Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Styczeń


Konferencja Poligraficzna Polskiej Izby Druku
Polska Izba Druku, przy udziale Międzynarodowych Targów Poznańskich, organizuje kolejną, coroczną Konferencję Poligraficzną, która odbędzie się 22 września 2004 roku podczas targów Taropak. Tytuł konferencji brzmi: „Poligrafia w przemyśle opakowaniowym – kierunki rozwoju, szanse i drogi do sukcesu”.
Z inicjatywy Prezesa Polskiej Izby Druku, Jerzego Hoppe i Przewodniczącego Sekcji Wystawców PID Krzysztofa Pindrala utworzono:
• Komitet Organizacyjny w składzie: Ewa Mudrak (Instytut Poligrafii, Politechnika Warszawska), Barbara Surma-Ślusarska (Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka), Stefan Piotrowski, Krzysztof Pindral, Jarosław Stradowski, Jerzy Hoppe
• Radę Programową w składzie: Tomasz Dąbrowa (Instytut Poligrafii, Politechnika Warszawska), Marek Kryczka (Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka), Jacek Hamerliński, Tomasz Pawlicki, Tadeusz Figurski, Krzysztof Januszewski, Artur Dziedzic.

Podczas konferencji zostanie wygłoszonych około ośmiu referatów, których tematyka obejmować będzie następujące zagadnienia:
• Aktualny stan i kierunki rozwoju przemysłu opakowaniowego w Polsce i Europie, określające perspektywy udziału branży poligraficznej w produkcji opakowań
• Regulacje prawne i ich wpływ na rozwój technologii, powstawanie nisz rynkowych i trendy inwestycyjne w poligrafii opakowaniowej
• Poligrafia w technologii wytwarzania opakowań – oczekiwania i rzeczywistość – punkt widzenia zlecenio-dawcy druków
• Poligrafia w technologii wytwarzania opakowań – oczekiwania i rzeczywistość – punkt widzenia wykonawcy druków
• Współczesne technologie i materiały w druku opakowaniowym – kierunki rozwoju, nowe zadania i możliwości
• Projekt opakowania z nadrukiem a możliwości materiałów i współczesnych technik poligraficznych
• Wejście Polski do Unii Europejskiej a realia funkcjonowania polskich firm poligraficznych na rynku opakowaniowym (dyskusja z moderatorem).

Konferencja odbędzie się w drugim dniu trwania targów Taropak 2004 w sali World Trade Center w Poznaniu. Przewiduje się udział około trzystu uczestników reprezentujących środowisko zawodowe – przede wszystkim menedżerów: firm zlecających produkcję opakowań drukowanych, firm poligraficznych, pracowni projektujących opakowania, oraz specjalistów zatrudnionych w tych firmach.
Organizator – Polska Izba Druku, wraz z Komitetem Organizacyjnym i Radą Programową, serdecznie zapraszają do aktywnego uczestnictwa w konferencji.


Komunikat PID
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniające Rozporządzenie z dn. 22 marca 2003 r. (Dz.U. Nr 27 poz. 268) w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy dotyczącej podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
Przedłużono m.in. dotychczas obowiązującą stawkę VAT 0% na sprzedaż w kraju książek (PKWiU 22.11), czasopism specjalistycznych oraz usług poligraficznych polegających na drukowaniu:
• książek (PKWiU ex 22.11) (z wyłączeniami) oznaczonych symbolami ISBN
• gazet i magazynów (PKWiU 22.12 i 22.13) oznaczonych symbolami ISSN
• czasopism specjalistycznych.

W uzasadnieniu wskazano, że aktualnie w Sejmie prowadzone są prace nad projektem nowej ustawy o podatku od towarów i usług. Rozporządzenie będzie obowiązywać do 30 kwietnia br.
Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 24 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 224 poz. 2229 str. 15594) zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym zostało opublikowane w ostatnich dniach grudnia.
więcej | Styczeń | Aktualności
więcej | Styczeń | Aktualności
W dniu 18 lutego br. rozpoczną się II Międzynarodowe Targi Artykułów Reklamowych PSI WARSZAWA 2004 – polska edycja największej imprezy wystawienniczej przemysłu reklamowo-promocyjnego w Europie. Organizatorami warszawskich targów są: Präsent Service Institut GmbH, Reed Exhibitions – największy organizator targów na świecie oraz Zarząd Targów Warszawskich Biura Reklamy SA Patronami medialnymi targów są: miesięcznik „Świat Druku” oraz „Business Media – office, paper & btl”, partnerami medialnymi zostały redakcje „Gifts Journal” i „Papierniczego Świata”.
więcej | Styczeń | Targi
Jan Tryburcy
Wstęp
Prawie każdy wyprodukowany przedmiot zawiera szereg informacji: dane o przeznaczeniu, sposobie używania, składzie, dane o producencie itp. Informacje te są zwykle nadrukiem trwale związanym z przedmiotem. Wiele wyrobów ma ponadto nadruki dekoracyjne podnoszące ich walory estetyczne.
Producent wyrobów z tworzyw sztucznych staje przed dylematem wyboru techniki wykonywania nadruków na swoich wyrobach. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technik zdobienia wyrobów z tworzyw sztucznych i określenie zasad ich prawidłowego wyboru. Ograniczamy się tutaj do problematyki zdobienia przedmiotów trójwymiarowych, pomijając kwestie drukowania na materiałach płaskich (folie, arkusze). Nie poruszamy również problemów związanych ze znakowaniem (nanoszenie daty produkcji, numeru serii, itp.).
więcej | Styczeń | Produkcja i technika
Herbert Czichon
Do sitodruku stosowane są różnego rodzaju farby. Coraz szerzej stosowane są farby wodorozcieńczalne do zadrukowywania papierów, kartonów, tworzyw sztucznych, a zwłaszcza tkanin. Farby te, ze względu na odmienne parametry techniczne, wymagają przestrzegania odpowiednich zasad w czasie drukowania, co jest przedmiotem niniejszego artykułu. W następnym artykule zostaną omówione farby sitodrukowe fotoutwardzalne.
więcej | Styczeń | Sitodruk
Robert Kochaniak
W ostatnim czasie w Polsce gwałtownie wzrasta zakres stosowania techniki sitodruku opartej na wykorzystaniu farb utrwalanych poprzez polimeryzację pod wpływem promieniowania UV. Abyśmy mogli w naszych zakładach poligraficznych bezpiecznie i efektywnie stosować technologię drukowania farbami UV, a przy tym mogli powiedzieć, iż zrobiliśmy wszystko w sprawie ochrony pracy pracowników i ochrony środowiska naturalnego, musimy znać podstawy tego procesu.
więcej | Styczeń | Sitodruk
Przyczyny występowania i metody rozwiązywania
więcej | Styczeń | Tampondruk
Andrew Tribute
Cyfrowa produkcja druków barwnych, wykonywana na cyfrowej maszynie drukuj?cej przy u?yciu suchych lub p?ynnych tonerów, jest znana od ponad dziesi?ciu lat. Pierwsze maszyny drukuj?ce firm Indigo i Xeikon zosta?y po raz pierwszy pokazane w 1993 roku na targach IPEX. Jednak dopiero na targach drupa 1995 by?y rzeczywi?cie dost?pne. Wtedy to równie? firma Heidelberg przedstawi?a swoj? now? maszyn? drukuj?c? Quickmaster 46-4 DI. Maszyna ta wykorzystywa?a wprawdzie dane cyfrowe, jednak samo drukowanie by?o realizowane w procesie czterobarwnego offsetu. Z powodu ni?szej jako?ci druku oraz ze wzgl?du na koszty eksploatacji produkt ten raczej negatywnie wp?yn?? na przyj?cie cyfrowych barwnych maszyn drukuj?cych przez ?rodowisko.
więcej | Styczeń | Druk cyfrowy
Łukasz Łukasiewicz
W branży druku cyfrowego ink-jet miniony rok obfitował w nowości techniczne. Zarówno nowe rozwiązania, jak i roszady na rynku producentów sprzętu i mediów, zdają się potwierdzać, że ink-jet awansuje do roli liczącej się techniki drukowania, wchodząc w orbitę zainteresowań najważniejszych graczy z branży „dużej poligrafii” i przetwarzania obrazu.
więcej | Styczeń | Druk cyfrowy
Tomasz Halewski
Pod?o?a z mi?kkiego PCW maj? bardzo szerokie zastosowanie w reklamie. Ich wykorzystanie ci?gle ro?nie, szczególnie w reklamie zewn?trznej. Cechami wyró?niaj?cymi je spo?ród innych no?ników s?:
• elastyczno??, a tym samym mo?liwo?? ??czenia w du?e powierzchnie, co umo?liwia ?atwy transport
• niewielka masa w?asna
• du?e wytrzyma?o?ci mechaniczne
• odporno?? na warunki atmosferyczne
• mo?liwo?? umieszczania grafiki wieloma metodami
• ?atwo?? monta?u oraz dost?pno?? powierzchni.

Ze wzgl?du na w?a?ciwo?ci u?ytkowe mo?emy no?niki z PCW podzieli? na kilka podstawowych grup: frontlity, backlity, banery, blockouty, siatki, canvas, markizy.
więcej | Styczeń | Materiały
Po prawie rocznej działalności na rynkach słowackim, czeskim i węgierskim spółka Grandformat zdecydowała się rozszerzyć działalność na Polskę. Zgodnie ze swą nazwą spółka zajmuje się przede wszystkim dystrybucją technologii i materiałów w zakresie druku wielkoformatowego.
więcej | Styczeń | Druk cyfrowy
Seminarium firmy PrintSoft

W końcu ubiegłego roku firma PrintSoft Polska zorganizowała w Hotelu Trawiński w Poznaniu kolejne trzydniowe seminarium poświęcone problematyce drukowania cyfrowego. Seminarium, które odbyło się w dniach 2–4 grudnia, nosiło tytuł „PrintSoft – rozwiązania. Nowe technologie przetwarzania danych i emisji dokumentów”. Patronat medialny nad imprezą sprawowało wydawnictwo „Świata Druku”.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniu 8 grudnia 2003 roku w Düsseldorfie odbyła się konferencja prasowa Grupy Siegwerk. 1 grudnia Grupa Siegwerk z siedzibą w Siegburgu koło Kolonii (Niemcy), czołowy w Centralnej Europie producent farb używanych do drukowania opakowań, przejęła firmę Color Converting Inc. (CCI), drugiego co do wielkości amerykańskiego producenta wysokiej jakości farb graficznych do opakowań. Podczas konferencji, na którą zaproszono przedstawicieli europejskich czasopism branżowych, na temat przejęcia mówił prezes Grupy Siegwerk, Herbert Forker. Odpowiednie agendy rządowe w Stanach Zjednoczonych zatwierdziły przejęcie. Obie firmy uzgodniły, że informacja dotycząca wysokości transakcji nie zostanie ujawniona.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniach 9–11 grudnia ubiegłego roku w siedzibie firmy Hewlett-Packard Polska w Warszawie odbywała się impreza HP Indigo Truck – pokaz rozwiązań w dziedzinie oprogramowania oraz urządzeń do druku cyfrowego. Pokaz zorganizowano we współpracy z firmą Digiprint Sp. z o.o., autoryzowanym dystrybutorem maszyn HP Indigo. Głównym punktem programu była prezentacja maszyny do druku cyfrowego HP 3000 (HP Indigo 3000), najnowszego rozwiązania HP w dziedzinie offsetu cyfrowego. Pokazy drukowania na tej maszynie odbywały się w specjalnie wyposażonej ciężarówce, zamienionej w dwu-poziomowy pawilon o powierzchni przeszło 65 m2. Prezentacje urządzeń HP prowadzili Wiesław Makówka, LFP Sales Development Manager w firmie Hewlett-Packard Polska i Edward Godawa, członek zarządu firmy Digiprint.
więcej | Styczeń | Relacja
W dniu 16 grudnia 2003 roku grupa Walter Reist Holding AG i firma Ferag Polska zaprosiły przedstawicieli najważniejszych polskich wydawnictw branżowych do głównej siedziby grupy, położonej w malowniczym szwajcarskim miasteczku Hinwil.
więcej | Styczeń | Relacja
„ŚD” – WIST zgierski i WIST łódzki to dwie firmy czy jedna?
A.W. – Jedna. W Zgierzu jest drukarnia, w Łodzi naświetlarnia usługowa i studio DTP. To dwie jednostki organizacyjne, które żyją osobnym życiem, choć ściśle współpracują ze sobą.
– Od jak dawna istnieje firma?
– WIST powstał w Zgierzu w 1988 roku jako zakład kserograficzny. Około 1990 roku rozpoczęliśmy drukowanie offsetowe. W 1985 roku wynająłem lokal przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi i tam otworzyliśmy naświetlarnię. Łącznie w obu oddziałach zatrudniam 24 osoby.
więcej | Styczeń | Wywiad
Piotr Paszkowski
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.
Witając w nowym roku wszystkich wiernych czytelników „Świata Druku” życzę Państwu, aby treść przytoczonego cytatu nigdy nie była przedmiotem praktycznych rozważań w Waszych miejscach pracy, a tym bardziej, aby podobne działania nikogo nie dotknęły osobiście. Jak bowiem nietrudno się domyślić, nie jest to wyciąg z podręcznika dobrych manier, lecz dosłowne brzmienie Art. 943 §2 znowelizowanego Kodeksu pracy. Zatem to, co w dotychczasowej praktyce było traktowane jako zwyczajne „obrzydzanie roboty”, zostało ujęte w prawie i ma być ścigane z całą tego prawa surowością. Skoro zjawisko mobbingu znalazło odbicie w zapisie ustawowym, coś na rzeczy być musi. Pytanie tylko, gdzie przebiega granica między słusznym i oczywistym egzekwowaniem dyscypliny w miejscu pracy, a na przykład nękaniem pracownika, i co jest niewinnym dowcipem, a co ośmieszaniem.
więcej | Styczeń | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Niedobrze się stało. Ustawodawca wpisał mobbing na listę wykroczeń, przestępstw pracodawcy wobec pracownika. Pracodawca odpowiada za każdy przejaw mobbingu, nawet jeśli on sam nie jest podmiotem działań określanych jako mobbing. Niedobrze się stało, ponieważ zjawisko mobbingu, należące do sfery stosunków nieformalnych, jest trudno uchwytne. Wymaga ścisłych definicji, dokładnej prawnej kategoryzacji, a takich ustaleń ustawodawca nie dokonał. Czy takie prawo będzie skutecznie redukowało przejawy mobbingu, czy raczej będzie wprowadzało zamęt i stanie się pretekstem do powstania krzywdzących sporów, wobec których wymiar sprawiedliwości jak zawsze pozostanie bezradny? Raczej to drugie. Jeszcze jedna prawna pułapka, w którą będą schwytane przypadkowe ofiary.
więcej | Styczeń | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o