism. (...)
W zobowiązaniach negocjacyjnych Polska zobowiązała się do wprowadzenia całokształtu prawodawstwa wspólnotowego z dniem uzyskania członkostwa. Ustalono kilka okresów przejściowych na stosowanie niższych stawek co do niektórych towarów i usług, w szczególności uzyskano – na okres przejściowy do 31 XII 2007 r. – możliwość stosowania stawki VAT w wysokości 0% na niektóre książki i czasopisma specjalistyczne. W pozostałym zakresie wspólnotowe reguły – stawka podstawowa i obniżona w dopuszczalnym według Załącznika H Szóstej Dyrektywy zakresie – powinny zostać przyjęte przez polskie ustawodawstwo już w momencie akcesji.
O doborze stawek podatkowych decydują względy gospodarcze (preferowanie przez państwo określonego rodzaju działalności), społeczne (jak w przypadku ochrony zdrowia lub usług mieszkaniowych) lub historyczne (przyznanie państwom członkowskim prawa do utrzymania stosowanych wcześniej stawek podatkowych na dostawy niektórych towarów czy usług). Z najszczerszym zdumieniem, wręcz niedowierzaniem i absolutnym brakiem zrozumienia przyjęliśmy do wiadomości fakt, że wśród preferowanych przez rząd Rzeczpospolitej Polskiej rodzajów działalności nie znalazła się sprzedaż książek, czasopism i gazet, mimo iż taką możliwość preferencji na podstawie wspomnianych wyżej przepisów unijnych rząd miał. Ponadto stawki podatkowe na czasopisma, na usługi drukarskie oraz na ogłoszenia drobne w gazetach mają być ustalone w maksymalnej wysokości, choć tego nie uzasadniają wymogi prawne, ale jedynie niezrozumiała polityka autorów projektu.
Projekt ustawy zakłada też zerową stawkę na import wydawnictw drukowanych, co byłoby nieuzasadnionym i niedopuszczalnym, rażącym naruszeniem równowagi konkurencji krajowej i zagranicznej. Planowana regulacja jest sprzeczna z zasadą równości przedsiębiorców i wyraźnymi przepisami prawa unijnego.
Postanowienie o dopuszczalności zastosowania stawki 7% na gazety w przypadku, gdy powierzchnia przeznaczona na reklamy nie przekroczy 33%, jest z racji sezonowości na rynku reklamy szalenie niefortunne, jak również niekonieczne. Przepisy unijne odmawiają prawa do stawek preferencyjnych jedynie materiałom w całości lub zasadniczo poświęconym reklamie. (...)
Nie dajemy wiary, by rząd nie zdawał sobie sprawy z doniosłości roli, jaką pełni działalność wydawnicza, z roli edukacji społeczeństwa przez słowo pisane. Wydaje się, że przez jakieś niedopatrzenie zaniechano w projekcie ustawy o podatku od towarów i usług zapewnienia dopuszczalnych przecież preferencji dla sprzedaży książek, gazet i czasopism. Alternatywnym dla niedopatrzenia ustawodawcy wyjaśnieniem planowanej podwyżki może być jedynie krótkowzroczny i absurdalny fiskalizm, ignorujący podstawowe potrzeby społeczne i realia gospodarcze.
Planowane zmiany pozostają w rażącej sprzeczności z deklaracjami rządu na temat wspierania przedsiębiorczości i pomijają zapaść na rynku wydawniczym, która pogłębia się. (...) Planowane zmiany legislacyjne pogrzebią nadzieje na ożywienie rynku wydawniczego.
Istnieją prawne możliwości wsparcia rynku wydawniczego. Apelujemy o uwzględnienie interesów przedsiębiorców prowadzących działalność wydawniczą, apelujemy o uwzględnienie interesów czytelników i wierzymy, że rząd nie zaniedba szansy na to, by poświęcić należną uwagę działalności wydawniczej i dołożyć najwyższych starań, by Rzeczpospolita Polska do Unii Europejskiej weszła z dostosowanym racjonalnym ustawodawstwem i oczytanym społeczeństwem.

W imieniu Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich
Bogusław Kodlewicz
Prezes SPP
Gdańsk, 24 czerwca 2003 r.
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
Łukasz Łukasiewicz
W kilku artykułach („ŚD” nr 7–8/2002, nr 1 i 4/2003) starałem się zachęcić Czytelników „Świata Druku” do bliższego zainteresowania się technikami wielkoformatowego druku ploterowego, przedstawiając zasady przygotowania prac i najważniejsze kryteria wyboru parametrów technicznych. Najmocniejszy, jak się wydaje, argument zostawiłem na koniec – chciałbym podsumować cykl prezentacją praktycznych zastosowań ploterów wielkoformatowych.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Według danych zaczerpniętych z literatury specjalistycznej na świecie zainstalowano około 50 000 maszyn cyfrowych, z czego około 1/3 – w Stanach Zjednoczonych. Największy wzrost sprzedaży nastąpił w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Po roku 2000 doszło do zahamowania zakupów nowych urządzeń. Częściowo było to spowodowane recesją ekonomiczną, która przejawiała się w ograniczaniu środków inwestowanych w nowe urządzenia dla przemysłu poligraficznego. Sprzedaż zmalała w dużym stopniu zwłaszcza w USA, które są największym odbiorcą maszyn i systemów cyfrowych. Wielki spadek sprzedaży dotyczył także systemów produkcyjnych do drukowania w pełnym kolorze, które są najbardziej wymagające pod względem inwestycyjnym. Recesja ekonomiczna uwidoczniła się także w spadku zamówień. Inną przyczyną stagnacji sprzedaży urządzeń cyfrowych do drukowania barwnego był sposób ich wprowadzania na rynek. Najpierw wprowadzono cyfrowe systemy druku elektrofotograficznego do szybkiego drukowania niskich nakładów, które pozwalały na pełne wykorzystanie zalet tej technologii. Ponieważ jednak chodziło o produkty z maszyn drukujących, klienci porównywali jakość druku cyfrowego z jakością druku offsetowego. Z próby tej offset wychodził zwycięsko. W krajach rozwiniętych udział druku cyfrowego w całkowitej produkcji poligraficznej wynosił w roku 2000 średnio około 4–6%. Szacuje się, że w roku 2010 udział ten powinien się zwiększyć do 20%, a w roku 2015 – do 25%.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Decydując się na zakup solwentowego plotera graficznego należy przede wszystkim porównać wszystkie parametry techniczne oferowanych na rynku urządzeń. Jednakowo ważne jest również przeanalizowanie przyszłych kosztów eksploatacji wybranego przez nas plotera. Składa się na nie koszt atramentów, innych materiałów eksploatacyjnych, serwisu oraz koszty utraconych zleceń.
Rynek oferuje różnorakie rozwiązania, dostawcy prześcigają się w ofertach. Aby nie pogubić się w tym gąszczu informacji, należy wziąć pod uwagę najistotniejsze kryteria decydujące o wyborze właściwego urządzenia i jednocześnie upewnić się, że podawane w specyfikacjach parametry dotyczą cech rzeczywiście użytecznych, a nie są jedynie danymi technicznymi nieistotnymi przy wykonywaniu konkretnej produkcji.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Maciej Zalewski
Termin ten coraz częściej pojawia się na ustach wszystkich, którzy zajmują się profesjonalnym drukowaniem. Co tak naprawdę kryje się pod pojęciem drukowania na żądanie, po angielsku PoD (Print-on-Demand). Ukazało się już wiele informacji na ten temat, bądź to na stronach internetowych, bądź to w formie publikacji na łamach prasy specjalistycznej. Dlatego też nie chciałbym zajmować się w tym miejscu samą technologią drukowania na żądanie, lecz raczej jej aspektami ekonomicznymi, które wskażę rozważając ofertę rozwiązań przeznaczonych do tego rodzaju prac. Posłużę się tutaj przykładami z oferty Océ – firmy specjalizującej się w tego typu rozwiązaniach.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Na jesieni 2002 roku w Centrum Dystrybucyjnym Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych w Kopytowie koło Warszawy zainstalowano maszynę do cyfrowego druku czarno-białego Heidelberg Digimaster 9110 wraz z wysoko wydajną krajarką Polar 78 ED oraz urządzeniem do oprawy klejonej Heidelberg Quickbinder 100. Od tego czasu Digimaster wykonał prawie trzy miliony wydruków, których jakość nie tylko nie budzi zastrzeżeń, ale w zgodnej opinii redaktorów Wydawnictwa jest na najwyższym poziomie.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Druk cyfrowy jest bezspornie jednym z większych osiągnięć technologii poligraficznych ostatnich lat. Rewolucyjną zaletą tej technologii jest pokonanie bariery wysokich nakładów, tak charakterystycznych dla druku offsetowego. Możność wykonywania jednostkowych druków bezpośrednio z materiału elektronicznego stwarza zupełnie nowe możliwości zarówno dla animatorów reklamy, firm wymagających wysokiej jakości w niskich nakładach, jak i klientów indywidualnych mogących zrealizować profesjonalne druki w atrakcyjnej cenie. Druk cyfrowy nie jest konkurencją dla offsetu. Pozwala zapełnić nowe obszary, które dotychczas były „białymi plamami” na mapie odbiorców usług poligraficznych. Uwzględniając wysoką jakość prac uzyskiwanych w druku cyfrowym oraz krótki czas realizacji, nowa technologia przebojem wchodzi na rynek. Jednak, jak wszystkie nowości, wymaga rozsądnie prowadzonej edukacji klientów.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Joanna Więckowska
Rozmowa z Adamem Cichockim, współwłaścicielem Akcydensu i Sławomirem Tomaszewskim, właścicielem Delty

W ubiegłorocznym numerze lipcowo-sierpniowym zamieściliśmy wypowiedź Adama Cichockiego, współwłaściciela drukarni Akcydens mieszczącej się w Laskach pod Warszawą, na temat jego doświadczeń ze świeżo wówczas zakupioną maszyną do offsetowego drukowania cyfrowego HP Indigo 1000 („Wierzę w Indigo”, „ŚD” nr 7/8/2002). W maju br. Akcydens podpisał umowę z drukarnią Delta i maszyna Indigo została zainstalowana w centrum stolicy. Od początku maja usługi w zakresie offsetowego drukowania cyfrowego oferują obie firmy.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Firma MACtac, światowy lider w produkcji winylowych folii samoprzylepnych, organizuje kolejną edycję konkursu MACtac Awards. Do konkursu można zgłaszać pojedyncze projekty z całego świata, które zostały wykonane w 2002 i 2003 roku.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Grupa przedsiębiorstw Felix Böttcher zaopatruje międzynarodowy rynek w wałki z pokryciami elastomerowymi. Od ponad 120 lat rozwija produkty wykorzystywane w wielu branżach przemysłu. Posiada trzynaście zakładów produkcyjnych w siedmiu krajach – między innymi w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, USA, w Czechach oraz od niedawna w Tajlandii. W ponad dwudziestu krajach działają firmy handlowe Böttchera, zaś na całym świecie funkcjonuje siedemdziesiąt pięć przedstawicielstw. Przedsiębiorstwa grupy Böttcher są obecne – poza wymienionymi krajami – m.in. w Austrii, Szwajcarii, Portugalii, Szwecji i Holandii, na Węgrzech i Słowacji, w Republice Czeskiej i w Polsce, a także w USA, Kanadzie, Meksyku, Ameryce Południowej, Australii, Chinach, Malezji.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wywiad
Ewa Rajnsz
lub całkowicie go wyeliminować


Ochrona środowiska naturalnego jest moralnym obowiązkiem każdego człowieka. Dlatego też zagadnienia związane z ekologią stały się jednym z naczelnych wyzwań dla naukowców z każdego sektora przemysłu, w tym także przemysłu poligraficznego. Od prawie dwudziestu lat trwają badania nad nowymi metodami produkcji, doborem odpowiednich surowców i doskonaleniem stosowanych technologii, tak aby procesy związane z drukowaniem w jak najmniejszym stopniu zagrażały środowisku naturalnemu i zdrowiu pracowników drukarń.
więcej | Lipiec-Sierpień | Materiały
Połączenie Akzo Nobel Inks i Trenal

Firma Akzo Nobel Inks podpisała porozumienie o przejęciu działalności i majątku firmy Trenal, niezależnego producenta farb drukowych, specjalizującego się w wytwarzaniu farb do offsetu zwojowego (coldsetowych i heatsetowych). Obie firmy działają nadal pod swoimi dotychczasowymi nazwami, a całość działalności związanej z obsługą klientów pozostaje bez zmian, w ramach istniejących struktur.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wywiad
Elżbieta Włodarczyk
Rozmowa z Mariuszem Siwakiem, dyrektorem zarządzającym Ecco-Papier Sp. z o.o.

– Niedawno upłynęło dziesięć miesięcy od chwili, kiedy objął pan funkcję dyrektora zarządzającego firmy Ecco-Papier. W jakim stanie zastał pan firmę?
– W momencie, gdy obejmowałem stanowisko, firma była w nie najlepszej kondycji, wymagała gruntownych zmian. Ecco-Papier wywodził się z tzw. wolnej federacji magazynów czy regionów. W efekcie miał dwie centrale i jedenaście regionów sprzedaży, przy czym każdy z regionów działał na nieco innych zasadach. Co za tym idzie, polityka sprzedaży i oferta produktowa była różna w różnych oddziałach. W 2000 r. przejął nas koncern Metsä-Serla i podjęto pierwsze próby reorganizacji. Jednakże prawdziwe przeobrażenie firma przeszła w ubiegłym roku.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wywiad
Na świecie kleje poliuretanowe stosuje się w introligatorstwie od kilkunastu lat. Ich zalety są dość dobrze znane, mimo to jednak na polskim rynku nadal rzadko spotyka się oprawę bezszyciową wykonaną przy ich użyciu. Na temat przyczyn rozmawiamy ze specjalistą w dziedzinie introligatorstwa przemysłowego, Piotrem Skarbek-Kozietulskim.
więcej | Lipiec-Sierpień | Introligatornia
Elżbieta Włodarczyk
Łódzka Firma Tęgi – 101 Studio DTP jako jedna z niewielu w Polsce stosuje do oprawy bezszyciowej klej poliuretanowy. Produkcję opraw klejonych klejem PUR podjęto w lutym tego roku. Doświadczenia są bardzo pozytywne. Zarówno kierownictwo drukarni, jak klienci widzą same plusy tego rozwiązania.
więcej | Lipiec-Sierpień | Introligatornia
Witold Glück
Wszystko ulega zmianom. Zmieniają się też oczekiwania odbiorców naszych produktów: to, co było dobre dziesięć lat temu, obecnie… bywa jeszcze tolerowane. Dotyczy to również jakości przemysłowej oprawy introligatorskiej. W produkcji książek, atlasów i podręczników producenci przez lata próbowali rozwiązać problem, jak wytworzyć tani wyrób, który będzie jednocześnie odpowiednio trwały – tak, aby zadowolić klienta.
więcej | Lipiec-Sierpień | Introligatornia
Agnieszka Poczekaj
W dniach 29–31 maja w hotelu Klimczok w Szczyrku odbyło się sympozjum poświęcone najnowocześniejszym produktom i innowacjom w zakresie opakowań giętkich, oferowanym przez firmę Rohm and Haas.
Sympozjum rozpoczął Srecko Market – dyrektor do spraw sprzedaży firmy Rohm and Haas na Europę Wschodnią. Powitał przybyłych gości – przedstawicieli drukarń z całej Polski. Przedstawił osoby reprezentujące firmę Rohm and Haas, a wśród nich Annę Romanowską – generalnego przedstawiciela firmy w Polsce.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Krzysztof Stępień
Historia stowarzyszenia naukowo-technicznego w przemyśle poligraficznym sięga początku lat pięćdziesiątych, kiedy to powstała konieczność integracji osób pracujących w branży poligraficznej w celu szybszego rozwoju przemysłu poligraficznego i wdrożenia w nim nowych technologii.
Stowarzyszenie poligrafów miało znacznie większą szansę oddziaływania na ówczesną władzę.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wydarzenie
W dniu 31 maja br. w Gdańsku hucznie obchodzono Dzień Drukarza. Głównym organizatorem obchodów było Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, zrzeszające trzydziestu właścicieli drukarń i firm z branży poligraficznej tego regionu, a także osoby należące do zarządów tych firm.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wydarzenie

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o