Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Lipiec-Sierpień


Opakowanie od A do Z - warsztaty „Świata DRUKU”
W drugim i trzecim dniu tegorocznych targów Taropak (21 i 22 września, g. 11–15) wydawnictwo „Świata DRUKU” przy współpracy Międzynarodowych Targów Poznańskich po raz czwarty organizuje warsztaty „Opakowanie od A do Z”, w pięciu blokach tematycznych:
1. „M – jak MARKETING”
2. „P – jak PRZYGOTOWALNIA”
3. „D – jak DRUKOWANIE”
4. „U – jak USZLACHETNIANIE”
5. „K – jak KONFEKCJONOWANIE”

M – jak MARKETING
Opracowanie opakowania już od dawna nie jest kwestią wyłącznie estetyczną. Należy rozważać jego rolę jako jednego z najważniejszych rynkowych narzędzi strategicznych. Trwa walka o bycie zauważonym. Czy nasz produkt przyciągnął uwagę? Czy dobrze go pozycjonujemy? Wykładowcy uświadomią słuchaczom, jak wiele zależy od opakowania.
P – jak PRZYGOTOWALNIA
Przygotowalnia jest bardzo ważnym etapem produkcji opakowania i często ma decydujący wpływ na efekt końcowy. Specjalistyczne oprogramowanie, fachowe przygotowanie form drukowych, dobrze wykonany proof-ing to istotne elementy procesu produkcji opakowań. Na wybranych elementach procesu przygotowania opakowań do druku skupią się prelegenci tej części warsztatów.
D – jak DRUKOWANIE
Rosnące wymagania jakościowe klientów sprawiają, że przemysł produkcji opakowań poszukuje coraz to doskonalszych narzędzi do ich wytwarzania. Wciąż udoskonala się technologie zadruku opakowań – oferowane są nowe rozwiązania konstrukcyjne maszyn drukujących, nowe systemy pomiaru i kontroli procesu drukowania, nowe farby, nowe materiały, z których można wykonać opakowanie i które łatwo będzie zadrukować. W tym bloku znajdzie się miejsce na przedstawienie wybranych nowości związanych z etapem drukowania opakowań.
U – jak USZLACHETNIANIE
Tematem przewodnim tego bloku będzie uszlachetnianie druków – techniki kaszerowania, laminowania czy lakierowania, a także niezbędne do tego urządzenia i materiały.
K – jak KONFEKCJONOWANIE
W tym bloku jest miejsce na przedstawienie technologii, urządzeń i materiałów potrzebnych przy wykonywaniu czynności na etapie obróbki końcowej, jak np. wykrawanie, składanie czy sklejanie.

Prosimy o wcześniejsze deklarowanie swego udziału w warsztatach i pokazach: tel. (42) 688 79 49, 687 12 92


Spotkanie zespołu do spraw Kształcenia Zawodowego
W dniu 7 czerwca br. w siedzibie COBRPP w Warszawie odbyło się spotkanie organizacyjne Zespołu ds. Kształcenia Zawodowego, powołanego z inicjatywy Polskiej Izby Druku. Do pracy w zespole zostali zaproszeni przedstawiciele: stowarzyszeń i związków zawodowych, instytutów kształcących poligrafów, szkół poligraficznych, a także Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego. Nowo powołany zespół ukonstytuował się w składzie: Aleksander Panter (Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich), Robert Kochaniak (Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich), Sławomir Buschka (Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga), Andrzej Janicki (Krajowa Rada Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Poligraficznego), Kazimierz Stępniewski (Sekcja Poligrafów SIMP), Franciszek Gapiński (Korporacja Poligrafów Poznańskich), Edward Dreszer i Jerzy Hoppe (Polska Izba Druku), Marek Kryczka (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), Ewa Mudrak (Instytut Poligrafii PW), Grażyna Czech (Zespół Szkół Poligraficznych w Warszawie), Alicja Tomas (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Łódź), Józef Skibski (Zespół Szkół Zawodowych, Poznań), Maria Widawska (Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich, Kraków), Jadwiga Dąbrowska-Steciak (Zespół Szkół Poligraficznych i Ogólnokształcących, Gdańsk), Bogdan Kostecki (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, Nowa Ruda), a także Adam Grzelak (Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych) i Barbara Stankiewicz (COBRPP).
Uczestników czerwcowego spotkania powitał jego inicjator, do niedawna prezes Polskiej Izby Druku, Jerzy Hoppe. Przypomniał cel działania, skład zespołu i zaproponował program posiedzenia. Na przewodniczącego zespołu zebrani wybrali Edwarda Dreszera, zaś na wiceprzewodniczącą – dr inż. Ewę Mudrak. Po krótkiej dyskusji proponowany przez PID program działania zespołu został przyjęty, z zaznaczeniem, że w ciągu tygodnia członkowie zespołu mogą złożyć dodatkowe propozycje i uwagi do programu.
W toku dalszej dyskusji przedstawiciele szkół zreferowali najważniejsze problemy szkolnictwa poligraficznego, w szczególności dotyczące podstaw programowych, programów nauczania, standardów wymagań egzaminacyjnych dla zawodów poligraficznych. Zwrócono też uwagę na konieczność konstruktywnej współpracy środowisk pracodawców ze szkolnictwem poligraficznym, co pozwoli uniknąć rozbieżności pomiędzy oczekiwaniami pracodawców a praktycznymi umiejętnościami absolwentów szkół poligraficznych i standardami wymagań egzaminacyjnych. Członkowie zespołu jako pierwsze i najważniejsze zadanie przyjęli ustalenie faktycznego stanu potrzeb poligrafii oraz ustalenie stanu szkolnictwa poligraficznego. Przyjęto, że dla realizacji tych zadań zespół będzie pracował w dwóch grupach. Członkowie zespołu reprezentujący pracodawców zajmą się analizą potrzeb środowiska poligraficznego. Pracami tej grupy pokieruje Sławomir Buschka. Druga grupa, obejmująca przedstawicieli szkół, pod kierunkiem Bogdana Kosteckiego opracuje analizę stanu szkolnictwa.
W ostatniej części spotkania uczestnicy podjęli temat listu skierowanego przez Kazimierza Stępniewskiego i Jerzego Mendaka między innymi do PID, dotyczącego poparcia dla tworzonej dokumentacji edukacyjnej dla zawodów poligraficznych*. Niestety, nikt z uczestników spotkania nie potrafił wypowiedzieć się na temat ostatecznej wersji tych dokumentów, które, jak piszą autorzy listu, zostały „skorygowane przez ich środowisko”. W związku z powyższym członkowie zespołu zasugerowali zwrócenie się do Sekcji Poligrafów SIMP o udostępnienie tych materiałów w celu zapoznania się z nimi przed udzieleniem poparcia.
Następne spotkanie ma odbyć się w lipcu.

Bogdan Kostecki

* Jeszcze w końcu kwietnia Departament Przedsiębiorczości Ministerstwa Gospodarki i Pracy wysłał do Sekcji Poligrafów SIMP pismo, w którym poinformował, że Minister Kultury rozpatrzył pozytywnie petycję Sekcji w sprawie zmiany ministra właściwego do spraw kształcenia w zawodach poligraficznych: technik poligraf, introligator i drukarz. W dalszym ciągu pisma można było przeczytać, że nie ma formalnych przeszkód do przypisania tych zawodów ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Departament poprosił także Sekcję o przekazanie opinii środowiska na temat obowiązujących podstaw programowych i standardów wymagań dla wymienionych zawodów, zanim Minister Gospodarki zwróci się z oficjalnym wnioskiem o zmianę rozporządzenia MENiS w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego uwzględniającą zmianę ministra właściwego (do czasu zmiany tego rozporządzenia zawody poligraficzne nadal podlegają resortowi kultury). Z kolei (w końcu maja) prezes zarządu Sekcji i pełnomocnik zarządu ds. szkolenia poligraficznego zwrócili się do dyrektorów szkół poligraficznych z prośbą o zgodę na to, by wymagane przez Ministra Gospodarki materiały, „powstałe przy poparciu Polskiej Izby Druku” i „skorygowane przez ich środowisko” przekazać do Ministerstwa. Ustosunkowania się do tej prośby oczekiwano na zebraniu. (red.)


Nabór do technikum
Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie organizuje w roku szkolnym 2005/2006 nabór do Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w systemie zaocznym na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Nauka w Technikum trwa 6 semestrów (3 lata) i umożliwia uzyskanie zawodu technika poligrafa. Plan nauczania obejmuje przedmioty ogólnokształcące (razem 470 godzin w cyklu nauczania) oraz przedmioty zawodowe (razem 430 godzin w cyklu nauczania). Przedmioty zawodowe obejmują procesy przygotowawcze, procesy drukarskie, procesy introligatorskie. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, od września do końca czerwca, w godz. 8.00–15.30, co dwa tygodnie. Nauka w Technikum kończy się egzaminem z przygotowania zawodowego i egzaminem dojrzalości.
Kandydaci do Technikum składają: podanie, świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, trzy fotografie, zaświadczenie lekarskie wykluczające: dysleksję, dysgrafię, dysortografię (procesy przygotowawcze) lub potwierdzające: rozpoznawanie barw, dobre widzenie przestrzenne (procesy drukarskie).
O przyjęciu do technikum decyduje kolejność złożenia dokumentów. W przypadku większej liczby kandydatów dyrektor szkoły określi zasady przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub rozmowy kwalifikacyjnej.
Bliższych informacji udziela sekretariat szkoły codziennie w godz. 9.00–13.00; tel. (12) 648 49 03, e-mail: zsp-k@wp.pl, http://www.zspk.rix.pl/
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
System Agfa :Advantage DL w olsztyńskim Edytorze
W naszym kraju pracuje zaledwie kilka gazetowych systemów CtP. Jak do tej pory wszystkie z nich dostarczyła firma Agfa. Jeden z ubiegłorocznych kontraktów podpisała olsztyńska firma Edytor Sp. z o.o., która zakupiła w Agfie system składający się z naświetlarki :Advantage 3850 DL i wywoływarki LP82 Ultra.
Edytor Sp. z o.o. to nie tylko największy wydawca na Warmii i Mazurach, ale też najważniejsza w regionie drukarnia gazetowa. Sztandarowym tytułem wydawanym przez Edytora jest „Gazeta Olsztyńska” wraz z kilkoma mutacjami regionalnymi. Poza tym Edytor wydaje 20 tygodników lokalnych oraz dwie gazety bezpłatne. Jest też właścicielem regionalnego portalu internetowego. Należąca do firmy Edytor drukarnia powstała w 1999 roku. Zakład drukuje wszystkie tytuły wydawane przez Edytor Sp. z o.o., ale przyjmuje też wiele prac z zewnątrz. W sierpniu 2004 roku w drukarni rozpoczęła pracę pierwsza w Polsce naświetlarka CtP Agfy z laserem fioletowym, wywodząca się z dawnej rodziny Autologic – model :Advantage DL. Zainstalowano urządzenie o maksymalnej wydajności 100 płyt/godz. (przy typowej dla produkcji gazetowej rozdzielczości 1200 dpi). W wersji DL płyty są ładowane ręcznie, zaś po naświetleniu wędrują bezpośrednio do wywoływarki LP82 Ultra, połączonej on-line z naświetlarką. Drukarnia stosuje płyty srebrowe :Lithostar Ultra LAP--V, także produkowane i dostarczane przez Agfę. Jak podaje producent, ich wydajność sięga 350 tys. odbitek – umożliwiają drukowanie z liniaturą 200 lpi. Dzięki odpowiedniej budowie naświetlarka pozwala na stosowanie płyt o różnych formatach.
Dostarczono także moduł sterujący systemem – :Arkitex NewsDrive X, który uzupełnił pakiet programów wcześniej stosowanych przez Edytora. :Arkitex NewsDrive X to program oparty na protokole MAXML, pozwalający na sterowanie gazetowymi naświetlarkami CtF i CtP produkowanymi przez Agfę. Warto nadmienić, że instalacja w Edytorze to, podobnie jak w przypadku naświetlarki :Advantage, pierwsza w Polsce implementacja tego oprogramowania.
„Jednym z głównych czynników wyboru dostawcy CtP była wieloletnia udana współpraca z Agfą” – powiedział Marek Rżyski, dyrektor ds. produkcji w Edytorze. „W naszej tradycyjnej przygotowalni nadal działa naświetlarka CtF :Phoenix News. Ważne było dla nas również to, że część software’u sterującego naświetlarką CtF mogliśmy wykorzystać w systemie CtP. To duża wygoda dla operatora systemu. Oczywiście niebagatelną rolę odegrała też cena i możliwość sfinansowania zakupu przez Agfa Finance”.
Po niemal roku pracy z systemem :Advantage DL w Edytorze wyprodukowano ponad 130 tys. płyt w formatach panorama i broadsheet. 90% prac drukowanych dla klientów zewnętrznych pochodzi właśnie z CtP, zaś w sumie z płyt cyfrowych drukuje się około 75% zleceń. System jest wykorzystywany tylko w 60 procentach, dlatego ostatnio firma podjęła decyzję o jego modyfikacji, dzięki czemu będzie mogła naświetlać płyty z rozdzielczością 2540 dpi. Dzięki temu Edytor będzie świadczył usługi w zakresie CtP dla drukarń akcydensowych z Olsztyna i okolic.


Naświetlarka :Palladio E30 w Cortland Prepress
Poznańska firma Cortland Prepress nabyła naświetlarkę Palladio Agfy. Do tej pory studio Cortland Prepress nie dysponowało naświetlarkami do bezpośredniego naświetlania płyt. Obecnie jest jedyną firmą w rejonie Poznania, która posiada instalacje do usługowego naświetlania płyt półformatowych.
Palladio jest półformatową naświetlarką do płyt, z płaskim łożem. Czas wykonania płyty w maksymalnym dostępnym formacie 550×740 mm i z rozdzielczością 2400 dpi nie przekracza trzech minut.
więcej | Lipiec-Sierpień | Aktualności
Szybko rosnący rynek wydruków wielkoformatowych oraz nasilająca się konkurencja wymagają doskonałego dostosowania możliwości posiadanego przez firmę plotera do wymogów napływających do niej zleceń. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom firma Scanvec Amiable opracowała nową wersją swojego programu RIP, PhotoPRINT 4.6 v2. Ta wersja została po raz pierwszy w Polsce zaprezentowana na tegorocznych targach Euro-Reklama w Poznaniu przez firmę Plotserwis z Opola.
więcej | Lipiec-Sierpień | Przygotowanie publikacji
Każdy, kto śledzi światowy rynek oprogramowania prepress, wie że kolejne wersje systemów workflow pojawiają się co kilka lat, aktualizacje są drogie, a nowa wersja na ogół nie wnosi niczego rewolucyjnego, poza całkiem nowym interfejsem graficznym. Tutaj zasługuje na uwagę system PuzzleFlow. Jego dynamiczny rozwój, ciągłe wzbogacanie funkcjonalności – niekiedy na potrzeby konkretnych klientów, pociągają za sobą stosunkowo szybkie wdrażanie nowych wersji.
Zmiany w systemie są wprowadzane w taki sposób, aby nie zmieniać przyzwyczajeń klientów ani do interfejsów, ani do metod pracy. Dzięki dbałości o zgodność wstecz aktualizacja oprogramowania jest łatwa i nie wymaga przebudowy systemu produkcji.
więcej | Lipiec-Sierpień | Przygotowanie publikacji
Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej zaprasza na kolejne Konfrontacje Poligraficzne, tym razem poświęcone drukowi wielkoformatowemu.

Proponowane tematy:
• Nowe urządzenia wielkoformatowe na targach FESPA 2005 – Edward Godawa
• Obniżenie kosztów eksploatacji poprzez odpowiedni dobór RIP-a – Tomasz Bień
• Podłoża do druku wielkoformatowego – Katarzyna Kicińska.

Konfrontacje zostały objęte patronatem medialnym przez „Świat DRUKU”.

Konfrontacje odbędą się w Instytucie Poligrafii w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 2
Koszt uczestnictwa: 250 zł za osobę
Przy zgłoszeniu do 15 sierpnia 2005 – cena promocyjna: 220 zł
Wpłaty: Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW, Warszawa, ul. Konwiktorska 2, Bank BPH, numer konta: 75 1060 0076 0000 3200 0088 2540
Karta zgłoszeń i szczegółowe informacje (oraz migawki z poprzednich Konfrontacji) – na stronie stowarzyszenia www.absolwencipoligrafii.org
Informacje również pod numerem telefonu (601) 330 332
Zapraszamy!
więcej | Lipiec-Sierpień | Wydarzenie
Edward Godawa
Targi FESPA 2005 odbyły się w Monachium pomiędzy 31 maja a 4 czerwca br. Wzięło w nich udział ponad 500 wystawców z całego świata, którzy w czterech halach monachijskiego centrum targowego zajęli powierzchnię około 27 tysięcy metrów kwadratowych. Była to jak dotąd największa FESPA w historii. Zwiedzający i wystawcy zgodnie uważają targi FESPA za najważniejsze dla branży sitodrukowej i cyfrowego druku wielkoformatowego.
Wystawa dała doskonałą możliwość zapoznania się z najnowocześniejszymi technologiami i usługami dostępnymi w tym sektorze. Wielu wystawców, doceniając rangę targów, po raz pierwszy pokazało na nich swoje najnowsze rozwiązania cyfrowe. Najważniejsze z nich przedstawiam poniżej w kolejności alfabetycznej firm.
więcej | Lipiec-Sierpień | Targi
W dniach 12–13 kwietnia br. firma Canon zorganizowała szóste już spotkanie z cyklu Canon Concerto, tym razem – w Budapeszcie. Spotkania Canon Concerto, mające charakter wystawy czy nawet targów, odbywają się w największych miastach Europy. Służą prezentacji najnowszych technologii i produktów firmy Canon, przede wszystkim produktów oferowanych przez dział Canon Business Solutions, choć nie wyłącznie.
Do tej pory Canon Concerto zorganizowano we Frankfurcie, w Moskwie, Mediolanie, Sztokholmie i w Londynie (luty br.). Targi w Budapeszcie (miasto to wybrano ze względu na jego centralne położenie oraz niezbędną infrastrukturę) były pierwszymi zorganizowanymi przez Canon CEE, oczywiście we współpracy z Canon Europe (który sponsorował imprezę) i oddziałem węgierskim. Canon CEE (Central East Europe) został założony jedenaście lat temu. Jego misją było i jest rozwijanie sprzedaży na zróżnicowanych kulturowo rynkach Europy Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Obecnie zatrudnia ponad dwieście osób w całym regionie.
Targi odbyły się w Pałacu Sztuk. Podzielono je na sektory – między innymi zarządzanie dokumentami i systemy ich archiwizacji, kolor w biurze, wydajne rozwiązania do drukowania, rozwiązania dla małych biur, wysokonakładowe kopiowanie i drukowanie, procesy profesjonalnego preprintu i produkcji kolorowej, rozwiązania do druku fotograficznego (między innymi seria Pixma), drukowanie wielkoformatowe, druk czarno-biały, technologia Smart Colour (kolorowy druk w urządzeniach czarno-białych), rozwiązania e-Maintenance (serwisowy system zdalnego nadzoru nad urządzeniami wielofunkcyjnymi Canona). W imprezie uczestniczyło ponad 3700 gości z całej Europy – klientów, dystrybutorów, partnerów oraz 164 dziennikarzy z krajów takich jak: Węgry, Czechosłowacja, Słowacja, Polska, Izrael, Bułgaria, Turcja, Słowenia, Serbia, Chorwacja, Rumunia. Polska grupa klientów, partnerów i pracowników Canona liczyła ponad 170 osób.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
W każdej firmie decyzja o zakupie drukarki wielkoformatowej jest poważnym wyzwaniem dla zarządzającego. Jego wybór będzie wyznaczał kierunki rozwoju firmy i lokował produkty druku wielko-formatowego na jakże trudnym i kapryśnym rynku reklamy. Wybór ten jest istotny zwłaszcza wtedy, gdy przedmiotem zakupu ma być pierwsza drukarka w firmie.
Czym się kierować przy zakupie, co jest ważniejsze: jakość czy szerokość, wydajność czy precyzja druku? Najważniejszym kryterium doboru drukarki nie są wcale parametry techniczne, wbrew pozorom mało zróżnicowane w poszczególnych klasach drukarek. Istotne jest to, czy planowany zakup drukarki ma lokować nas na rynku partnerskim, czy też świadomie wybieramy wolną konkurencję?
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk wielkoformatowy
Zgodnie z wiodącym tematem tego wydania prezentujemy sondaż na temat urządzeń do druku wielkoformatowego. W poprzedniej ankiecie, przeprowadzonej latem 2003 roku, kiedy rozpoczynał się boom na rynku ploterów wielkoformatowych, pytaliśmy użytkowników tych maszyn o to, czy możliwości produkcyjne posiadanych urządzeń zaspokoiły ich potrzeby i jakie mają dalsze oczekiwania. Po upływie dwóch lat, kiedy rynek w dużym stopniu się nasycił, zwróciliśmy się do dystrybutorów urządzeń do druku wielkoformatowego z prośbą o opinię na temat obecnej sytuacji rynkowej oraz prezentację własnej oferty ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ofercie dokonywanych w ślad za zmieniającym się zapotrzebowaniem i oczekiwaniami klientów. Zadaliśmy następujące pytania:

1. Która z linii produktów będących w Państwa ofercie cieszy się największym zainteresowaniem ze strony klientów i z czego to wynika?
2. Coraz częściej słychać, że mają zostać zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy przy obsłudze ploterów solwentowych. Jaka będzie odpowiedź Państwa firmy? Jakie zaproponują Państwo rozwiązania?
3. Wielu użytkowników oczekuje od dawna pojawienia się ploterów wykonujących poddruk kolorem białym. Czy taka opcja jest w Państwa urządzeniach? Czy pracuje się nad wprowadzeniem takiej opcji? Czy może zaproponują Państwo inne rozwiązanie, które w istotny sposób wpłynie na poprawę jakości druku?
4. Od kilku lat są dostępne drukarki przeznaczone do zadruku materiałów sztywnych. Czy mają Państwo w ofercie takie urządzenia i jakie jest zainteresowanie rynku?
5. Rynek druków wielkoformatowych przeżywa kolejny boom. Jak długo, Państwa zdaniem, on potrwa? Jaki jest jeszcze potencjał rynku? W jakim kierunku pójdą Państwo, kiedy rynek się nasyci?

A oto, co nam odpowiedzieli.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk wielkoformatowy
W dniu 27 czerwca tego roku w Gliwicach odbyła się konferencja prasowa z okazji uruchomienia w drukarni D&D najbardziej zawansowanego systemu do cyfrowego druku wielobarwnego firmy Xerox – iGen3. Konferencję połączono z pokazem urządzenia oraz jego możliwości.
D&D Sp. z o.o. działa na polskim rynku usług poligraficznych od ponad dziesięciu lat. Z roku na rok firma poszerza zakres usług i grupę klientów. Dzięki internetowemu systemowi zamówień dziś z usług firmy korzysta blisko dziesięć tysięcy klientów z całego kraju. Sprzedaż do odbiorców z regionu Śląska stanowi niecałe pięćdziesiąt procent obrotów firmy.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Rozmowa ze Swapanem Chaudhuri, prezesem firmy Xteam Sp. z o.o.

„Świat DRUKU”: Na początku tego roku Xerox podjął pewne decyzje, w wyniku których firma Xteam przestała być jedynym autoryzowanym koncesjonerem w zakresie sprzedaży systemów produkcyjnych Xerox. Jak firma odnalazła się w nowej dla siebie sytuacji?
Swapan Chaudhuri: Taka decyzja korporacji była spowodowana, jak sądzę, niezadowoleniem z powodu naszej wiodącej pozycji na rynku, nie tylko w stosunku do innych firm konkurujących, ale i w stosunku do samego Xeroksa. Lepiej mieć wiele lwiątek niż jednego lwa. Zresztą i tak utrzymaliśmy naszą pozycję, bo w pierwszej połowie roku to my zainstalowaliśmy najwięcej systemów produkcyjnych. Sama polityka nie daje efektów. Liczą się doświadczenie, wiedza i umiejętności sprzedaży. Nowa sytuacja dała nam impuls do tego, aby zacząć angażować energię w poszerzanie naszej oferty handlowej. Do oferty dla sektora druku wielkoformatowego dodaliśmy jeszcze urządzenia innych marek – mam tu na myśli plotery Seiko, które instalujemy we współpracy z firmą Epcot.
Drugie nasze posunięcie to nawiązanie, wspólnie z Zakładami Artystycznymi ART, współpracy z firmą Beiren Henn Grafo w dziedzinie wdrażania i sprzedaży ich produktów na polskim rynku. Powstaje holding Henn Group Polska, który będzie dystrybuować maszyny i urządzenia poligraficzne takich potentatów chińskich, jak: Beiren Printing Machinery Holdings Ltd., Guowang, Weifang, Qufu Henn. Chiński rynek szybko się rozwija, oferując coraz ciekawsze produkty, które, mamy nadzieję, przyczynią się do ukształtowania nowego wizerunku naszej firmy – jako dostawcy kompletnych rozwiązań dla poligrafii.
Podsumowując: akcja wywołuje reakcję. Nasza reakcja przyniosła korzystne dla nas zmiany. Xteam otworzył kolejne biuro handlowe – w Krakowie. Do końca sierpnia mają powstać dwa następne: w Gdańsku i Poznaniu. Sądzę, że druga połowa roku będzie jeszcze bardziej owocna.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wywiad
„Świat DRUKU”: W tym roku Państwa firma świętuje 10-lecie. Czy mógłby Pan krótko przypomnieć, co działo się w firmie w ciągu tego czasu?
Marek Kozłowski: Trudno przedstawić dziesięć lat w parę minut. Słowo, które pojawia się w mojej głowie, kiedy pomyślę o jubileuszu, to zmiana. W ciągu tych lat bardzo dużo się w Océ Poland zmieniło. Firma rozrosła się, zmieniło się całe otoczenie firmy i zachowania klientów, zmienił się też sposób, w jaki pracujemy. Przed dziesięcioma laty zatrudnialiśmy dwadzieścia osób i mieliśmy trzy miliony złotych obrotu rocznie. Obecnie nasze zyski przekraczają znacznie trzy miliony, a obroty sięgają stu.
Wówczas nie potrafiłbym chyba wyobrazić sobie takiej firmy Océ w Polsce, jaką jest ona dzisiaj. Wydawało się to czymś nieosiągalnym, a przynajmniej trudnym do osiągnięcia. A teraz wydaje mi się, że dzisiejsze Océ Poland to jest właśnie taka mała, kameralna firma, jak rodzina, w której prawie wszyscy się znają. Tak więc zmienia się perspektywa widzenia firmy. I tu refleksja: największy sukces odnoszą te przedsiębiorstwa, które potrafią przewidzieć zmiany, te, które są zdolne kreować rynek. I to jest chyba dobry moment, żeby przejść do tematyki druku cyfrowego.
więcej | Lipiec-Sierpień | Wywiad
W końcu czerwca br. firma Océ Poland Ltd. zainstalowała w polskim oddziale koncernu OTTO – wydawcy katalogu sprzedaży wysyłkowej Bonprix, drukarkę wysokonakładową na papier ciągły z serii VarioStream 7300 Single na potrzeby druku personalizowanego.
Oddanie urządzenia do użytku stało się dla nas okazją do rozmowy z Marcinem Wendrychowiczem – kierownikiem działu IT w OTTO Sp. z o.o. i Piotrem Czubalą – menedżerem sprzedaży działu Digital Document Systems w Océ Poland Ltd.
więcej | Lipiec-Sierpień | Maszyny i urządzenia
W dniach 24 i 25 czerwca w Serocku nad Zalewem Zegrzyńskim odbyło się seminarium zorganizowane przez firmę Jet Media dla jej klientów. Celem seminarium była prezentacja maszyn firmy Roland DG, laminatorów firmy Seal oraz wymiana doświadczeń użytkowników tych urządzeń. Nie zabrakło konkursów, nagród oraz integracji podczas „wieczoru rycerskiego”.
Seminarium otworzył prezes firmy Jet Media, Grzegorz Idźkowski. Przywitał gości i przedstawił cel spotkania. Następnie zabrał głos Dariusz Świercz – dyrektor handlowy Jet Media, który przedstawił program seminarium oraz omówił politykę rozwoju Roland DG na świecie i w Polsce. Głównym punktem wystąpienia było przybliżenie uczestnikom, powodów, dla których firma Roland DG zdecydowała, że to właśnie Jet Media, jeden z kilku dystrybutorów urządzeń Rolanda, została mianowana strategicznym partnerem tego producenta na polskim rynku. Nie było to wcale proste. Firma Roland postawiła kilka konkretnych wymogów, które powinien spełniać partner strategiczny. Jedynie Jet Media była w stanie sprostać tym wymogom. Do obowiązków partnera strategicznego należy odpowiedzialność za marketing oraz sprzedaż produktów Rolada na polskim rynku, a także dbanie o dobre imię firmy i jednoczesne budowanie silnej pozycji marki. W celu wykonania tych zadań Jet Media zamierza zbudować sieć dealerów.
więcej | Lipiec-Sierpień | Relacja
Firma Signtech C.E. jest partnerem na rynku polskim firmy DGI, światowego lidera w opracowywaniu technologii druku cyfrowego. Znaczny rozwój rynku mniejszych drukarek i ich coraz wyższa jakość spowodowały rozwój technologii oferowanych przez nas urządzeń. Drukarki DGI dzięki ich atrakcyjnej cenie, jakości nieodbiegającej od innych ploterów solwentowych o dużej rozdzielczości, niskim kosztom eksploatacji oraz serwisu stanowią konkurencyjny produkt na polskim rynku.
Drukarki DGI drukują farbami rozpuszczalnikowymi (solwentowymi) o dużej trwałości – w przypadku zastosowań na zewnątrz nie jest wymagane pokrywanie dodatkowymi warstwami ochronnymi.
więcej | Lipiec-Sierpień | Druk wielkoformatowy
Dynamiczny rozwój technologii druku cyfrowego pociągnął za sobą rozwój urządzeń do obróbki dokumentów drukowanych cyfrowo. W ofercie firmy Duplo znajdują się urządzenia przeznaczone specjalnie do obróbki dokumentów cyfrowych. Należą do nich: systemy broszurujące, urządzenia tnąco-bigujące (tzw. docucuttery), oklejarki, zbieraczki i złamywarki. Duplo oferuje również hybrydowy system przystosowany do obróbki nakładów łączonych, czyli dokumentów dru-kowanych cyfrowo i w offsecie – system Duetto.
więcej | Lipiec-Sierpień | Maszyny i urządzenia
Konstrukcja materiałów banerowych
Materiały banerowe składają się z dwóch części – nośnika poliestrowego i pasty polichlorowinylowej. Nośnik jest strukturą utkaną z nitki poliestrowej. Na nią nanoszona jest pasta polichlorowinylowa, będąca mieszanką polichlorku winylu, plastyfikatorów, pigmentów oraz wypełniaczy. Warstwa pasty jest utwardzana termicznie, a w przypadku technologii powlekania zabezpieczana dodatkowo akrylową warstwą „top coating”.

Technologie
W produkcji podłoży drukowych z PCW są stosowane dwie technologie: powlekania i laminowania. Technologia powlekania polega na nanoszeniu elastycznej pasty polichlorowinylowej na nośnik poliestrowy za pomocą specjalnego „noża”, który równomiernie rozprowadza pastę na nośniku – tkaninie poliestrowej, tworząc jednolitą gładką powierzchnię, utwardzaną następnie w wysokiej temperaturze. Na tak przygotowany półprodukt nanosi się specjalną warstwę „top coating”, która zapewnia bardzo dobrą przyczepność tuszy do podłoża, a jednocześnie zabezpiecza wydruk przed szkodliwymi skutkami promieniowania UV.
Metoda ekstruzji, czyli laminowania, polega na nanoszeniu płynnego PCW na podłoże poliestrowe za pomocą specjalnego walcowatego cylindra, który „rozgniata” pastę na powierzchni nośnika. Tak przygotowany produkt jest gotowy do użycia. Nie jest zabezpieczany warstwą lakieru, jest sztywny oraz słabszy mechanicznie od wytworzonego metodą powlekania. Jest to oczywiście rekompensowane bardziej atrakcyjną ceną.
więcej | Lipiec-Sierpień | Materiały
Michael Nitsche
Formaty arkuszy
Kolejnym – po prędkości maszyn i automatyzacji narządu – zagadnieniem pozostającym w centrum zainteresowania ‘wewnętrznych’ innowatorów biznesu są formaty arkuszy. Obecnie w produkcji poligraficznej na świecie jest wyodrębnionych pięć klas formatów, a każda z nich obejmuje format główny oraz formaty zbliżone.
Wybór odpowiedniego formatu arkusza opiera się po pierwsze na opłacalności – każdy format ma właściwy sobie zakres opłacalności, którego nie da się obejść, po drugie zaś – na historii i tradycji danego zakładu. Opłacalność jest funkcją kosztów jednostkowych i stopnia wykorzystania urządzeń. Historia i tradycja zakładu poligraficznego znajdują odzwierciedlenie w jego charakterze, kształcie, który przybrał przez lata istnienia, w jego mocnych stronach i trzonie kompetencji.
Dominującym elementem przy podejmowaniu decyzji o wyborze formatu przy nowych inwestycjach jest ciągle drugi z wymienionych czynników. Jednak trzeba zauważyć, że branża idzie drogą industrializacji. Dzięki rosnącej kompetencji w dziedzinie tworzenia strategii, kierowania biznesem i gospodarowania kosztami coraz więcej klientów docenia wagę analizy przydatności danego formatu pod kątem dzisiejszej i przyszłej struktury zamówień. Tutaj na przykład rysuje się perspektywa dla drukarń akcydensowych, których produkcja jest nastawiona na produkty reklamowe i wydawnicze, a więc drukowane na papierze (składki) i kartonie (okładki) w formacie podstawowym DIN A4.
więcej | Lipiec-Sierpień | Offset
Od 1989 roku francuskie papiery produkowane przez papiernie Matussiere & Forest, SOPAL i Papeteries de Gascogne sprzedaje na polskim rynku firma Koro Sp. z o.o. Na początku bieżącego roku zaszły jednak istotne zmiany w sposobie ich dystrybucji. Po likwidacji zrzeszenia papierni francuskich GIPECO przedstawicielstwem (nie zajmującym się bezpośrednio sprzedażą) francuskich producentów została Firma Kowalczyk, której prezesem jest Klaudiusz Kowalczyk, wcześniej dyrektor handlowy GIPECO.
więcej | Lipiec-Sierpień | Materiały
W dniach od 29 września do 1 października w Düsseldorfie odbędą się 8. Międzynarodowe Targi Technik Reklamy Wizualnej i Znakowania VISCOM. Ta licząca piętnaście lat impreza niemal od początku swego istnienia jest poświęcona technologii druku cyfrowego. Organizatorem imprezy jest firma Reed Exhibitions. W ramach marki European Signs Show (www.signshows.com) organizuje ogółem sześć wystaw tego typu we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Niemczech.
Targi VISCOM w Düsseldorfie stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z najnowszymi produktami, urządzeniami, technikami i technologiami stosowanymi w branży reklamowej i poligraficznej. Zaprezentowane zostaną najnowsze rozwiązania w zakresie komunikacji wizualnej. Na targach poznają Państwo aktualną ofertę przemysłu w zakresie materiałów, maszyn i urządzeń do wielkoformatowego druku cyfrowego, sitodruku i wklęsłodruku, stosowanych technik znakowania, produkcji banerów i napisów, reklamy zewnętrznej, reprografii i oprogramowania komputerowego.
więcej | Lipiec-Sierpień | Targi

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o