Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

Luty


Fundacja na ca?y kraj
W dniu 2 lutego br. w sali konferencyjnej ?ódzkiej Drukarni Dzie?owej odby?o si? nadzwyczajne posiedzenie w?adz Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. W posiedzeniu uczestniczyli cz?onkowie Zarz?du i Rady Fundacji. Otworzy? je przewodnicz?cy Rady Fundacji, Wies?aw Grabowski. Omówiono zmiany w Statucie Fundacji, z których najwa?niejsz? by? zapis dotycz?cy mo?liwo?ci otwierania oddzia?ów lub filii Fundacji podporz?dkowanych ?ódzkiemu Zarz?dowi Fundacji na terenie ca?ego kraju. Do tej pory Fundacja Rozwoju Kadr Poligraficznych dzia?a?a tylko na terenie ?odzi, ale ju? od dawna zamiarem jej za?o?ycieli by?o rozszerzenie dzia?alno?ci na ca?? Polsk?. Po wielu udanych przedsi?wzi?ciach w jednym mie?cie, po zrealizowaniu ciekawych projektów, przysz?a kolej na wspieranie szkolnictwa poligraficznego w ca?ym kraju. Wszystkie zmiany zosta?y przyj?te jednog?o?nie.
Kolejnym punktem posiedzenia by?o omówienie zmian w Zarz?dzie Fundacji. Jako kandydata na cz?onka Zarz?du zg?oszono kieruj?cego Centralnym O?rodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemys?u Poligraficznego dr in?. Jerzego Hoppe, który zarazem stanie na czele mazowieckiego oddzia?u Fundacji.
Przypomniano tak?e o potrzebie upowszechnienia akcji zorganizowanej przez Fundacj?, o której ju? pisali?my na ?amach „?wiata DRUKU”. Postanowiono zach?ci? wszystkich zainteresowanych wsparciem szkolnictwa poligraficznego do przekazania 1% swojego podatku nale?nego za rok 2005 na konto Fundacji Rozwoju Kadr Poligraficznych. Wystarczy jedynie zaznaczy? t? operacj? w odpowiedniej rubryce przy wype?nianiu druku PIT-36 lub PIT-37 i dokona? przelewu wyliczonej kwoty w banku. Wzór blankietu by? wydrukowany w styczniowym numerze naszego miesi?cznika. [JZ-R, AS]


Technologie teleinformatyczne w poligrafii – konferencja
W dniu 23 marca tego roku w budynku Agory SA, ul. Czerska 8/10, odb?dzie si? II konferencja „Technologie teleinformatyczne w poligrafii. Systemy informatyczne wsparciem nowoczesnej drukarni”, organizowana przez Centrum Promocji Informatyki. Obrady poprowadzi Przemys?aw Kida. Sponsorem imprezy jest Reprograf. „?wiat DRUKU” jest jednym z partnerów konferencji.
W programie przewidziano:
10.10 Wyk?ad inauguracyjny pt. „Systemy do obiektywnej oceny jako?ci i pomiaru kolorów w nowoczesnej drukarni” – Przemys?aw Kida
10.50 „Standardy kolorystyczne w proofingu” – Reprograf
Blok „Osieciowanie drukarni”
11.00 „Prinect – droga do organizacji procesu produkcyjnego w nowoczesnej drukarni” – Robert Wieczorek, Heidelberg Polska
11.30 „Otwarty system zarz?dzania produkcj? na maszynie Komori. Management System (KMS) podstaw? w?a?ciwego zarz?dzania produkcj? w drukarni” – Tadeusz Figurski, Reprograf
11.45 Sesja pyta? i odpowiedzi
12.00 Przerwa, pocz?stunek
Blok „Systemy porz?dkuj?ce przedsi?biorstwo”
12.20 „Normy ISO standardem nowoczesnej drukarni” – El?bieta Marcinkowska, COBRPP
13.00 „Zintegrowany system zarz?dzania przedsi?biorstwem poligraficznym – funkcje, korzy?ci, przeznaczenie” – prezentacja
13.30 „Do?wiadczenia z wdra?ania zintegrowanych systemów zarz?dzania przedsi?biorstwami poligraficznymi, ze szczególnym uwzgl?dnieniem: systemów CRM, systemów technicznego przygotowania produkcji, systemów zarz?dzania zasobami produkcyjnymi, gospodarki magazynowej” – case study, Mariusz Sosnowski, Infosystems
14.00 Sesja pyta? i odpowiedzi
14.10 Przerwa
Blok „Od kalkulacji do negocjacji”
14.20 „Interaktywne relacje klient-drukarnia” – Reprograf
14.35 „Pozyskiwanie zlece? poprzez Internet na przyk?adzie portalu PrintinPoland.com” – S?awomir Soko?owski, Magdalena Dudanowicz
15.05 „Programy do kalkulacji zlece? poligraficznych. B?yskawiczne kalkulacje” – case study, Jacek Piechowicz, Rado??-Druk
15.35 „Techniki negocjacji” – dr Grzegorz My?liwiec, Szko?a G?ówna Handlowa
16.05 „Pozyskiwanie i rozliczanie unijnych ?rodków pomocowych w sektorze poligraficznym” – case study
16.30 Rozdanie certyfikatów, losowanie nagród, zako?czenie konferencji.

Biuro Organizacyjne: Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o., 04-041 Warszawa, ul. Mi?dzyborska 50, tel. 022 870 69 10, 022 870 69 78, 022 870 69 95 (faks), cpi@cpi.com.pl, http://www.cpi.com.pl/imprezy//2005/ttwp/index.php


Euro-Reklama 2006
W dniach 24–27 kwietnia w Poznaniu odb?d? si? XV Mi?dzynarodowe Targi Artyku?ów i Us?ug Reklamowych Euro-Reklama 2006. Udzia? w targach wezm? producenci materia?ów i urz?dze? reklamowych, a tak?e producenci, importerzy i dystrybutorzy upominków reklamowych oraz firmy ?wiadcz?ce us?ugi doradcze i marketingowe (agencje reklamy prasowej, radiowej i telewizyjnej, specjalistyczne wydawnictwa). „Podczas nadchodz?cej edycji targów postanowili?my w wi?kszym ni? dotychczas stopniu zwróci? uwag? na outdoor i fotografi? reklamow?” – deklaruj? organizatorzy.
Podczas tegorocznych targów planowane s? m.in.: pierwsza edycja mi?dzynarodowego konkursu „Superstar” przeznaczonego dla producentów i dystrybutorów no?ników POS, wr?czenie nagród laureatom szóstej edycji konkursu „Oko reklamy”, a tak?e warsztaty, wyk?ady i konferencja po?wi?cona reklamie zewn?trznej.
więcej | Luty | Aktualności
Konica Minolta członkiem Polskiej Izby Druku
W styczniu bieżącego roku firma Konica Minolta Business Solutions Polska przystąpiła do Polskiej Izby Druku.
Polska Izba Druku zrzesza firmy aktywnie działające na rynku poligraficznym i reprezentuje interesy całej branży. Jak mówią przedstawiciele firmy, członkostwo w PID to naturalna konsekwencja rosnącej pozycji firmy Konica Minolta w branży poligraficznej i doskonała okazja do lepszego poznania potrzeb środowiska drukarzy, a także wspierania cennych inicjatyw na jego rzecz.


Nowe urządzenia Canona do druku czarno-białego
W końcu ubiegłego roku firma Canon Europe wprowadziła na rynek nowe urządzenia do druku czarno-białego: iR2016J/, iR2016 oraz iR2020. Urządzenia te przeznaczone są do pracy w małych biurach i do użytku domowego (SoHo), a także dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując łatwą w obsłudze technologię, urządzenia do drukowania w formacie A3 (iR2016J/, iR2016) zapewniają wydruk wysokiej jakości (do 1200 dpi) przy prędkości drukowania do 16 str./min i 20 str./min (iR 2020). Dodatkowo iR2016 i iR2020 mają opcję drukowania dwustronnego i mogą pracować jako faks. Wyposażone zostały w akcesoria dodatkowe, m.in. w separator prac (opcja), oddzielający kopię od wydruku i wewnętrzne urządzenie wykańczające, które kompletuje i zszywa dokumenty.
Oba produkty są kompatybilne z rozwiązaniami programistycznymi firmy Canon, obejmującymi obszary zarządzania dokumentami, zliczania kosztów i dystrybucji dokumentów, np. iW Publishing Manager (iWPM), czy zdalną diagnostykę serwisową e-Maintenance, która odpowiada za automatyczne wysyłanie do centrum serwisowego alarmów poprzez wiadomości e-mail, w momencie gdy pojawia się awaria.
Wykonane z elementów bezołowiowych urządzenia zgodne są z rozporządzeniami dotyczącymi recyklingu i ochrony środowiska. Dodatkowo, iR2016J/ iR 2016 oraz iR 2020 są przyjazne dla środowiska, spełniają również warunki międzynarodowego programu Energy Star.


Canon innowacyjny
Canon potwierdził swoją mocną pozycję na rynku innowacyjnych rozwiązań w zakresie technologii przetwarzania obrazu. Na liście patentów zgłoszonych do rejestracji w roku 2005 w Stanach Zjednoczonych Canon zajął drugie miejsce, tuż za IBM – jest to ruch w górę z pozycji trzeciej, zajmowanej w roku 2004. Canon znajduje się również na drugim miejscu amerykańskiej patentowej listy Top10 w kategorii firm, którym przyznano prawa patentowe – przesuwając się o jedną pozycję w górę w stosunku do roku 2004. W 2005 r. Canon zarejestrował 1828 patentów.
Zaangażowanie Canona w stały rozwój technologiczny znajduje potwierdzenie w trwającej nieprzerwanie od 20 lat stałej obecności w amerykańskich rankingach. Od 1984 Canon jest stale w pierwszej dziesiątce, a od 1992 – stale w pierwszej piątce. Od roku 1995 Canon zarejestrował w USA więcej niż 17 000 patentów.
W 2005 roku Canon zainwestował 8% wartości sprzedaży w badania i rozwój.
więcej | Luty | Aktualności
Edward Godawa
Przemysł poligraficzny stopniowo adaptuje techniki cyfrowe w celu uzupełnienia lub zastąpienia tradycyjnych technik drukarskich. Słowa „cyfrowy” lub „analogowy” określają typ sygnału reprezentującego dane i metodę reprodukcji obrazu. Sygnał analogowy wykorzystuje do transmisji danych zmienność zjawisk fizycznych, takich jak napięcie elektryczne lub nacisk, podczas gdy komputery, aby przekazać dane, wykorzystują nieciągłą transmisję określonych ilości prądu lub światła.
Siły rynkowe i popyt na usługi dodatkowe oferowane przez druk cyfrowy powodują jego ciągły rozwój. Nabywcy druku żądają eliminacji ryzyka zakupu i nie chcą ponosić kosztów utrzymywania magazynów gotowych druków. W niektórych przypadkach masowa produkcja poligraficzna jest wypierana przez druk niskich nakładów lub masowy druk personalizowany. Druk analogowy ciągle jest lepszy w wysokojakościowej produkcji masowej, podczas gdy druk cyfrowy lepiej obsługuje zapotrzebowanie na druk informacji zmiennych, personalizację, dostawę wydruków „just-in-time” i krótkie nakłady. Dzisiejsi drukarze stosują obie techniki, aby zaspokoić wymagania klientów. Są one komplementarne i każda z nich jest lepsza w innych zastosowaniach.
więcej | Luty | Druk cyfrowy
Zawsze kiedy z Kwatery Głównej Xeroksa przychodzi informacja o wprowadzeniu na rynek nowego produktu, przypomina mi się uczucie, którego doświadczałem przy poprzedniej takiej okazji. Czytając folder nowego urządzenia, przeglądając jego specyfikację techniczną, człowiek ma zawsze jedną myśl w głowie: teraz inżynierowie osiągnęli szczyt swoich możliwości! Szybciej, więcej, lepiej już się nie da! I zawsze przychodzi zaskoczenie, że jednak się da. Bo dlaczego nie spróbować zwiększyć szybkości druku z 20 na 35 stron na minutę, dlaczego nie podwyższyć rozdzielczości, obniżyć kosztów druku, dodać nowych funkcji? Inżynierowie z Xeroksa są na tyle uparci, że jak coś spróbują zrobić, to na pewno im się uda. Świadczy o tym liczba patentów przyznanych Xeroksowi oraz to, ile przedmiotów codziennego użytku opartych jest na wynalazkach rodem z laboratoriów spod znaku czerwonego „X”. Prawie nikt o tym nie wie, ale właśnie tam powstała pierwsza kopiarka (stąd „kserowanie”), myszka komputerowa, idea graficznego interfejsu użytkownika (okienka), karty sieciowe, protokoły TCP/IP, toner „chemiczny” (EA) i wiele, wiele innych. Słowo „kserowanie” jest na tyle powszechne, że już nawet nikt go nie kojarzy z nazwą Xerox.
więcej | Luty | Druk cyfrowy
Od 29 do 31 marca w Warszawskim Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym EXPO XXI przy ul. Prądzyńskiego 12/14 będą trwały 11. Międzynarodowe Targi Artykułów Biurowych, Szkolnych i Papierniczych Meeting Premiera 2006. „Świat DRUKU” jest jednym z patronów medialnych tego wydarzenia oraz współorganizatorem Galerii Papieru Biurowego i konferencji Office Printing. Poniżej zamieszczamy wypowiedzi menedżerów projektu tegorocznych targów: Lidii Chlebowicz i Anety Stopy.
więcej | Luty | Targi
Rozmowa z Wojciechem Warskim, dyrektorem generalnym firmy Softex Data

„ŚD”: Firma Softex Data istnieje od 1990 roku i ma dobrą pozycję na rynku polskim. Jak udało się Państwu osiągnąć tak dobry wynik jeśli chodzi o rynek drukarek „heavy duty” (ponad 80% udziału)?
Wojciech Warski: Na ten sukces złożyło się wiele elementów. Po pierwsze, jeżeli pracuje się w jakiejś branży bardzo długo, to ma się doskonałą orientację w rynku i zna się potrzeby użytkowników. Sami potrafimy precyzyjnie określać, komu drukarki liniowe rzeczywiście są potrzebne. Czasem docieramy do użytkowników, którzy być może nie zdawali sobie nawet sprawy, że tego typu urządzenia przyniosą im bardzo wymierne korzyści. Nasza historia nie zaczęła się od drukarek liniowych Printronix*. Wcześniej reprezentowaliśmy firmę Data Products. Pierwszy klient, który zakupił u nas drukarki liniowe, pojawił się w 1991 roku. Był nim powstający wtedy Kredyt Bank. Jestem pełen podziwu dla dyrekcji tego banku – zainwestowano wtedy w całkiem nową na polskim rynku technologię, w małej, jeszcze „nieopierzonej” firmie. Od tego czasu takich „ciężkich” drukarek liniowych sprzedaliśmy w naszym kraju już ponad 2,5 tysiąca. Jest to dosyć duże osiągnięcie biznesowe. Faktem jest, że bardzo pomogły nam w tym polskie banki – jeden z ważniejszych odbiorców tego typu sprzętu.
„ŚD”: Państwa firma jest przedstawicielem wielu producentów, ale nie zachodzi raczej konflikt interesów, jeżeli chodzi o produkty, a ich oferty się uzupełniają.
WW: Nie ograniczamy współpracy do największych producentów; z oferty wielu firm wybieramy najbardziej interesujące propozycje. Sprzedajemy rozwiązania bardzo wysokiej jakości. W związku z tym nie jesteśmy postrzegani jako reprezentant jakiejś konkretnej firmy, ale jako dostawca dobrych rozwiązań w odpowiednich kategoriach i dla określonych potrzeb klienta.
więcej | Luty | Wywiad
W dniach od 30 listopada do 1 grudnia ubiegłego roku w stylowych wnętrzach Pałacu Działyńskich przy Starym Rynku w Poznaniu odbyło się seminarium zorganizowane przez firmę PrintSoft Polska, reprezentanta Grupy Firm PrintSoft. Do pałacu przybyli przedstawiciele instytucji finansowych, firm telekomunikacyjnych, zakładów energetycznych, firm mailingowych, drukarń, wydawnictw i innych firm zajmujących się wydrukami masowymi. Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z najnowocześniejszymi systemami oprogramowania i urządzeniami do personalizowanych wydruków masowych, takich jak rachunki, wyciągi bankowe, listy urzędowe i personalizowane materiały marketingowe. Omówiono różne sposoby na skuteczne i bezproblemowe przygotowanie oraz produkcję takich wydruków, uwzględniające zadowolenie zarówno firmy zlecającej, jak i klienta docelowego – odbiorcy korespondencji.
PrintSoft to licząca się na świecie międzynarodowa grupa firm, której celem od chwili powstania w 1989 roku jest tworzenie i rozwijanie oprogramowania przeznaczonego na potrzeby drukowania cyfrowego, przede wszystkim w zakresie obsługi systemów drukujących wysokiej wydajności. Centrala grupy oraz główny ośrodek produkcji i rozwoju PReS mieści się w Melbourne w Australii. Podstawowy produkt PrintSoft to pakiet oprogramowania PReS – jest to system pracujący w środowisku Windows, składający się z języka programowania oraz szeregu narzędzi wspomagających i uzupełniających, służących kompleksowemu zarządzaniu procesem tworzenia i produkcji wydruków w skali masowej.
więcej | Luty | Relacja
Rozmowa z Winfriedem Theede, dyrektorem do spraw sprzedaży w firmie PSi Laser

Firma PSi Laser specjalizuje się w produkcji średnionakładowych laserowych urządzeń drukujących na papierze ciągłym (o prędkości do 60 ppm i wydajności do 300 000 stron miesięcznie). Jest częścią grupy PSi (Printer Systems international GmbH), utworzonej w 1992 roku po wydzieleniu się z firmy Philips. Główna siedziba grupy PSi znajduje się w Siegen w Niemczech, zaś oddziały – na Florydzie (USA) i w Pekinie (Chiny). Firma zatrudnia 170 osób, jej obrót w roku 2004 to około 30 mln euro. Dotąd Psi dokonało ponad 2700 instalacji swoich urządzeń drukujących na całym świecie. Drukarki igłowe produkowane przez PSi charakteryzują się niskim kosztem eksploatacji oraz możliwością stosowania do ośmiu warstw papieru. Osiągają prędkość wydruku do 1000 znaków na sekundę, czyli do 800 stron na godzinę. Mają bardzo dobry wskaźnik MTBF, wynoszący 20 tysięcy godzin (średni czas między awariami) i są przystosowane do trudnych warunków eksploatacyjnych.
Pod koniec lipca ubiegłego roku w Warszawie podpisano umowę, na mocy której firma Danka Polska sp. z o.o. została przedstawicielem handlowym oraz serwisowym firmy PSi Laser. Podczas spotkania ze strony PSi Laser obecni byli Winfried Theede, International Sales Manager w firmie PSi Laser, a także Helmut Schoenwald, Director Customer Suport, a ze strony Danka Polska: Marek von Bastian-Brzeziński, zastępca prezesa zarządu, oraz Piotr Laskowski, dyrektor handlowy.
Z kolei na początku listopada ub.r. w Siegen Danka Polska podpisała umowę z firmą PSi, stając się ma jej mocy przedstawicielem handlowym i serwisowym PSi. Umowę ze strony PSi podpisał Manfred Daub, dyrektor zarządzający, a ze strony Danka Polska – Marek von Bastian-Brzeziński.
Danka Polska jest przedstawicielem na polskim rynku międzynarodowej grupy Danka, która została utworzona w 1977 r. w USA. W 1998 roku z działu fotokopiarek firmy Kodak powstał polski oddział Danka.
Obecnie firma Danka zatrudnia ok. 7700 pracowników w 30 krajach i osiąga obroty ze sprzedaży na poziomie 1,4 mld dolarów rocznie. Jest niezależnym od producentów dystrybutorem systemów do drukowania i kopiowania dokumentów. Na polskim rynku Danka oferuje produkty własnej marki Infotec oraz Hewlett-Packard i Digimaster, a od zeszłego roku – również produkty PSi i PSi Laser. Współpracuje też z czołowymi producentami oprogramowania do generowania wydruków, kontroli kosztów wydruków itp.
Z Winfriedem Theede, dyrektorem do spraw sprzedaży w firmie PSi Laser, rozmawialiśmy podczas listopadowego seminarium PrintSoft.
więcej | Luty | Wywiad
W dniach 11–14 stycznia br. w Domu Zdrowia „Rysy” w Bukowinie Tatrzańskiej odbyła się VII Konferencja Poligraficzna, zorganizowana przez Szczecińską Agencję Edukacyjną, którą reprezentował Waldemar Światły. Tradycyjnie już bukowińskie konferencje łączą treści merytoryczne ze znakomitą zabawą i integracją. W części konferencyjnej zmieściło się dziesięć wystąpień dotyczących szeroko pojętej dziedziny druku cyfrowego. Osobny temat stanowiła prelekcja dr Marka Bukowskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego na temat prawa autorskiego w kontekście branży poligraficznej. 13 stycznia miały miejsce II Zawody Narciarskie Poligrafów o puchar Michael Huber Polska.
Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 60 osób. Zgromadziła wielu przedstawicieli zakładów poligraficznych, funkcjonujących w różnych segmentach rynku. I tak, rynek prasowy reprezentowały w Bukowinie Agora SA i Presspublica sp. z o.o., dziełowy – Drukarnia Naukowo-Techniczna i Perfekt SA, akcydensowy – drukarnia Leyko sp. z o.o., Poligrafia s.c., drukarnia M.M. Jakubiccy. Na konferencji byli obecni dostawcy sprzętu i materiałów eksploatacyjnych dla poligrafii: Ferag Polska, Heidelberg Polska, Michael Huber Polska, Oce Poland, Xerox Polska i Xteam, a także Robert Musiał, prezes Polskiej Izby Druku. Prasę branżową reprezentował „Świat DRUKU”.
Coroczna zimowa konferencja stała się forum wymiany myśli i doświadczeń pomiędzy drukarniami i firmami produkującymi sprzęt poligraficzny. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był druk cyfrowy; techniki, perspektywy, procesy. Analizowano również pozycję druku cyfrowego na rynku usług poligraficznych. Przemysław Kida, szef studia Profikolor, zaprezentował referat pt. „Druk cyfrowy jako uzupełnienie oferty drukarni offsetowej”, wykazując korzyści płynące z inwestowania w technologię cyfrową i powody wciąż jeszcze ambiwalentnego stosunku polskich drukarzy offsetowych do nowych technik druku. Podjęte przez prelegenta zagadnienia sprowokowały zgromadzonych do ożywionej dyskusji. Dyskutanci, dostrzegając zalety druku cyfrowego (między innymi możliwość drukowania bardzo małych nakładów i personalizacji druku), wskazywali na wciąż jeszcze wysokie koszty tej technologii. Swapan Chaudhuri, szef Xteamu, w prezentacji „Rok 2006: stabilność, rozwój, nowe perspektywy” zajął bardziej zdecydowane stanowisko, tłumacząc, że inwestowanie w technologię druku cyfrowego jest obecnie koniecznością. Zaprezentował również zgromadzonym osiągnięcia swej firmy, poinformował o przenosinach do nowej siedziby, wskazywał na umocnienie pozycji Xteamu jako dostawcy urządzeń i rozwiązań do druku cyfrowego. Przede wszystkim jednak właściciel Xteamu dał się poznać jako entuzjasta technologii druku cyfrowego, który widzi w niej przyszłość poligrafii.
więcej | Luty | Relacja
W dniu 31 stycznia br. podczas uroczystości w Bibliotece Narodowej wydawcy, tłumacze i autorzy odebrali nagrody z rąk przedstawiciela koncernu International Paper, sponsora imprezy. Co miesiąc kolegium redakcyjne „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” wybiera spośród wielu setek książek pojawiających się na naszym rynku księgarskim cztery najciekawsze, najważniejsze, najwybitniejsze tytuły. Wyróżnione pozycje otrzymują tytuł „Książki Miesiąca”. Po redakcyjnej dyskusji spośród 48 pozycji zostaje wybranych pięć książek, które otrzymują tytuł „Książki Roku”.
więcej | Luty | Relacja
Krystian Maniecki
Papier jaki jest – każdy widzi. Widzą zwłaszcza pracownicy biur lub drukarń, na co dzień obcujący z urządzeniami do druku cyfrowego. Jednak papier papierowi nierówny, o czym zapewne przekonali się ci wszyscy, którzy próbowali wydrukować coś na papierze o gramaturze czy jakości nietolerowanej przez posiadane urządzenie cyfrowe.
Na dodatek podłożem do druku cyfrowego nie jest jedynie papier. Nośnikiem informacji są również media o różnorodnych właściwościach, stosowane zarówno w biurze, w wielofunkcyjnym urządzeniu cyfrowym, jak i w drukarni, w wysoko wydajnym systemie produkcyjnym.
Papier stosowany w urządzeniach do druku cyfrowego pracujących w technologii laserowej cechuje się kilkunastoma parametrami ważnymi dla otrzymania odpowiedniej jakości dokumentu. Są to między innymi: przeźroczystość, wypełnienie, stopień bieli, gramatura, kolor, format, gładkość, stopień nabłyszczenia. Wybór papieru do biura opiera się jednak najczęściej na dwóch parametrach: formacie i kolorze. Istotna jest również gramatura, ale metr kwadratowy powszechnie stosowanego „papieru biurowego” waży 80 gramów i znakomita większość użytkowników nie zwraca uwagi na ten parametr.
Właściciele urządzeń kolorowych i drukarze, dla których dokument staje się produktem, doskonale zdają sobie sprawę z zalet i możliwości stosowania papierów o różnych gramaturach. A jest w czym wybierać! Urządzenia cyfrowe mają tolerancję gramatur zawierającą się w przedziale od 50 do 320 g/m2. Odpowiednio dobrana gramatura podnosi atrakcyjność dokumentu, który może mieć grubsze, powlekane okładki, kolorowe ilustracje lub wykresy zestawione z czernią zwyczajnego tekstu.
więcej | Luty | Materiały
Ecco-Papier od wielu lat jest częścią międzynarodowego koncernu Map Merchant Group, obecnego na rynku dystrybucji papieru w 23 krajach Europy. W tym szczególnym dla nas, 15. roku naszej działalności, pojawimy się pod nową nazwą: Map Polska.

Mówimy to, co myślimy Robimy to, co mówimy
Zachęcamy naszych klientów i pracowników, aby wykorzystywali swój potencjał. Wspieramy ich na każdym etapie drogi do sukcesu. Wierzymy, że budowane przez wiele lat wzajemne zaufanie i indywidualne podejście sprawiają, że jesteśmy cenionym partnerem w biznesie.
Jesteśmy świadomi, że oczekiwania naszych Klientów, którym codziennie dostarczamy papier, stale rosną. Rośniemy razem z nimi. Dotrzymujemy kroku. Dotrzymujemy słowa.
więcej | Luty | Rynek
Anna Małyska
Papier jest materiałem o niejednorodnej strukturze i wykazuje inne właściwości wytrzymałościowe niż materiały jednorodne, jak na przykład metal. Normy polskie i międzynarodowe określają ściśle szerokość próbek, które mogą być poddawane badaniom wytrzymałościowym, z zastrzeżeniem, że:
„Wymiary próbek do badań powinny być następujące: szerokość – 15 mm, 25 mm lub 50 mm z tolerancją do ±0,1 mm. Uwaga! Wszystkie szerokości mają ten sam status, a o wyborze szerokości decyduje szerokość zacisków przyrządu, jakim dysponujemy i/lub rodzaj papieru oraz tektury poddawanej badaniom. Jednakże szerokość ma znaczący wpływ na wyniki oznaczania i nie zaleca się porównywania wyników wytrzymałości na rozciąganie uzyskanych przy różnych szerokościach”.
Został tu zacytowany fragment Polskiej Normy PN-ISO 1924-1, która sugeruje, że właściwości wytrzymałości papieru na rozciąganie mogą zależeć od szerokości badanej próbki. Odporność na zerwanie zależy głównie od mocy wiązań między włóknami, od ich liczby oraz, w mniejszym stopniu, od długości włókien. Włókna w papierze są ułożone głównie pod kątami 0o i 90o, jednak papier ma w swojej strukturze również włókna ułożone pod innymi kątami i one także mają wpływ na wytrzymałość na rozciąganie. Przecięcie tych ukośnych włókien przy krawędzi próbki może powodować jej osłabienie.
Należy przypuszczać, że każda badana próbka posiada dwie strefy brzegowe (przy krawędzi) o obniżonych właściwościach wytrzymałości na rozciąganie. Niezależnie od szerokości próbki do badania, strefa brzegowa ma taką samą szerokość. Jeśli weźmiemy pod uwagę udział procentowy strefy brzegowej w szerokości próbki 15 mm i próbki np. 50 mm, to okazuje się, że strefy brzegowe mają większy udział w próbce 15 mm. W związku z tym szerokość badanej próbki może mieć zdecydowany wpływ na określaną wytrzymałość na działanie sił rozciągających. W konsekwencji zatem istnienie stref brzegowych wpływa na parametr wytrzymałości papieru.
więcej | Luty | Materiały
Grupa Can-Pack z centralą w Krakowie to jeden z najnowocześniejszych pod względem stosowanej technologii stosowaną technologię producentów opakowań w Europie. Firma posiada szereg oddziałów i spółek zależnych w Polsce i za granicą. Spółka Can-Pack SA powstała w 1992 roku Krakowie, aby produkować aluminiowe puszki do napojów i aluminiowe wieczka. Pierwszą linię produkcyjną uruchomiono w Brzesku w 1994 roku. Dzięki intensywnemu inwestowaniu linię tę zmodernizowano, znacznie podnosząc jej wydajność. Jednocześnie w zakładzie w Brzesku zostały uruchomione kolejne dwie linie do produkcji puszek napojowych. W roku 2001 w Bydgoszczy oddano do eksploatacji wybudowaną od podstaw fabrykę puszek do napojów.
Grupa Can-Pack dysponuje także fabrykami za naszą wschodnią granicą: w październiku 2003 roku w Wyszhorodzie na Ukrainie odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałej fabryki, a w czerwcu 2005 roku uruchomiono zakład w Bukareszcie w Rumunii.
Równolegle z rozwojem produkcji puszek do napojów Can-Pack SA rozwija produkcję aluminiowych wieczek łatwo otwieralnych. W ciągu kilku minionych lat powstało centrum produkcyjne takich wieczek w Brzesku. Can-Pack to pierwsza na świecie firma, która uruchomiła produkcję materiałooszczędnego typu wieczka z kluczykiem CAT-91 i pierwsza w Europie wytwarzająca wieczka typu LPO (Large Pour Opening). Przedsiębiorstwo oferuje też techniki nadruku laserowego na kluczyku wieczka, tłoczenia na powierzchni puszek, drukowanie farbami termoczułymi. Obecnie wprowadzane są najnowsze technologie druku na materiałach metalowych.
więcej | Luty | Opakowania
Specyfikacja wymagań
Przed przyjęciem nowego zlecenia warto sporządzić dokładną listę specyficznych wymagań. Powinny być one umieszczone w karcie produktu, w której zostaną określone rodzaje materiałów, warunki drukowania oraz istotne testy, które należy przeprowadzić. W kolejnych paragrafach zamieszczamy listę elementów, które dobrze byłoby rozpatrzyć przy sporządzaniu specyfikacji.
więcej | Luty | Technologie
Waldemar Busz
W pierwszej części artykułu (opublikowanej w numerze 12/2005 „Świata DRUKU”) omówione zostały podstawowe pojęcia dotyczące klejów, ich klasyfikacja i mechanizm tworzenia spoiny klejowej. W tej części zaś autor scharakteryzuje kleje glutynowe i dyspersyjne stosowane w introligatorstwie przemysłowym. udziela także porad użytkownikom klejów dyspersyjnych.
więcej | Luty | Materiały
Złoto – słowo, które od stuleci wzbudza wielkie emocje. Złoto, gold, oro. Bez względu na język – angielski, niemiecki, włoski czy hiszpański – słowo to ma w sobie magię. Często, mówiąc „złoto”, nie mamy na myśli cennego kruszcu, ale urok połysku, niepowtarzalności odcienia. Czym byłyby święta bez złotego i srebrnego połysku ozdób choinkowych, karnawał bez mieniących się srebrem czy złotem kreacji? To działa na naszą podświadomość, sprawia, że codzienność nabiera blasku, o czym dobrze wiedzą specjaliści od marketingu. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na przemysł poligraficzny. Subtelne wkomponowanie farby złotej lub srebrnej w broszurę czy druk reklamowy może wywołać niepowtarzalne wrażenie.
Od kilku miesięcy dostępne jest doskonałe i potężne narzędzie uzyskania wyjątkowych efektów metalicznych w sektorze wysokojakościowych etykiet i opakowań oraz wszelkiego rodzaju prospektów. Nowa, wprowadzona na rynek poli-graficzny przez grupę Hubera, seria farb metalicznych ALCHEMY zwiększa możliwości agencji reklamowych i drukarń.
więcej | Luty | Materiały
Herbert Czichon
Część I artykułu poświęconego technologii od komputera do formy offsetowej została opublikowana w numerze 10/2005 naszego miesięcznika, część II – w numerze 12/2005. Zalety i wady opisywanej technologii zostały wymienione w artykule wcześniejszym: M. Czichon, H. Czichon, Zalety i wady technologii od komputera do formy drukowej, „ŚD” nr 2/1999, s. 38–42.
więcej | Luty | Computer-to-Plate
Piętnasty rok działalności firmy Ecco-Papier, od wielu lat będącej częścią międzynarodowego koncernu Map Merchant Group, niesie ze sobą duże zmiany. Od roku 2006 Ecco-Papier występować będzie na polskim rynku pod nową nazwą: Map Polska. Zmianę nazwy firm należących do Map Merchant Group będą świętować klienci w kilkunastu krajach europejskich. Z tej okazji firma organizuje dla swoich dostawców i klientów przyjęcia wpisujące się świetnie w atmosferę karnawału.
więcej | Luty | Relacja
Z okazji 87. rocznicy założenia PWPW S.A. 25 stycznia zorganizowano w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy Dzień Wytwórni. Wśród gości znaleźli się między innymi przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Transportu, posłowie na sejm i klienci wytwórni, w tym przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego i Związku Banków Polskich. Kluczowe dla pracy PWPW Ministerstwo Skarbu Państwa reprezentowała Małgorzata Klimek. Współgospodarzem uroczystości była Joanna Bojarska, dyrektor Muzeum Historycznego.
W przemówieniu okolicznościowym Prezes PWPW S.A. Maciej Flemming przypomniał historię wytwórni, począwszy od jej założenia, pod nazwą Państwowe Zakłady Graficzne, 25 stycznia 1919 roku przez ówczesnego premiera rządu II RP, Ignacego Jana Paderewskiego. Obecną nazwę instytucja uzyskała w roku 1925. Za dewizę kierowanej przez siebie firmy Maciej Flemming uznał „tradycję, jakość, nowoczesność i bezpieczeństwo”. Wytwórnia na stałe wpisała się w krajobraz kulturalny i społeczny Warszawy, w latach międzywojennych budując swój niepodważalny dziś autorytet, a w czasie II wojny światowej i okresie powstania warszawskiego biorąc udział w działalności konspiracyjnej narodu. PWPW S.A. wciąż jest instytucją o strategicznym znaczeniu dla Polski, mimo iż, jak zaznaczył prezes Flemming, jako jedyne tego typu przedsiębiorstwo w Europie PWPW musi funkcjonować w duchu ekonomicznej konkurencji, nie korzystając z żadnych przywilejów ze strony państwa. Dziś Wytwórnia jest zakładem nowoczesnym, wykorzystującym zdobycze technologii informatycznych. Nadal jednak stosuje się tu tradycyjne technologie – staloryt. Jak powiada Maciej Fleming: „Nic nie zastąpi urody znaku wodnego i druku stalorytniczego. Tradycja i nowoczesność stanowią dla nas bowiem nierozerwalną całość”.
więcej | Luty | Relacja

  | < 1 >  2  Następny >>


Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o