Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Październik


Konkurs Złoty Gryf 2004
Do 15 lutego 2004 roku wszystkie polskie drukarnie mogą zgłaszać swoje wyroby do konkursu „Złotego Gryfa 2004” – konkursu na najlepszą jakość w poligrafii, organizowanego przez Polską Izbę Druku.
Wystarczy jedynie wysłać po trzy egzemplarze prac wykonanych w kraju w 2003 roku pod adresem Polskiej Izby Druku, wpłacając jednocześnie na konto PID: (PKO BP SA I O/Warszawa, nr 94 10201013-122620949) kwotę 500 zł za zgłoszenie każdego wyrobu w danej kategorii.
Zgłaszane wyroby konkurują o nagrody w sześciu kategoriach: książka wielobarwna, czasopismo wielobarwne, książka jednobarwna, akcydens, opakowanie z nadrukiem oraz gazeta. Zwycięzcy otrzymują statuetki Złotego Gryfa, prawo jego używania jako znaku graficznego na blankietach firmowych oraz prawo i możliwość zamieszczania na swoich wyrobach formuły: „Wydrukowano w Polsce, w drukarni...”
Uczestniczący w konkursie producenci wyrobów ocenionych jako wysokojakościowe uzyskują dyplomy – certyfikaty. Udział w konkursie to dla drukarni okazja do promocji i potwierdzenia jakości wykonywanej przez nią produkcji, to wizytówka i atut w negocjacjach z obecnymi i nowymi zleceniodawcami zarówno w kraju, jak i za granicą, to także okazja do zmierzenia się z najlepszymi – szkoda ją stracić!
Szczegółowy regulamin konkursu i kartę zgłoszenia można znaleźć na stronach internetowych Polskiej Izby Druku: http://www.izbadruku.org.pl/


400 lat drukarstwa kaliskiego
W dniach 26 i 27 września br. w Kaliszu odbyła się konferencja „Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego”, zorganizowana przez Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Książnicę Pedagogiczną i Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Towarzystwo Przyjaciół Książki w Kaliszu, pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W programie konferencji znalazło się kilkanaście wystąpień naukowych. W referatach i komunikatach przedstawiono wybrane zagadnienia z historii drukarstwa polskiego na przestrzeni czterech stuleci.
Po południu pierwszego dnia konferencji uroczyście otwarto wystawę „Cztery wieki drukarstwa kaliskiego” w salach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, Centrum Rysunku i Grafiki przy ul. Kolegialnej 4.
więcej | Październik | Aktualności
więcej | Październik | Aktualności
Tomasz Pawlicki
Zintegrowane cyfrowe przygotowalnie i technologie Computer-to-Plate są bez wątpienia przykładami wysokiego zaawansowania technicznego. Inwestowanie w wydajne systemy, które zapewniają pełną automatyzację procesów w przygotowalni jest podstawowym czynnikiem, który daje nam przewagę w stosunku do konkurencji i prowadzi wprost do podniesienia efektywności kolejnych etapów procesu produkcyjnego – druko-wania i procesów introligatorskich.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Mimo że technologia CtP (Computer-to-Plate) ma już ugruntowaną pozycję w poligrafii, większość płyt jest ciągle naświetlana w tradycyjny sposób. Bez wątpienia jednak technologia naświetlania płyt bezpośrednio z komputera w niedługim czasie stanie się w standardem w przemyśle poligraficznym. Ilość dostępnych rozwiązań CtP, z których część „płynie z prądem”, inne zaś „pod prąd”, powoduje, że zarówno dotychczasowi, jak i przyszli użytkownicy zadają sobie pytanie: co wybrać?
Firma MAN Roland Polska ma w swoim portfolio wszystkie zaakceptowane przez rynek technologie, poczynając od termicznej, poprzez technologię lasera fioletowego, a kończąc na CtcP (Computer-to- conventional-Plate).
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Mimo, ?e us?ugowe na?wietlanie w technologii z komputera na p?yt? drukow? ma w Polsce krótk? histori?, na rynku dzia?a ju? sporo firm specjalizuj?cych si? w tego rodzaju us?ugach i wci?? pojawiaj? si? nowe. Coraz wi?cej drukarzy przekonuje si? do CtP i nie chc?c czy nie mog?c za-instalowa? odpowiednich systemów u siebie, korzysta z us?ug w tym zakresie. Jedna z firm otworzy?a ju? kilka oddzia?ów w ró?nych miastach i na niektórych rynkach regionalnych na?wietlarnie zaczynaj? konkurowa? mi?dzy sob?.
Chc?c pozna? do?wiadczenia firm prowadz?cych us?ugowe na?wietlanie CtP zwrócili?my si? do kilku z nich z nast?puj?cymi pytaniami:

1. Od kiedy firma prowadzi us?ugi na?wietlania CtP?
2. Jakim sprz?tem firma dysponuje? Dlaczego zdecydowano si? w?a?nie na te urz?dzenia?
3. Jak rozwija si? zainteresowanie klientów technologi? CtP?
4. Jaki jest obecnie stopie? wykorzystania urz?dze? CtP?
5. Czy trzeba edukowa? klientów w dziedzinie przygotowania materia?ów dla CtP? Czy zachodz? zmiany w tej dziedzinie?
6. Czy zdarzy?o si?, aby wspó?praca z klientem nie u?o?y?a si? z powodu „trudno?ci technicznych nie do pokonania”? Je?li tak, to jaka by?a przyczyna: sprz?t, oprogramowanie, wiedza i umiej?tno?ci?
7. Jakie s? g?ówne przyczyny obaw klientów przed zastosowaniem technologii CtP?
8. Czy zdarzy?o si?, aby klient po próbach z p?ytami na?wietlanymi w technologii CtP zrezygnowa? i powróci? do technologii tradycyjnej?
9. Co jest obecnie najwi?kszym problemem w prowadzeniu us?ugowej na?wietlarni z technologi? CtP?
A oto, co nam odpowiedzieli.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Pierwsze rozmowy o usługowym CtP rozpoczęły się w 2000 r. po targach drupa. Targi te odwiedzili przedstawiciele praktycznie wszystkich liczących się krakowskich drukarń. Jednak temat usługowego naświetlania płyt okazał się wówczas zbyt rewolucyjny, choć wszyscy się tą technologią zachwycali. Wydawało się, że każda drukarnia zainstaluje swoje własne CtP. Potrzeba było dwóch lat rozmów i spotkań z drukarzami i klientami studia prepress, aby usługowe CtP znalazło rację bytu. Problemami były – z jednej strony mentalność odbiorcy, niechęć do zmian w procesie produkcyjnym, strach przed ewentualnymi zwolnieniami (bo przecież jedna maszyna może zastąpić paru ludzi w montażowni), zaś z drugiej strony logistyka. Do tej pory klient przychodził z gotowymi kliszami (nawet zeskładkowanymi elektronicznie) i można było drukować. Teraz drukarnia musi albo pośredniczyć w wykonywaniu form drukowych na zewnątrz, co jest dodatkowym wysiłkiem, albo oddać klienta bezpośrednio w ręce studia prepress. Tu pojawia się niepokój, czy klient nie zostanie zwerbowany przez inną drukarnię. Na szczęście dla nas ten ostatni problem nie stał na przeszkodzie w uruchomieniu usługowego naświetlania. Zaufanie do nas jako rzetelnego partnera było budowane od samego początku istnienia firmy.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Piotr Łunkiewicz
Próbne wydruki i parametry prac zachwycają drukarzy korzystających z offsetu bezwodnego. To kolejny etap ewolucji płyty do drukowania bezwodnego, wynalezionej i wprowadzonej na rynek w latach 60. przez firmę 3M. Konwencjonalne płyty do drukowania bezwodnego są coraz lepiej znane na polskim rynku poligraficznym, warto jednak opisać stosowane u nas płyty CtP.
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Herbert Czichon
Część II

Technologia od komputera do maszyny offsetowej z zastosowaniem warstw wodowymywalnych
Metoda ta, zwana Agfa LiteSpeed, należy do metod z odnawialną formą drukową. Stosuje się specjalny roztwór kopiowy opracowany przez firmę Agfa. Ten sam roztwór zastosowano również do produkcji płyt termoczułych Thermolite. Urządzenie nanosząco-naświetlające opracowała firma Creo-Scitex.
Na ziarnowane i anodowo utlenione hydrofilowe płyty aluminiowe zamocowane w maszynie offsetowej natryskuje się wodny roztwór kopiowy zawierający substancje światłoczułe i błonotwórcze. Po wysuszeniu (odparowaniu wody) powstaje warstwa światłoczuła o grubości około 1 mm. Roztwór ten można też nanieść bezpośrednio na cylindry lub tuleje drukowe. Warstwę światłoczułą naświetla się diodą laserową 830 nm, pod wpływem której określone elementy warstwy ogrzewają się do około 100oC i stopione tracą swą rozpuszczalność w wodzie (rys. 5).
więcej | Październik | Computer-to-Plate
Stanisław Radomski
Densytometria w kontekście barwometrii

Biorąc pod uwagę zalety densytometrii i barwometrii, w niektórych systemach kontrolujących jakość stosuje się wariantowo obie metody pomiaru nadruków. Należałoby więc bliżej poznać zasady ich działania wraz z wieloma niuansami densytometrii nadruków.
więcej | Październik | Barwometria
Thomas Leuschner
Innowacje dokonywane we fleksograficznych zespołach lakierujących otwierają przed offsetem arkuszowym wciąż nowe możliwości lakierowania w linii na najwyższym poziomie jakościowym. Złożoność tej techniki wymaga perfekcyjnego współgrania procesów drukowania i reprograficznego przygotowania form drukowych.
więcej | Październik | Obróbka wykończeniowa
Od 16 do 19 września na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich trwały najważniejsze w naszym kraju targi opakowań – Międzynarodowy Salon Techniki Pakowania i Logistyki Taropak 2003. Po raz pierwszy targi opakowaniowe zostały w Polsce zorganizowane we wrześniu 1973 r. Mają więc już 30 lat.
więcej | Październik | Targi
Podczas dwóch dni targowych, 17 i 18 września, na stoisku „Świata Druku” odbywały się warsztaty i wystawa pt. „Pakosfera. Opakowanie od A do Z”. Organizatorami spotkania były firmy: wydawnictwo miesięcznika „Świat Druku” Polski Drukarz Sp. z o.o., Studio DN Design Group, Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. Współorganizatorami: Barmey Sp. z o.o., BASF Polska Sp. z o.o., DM System Sp. z o.o., Eurintrade (Poland) Ltd. Sp. z o.o., Scorpio Sp. z o.o. Współpracowały z nami także firmy: Drukarnia Cezar, TeBa, Tuplex, Wistar Przygotowalnia Fleksograficzna.
więcej | Październik | Relacja
W dniu 25 września 2003 r. odbyło się zorganizowane przez Polską Izbę Druku spotkanie dyrektorów szkół poligraficznych. W programie spotkania znalazły się: prezentacja oferty szkół policealnych dla absolwentów trzyletnich liceów ogólnokształcących oraz liceów profilowanych, przedstawienie projektowanych zmian w zasadach uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w zawodzie technik poligraf oraz omówienie wyników ankiety na temat obecnej sytuacji szkół poligraficznych. Spotkanie prowadził prezes Polskiej Izby Druku Jerzy Hoppe.
więcej | Październik | Szkolnictwo poligraficzne
Monika Słupińska
Wobec coraz bliższego terminu uzyskania przez Polskę członkostwa w strukturach europejskich oraz związanej z tym faktem pełnej liberalizacji rynku polskie małe i średnie przedsiębiorstwa zadają sobie pytania dotyczące ich sytuacji w najbliższej perspektywie, możliwości rozwoju oraz źródeł wsparcia, jakiego mogą oczekiwać ze strony programów europejskich. Czy konkurencja ze strony firm europejskich będzie istotnie aż tak odczuwalna i czy rodzime przedsiębiorstwa są do niej przygotowane w odpowiedni sposób? Czy w procesie dostosowań do wymogów wspólnego rynku (koszt zmian technologicznych i dostosowania produkcji do standardów unijnych, certyfikacja wyrobów i usług) polskie przedsiębiorstwa muszą liczyć tylko na siebie, czy też mogą pozyskiwać niezbędne fundusze z zewnątrz? Jeśli zaś istnieje możliwość uzyskania dotacji czy kredytu preferencyjnego, to na jakie działania i gdzie należy tych dotacji i kredytów poszukiwać?
więcej | Październik | Integracja
Redakcja zwróciła się do mnie z propozycją opisania perypetii, jakie przeszedłem ubiegając się o kredyt bankowy na modernizację parku maszynowego mojej drukarni. Muszę przyznać, że miałem duże opory, uważając, że sprawa jest tak typowa w naszej obecnej rzeczywistości gospodarczej, iż praktycznie każdy, kto zarządza podmiotem gospodarczym, zaliczanym do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przeżył podobne rozczarowanie w kontaktach z bankiem. Cóż zatem mogę powiedzieć nowego? Ostatecznie jednak przekonał mnie argument, że opisanie moich doświadczeń być może powstrzyma któregoś z kolegów po fachu przed podjęciem błędnej decyzji, komuś innemu pomoże odpowiednio się przygotować do trudnych rozmów z bankami. Do rzeczy więc.
więcej | Październik | Opinia
Piotr Paszkowski
W świadomości pracowników, a także pracodawców pokutuje nie mające odbicia w ustawodawstwie pojęcie wolnej soboty. Jest to pozostałość po dawnym prawie pracy, jak również wynik pewnych przyzwyczajeń, utrwalanych zresztą przez środki masowego przekazu, które w piątkowe popołudnie obwieszczają nadejście weekendu. Oczywiście „wolna sobota” nie jest pojęciem abstrakcyjnym, bowiem większość ludzi pracy właśnie w sobotę ma dzień wolny.
Warto wiedzieć, że obecnie nie istnieje również pojęcie dodatkowego dnia wolnego od pracy, a w jego miejsce wprowadzono dni wolne od pracy, wynikające z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy.
Definicja wymiaru czasu pracy jest zadekretowana w art. 129 §1. Kodeksu pracy, w którym stwierdza się że: „czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy”. Istnieją od tej zasady odstępstwa, ściśle określone w Kodeksie pracy, ale nie będą one przedmiotem rozważań w tym artykule.
więcej | Październik | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
W kilku ostatnich felietonach uprawiałem donkiszoterię walcząc z pojęciowymi nowotworami i „odkryciami” ostatnich lat, o których można poczytać na pożółkłych już stronach dobrych książek. Ogłaszam przerwę, ale tylko przerwę.
Dziś problemem wielu ludzi jest nagła utrata pracy lub zagrożenie utratą pracy. W latach 90. panowało złudne przekonanie, że praca w państwowej firmie to praca pewna albo co najmniej zdecydowanie bardziej pewna niż praca u „prywaciarza”. Załamanie gospodarki państwowej, a dokładniej – jej powolna, postępująca agonia, zrównało sektor państwowy i prywatny pod względem (nie)pewności posady. Każdą pracę można stracić z dnia na dzień.
Rozważmy kilka okoliczności związanych z pracą i sformułujmy kilka sugestii dotyczących radzenia sobie z nagłym bezrobociem.
więcej | Październik | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o