Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Lipiec-Sierpień


Warsztaty „Opakowanie od A do Z”

W ramach tegorocznego Mi?dzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak (21–24 wrze?nia) odb?d? si? warsztaty „Opakowanie od A do Z”. Warsztaty, zorganizowane przez „?wiat Druku” i Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, odbywa? si? b?d? na naszym stoisku (nr 180, paw. 15B – dawn. 23B) w dniach 22 i 23 wrze?nia w godzinach od 11 do 15. Przewidujemy prezentacje w blokach tematycznych:

1. „M – jak MARKETING”
„Opakowanie jako narz?dzie strategiczne”.
Prowadzenie: Dorota Ka?owska i Rafa? Wirkowski z firmy GBK Consulting
Opracowanie opakowania ju? od dawna nie jest kwesti? wy??cznie estetyki. Nale?y rozwa?a? jego rol? jako jednego z najwa?niejszych rynkowych narz?dzi strategicznych. Trwa walka o to, by by? zauwa?onym. Czy nasz produkt przyci?gn?? uwag?? Czy dobrze go pozycjonujemy? Wyk?adowcy u?wiadomi? s?uchaczom, jak wiele zale?y od opakowania.

2. „P – jak PRZYGOTOWALNIA”
Przygotowalnia jest bardzo wa?nym etapem produkcji opakowania i cz?sto ma decyduj?cy wp?yw na efekt ko?cowy. Specjalistyczne oprogramowanie, fachowe przygotowanie form drukowych, dobrze wykonany proofing to istotne elementy procesu produkcji opakowa?. Na wybranych elementach procesu przygotowania do druku skupi? si? prelegenci tej cz??ci warsztatów.

3. „D – jak DRUKOWANIE”
Rosn?ce wymagania klientów je?eli chodzi o jako?? sprawiaj?, ?e przemys? produkcji opakowa? poszukuje coraz to doskonalszych narz?dzi do ich wytwarzania. Wci?? udoskonala si? technologie zadruku opakowa? – oferowane s? nowe rozwi?zania konstrukcyjne maszyn drukuj?cych, nowe systemy pomiaru i kontroli procesu drukowania, nowe farby, nowe materia?y, z których mo?na wykona? opakowanie i które ?atwo b?dzie zadrukowa?. W tym bloku znajdzie si? miejsce na przedstawienie wybranych nowo?ci zwi?zanych z etapem drukowania opakowa?.

4. „U – jak USZLACHETNIANIE”
Techniki kaszerowania, laminowania czy lakierowania, a tak?e urz?dzenia i materia?y niezb?dne na etapie obróbki ko?cowej druków b?d? tematem wiod?cym tego bloku.

Wst?p wolny. Zapraszamy!


Informacje Polskiej Izby Druku
Polska Izba Druku podpisa?a z firm? leasingow? Deutsche Leasing Polska SA porozumienie, na mocy którego wszyscy cz?onkowie PID przy korzystaniu z zakupów leasingowych b?d? potraktowani specjalnie je?li chodzi o szybko?? obs?ugi i czas rozpatrzenia wniosku, a co najwa?niejsze otrzymaj? ofert? dostosowan? do indywidualnych ?ycze? klienta i finansowo korzystniejsz? ni? oferowana standardowo. Ch?? skorzystania z us?ug tej firmy mo?na zg?asza? do Izby lub bezpo?rednio e-mailem: kozak@dip.pl, powo?uj?c si? na cz?onkostwo w PID.
*
Belgijska firma Printype organizuje (uruchomienie jest planowane na wrzesie?) w pa?stwach Europy Centralnej (Czechy, S?owacja i Polska) platform? internetow?, która po??czy w sie? wybrane drukarnie w tych krajach z odbiorcami na rynku belgijskim. Dzia?anie platformy ma polega? na kierowaniu zapyta? ofertowych do drukar? nale??cych do sieci. Zainteresowani sk?adaj? oferty, a o wyborze decyduje (co oczywiste) czas realizacji, jako?? i cena. Ch?tni do cz?onkostwa w sieci s? proszeni o zg?aszanie si? do PID. Dla zainteresowanych zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem za?o?yciela sieci.
*
Wszyscy, którzy maj? k?opoty z tworzeniem biznes-planów, mog? podj?? bezp?atn? nauk? ich konstruowania na zasadzie e-learning. Szczegó?y na stronie
http://www.biznespartner.pl/
*
W ramach wzajemnego wspierania si? cz?onków Izby Biuro PID poleca us?ugi doradcze w zakresie wyboru i zakupu urz?dze? introligatorskich ?wiadczone przez Jerzego Okupnika, firma Richter Polska Sp. z o.o.
(okupnik_eukalin@op.pl).
*
Ch?tni do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych szkoleniach na temat funduszy unijnych (SPO-WKP – Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno?ci Przedsi?biorstw, obejmuj?cy lata 2004–2006) s? proszeni o zg?aszanie si? do Biura Izby. Szkolenia b?d? prowadzone a? do wyczerpania si? zainteresowania. Mile widziane s? tak?e firmy nie nale??ce (jak dot?d) do Izby. Zg?oszenie mo?na wys?a? pod adresem: izbadruku@izbadruku.org.pl
W pierwszym z cyklu szkole?, zorganizowanym 29 czerwca w Warszawie i prowadzonym przez Ryszarda Czeka??, uczestniczy?o dwudziestu przedstawicieli zak?adów poligraficznych. Po wys?uchaniu informacji o SPO wype?niano wnioski o dofinansowanie. W spotkaniu wzi?? udzia? Janusz Kozak z firmy Deutsche Leasing Polska.
*
Niektóre firmy nale??ce do PID wskazuj? na zbyt ma?? cz?stotliwo?? spotka? jej cz?onków. Spotkania mia?yby s?u?y? wymianie informacji i poszukiwaniu mo?liwo?ci wspó?pracy. W zwi?zku z tym Biuro Izby zwraca si? z pro?b? o nadsy?anie odpowiedzi na pytanie, czy idea spotka? jest s?uszna, a je?li tak, to jak? mia?yby one mie? form? (odp?atny pobyt w hotelu/o?rodku z imprezami towarzysz?cymi i ciekawymi prezentacjami, okazjonalne spotkania podczas szkole? Izby, inne). Kierownictwo Biura Izby chcia?by zmieni? klimat wzajemnych stosunków, a tak?e tchn?? troch? ?ycia w typow? sztywn? struktur? organizacyjn?, tak wi?c liczy na odpowiedzi w tej sprawie. Biuro Izby chcia?oby tak?e pe?ni? rol? „centrum informacyjnego”. Firmy, które poszukuj? kooperanta, informacji lub pomocy w jakiejkolwiek sprawie, mog? zg?asza? to do Biura PID, a rzecz b?dzie skonsultowana z pozosta?ymi cz?onkami Izby, b?d? te? wykorzystane inne przydatne mo?liwo?ci.
Ryszard Czeka?a
Dyrektor Biura Polskiej Izby Druku
tel/fax (22) 624 87 49
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
Nowe farby Hubera do druku z efektem metalicznym
Firma Michael Huber Polska wprowadziła na rynek MetalFX – nową serię specjalnych farb z bardzo wysokim połyskiem, umożliwiających odtwarzanie metalicznych kolorów w drukowaniu offsetowym. Farby umożliwiają odtwarzanie barwnych efektów metalicznych za rozsądną cenę. Technologia MetalFX bazuje na czterech specjalnych farbach triadowych oraz na farbie srebrnej o najwyższym połysku, do drukowania techniką „mokro-na-mokro”. Farby zapewniają bezbłędną odtwarzalność odcieni z wzornika kolorów
MetalFX. Pigmenty o najwyższej czystości redukują do minimum utratę połysku metalicznego po wydrukowaniu. MetalFX to farby o umiarkowanym wsiąkaniu, dobrze zachowujące się w stosie, błyskawicznie utrwalające się oksydacyjnie, mające bardzo wysoką odporność na ścieranie oraz bardzo dobrą tolerancję na środek zwilżający. Najlepsze efekty osiąga się na błyszczących i powlekanych matowo podłożach drukowych.
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
Jerzy Litwin
Często pojawiające się trudności w procesie druku offsetowego są kojarzone z jakością farb i papieru. W wielu przypadkach są one jednak związane z użytą do drukowania wodą i roztworem nawilżającym. Wynikają ze zjawisk natury chemicznej, a ściśle określając fizykochemicznej. Sprawa, choć wydaje się prosta, obrosła wieloma mitami. Stąd pomysł, aby problem przedstawić z punktu widzenia fizykochemii, ale raczej w teoretycznym wydaniu.
więcej | Lipiec-Sierpień | Offset
Łukasz Łukasiewicz
Niedawno Agfa ogłosiła, że poszerza swe usługi doradcze o konsultacje w dziedzinie wdrażania systemów zarządzania kolorem (Color Management System). To z pozoru zwyczajne wydarzenie może wywołać przy wnikliwszej analizie pewien niepokój. Kontrola kolorystyki prac przy użyciu CMS miała być podstawowym narzędziem cyfrowej obróbki i reprodukcji obrazu – chlebem powszednim grafików i specjalistów od DTP oraz poligrafii. Czy profesjonaliści do tego stopnia sobie z tym nie radzą, że konieczne staje się korzystanie z pomocy ekspertów? Czego w tej sytuacji mają spodziewać się klienci?
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Michał Büthner-Zawadzki
Wszystko zaczęło się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy firmy Kodak, Apple, EFI i Adobe dostrzegły konieczność wprowadzenia systemu zarządzania barwą. Rozpoczęto prace nad różnymi systemami, które miały pomóc w rozwiązaniu problemu niespójnego odwzorowania kolorów przez różne urządzenia. Główną przyczyną tych rozbieżności jest fakt, że na różnych etapach przetwarzania barw informacja o nich jest zapisywana na różne sposoby (RGB, CMYK itd.). Dodatkowym utrudnieniem są odmienne charakterystyki barwne – każdy skaner, monitor, drukarka czy wreszcie maszyna drukująca mają inny zakres reprodukcji i w nieco inny sposób odwzorowują barwy.
Efektem rozpoczętych indywidualnie działań było zawiązanie w roku 1993 przez osiem firm Międzynarodowego Konsorcjum ds. Barwy – International Color Consortium (ICC). Opracowany przez nie system profili ICC, został w dużej mierze oparty na systemie ColorSync firmy Apple.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Firma Océ posiada bogatą ofertę w zakresie ploterów wielkoformatowych. Listę otwiera ploter Océ Arizona 60 UV. Rozszerzenie UV sugeruje nową technologię druku – zastosowanie atramentów UV. Jest to ploter hybrydowy, pozwalający na drukowanie zarówno na materiałach sztywnych, jak i ze zwoju. Szerokość pola zadruku wynosi półtora metra. Kolejnym ploterem w ofercie jest popularne urządzenie Océ Arizona 90, drukujące atramentami solwentowymi z prędkością 8 m2/godz., o szerokości pola zadruku 132 cm. W ofercie znajduje się także wydajniejsza wersja plotera – Océ Arizona 180, oraz model flagowy – Océ Arizona 600. Ten ostatni to produkcyjny ploter o szerokości pola zadruku 190 cm i prędkości do 18 m2/godz. w trybie 8 przejść! Arizona 600 drukuje atramentami solwentowymi. Jest wyposażona w charakterystyczny dla ploterów Arizona zamknięty system druku oraz nowoczesną technologię AccuTrax precyzyjnie pozycjonującą nośnik. System monitoringu ilości nośnika zabezpiecza przed uruchomieniem pracy w przypadku, gdy ilość nośnika jest niewystarczająca do jej zakończenia. Moduł Print&Go pozwala na drukowanie ze zwoju na arkusze bez potrzeby przewijania całej rolki nośnika na drukarce. Wymienione wyżej cechy pozycjonują ploter Arizona 600 w bardzo wymagających środowiskach produkcyjnych zewnętrznej grafiki reklamowej.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Ludwik Buczyński
Rozwój technologii druku wielkoformatowego powodowany jest szybkim wzrostem zastosowań wydruków o dużych wymiarach. Druki wielkoformatowe wykorzystywane są jako:
• druki reklamowe (prezentowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń)
• duże rysunki inżynierskie wykonywane w systemie CAD i architektoniczne
• druki prezentacyjne na wystawach
• mapy wielkoformatowe
• wydruki próbne (proofy)
• wielkowymiarowe fotografie
• jako wysokiej jakości druki artystyczne.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Rozmowa z Valerie Thomassin, Vice President Production Systems Group, Developing Markets Operations w firmie Xerox

– Jakie nowości przedstawiał Xerox na targach drupa 2004?
– Żeby odpowiedź była pełna, muszę cofnąć się do 2000 roku. Na poprzednich targach drupa zaprezentowaliśmy dwie maszyny do druku kolorowego: DocuColor 2045 i Docu- Color 2060. Wtedy też, „uchylając rąbka tajemnicy”, pokazaliśmy prototyp urządzenia iGen3 oraz przedstawiliśmy „nowe podejście do koncepcji drukowania”, które naszym zdaniem nie jest wyłącznie sloganem marketingowym, ale metodą na rozwój sektora poligraficzno-wydawniczego. Opierało się ono na trzech podstawowych założeniach, nadal aktualnych w 2004 roku. Po pierwsze: zmiana modelu biznesu wydawniczego z tradycyjnego – produkcja, a następnie sprzedaż – na nowy, oparty o ideę drukowania na żądanie, czyli sprzedaż, a następnie produkcja. Po drugie: przejście od druku masowego do masowej personalizacji czy indywidualizacji dokumentów. Wreszcie po trzecie: rozwój narzędzi obróbki dokumentów opartych o technologię internetową. Obecnie podtrzymujemy założenia nakreślone w 2000 roku. Potwierdzamy kierunek naszych działań oraz naszą wizję branży i wymagań klientów.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wywiad
czyli gdzie szukać dobrego i szybkiego serwisu, gdy wystąpi niespodziewana awaria plotera

– Plotserwis – skąd taka nazwa? Czym zajmuje się firma?
– Nazwa Plotserwis budzi jednoznaczne skojarzenia. Zawarte jest w niej wszystko to, czym zajmuje się nasza firma, a zajmuje się serwisowaniem ploterów. Prawdopodobnie jesteśmy jedyną w Polsce firmą świadczącą usługi tego typu, a nie związaną bezpośrednio z żadnym dostawcą sprzętu. Posiadamy autoryzację serwisową wielu producentów: DGI, Encad, Kodak, Uniform, Mutoh i Seiko. Zajmujemy się również konserwacją i naprawą innych ploterów: Agfa, Océ, Roland, HP, Selex i Summa. Dokonujemy napraw i kalibracji skanerów wielkoformatowych Vidar.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Zgodnie z wiodącym tematem tego numeru w naszym sondażu skupiliśmy się na zagadnieniach związanych z urządzeniami do druku cyfrowego, ze szczególnym uwzględnieniem druku wielkoformatowego. Przedstawicielom producentów, dystrybutorom i firmom zajmującym się serwisem urządzeń zadaliśmy następujące pytania:
1. Czy można mówić o specyfice polskiego rynku cyfrowych urządzeń drukujących?
2. Jaki jest potencjał polskiego rynku na najbliższe lata?
3. Jakie problemy w eksploatacji urządzeń do druku wielkoformatowego najczęściej zgłaszają użytkownicy i jakie są rozwiązania tych problemów?
A oto, co nam odpowiedzieli.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Witold Glück
Od chwili wej?cia do poligrafii technik druku cyfrowego mamy do czynienia ze stale zwi?kszaj?cym si? jego udzia?em w wolumenie produkcji. Ostatnie targi drupa pokaza?y mnogo?? systemów i rozwi?za?, co z pewno?ci? przyci?gnie kolejn? grup? poligrafów do tego rodzaju druku – zach?cam do lektury sprawozda? targowych. Zaznaczy? jednak trzeba, i? o ile technologie, rozwi?zania techniczne, tusze i tonery rozwijaj? si? b?yskawicznie, to widoczne jest opó?nienie je?eli chodzi o rozwi?zania do dalszej obróbki druków cyfrowych.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk cyfrowy
Robert Miklaszewski
W pierwszej części artykułu poświęconego wyposażeniu nowoczesnych automatów wykrawających omówiliśmy podajnik, sekcje pasowania arkusza oraz system transportu arkuszy. W tym numerze zakończymy opis wyposażenia automatów wykrawających omawiając sekcje wycinania, stacje oczyszczania z nieużytków, wykładanie oraz sterowanie.
więcej | Lipiec-Sierpień | Maszyny i urządzenia
Podczas targów DRUPA 2004 w siedzibie Bobst Group Deutschland w Meerbusch zaprezentowano maszynę Schiavi CL 660 Unica. Jest to wielozadaniowy laminator nowej generacji, o innowacyjnej konstrukcji, która umożliwi znaczne zwiększenie zyskowności firm przetwarzających materiały giętkie.
CL 660 Unica to maszyna, dzięki której producent może zwiększyć zakres oferowanych produktów bez konieczności inwestowania w oddzielne linie produkcyjne. Jednocześnie pozwala na dostosowanie się do aktualnych wymagań rynku. Różnorodność zastosowań osiągnięto stosując wymienne wózki – grawiurowy, semiflexo, flexo, PVdC, bezrozpuszczalnikowy. Każdy z nich jest przeznaczony do specyficznych zadań. Operator może z łatwością zmieniać rodzaj produkcji, np. wykonywać laminację rozpuszczalnikową, bezrozpuszczalnikową, PVdC, druk jednokolorowy z pasowaniem, cold seal (kaszerowanie na zimno) z pasowaniem. Dokonuje tego poprzez wybór odpowiedniego wózka i przywołanie właściwego programu za pośrednictwem ekranu dotykowego (część systemu sterowania najnowszej generacji Siemens S7).
więcej | Lipiec-Sierpień | Maszyny i urządzenia
Budowa lakierów dyspersyjnych
W skład lakierów dyspersyjnych wchodzą:
• dyspersja polimerowa
• żywice rozpuszczalne w wodzie
• woda
• dodatki: środki wspomagające tworzenie warstwy lakieru, środki powierzchniowo czynne, odpieniacze.
więcej | Lipiec-Sierpień | Uszlachetnianie
W dniach 20–22 maja br. firma Océ Poland zorganizowała w Ośrodku Malinka w Piaskach koło Rucianego-Nidy spotkanie integracyjno-szkoleniowe „Żagle z Océ”. W części merytorycznej spotkania odbyły się wykłady na temat rozwiązań firmy Océ do drukowania cyfrowego i do archiwizacji dokumentów. Przewidziano także zajęcia sportowo-rekreacyjne i inne atrakcje dla uczestników wyjazdu.
Blok szkoleniowy składał się z czterech prezentacji, podczas których zaprezentowano rozwiązania firmy Océ przeznaczone dla różnych segmentów rynku.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich, zachęcone sukcesem ubiegłorocznej imprezy, po raz kolejny zorganizowało obchody Dnia Drukarza, które w tym roku zgromadziły około tysiąca osób. Współorganizatorem uroczystości był Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących im. Jana Heweliusza w Gdańsku. Celem imprezy, która odbyła się 29 maja br. w Gaju Gutenberga i Teatrze Leśnym w Gdańsku, było propagowanie bogatych tradycji drukarstwa na Pomorzu, integracja środowiska poligraficznego z instytucjami samorządowymi i społecznością lokalną oraz przekazywanie młodym poligrafom zasad etyki zawodowej. Honorowy patronat nad uroczystością sprawowało Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga i prezydenci Gdańska, Gdyni i Sopotu. Patronami branżowymi były firmy: Cezex, Franfinance i Scorpio, sponsorami – Böttcher Polska, Heidelberg Polska, Just Normlicht, MAN Roland Polska oraz Xteam. Jednym z patronów medialnych gdańskich uroczystości był „Świat Druku”.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Piotr Paszkowski
Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalenie minimalnego wynagrodzenia za pracę – Kodeks pracy, art. 13.
W Słowniku języka polskiego ‘godziwy’ to: «odpowiedni, właściwy, słuszny, dozwolony, rzetelny, uczciwy».
Pomysłodawcy przytoczonego zapisu w Kodeksie albo nie sięgali do słownika, albo mieli specyficzne poczucie humoru. Zapomnieli bowiem objaśnić, jak takie prawo egzekwować i za czyje pieniądze. Nikt znający choć odrobinę realia rynku pracy nie posunąłby się do zadekretowania takiej bzdury. Uczciwiej byłoby zapisać, że pracownik ma prawo do takiego wynagrodzenia, jakie zaoferuje mu pracodawca, a podejmujący pracę godzi się zaakceptować.
Ceną pracy rządzi rynkowe prawo podaży i popytu, a nie górnolotne zapisy o wydumanej polityce państwa. Nawet ustalenie minimalnego wynagrodzenia, dziś sięgającego „astronomicznej” kwoty 824 zł brutto na pełnym etacie, ma się nijak do rzeczywistości. Tylko naiwni nie wiedzą, że „pełny etat” oznacza często pracę po 12 godzin na dobę z sobotami i niedzielami. Z drugiej zaś strony członkowie rad nadzorczych różnorakich spółek skarbu państwa pobierają kilkutysięczne apanaże za jedno posiedzenie. Jak to się ma do rzetelności czy uczciwości przynależnej godziwemu wynagrodzeniu?
więcej | Lipiec-Sierpień | Prawo pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Radosna wiadomość. Czego nam bardziej potrzeba niż dobrych wiadomości. Otóż otacza nas bezmiar inteligencji. Czyli: będzie się żyło lepiej, bo mądrzej, inteligentniej. I w tym przypływie optymizmu, jak to u mnie, pojawia się cichutkie, wredne, jak to u mnie, pytanko: czyżby?
Ależ tak. Inteligencja została zaklęta w przedmioty codziennego i niecodziennego użytku. Staję między nimi trochę zażenowany, bo przecież zawsze czuję ten okropny niepokój, że może właśnie za chwilę zostanę zdemaskowany jako osoba mało inteligentna, może nawet nieinteligentna. A co będzie, jeśli okaże się, że drzwi są inteligentniejsze ode mnie. I jak dalej żyć? A co będzie, gdy w środku pracowitej nocy usłyszę zduszony chichot mojego inteligentnego łóżka?
Nie, jeszcze tak nie jest, chociaż istnieją już inteligentne pomieszczenia, budynki, inteligentne pociągi, samochody, drukarki, telefony, sklepy, a nawet kontener miejski, czyli śmietnik, i oczywiście, inteligentne oprogramowanie, i różne rzeczy nafaszerować elektroniką. Nieoczekiwanie inteligentne są również produkty, wydawałoby się proste – inteligentny papier, opakowania, kremy do rąk itd.
więcej | Lipiec-Sierpień | Psychologia w pracy


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o