Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Maj


Nowy dyrektor Biura Polskiej Izby Druku
W dniu 22 marca br. stanowisko dyrektora Biura Izby objął Ryszard Czekała. Ryszard Czekała urodził się w Warszawie w 1953 r. W roku 1977 ukończył studia na wydziale chemicznym Politechniki Warszawskiej uzyskując stopień magistra inżyniera. W bogatym życiorysie zawodowym ma doświadczenia w pracy na stanowiskach menedżerskich, współpracę ze światowymi firmami, założenie od podstaw firmy produkcyjno-handlowej, udział w licznych szkoleniach z zakresu organizacji i zarządzania produkcją oraz marketingu i sprzedaży. W latach 1994–2000 był dyrektorem zarządzającym firmy sektora reklamowego składającej się z agencji reklamowej, studia DTP oraz drukarni. W roku 2000 stworzył od podstaw własną firmę marketingową, która obsługiwała takich klientów, jak: Procter&Gamble, Mobil Oil Poland, Kraft Foods, GlaxoSmithKline, PTK Centertel, Bank PKO BP, Diners Club International, Microsoft, Toyota Motor Poland i szereg innych. W roku 2003 wycofał się z firmy odsprzedając swoje w niej udziały. W roku 2004 w wyniku kwalifikacji konkursowej zostaje dyrektorem biura Polskiej Izby Druku.


Konferencja prasowa PID
Z inicjatywy Polskiej Izby Druku w dniu 16 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli redakcji czasopism branżowych, której zasadniczym tematem było poinformowanie dziennikarzy o przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków PID (14 kwietnia br.).
W imieniu Izby wypowiadali się prezes Jerzy Hoppe, wiceprezes Artur Dziedzic i dyrektor Biura PID Ryszard Czekała. Szczegółowe informacje zostały udostępnione redakcjom w komunikacie prasowym Izby. W toku dyskusji uczestnicy konferencji podjęli zobowiązanie o utworzeniu na stronach internetowych oraz na łamach czasopism platformy informacyjnej dla przekazywania, w cyklu dwutygodniowym, serwisów informacyjnych o inicjatywach i działaniach Polskiej Izby Druku. Redakcje czasopism zobowiązały się do udostępnienia bazy danych przedsiębiorstw poligraficznych, a także do wspomagania działań Izby w propagowaniu członkostwa w Polskiej Izbie Druku.


Zmiany personalne w Sicpa Polska
Z końcem marca br. Jerzy Parzonka zrezygnował z pełnienia obowiązków dyrektora generalnego Sicpa Polska. Z dniem 1 kwietnia br. obowiązki dyrektora generalnego zostały powierzone Jarosławowi Sewerynowi. Jarosław Seweryn jest związany z Sicpa Polska od 1994 roku.


Nowy dyrektor handlowy Xerox Polska
W dniu 31 marca br. stanowisko dyrektora handlowego do spraw sprzedaży pośredniej w firmie Xerox Polska objął Piotr Klepczarek. Poprzednio przez pięć lat sprawował funkcję dyrektora handlowego Xerox Central Eastern Europe, kierując działalnością jednostki Xerox Channels w obejmującym 13 krajów regionie Europy Środkowo-Wschodniej.
Piotr Klepczarek jest związany z korporacją Xerox od 1993 roku. Rozpoczynał pracę w europejskiej centrali Xerox Corporation w Londynie, gdzie opracował strategię wejścia firmy Xerox na rynek IT w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Po powrocie do Polski zajął się stworzeniem kanału sprzedaży firmy Xerox na rynku IT. Po czterech latach pracy w Polsce został szefem jednostki Xerox Channels na region Europy Środkowo-Wschodniej.
więcej | Maj | Aktualności
Automat do foliowania w ofercie Emergrafu
Na tegorocznej edycji targów Meeting Premiera, które odbyły się w Warszawie na przełomie marca i kwietnia, krakowska firma Emergraf zaprezentowała automat do foliowania na gorąco Delta. Zainteresowanie było spore zarówno wśród innych wystawców – producentów galanterii papierniczej i artykułów reklamowych, jak i wśród klientów odwiedzających tegoroczne targi. Rozmowy i negocjacje z jednym z klientów zakończyły się sukcesem i maszyna Delta pojechała z targów bezpośrednio do jego drukarni, gdzie 5 kwietnia br. nastąpiła instalacja i rozruch urządzenia. Była to już trzynasta instalacja maszyny typu Delta w Polsce. Delta pozwala foliować zadrukowane arkusze w maksymalnym formacie B2 z prędkością 20 m/min. Jest wyposażona w automatyczny podajnik arkuszy oraz automatyczny separator.
więcej | Maj | Aktualności
Krzysztof Stępień
W dniach 11 i 12 marca br. odbyło się III Forum Fleksograficzne, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA. Obrady Forum odbyły się w Centrum Konferencyjnym MCB PAN w Warszawie. Tematyka referatów obejmowała najnowsze rozwiązania technologiczne oraz rozwiązania konstrukcyjne elementów maszyn w technice fleksograficznej.
więcej | Maj | Fleksografia
Wojciech Barabasz
Innowacyjne wałki rastrowe przynoszą nowe rozwiązania w zakresie trwałości, ciężaru i jakości druku

Wprowadzenie
Wraz z ciągłym postępem w dziedzinie druku fleksograficznego następuje równolegle rozwój wałków rastrowych. Aby spełnić coraz to wyższe wymagania rynku, bezustannie prowadzi się prace rozwojowe i poszukuje nowych rozwiązań. Dzięki temu współcześnie jest dostępny cały szereg najróżniejszych rozwiązań konstrukcji wałków i tulei rastrowych. To samo dotyczy pokrycia ceramiką i grawerowania laserowego. Również tutaj są dostępne najróżniejsze sposoby nakładania warstwy ceramiki oraz technologie laserowe. Z tych właśnie powodów jest możliwe, że napotkamy w praktyce wałki o tej samej specyfikacji (np. 200 l/cm, pojemność 8 cm3/m2), które będą znacznie różnić się ciężarem, konstrukcją, wykonaniem powłoki ceramicznej oraz grawerką laserową.
Poprzez dobór właściwej technologii można indywidualnie dopasować wykonanie wałka rastrowego do wymagań wynikających z jego szczegółowego zastosowania. Można rozwiązać wiele problemów oraz wprowadzić wiele ulepszeń poprzez ścisłą współpracę z innowacyjnym producentem. Dlatego bardzo istotne jest dobre doradztwo w momencie przygotowania do inwestycji w zakup wałków rastrowych.
więcej | Maj | Fleksografia
Izabela Solecka-Lis
Firma Eurintrade Poland Sp. z o.o. reprezentuje na prawach wyłączności japońskiego producenta płyt fotopolimerowych Asahi Kasei.
Płyty fleksograficzne Asahi mają wszechstronne zastosowanie zarówno w zadruku opakowań miękkich, folii aluminiowej, chusteczek, toreb foliowych i papierowych, jak i kartonów oraz tektury falistej.
Asahi produkuje obecnie cztery rodzaje płyt fotopolimerowych stałych. Dwa typy płyt tzw. cienkich (jeden do prac standardowych, drugi do prac wysokiej jakości) i dwa rodzaje płyt grubych.
Płyty cienkie są twardsze w celu uzyskania dokładnych, drobnych elementów, mają szeroki zakres reprodukcji: 1–98% przy 175 lpi, i mały przyrost punktu, dlatego używa się ich do zadruku opakowań miękkich. Płyty grube natomiast znajdują zastosowanie w zadruku tektury falistej, kartonu (nie osiągają zakresu reprodukcji właściwego dla płyt cienkich), a ze względu na miękkość i elastyczność zapewniają lepszy kontakt z nierównomiernym podłożem.
więcej | Maj | Fleksografia
Robert Miklaszewski
W ciągu ostatnich kilku lat w drukarstwie fleksograficznym wąskowstęgowym znacznie zwiększyła się i nadal rośnie skala produkcji etykiet w formie rękawa termokurczliwego. Przewidywany wzrost w bieżącym roku wyniesie około 7–8%.
więcej | Maj | Fleksografia
Rozmowa z Markiem Pawlakiem, dyrektorem zarządzającym firmy Schur Flexible Poland Sp. z o.o.

ŚD – Od jak dawna istnieje firma Schur i czym się zajmuje?
MP – Istnieje od prawie 155 lat. Przez cały ten czas jest własnością jednej rodziny. Obecnie firmę prowadzi już piąte pokolenie. Osobą zarządzającą jest Hans Schur. Firma ma cztery piony produkcyjne: systemów pakowania, opakowań kartonowych, opakowań giętkich i produktów konsumenckich. Zakłady produkcyjne są zlokalizowane w USA, Danii, Szwecji, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii i Polsce.
Działalność firmy rozpoczęła się od drukowania etykiet. Do lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku podstawę działalności stanowił druk offsetowy. Do dziś zresztą firma posiada duże drukarnie offsetowe w Danii, Niemczech, Szwecji. Potem rozwój poszedł w kierunku produkcji różnego rodzaju opakowań. Najnowszym dzieckiem firmy jest wytwórnia produktów konsumenckich – woreczków do lodu o szczególnych właściwościach, na które mamy światowy patent. Produkujemy też opatentowane przez nas worki do przechowywania świeżej sałaty w zamrażalniku, filtry do kawy, mamy patent na „stop drop” – sprytne urządzenie zapobiegające skapywaniu kropli przy nalewaniu wina z butelek. Tą produkcją zajmuje się Schur Inventure. Tam pracuje się także nad rozwinięciem zastosowań druku cyfrowego w produkcji opakowań – na przykład do nadrukowywania firmowych napisów na produktach. Przy małych, często zmieniających się zamówieniach zastosowanie do tego celu innych technik druku jest zbyt kosztowne. Dlatego w tym roku zakupiliśmy urządzenie Indigo firmy Hewlett-Packard. To nie koniec innowacji, ale następne zostaną wprowadzone dopiero za klika miesięcy i teraz za wcześnie jeszcze o nich mówić. Mogę zdradzić, że nowości pojawią się w branży tytoniowej.
więcej | Maj | Opakowania
Rozmowa z przedstawicielami zarz?du Drukarni BAAD Sp. z o.o. z Nowego S?cza: Jurandem Skirzy?skim – prezesem zarz?du; Mi?oszem Zygmuntem – wspó?w?a?cicielem firmy, wiceprezesem zarz?du i dyrektorem produkcji; Tomaszem Jeruzalem – wiceprezesem zarz?du i dyrektorem finansowym spó?ki

„?D”– Czy w firmie BAAD ma udzia? kapita? zagraniczny?
J.S. – Sk?d to pytanie? Jeste?my spó?k? z ca?kowicie rodzimym kapita?em.
– Nazwa budzi takie skojarzenie.
J.S. – Mo?liwe. Jest utworzona od pierwszych liter imion ma??onek za?o?ycieli firmy.
– Wobec tego prosz? o kilka s?ów na temat historii firmy.
M.Z. – Drukarnia BAAD powsta?a w 1991 roku. Za?o?y?y j? trzy osoby: Marek Urban, Adam Kunicki i Mi?osz Zygmunt. Firma, jak wiele innych w tym czasie, zaczyna?a od druku offsetowego, czyli od Romayora. Powsta?a, aby zaspokoi? potrzeby rynku. Pa?stwowe zak?ady poligraficzne by?y niewydolne, a w zakresie poligrafii by?o wiele do zrobienia. Poza tym nadarzy?a si? dobra okazja kupienia maszyny – od ks. Ostacha z Kamiannej. Mo?e to przynios?o nam szcz??cie.
Pomys?, ?eby drukowa? w technice fleksografii, zrodzi? si? w 1996 roku. Wówczas nadruki na foliach by?y zamawiane przez polskich producentów opakowa? w drukarniach zagranicznych, przede wszystkim w?oskich. Zadali?my sobie pytanie: czy my nie mogliby?my tego robi?? Dostali?my zastrzyk kapita?u od przedsi?biorców nowos?deckich – od tego czasu wspó?w?a?cicieli jest siedmiu. Drukarnia rozwin??a park maszynowy i wyspecjalizowa?a si? w produkcji fleksograficznej.
T.J. – Tak wi?c, co warte podkre?lenia, BAAD jest firm? z polskim, lokalnym, kapita?em. Kapita? zak?adowy spó?ki jest do?? wysoki – powy?ej 5 mln z?., co ?wiadczy o tym, ?e wspó?w?a?ciciele traktuj? przedsi?wzi?cie powa?nie. Spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci? jeste?my od 2002 roku.
więcej | Maj | Fleksografia
Krzysztof Tyczkowski
Surfując po internecie mam wrażenie, że znajduję się w zaczarowanym kalejdoskopie, gdzie kolorowe kawałeczki szkła tworzą wielobarwne, zmienne układy. Jeden ruch ręki sprawia, że cała ta misterna układanka zmienia się w inną kompozycję, jeszcze piękniejszą lub jeszcze bardziej kiczowatą. Grafika stron www jest tak samo różnorodna i bogata jak owe kalejdoskopowe układanki. Trudno z niej wyodrębnić i określić jakiś wyraźny styl graficzny. Jednak po uważnym przyjrzeniu się kolejno zmieniającym się internetowym obrazom, można spróbować wyodrębnić z tego wizualnego chaosu pewne trendy w projektowaniu grafiki www. Tworzą się one na skutek zapotrzebowania rynku, wymogów stawianych przez zamawiającego i dzięki grupie docelowej, do której taki właśnie, a nie inny charakter grafiki może bardziej przemówić. Dlatego też w swoich wędrówkach po światowej sieci postarałem się wyłowić kilka adresów internetowych stron, które łączą pewne wspólne cechy.
więcej | Maj | Projektowanie
Herbert Czichon
Od kilku lat nurtuje środowisko poligrafów problem, czy media elektroniczne zastąpią słowo drukowane. Celem tego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu tzw. elektronicznych książek i gazet oraz omówienie ich wpływu na rozwój poligrafii.
więcej | Maj | Produkcja i technika
W dniach od 20 do 23 kwietnia w Poznaniu pod wspólnym hasłem „Targi nowoczesnych technologii i zastosowań” odbywały się trzy imprezy targowe: Międzynarodowe Targi Artykułów i Usług Reklamowych Euro-Reklama 2004, Międzynarodowe Targi Telekomunikacji, Technologii Informatycznych i Elektroniki Infosystem/Forum ICT, Targi Artykułów i Usług Fotograficznych Eurofoto. W osobnym pawilonie trwały w tym samym czasie Targi Artykułów dla Dzieci „Świat Dziecka”. Równolegle odbyła się po raz pierwszy „Poznań Game Arena” – impreza, w ramach której zorganizowano ekspozycję wystawców z ofertą gier komputerowych oraz szereg turniejów z wysoką pulą nagród, skierowanych do pasjonatów gier komputerowych.
więcej | Maj | Targi
W dniu 20 kwietnia, podczas targów Euro-Reklama w Poznaniu, po raz pierwszy w Polsce demonstrowano drukowanie na arkuszowej cyfrowej maszynie Punch GSS 320D. Prezentacja odbyła się na stoisku firmy Punch Graphic Systems z Trnavy (Słowacja), na którym był obecny Peter Šutek, Business Development Officer na teren Polski. W spotkaniu wzięli udział potencjalni klienci zainteresowani urządzeniem i przedstawiciele prasy branżowej.
więcej | Maj | Druk cyfrowy
Elżbieta Włodarczyk
W dniu 29 kwietnia w Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach odbyła się uroczystość uruchomienia linii produkcyjnej CtP firmy Agfa. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością metropolita górnośląski, arcybiskup Damian Zimoń. Obecni byli przedstawiciele firmy Agfa Sp. z o.o. z dyrektorem Działu Systemów Graficznych Stefanem Piotrowskim. Licznie przybyli przedstawiciele firm i instytucji współpracujących z Drukarnią Archidiecezjalną, jej klienci i inni zaproszeni goście.
Przybyłych przywitał dyrektor Drukarni Archidiecezjalnej, ksiądz Rudolf Brom. W swoim wystąpieniu opowiedział o najnowszej inwestycji oraz o jej znaczeniu dla Drukarni. Z zamiarem zakupu systemu CtP dyrekcja Drukarni Archidiecezjalnej nosiła się od dwóch lat. W tym czasie robiła rozeznanie rynku i analizowała oferty. Ostatecznie wybór padł na urządzenie firmy Agfa. System CtP jest kolejnym urządzeniem tej firmy wchodzącym w skład wyposażenia Drukarni Archidiecezjalnej w Katowicach. Pierwszym była zakupiona przed pięcioma laty naświetlarka do filmów graficznych. O wyborze urządzenia Agfy zadecydowały jego walory techniczne oraz jakość obsługi serwisowej. Ksiądz dyrektor Rudolf Brom wyraził radość, że oddanie do użytku nowoczesnego systemu dla przygotowalni odbywa się w przeddzień Święta Pracy oraz w dniach przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Zwracając się do zgromadzonych przedstawicieli wydawców zapewnił, że kierownictwo Drukarni i jej pracownicy nie będą ustawać w wysiłkach, aby zapewnić klientom jak najwyższą jakość usług.
więcej | Maj | Relacja
Elżbieta Włodarczyk
W dniu 14 kwietnia w Warszawie odbyło się walne zgromadzenie członków Polskiej Izby Druku. W odróżnieniu od lat poprzednich, kiedy to walne zgromadzenia PID odbywały się w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, tym razem na miejsce obrad wybrano sale Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej. Jak powiedział witając przybyłych prezes PID Jerzy Hoppe, wybór na miejsce obrad siedziby Instytutu Poligrafii został podyktowany przede wszystkim chęcią zwrócenia uwagi środowiska na problemy, z jakimi boryka się obecnie ta, wielce zasłużona dla polskiej poligrafii, placówka.
więcej | Maj | Relacja
Ineza Kwiatkowska
Integracja gospodarcza Polski z Unią Europejską wymogła dostosowanie polskiego ustawodawstwa do ustawodawstwa europejskiego. Szczególnie istotne jest dostosowanie w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy.
więcej | Maj | Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Piotr Paszkowski
Zgodnie z zapowiedzią sprzed dwóch miesięcy powracam do zasygnalizowanego tematu osób zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy. Kodeks pracy dość szczegółowo definiuje te osoby, co ma niebagatelne znaczenie dla ich uprawnień, szczególnie jeżeli chodzi o czas pracy oraz prawa do wynagrodzenia z tym związane.
Zatem osobą zarządzającą w imieniu pracodawcy zakładem pracy jest pracownik jednoosobowo nim zarządzający oraz jego zastępcy, a także pracownicy wchodzący w skład kolegialnego organu zarządzającego zakładem pracy (np. członkowie zarządu spółki) oraz główni księgowi.
Wszystkie te osoby nie podlegają ograniczeniu zapisanemu w art. 131 §1 K.P., który stanowi, że tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin. W konsekwencji nie przysługuje im także prawo do gwarantowanych 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdej dobie, a tygodniowy, 35--godzinny wypoczynek może być skrócony do 24 godzin. Jeżeli dodamy do tego przepis zobowiązujący te osoby do pracy poza normalnymi godzinami, bez prawa do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, to mamy pełen obraz „przywilejów” zarządzania firmą.
więcej | Maj | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
W internecie znalazłem rzetelny (!) tekst o zastosowaniu NLP (Neurolingwistyczne Programowanie) w pokonywaniu barier rozwoju osobistego*.
I jest w tym referacie sama prawda, łącznie z podaniem kroków ćwiczeń do pracy własnej, bez trenera. A jednak chcę się przyczepić, bo przecież jeśli piszę, to najczęściej po to, żeby się przyczepić. Podkreślam jeszcze raz: tekst jest dobry, zgodny z przytoczoną podstawową literaturą. A jednak coś mnie niepokoi.
„NLP jest prostą techniką osobistej transformacji. Jest praktycznym podejściem do zmiany. Stanowi zbiór wzorców, umiejętności i technik służących skutecznemu myśleniu i działaniu”. I dobrze – jeśli zmiana jest podmiotowo aprobowana przez klienta i klient może w każdej chwili dokonywać wyboru, czy chce kontynuować pracę, czy woli ją zatrzymać. „Chodzi o to” – jednak – „że myślimy w kategoriach ‘powinienem’, a nie ‘muszę’. Jeśli jest już ‘muszę’, to natychmiast dodajemy: ‘kiedyś w przyszłości’. Jedynym sposobem pozwalającym nam na szybkie dokonanie zmiany jest wytworzenie poczucia przymusu tak silnego, że natychmiast odczujemy konieczność działania”. Autor artykułu buduje opozycję: powinienem – muszę, i poczucie powinności uważa za zbyt słabe, by generowało dostatecznie silną motywację do zmiany. Dlatego zaleca wytworzenie przymusu zmiany. Moja ostrożność rodzi się stąd, że obserwuję inną opozycję, w której tkwią ludzie: muszę – chcę, i najczęściej to, co ludzie muszą, jest w konflikcie z tym, czego chcą. W dodatku, z różnych powodów, by przetrwać, robią to, co muszą, a to, czego chcą, znika gdzieś w niepamięci. Często zdarza się, że kiedy pytam „A czego ty chcesz tak naprawdę?”, ludzie okazują bezradność. Tak mocno identyfikują się ze swymi przymusami, że gubią własne, prywatne potrzeby i oczekiwania. Słowo „muszę” jest jednym z najniebezpieczniejszych słów, pochodzi zwykle z zewnątrz, służy spełnianiu oczekiwań innych, a nie podmiotu. Kiedy ludzie odkrywają, czego chcą, to zaczynają więcej wiedzieć o sobie, stają się twórczy.
więcej | Maj | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o