Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

Kwiecień


Zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów
W dniu 31 marca w Domu Technika w Łodzi odbyło się zebranie Zarządu Sekcji Poligrafów SIMP. Oprócz członków Zarządu przybyli na nie także przewodniczący kół i oddziałów, dyrektorzy szkół poligraficznych z całej Polski, członkowie komisji rewizyjnej Polskiej Izby Druku oraz inni zaproszeni goście. Spotkaniu przewodniczył prezes Zarządu Sekcji Poligrafów, Kazimierz Stępniewski.
Jako pierwszy zabrał głos Jerzy Mendak, pełnomocnik Zarządu Sekcji ds. Szkół Poligraficznych, który poinformował zebranych o przebiegu działań mających na celu zmianę resortu prowadzącego dla szkół poligraficznych. Jak do tej pory, propozycja zmiany spotkała się z zainteresowaniem i aprobatą Ministerstwa Gospodarki. Obecnie Sekcja Poligrafów SIMP czeka na odpowiedź Ministerstwa Kultury, które nadal patronuje szkolnictwu poligraficznemu. Uczestnicy spotkania przedstawili swoje obawy i nadzieje związane ze zmianą resortu prowadzącego. Dyskutowali też nad poprawą warunków nauczania przedmiotów zawodowych w polskich szkołach poligraficznych i kwestią pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej dla sfinansowania wyposażenia warsztatów szkolnych. Następnie zostały przedstawione informacje dotyczące organizowanej przez Polską Izbę Druku Konferencji Poligraficznej 2005 (20 kwietnia w Poznaniu) w trakcie targów Poligrafia. Z kolei obecny na zebraniu dyrektor projektu Targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek, obszernie omówił przygotowania do targów.
Na zakończenie zebrania nowo wybrana zastępczyni sekretarza Sekcji Poligrafów, Agata Goczał, przedstawiła ocenę akcji sprawozdawczej w kołach i oddziałach za rok 2004.


Konferencja o prawie autorskim
Ośrodek Edukacyjny FORUM Anna Hoffmann jest organizatorem szkoleń dotyczących prawa autorskiego w kontekście wejścia Polski do Unii Europejskiej. W dniach 21–22 lutego br. zorganizował w Hotelu Royal w Krakowie konferencję „Nowe problemy w sferze prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych”. Wykładowcami byli prof. Janusz Barta, prof. Ryszard Markiewicz oraz dr Marek Bukowski z Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Program konferencji obejmował zagadnienia:
• Prawo autorskie w społeczeństwie informacyjnym
• Umowy dotyczące praw autorskich, w tym umowy zawierane przez internet
• Szczególne problemy związane z posługiwaniem się internetem
• Funkcjonowanie mediów a ochrona dóbr osobistych; ochrona dóbr osobistych w reklamie
• Zagadnienia procesowe związane z ochroną praw autorskich; dyrektywa UE dotycząca środków dochodzenia praw własności intelektualnej
• Ochrona praw autorskich na płaszczyźnie między-narodowej.

Spotkanie w Krakowie było kontynuacją konferencji „Prawo autorskie w Unii Europejskiej i w Polsce” (odbyła się ona pod koniec 2003 roku w Warszawie), podczas której wykładowcy uświadomili obecnym, że prawo wspólnotowe ma istotne znaczenie dla interpretacji i ustalenia zakresu obowiązywania polskiego prawa autorskiego. Uwzględnić tu należy przede wszystkim traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (tzw. prawo pierwotne) oraz formułowane na jego podstawie tzw. pochodne prawo europejskie, obejmujące rozporządzenia, dyrektywy i decyzje. W zakresie prawa autorskiego szczególną rolę spełniają dyrektywy. Nie tworzą one jednolitego systemu prawa autorskiego, ale stanowią zestaw regulacji poświęconych wybranym zagadnieniom. Nie ma wspólnych, uzgodnionych unormowań odnoszących się do: autorskich dóbr osobistych, współautorstwa, umów autorskich i funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi.
Jako członek Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana (na mocy Układu Europejskiego) do zbliżania prawa polskiego do prawa istniejącego we Wspólnocie. Owo zbliżanie dotyczy w szczególności prawa własności intelektualnej. Harmonizacja może być dokonywana zarówno przez zmianę przepisów, jak i na drodze orzecznictwa sądowego. Posłużenie się tą drugą metodą jest jednak możliwe tylko w tych przypadkach, gdy przepisy prawne są na tyle niedookreślone, że usprawiedliwiona staje się kompetencja sądu do interpretacji „uzgadniającej” treść przepisów z prawem UE. Prawo UE nie ma wtedy charakteru źródła prawa, lecz może być przywoływane jako „mocne uzasadnienie” w ramach wykładni funkcjonalnej.
Z chwilą wstąpienia Polski do Unii wdrożenie dyrektyw stało się zobowiązaniem traktatowym państwa. Dyrektywy mogą być stosowane przez sądy w stosunkach cywilnoprawnych w sposób pośredni, tzn. jako podstawa do interpretacji obowiązujących przepisów prawa przez sądy krajowe. Istnieje także możliwość ubiegania się obywatela o odszkodowanie z powodu wadliwej implementacji dyrektywy.
Podczas tegorocznej konferencji nadal omawiano problematykę związaną z dostosowaniem polskiego prawa autorskiego do dyrektyw Unii Europejskiej. Tym razem wykładowcy skoncentrowali się na „Dyrektywie o prawie autorskim w społeczeństwie informacyjnym” i problematyce związanej z rozwojem technologii i jego wpływem na ustawodawstwo. W dzisiejszych czasach prawo autorskie stoi na rozdrożu – z jednej strony powstaje pytanie, jak je chronić, z drugiej natomiast, komu i na jakich warunkach powinno się udostępniać dzieła zawarte w Internecie bądź na nowoczesnych nośnikach. Pojawiły się takie problemy, jak: określenie treści prawa przy nowym sposobie eksploatacji, zapewnienie ochrony użytkownikom (licencje ustawowe), nowe sposoby zabezpieczania interesu właściciela praw autorskich (techniczne środki zabezpieczające). Prelegenci poruszyli temat prawa do zwielokrotniania, publicznego rozprowadzania dzieł, sporządzania prywatnych kopii i ich wysyłki drogą elektroniczną. Rozważali także budzącą wątpliwości kwestię praw autorskich dotyczących równoległego lub samodzielnego nadawania programów radiowych w Internecie (simulcasting, webcasting), a także problemy związane z wyczerpaniem prawa. Wskazano też różnice prawne między egzemplarzami na materialnych nośnikach a danymi w postaci elektronicznej.
Dyskusję wywołał też temat ochrony dóbr osobistych, takich jak prywatność, cześć i dobra sława, wizerunek, kult pamięci osoby zmarłej oraz nazwisko, a także roszczeń, jakie można wysuwać w przypadku naruszenia autorskich praw osobistych i majątkowych.
AS
więcej | Kwiecień | Aktualności
Pixma ze skanerem do filmów
Firma Canon wprowadziła na rynek urządzenie Pixma MP760: pierwsze wysokiej klasy atramentowe urządzenie wielofunkcyjne (MFP) wyposażone w adapter do skanowania filmów 35 mm. Urządzenie to, zaprojektowane jako nowoczesna platforma do drukowania zdjęć zarówno ze źródeł cyfrowych, jak i analogowych, jest pierwszym tego typu produktem Canona wyposażonym w 2,5-calowy kolorowy ekran LCD i prosty system sterowania, pozwalający na szybki podgląd zdjęć, ich poprawianie i drukowanie bez udziału komputera.
Dzięki szybkiemu 5-atramentowemu modułowi drukującemu ContrastPLUS, znanemu już z drukarki foto-graficznej Canon Pixma iP4000, urządzenie może wydrukować odbitkę fotograficzną w formacie 10×15 cm bez marginesu w ciągu zaledwie 36 sekund.
Pixma MP760 wyposażono w:
• drukarkę fotograficzną (4800×1200 dpi, krople atramentu o objętości 2 pikolitrów, ContrastPLUS, przejrzysty system pojedynczych atramentów, szybkość 25 str./min w czerni i 17 str./min w kolorze
• skaner płaski, z możliwością skanowania filmów 6×35 mm (2400×4800 dpi, 48 bitów)
• 2,5-calowy kolorowy ekran LCD do bezpośredniego podglądu zdjęć z filmów i kart pamięci
• kolorową kopiarkę (25 str./min w czerni i 17 str./min w kolorze)
• gniazdo USB 2.0 Hi-Speed
• podajnik kartek i kasetę z przodu – dwa sposoby podawania papieru
• moduł dwustronnego drukowania i kopiowania
• moduł do drukowania na płytach CD/DVD
• funkcję bezpośredniego drukowania z aparatów fotograficznych i kart pamięci (kompatybilność z systemem PictBridge).

Dzięki technologii FINE (Full-photolithographic Inkjet Nozzle Engineering) Canona powstają krople atramentu o objętości 2 pikolitrów, pozwalające tworzyć doskonałe wydruki fotograficzne. Nowa funkcja korygowania zanikających kolorów automatycznie zwiększa nasycenie wyblakłych kolorów i natychmiast „odnawia” stare obrazki i zdjęcia. Nowy kolorowy ekran LCD o przekątnej 2,5 cala pozwala na podgląd zdjęcia, wybór zdjęć i zmianę ich wielkości przed wydrukowaniem z karty pamięci lub skanu. Gniazdo PictBridge umożliwia bezpośrednie drukowanie zdjęć ze wszystkich kompatybilnych cyfrowych aparatów fotograficznych i cyfrowych kamer wideo. Drukowanie zdjęć jest również możliwe z gniazda karty pamięci, które akceptuje wszystkie popularne karty pamięci. Urządzenie Pixma MP760 może również stworzyć indeks bezpośrednio z karty pamięci, aby uprościć wybór zdjęć. Użytkownicy wybierają zdjęcia do wydruku zaznaczając miniaturki zdjęć na indeksie, który jest następnie skanowany w urządzeniu.
MP760 może kopiować bez marginesów do formatu A4. Dokumenty papierowe mogą być skanowane i zachowywane elektronicznie jako pliki PDF dzięki funkcji „Scan-to-PDF”. W trybie szybkiego skanowania wielu zdjęć można zeskanować do dziesięciu oddzielnych zdjęć w jednym przebiegu: tworzy to automatycznie oddzielne, indywidualnie indeksowane pliki. Aby zapobiec przypadkowemu zacięciu się papieru, przednia taca odbierająca otwiera się automatycznie podczas kopiowania lub drukowania.
MP760 jest kompatybilne z Win98/Me/2000/XP i MacOS X v.10.2.4 lub późniejszą.
Firma Canon zaleca używanie w urządzeniu oryginalnych mediów i atramentów Canon.
więcej | Kwiecień | Aktualności
Jacek Hamerliński
Euforia związana z wstąpieniem do Wspólnoty Europejskiej, dynamiczny wzrost, ale też niespodziewanie wysoka inflacja...
Gdyby ktoś chciał skrótowo scharakteryzować rok 2004 w polskiej poligrafii, z pewnością za najważniejsze wydarzenie uznałby akces do Wspólnoty Europejskiej (Wspólnoty, jako że formalnie rzecz biorąc Unia Europejska jeszcze nie istnieje...). Temat ten oraz jego następstwa zadecydowały o kształcie rynku, a w szczególności o decyzjach inwestycyjnych. Można jednak odnieść wrażenie, że po początkowej euforii nadszedł czas twardego realizmu. Dostępność mitycznych pieniędzy z funduszy unijnych okazała się zdecydowanie mniejsza niż oczekiwano (po części jest to efekt gremialnego zainteresowania się tą formą finansowania!) Paradoksalnie, spowodowało to zastój inwestycyjny w drugiej połowie roku, gdy wszyscy oczekiwali na przepisy wykonawcze, a później na faktyczne decyzje o przyznaniu dotacji. Co ciekawe, polska prasa (dzienniki i tygodniki ilustrowane), nawet ta „proeuropejska”, coraz więcej miejsca poświęca ciemniejszym stronom integracji. Miejmy nadzieję, że długofalowe pozytywne efekty będą większe niż obserwowane kłopoty.
więcej | Kwiecień | Rynek
Jacek Hamerliński
Jubilation because of EC access, dynamic growth but also unexpectedly high inflation rate...
Once attempting to summarize the year of 2004 in Polish graphic arts industry, one would certainly see the European Community access as the most important event (Community, since the Union formally does not exist yet...) This, and its consequences, have shaped the market, namely in terms of investment decision. One could also realize that – after an initial excitement – now comes the hard reality. The mythical EC funding is generally less accessible than expected (partly because nearly everyone had expressed interest in that aspect!) Paradoxically, this resulted in a virtual stoppage in second half of 2004, while all investors awaited regulations, and then actual decisions upon EC grants. It might be interesting to note that Polish press (dailies and magazines), even being clearly „pro-European”, speaks more and more about downsides of European integration. Let us only hope that the long-term benefits would finally overshadow perceived troubles.
więcej | Kwiecień | Market
Ewelina Jakielaszek
Banknot, dokument – niemal każdy posługuje się nimi, czy to płacąc, czy też poświadczając tożsamość, ale mało kto uzmysławia sobie, że przedmioty te są elementami systemu naszego bezpieczeństwa. Dlatego też producent dokumentów i banknotów to jedno z najistotniejszych ogniw współtworzących ten system. Rola ta narzuca producentowi konieczność stworzenia szczególnej organizacji firmy, dobrania zestawu wyspecjalizowanego parku maszynowego, wreszcie skompletowania wysoko kwalifikowanej załogi, skłonnej i zdolnej do ciągłego pogłębiania swoich kompetencji. W naszym kraju jedynym producentem banknotów i dokumentów tożsamości, dokumentów podróżnych i komunikacyjnych, a także wielu innych dokumentów o wysokim stopniu zabezpieczenia, jest obecnie Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych została powołana do życia przez rząd Odrodzonej Polski w 1919 r. W ubiegłym roku, decyzją Ministra Skarbu, PWPW S.A. przejęła Drukarnię Skarbową – zakład istniejący od 1957 roku i specjalizujący się w produkcji różno-rodnych druków numerowanych dla szerokiego kręgu odbiorców, a po przeprowadzonej w latach dziewięćdziesiątych modernizacji wytwarzający także druki wartościowe o najwyższym stopniu zabezpieczenia (w ofercie znajdowały się między innymi akcje, obligacje, wek-sle, certyfikaty, bony oszczędnościowe, premiowe, lokacyjne, blankiety czekowe, polisy ubezpieczeniowe, talony i kupony towarowe i promocyjne). W wyniku tego Wytwórnia powróciła na pozycję jedynego w Polsce producenta dokumentów i banknotów.
więcej | Kwiecień | Produkcja i technika
Zygmunt Jagodziński
Adam Jerzy Półtawski (1881–1952) – profesor, pedagog, artysta grafik, drukarz, typograf, litograf, grafik książkowy i ilustrator, liternik, bibliofil, drzeworytnik, wreszcie twórca czcionki polskiej – antykwy narodowej, znanej także pod nazwą antykwy Półtawskiego. Projektant akcji, banknotów, dyplomów, druków ulotnych, sygnetów wydawniczych i bibliotek, godeł towarzystw, ekslibrisów. Kształtował zdobnictwo typograficzne książki, o którego wartości decydowały także elementy dopełniające, takie jak: winiety florystyczne i heraldyczne, listwy, finaliki, inicjały... Dbał o kompozycję, plan i budowę kolumn, dobór właściwej czcionki i poziom ilustracji. Jednym słowem nie ustawał w dążności do wzniesienia książki na jak najwyższy poziom.
więcej | Kwiecień | Z historii
Sztuka druku offsetowego, podobnie jak Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ma już 100 lat. Kiedyś drukarstwo było nazywane czarną sztuką, dziś jest to wyjątkowo barwna sztuka poligrafii. Widać to w książkach, albumach, na opakowaniach, na wystawach plakatów i kalendarzy. W ciągu minionego stulecia druk zawsze starał się możliwie najwierniej zreprodukować i powielić oryginalne dzieła plastyczne. Obecnie poligrafia oferuje artystom nowe środki wyrażania i rozpowszechniania dzieł. Nowoczesne techniki uszlachetniania zadrukowanych powierzchni wzbogacają paletę dostępnych środków ekspresji.
Z okazji setnej rocznicy powstania Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (1904–2004) Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, jako promotor czytelnictwa i szerzenia kultury polskiej, wspólnie z warszawską ASP podjęło trud wydania unikalnego w skali nie tylko Polski, ale i świata, albumu pt. „Sztuka poligrafii. Poligrafia sztuce”. Przedsięwzięcie objął honorowym patronatem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski, którego przesłanie znajduje się na stronach początkowych, obok słowa wstępnego rektora ASP prof. Adama Myjaka i kanclerza PBKG Jacka Kuśmierczyka.
więcej | Kwiecień | Wydarzenie
Herbert Czichon
Początkowo podłożami drukowymi były tylko papiery i kartony. Na początku ubiegłego wieku zadrukowywano już także folie celofanowe. W następnych latach opracowano wiele nowych tworzyw sztucznych, które obecnie w postaci różnych kształtek i gotowych przedmiotów czy też folii zadrukowuje się wieloma technikami drukowania, jak np. fleksodrukiem, sitodrukiem, wklęsłodrukiem, tampondrukiem i offsetem, a nawet techniką drukowania cyfrowego.
Tworzyw sztucznych nie można zadrukowywać zwykłymi farbami stosowanymi do papierów i kartonów. Wymagają one specjalnych farb, przy czym prawie każdy rodzaj tworzywa wymaga innej farby. Dlatego przed rozpoczęciem drukowania należy określić rodzaj stosowanego tworzywa, aby zastosować odpowiedni rodzaj farby. Celem tego artykułu jest przedstawienie prostych metod określania rodzaju danego tworzywa. W dalszych artykułach zostaną bliżej przedstawione rodzaje najważniejszych tworzyw sztucznych i ich właściwości drukowe.
więcej | Kwiecień | Materiały
Grupa produktów Planax firmy Planatol obejmuje maszyny do oprawy bezszyciowej przeznaczone do zastosowań w produkcji niewielkiej i średniej wielkości. Maszyny te w optymalny sposób zaspokajają różnorodne potrzeby branży poligraficznej i biur.
więcej | Kwiecień | Maszyny i urządzenia
Jak informowaliśmy w Aktualnościach numeru marcowego „Świata DRUKU” w dniach 28 lutego – 5 marca br. w Poing koło Monachium odbyły się targi druku cyfrowego Océ OpenHouse 2005. Tę dwunastą edycję Dni Otwartych firmy Océ odwiedziło blisko 10 000 gości, w tym prawie stu reprezentantów segmentu poligraficzno-wydawniczego oraz klientów z Polski, dla których wyjazd do Poing zorganizowała firma Océ Poland. Podczas spotkania zaprezentowano strategię Océ w dziedzinie druku transakcyjnego, biurowego i komercyjnego, rozwiązania przeznaczone dla segmentów rynku związanych z masowym drukowaniem i przetwarzaniem dokumentów – ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań do pre- i postprocessingu, urządzenia do drukowania na papierze ciętym i oprogramowanie Océ Prisma do kompleksowej obsługi drukowania biurowego i przemysłowego.
więcej | Kwiecień | Relacja
W dniach 1–3 marca br. firma Xerox zorganizowała w Warszawie wystawę Innovate '05 Xerox Art Gallery, na której zaprezentowała najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania dokumentami – efekt pracy naukowców z ośrodków badawczych Xerox na całym świecie. W tym roku wystawę podzielono na kilka stref, obejmujących: produkty dla użytkowników domowych i biur (drukarki laserowe i urządzenia wielofunkcyjne, monitory LCD oraz skanery płaskie), systemy produkcyjne, kopiarki i urządzenia do druku wielkoformatowego, materiały eksploatacyjne i media. Została wyodrębniona specjalna strefa poświęcona usługom dla biznesu.
więcej | Kwiecień | Relacja
Another edition of TAROPAK – TAROPAK 2005 – will take place on the grounds of the Poznań International Fair from 20 to 23 September, 2005.
A packaging fair was organized for the first time as far back as in 1973. This year, Poznań International Fair will organize in Poznań, for the twenty-fourth time already, a communication platform for packaging companies from Poland and other countries of Europe. A place suited not only to business meetings, but also a forum enabling the exchange of experience and information on the new offer and future trends in the industry.
więcej | Kwiecień | Fairs
W ostatnim okresie znacznie wzrosło zainteresowanie sprawami zawodowego szkolnictwa poligraficznego. Podejmowane są działania zmierzające do dostosowania wymagań egzaminacyjnych do możliwości kształcenia, jakie mają szkoły poligraficzne. Nie negując słuszności tych z zaangażowaniem podejmowanych działań, trzeba jednak stwierdzić, że konieczne jest spojrzenie na system szkolnictwa kadr dla poligrafii z szerszej perspektywy, uwzględniającej nie tylko doraźne potrzeby szkół i uczniów, lecz również potrzeby pracodawców i przyszłość polskiej poligrafii.
więcej | Kwiecień | Szkolnictwo poligraficzne
Daniel Stos
Nominalne i realne efekty wspomagania
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej miało na celu między innymi umożliwienie skorzystania przez naszych przedsiębiorców z jej funduszy. Istotnie, już w roku 2004 pojawiły się możliwości składania wniosków o dotacje w ramach tzw. Sektorowego Program Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004–2006 – Unia dla przedsiębiorczych”.
Wydawać by się mogło, że wspomaganie mające charakter dotacji stanowi oczywistą pomoc dla przedsiębiorców. Tak może być istotnie, ale tylko wtedy, gdy w ocenie przedsięwzięcia weźmie się pod uwagę realny, a nie nominalny efekt dotacji. Pojawiły się bowiem głosy, że przedsiębiorca korzystający z dotacji wlicza ją do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym i że w przypadku, gdy cena nabycia inwestycji jest obciążona podatkiem VAT, prawo do zwrotu VAT może być ograniczone do tej części inwestycji, która nie jest sfinansowana dotacją. Jeżeli pogłoski te by się potwierdziły, to – jak wskazują zaprezentowane obliczenia – realna wartość wspomagania może stanowić jedynie około 50% jego wartości nominalnej.
więcej | Kwiecień | Finanse
Piotr Paszkowski
W najbliższym czasie posłowie na sejm RP wytężą swoje umysły nad kolejną nowelizacją prawa pracy. Dwa projekty: Socjaldemokracji Polskiej i Unii Pracy, wnoszone pod obrady Wysokiej Izby, zmierzają do ukrócenia praktyk niewypłacania wynagrodzenia za pracę. Z obu projektów można wyczytać, że ich pomysłodawcy chcą osiągnąć poprawę wypłacalności wynagrodzeń na drodze podwyższenia grzywien nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy. O ile lobby reprezentujące w sejmie interesy zagranicznych sieci handlowych, bo to one głównie popełniają grzech „zatrzymywania wynagrodzenia za pracę”, nie przyczyni się do ograniczenia kolejnej nowelizacji do zabiegów kosmetycznych, mających na celu uspokojenie opinii publicznej, to i tak rezultaty zmian nie zabezpieczą skutecznie interesów oszukiwanych pracowników.
Cóż bowiem znaczy w obrotach handlowych marketu kara pieniężna nawet w kwocie 5000 zł? Nie takie sumy zagraniczni właściciele firm wydają choćby na ulotki zaśmiecające korytarze bloków na wszystkich osiedlach. Gdy jednak kara taka dotknie pracodawcę, który zatrudnia jednego pracownika, może to już być dla niego problem. Brak zróżnicowania sankcji z uwagi na wielkość podmiotu stawia małych przedsiębiorców na przegranej pozycji.
Nie twierdzę bynajmniej, że wykroczenie ze strony małej firmy jest grzechem lżejszego kalibru. Skutek niewypłacenia wynagrodzenia jest dla każdego pracownika taki sam niezależnie od firmy, w której jest on zatrudniony. Jednak równe sankcje nie oznaczają równej dotkliwości, a tym powinna być mierzona odpowiedzialność pracodawcy.
więcej | Kwiecień | Psychologia w pracy
Andrzej Kuśmierczyk
Tylko wariat porwie się na zdefiniowanie nadziei. Pojęcie trudne, obciążone tradycją filozoficzną. A jednak można. Wystarczy być behawiorystą. Opowiedzmy sobie eksperyment definiujący nadzieję.
Weźmy szczura i wrzućmy go do zimnej wody z kawałkami lodu. Temperatura wody będzie bliska zeru i jeśli nic się nie zdarzy, szczur po trzech minutach utonie wskutek wyziębienia. W krytycznym momencie, tuż przed utonięciem, wstawiamy do pojemnika drabinkę. Szczur powoli wychodzi. Druga faza eksperymentu jest podobna. Bierzemy dwa szczury: pierwszy, oznaczony jako N, to ten, który uratował się w eksperymencie poprzednim. Drugi, oznaczony jako X, to szczur, który nie wie, co będzie się działo. Wrzucamy oba jednocześnie do zimnej kąpieli. Szczur X pływa trzy, cztery minuty i tonie. Szczur N pływa i pływa. Czeka. Mija dwanaście minut, a szczur pływa i czeka. Dostaje drabinkę i wychodzi. Nadzieja to to, co spowodowało, że szczur N pływał o dziewięć minut dłużej niż określa fizjologiczna norma. Proste i jakże smutne. Oto nadzieja jest źródłem cierpienia.
Lojalność pracownika można uzyskać tanim kosztem, jeśli wykorzysta się naukę płynącą z eksperymentu ze szczurem. Wystarczy dać pracownikowi nagrodę niespodziewaną, a będzie oczekiwał następnej – w odległej, nie dającej się przewidzieć przyszłości. Nie wolno dać nagrody przewidzianej, takiej, która zostanie włączona w system oczekiwań. Nie wolno, ponieważ powstanie oczekiwanie, i jeśli nie zostanie zaspokojone, będzie źródłem rozczarowania i frustracji. Nagroda, jak wcześniej pisałem, to coś, co pozostaje za horyzontem bieżących zdarzeń, co wychyla się nagle i jest cudowną niespodzianką. Jeśli niespodzianką nie jest, to staje się profitem i jego brak jest boleśnie doświadczany. To błąd w funkcjonowaniu systemu motywacyjnego organizacji, polegający na przewidywalności zachowań szefa. Organizacja ma być nieprzewidywalna.
więcej | Kwiecień | Psychologia w pracy
Od stycznia tego roku w portalu Dtp.pl trwa trzeci konkurs Witryna Roku, którego celem jest wy?onienie najciekawszych i najlepiej przygotowanych stron internetowych bran?y wydawniczej. Pierwsze dwa konkursy cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem i zako?czy?y sukcesem frekwencyjnym. W ci?gu roku w g?osowaniu wzi??o udzia? kilkana?cie tysi?cy osób, a w samym finale blisko tysi?c osób odda?o g?osy na swoich faworytów.
Eliminacje trwaj? przez ca?y rok kalendarzowy i polegaj? na wy?onieniu w ka?dym miesi?cu najlepszej witryny w okre?lonej kategorii. Redakcja portalu przygotowa?a dwana?cie kategorii, w których mo?e nominowa? stron? internetow? ka?dej firmy dzia?aj?cej na rynku wydawniczym. W?ród firm tych s? banki zdj??, studia graficzne, prepress, hurtownie papieru, drukarnie czy dystrybutorzy i producenci oprogramowania i sprz?tu.
więcej | Kwiecień | Konkurs
Paweł Wandelt
Burzliwy rozwój technologii i technik drukowania, wraz z przejściem na cyfrowy system przygotowania do druku i przepływu prac, uelastyczniły, zdynamizowały i rozwinęły rynek wydawniczy i poligraficzny. Nie pozostaje to bez wpływu na przemysł papierniczy, i to nie tylko co do nowych wymagań stawianych papierom, ale także przydatności pozyskiwanej obecnie makulatury jako surowca papierniczego, a zwłaszcza jej podatności na odbarwianie.
więcej | Kwiecień | Recykling
Już tylko kilka tygodni dzieli nas od dnia, w którym rozpoczną się Międzynarodowe Targi Opakowań, Przemysłu Papierniczego i Poligrafii EmbaxPrint w Brnie (17–20 maja 2005 r.). Do tej pory udział w imprezie potwierdziło 540 firm z 23 krajów i wciąż napływają nowe zgłoszenia. Wśród wystawców znajdą się zarówno wielkie, światowe koncerny, jak małe i średnie przedsiębiorstwa. Wystawcy liczą nie tylko na nowe kontakty handlowe, ale również na podpisanie konkretnych umów o współpracy.
więcej | Kwiecień | Targi


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o