Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Lipiec-Sierpień
Aktualności

Aktualno?ci z numeru lipcowo-sierpniowego 2004


Warsztaty „Opakowanie od A do Z”

W ramach tegorocznego Mi?dzynarodowego Salonu Techniki Pakowania i Logistyki Taropak (21–24 wrze?nia) odb?d? si? warsztaty „Opakowanie od A do Z”. Warsztaty, zorganizowane przez „?wiat Druku” i Mi?dzynarodowe Targi Pozna?skie, odbywa? si? b?d? na naszym stoisku (nr 180, paw. 15B – dawn. 23B) w dniach 22 i 23 wrze?nia w godzinach od 11 do 15. Przewidujemy prezentacje w blokach tematycznych:

1. „M – jak MARKETING”
„Opakowanie jako narz?dzie strategiczne”.
Prowadzenie: Dorota Ka?owska i Rafa? Wirkowski z firmy GBK Consulting
Opracowanie opakowania ju? od dawna nie jest kwesti? wy??cznie estetyki. Nale?y rozwa?a? jego rol? jako jednego z najwa?niejszych rynkowych narz?dzi strategicznych. Trwa walka o to, by by? zauwa?onym. Czy nasz produkt przyci?gn?? uwag?? Czy dobrze go pozycjonujemy? Wyk?adowcy u?wiadomi? s?uchaczom, jak wiele zale?y od opakowania.

2. „P – jak PRZYGOTOWALNIA”
Przygotowalnia jest bardzo wa?nym etapem produkcji opakowania i cz?sto ma decyduj?cy wp?yw na efekt ko?cowy. Specjalistyczne oprogramowanie, fachowe przygotowanie form drukowych, dobrze wykonany proofing to istotne elementy procesu produkcji opakowa?. Na wybranych elementach procesu przygotowania do druku skupi? si? prelegenci tej cz??ci warsztatów.

3. „D – jak DRUKOWANIE”
Rosn?ce wymagania klientów je?eli chodzi o jako?? sprawiaj?, ?e przemys? produkcji opakowa? poszukuje coraz to doskonalszych narz?dzi do ich wytwarzania. Wci?? udoskonala si? technologie zadruku opakowa? – oferowane s? nowe rozwi?zania konstrukcyjne maszyn drukuj?cych, nowe systemy pomiaru i kontroli procesu drukowania, nowe farby, nowe materia?y, z których mo?na wykona? opakowanie i które ?atwo b?dzie zadrukowa?. W tym bloku znajdzie si? miejsce na przedstawienie wybranych nowo?ci zwi?zanych z etapem drukowania opakowa?.

4. „U – jak USZLACHETNIANIE”
Techniki kaszerowania, laminowania czy lakierowania, a tak?e urz?dzenia i materia?y niezb?dne na etapie obróbki ko?cowej druków b?d? tematem wiod?cym tego bloku.

Wst?p wolny. Zapraszamy!


Informacje Polskiej Izby Druku
Polska Izba Druku podpisa?a z firm? leasingow? Deutsche Leasing Polska SA porozumienie, na mocy którego wszyscy cz?onkowie PID przy korzystaniu z zakupów leasingowych b?d? potraktowani specjalnie je?li chodzi o szybko?? obs?ugi i czas rozpatrzenia wniosku, a co najwa?niejsze otrzymaj? ofert? dostosowan? do indywidualnych ?ycze? klienta i finansowo korzystniejsz? ni? oferowana standardowo. Ch?? skorzystania z us?ug tej firmy mo?na zg?asza? do Izby lub bezpo?rednio e-mailem: kozak@dip.pl, powo?uj?c si? na cz?onkostwo w PID.
*
Belgijska firma Printype organizuje (uruchomienie jest planowane na wrzesie?) w pa?stwach Europy Centralnej (Czechy, S?owacja i Polska) platform? internetow?, która po??czy w sie? wybrane drukarnie w tych krajach z odbiorcami na rynku belgijskim. Dzia?anie platformy ma polega? na kierowaniu zapyta? ofertowych do drukar? nale??cych do sieci. Zainteresowani sk?adaj? oferty, a o wyborze decyduje (co oczywiste) czas realizacji, jako?? i cena. Ch?tni do cz?onkostwa w sieci s? proszeni o zg?aszanie si? do PID. Dla zainteresowanych zostanie zorganizowane spotkanie z przedstawicielem za?o?yciela sieci.
*
Wszyscy, którzy maj? k?opoty z tworzeniem biznes-planów, mog? podj?? bezp?atn? nauk? ich konstruowania na zasadzie e-learning. Szczegó?y na stronie
http://www.biznespartner.pl/
*
W ramach wzajemnego wspierania si? cz?onków Izby Biuro PID poleca us?ugi doradcze w zakresie wyboru i zakupu urz?dze? introligatorskich ?wiadczone przez Jerzego Okupnika, firma Richter Polska Sp. z o.o.
(okupnik_eukalin@op.pl).
*
Ch?tni do wzi?cia udzia?u w bezp?atnych szkoleniach na temat funduszy unijnych (SPO-WKP – Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno?ci Przedsi?biorstw, obejmuj?cy lata 2004–2006) s? proszeni o zg?aszanie si? do Biura Izby. Szkolenia b?d? prowadzone a? do wyczerpania si? zainteresowania. Mile widziane s? tak?e firmy nie nale??ce (jak dot?d) do Izby. Zg?oszenie mo?na wys?a? pod adresem: izbadruku@izbadruku.org.pl
W pierwszym z cyklu szkole?, zorganizowanym 29 czerwca w Warszawie i prowadzonym przez Ryszarda Czeka??, uczestniczy?o dwudziestu przedstawicieli zak?adów poligraficznych. Po wys?uchaniu informacji o SPO wype?niano wnioski o dofinansowanie. W spotkaniu wzi?? udzia? Janusz Kozak z firmy Deutsche Leasing Polska.
*
Niektóre firmy nale??ce do PID wskazuj? na zbyt ma?? cz?stotliwo?? spotka? jej cz?onków. Spotkania mia?yby s?u?y? wymianie informacji i poszukiwaniu mo?liwo?ci wspó?pracy. W zwi?zku z tym Biuro Izby zwraca si? z pro?b? o nadsy?anie odpowiedzi na pytanie, czy idea spotka? jest s?uszna, a je?li tak, to jak? mia?yby one mie? form? (odp?atny pobyt w hotelu/o?rodku z imprezami towarzysz?cymi i ciekawymi prezentacjami, okazjonalne spotkania podczas szkole? Izby, inne). Kierownictwo Biura Izby chcia?by zmieni? klimat wzajemnych stosunków, a tak?e tchn?? troch? ?ycia w typow? sztywn? struktur? organizacyjn?, tak wi?c liczy na odpowiedzi w tej sprawie. Biuro Izby chcia?oby tak?e pe?ni? rol? „centrum informacyjnego”. Firmy, które poszukuj? kooperanta, informacji lub pomocy w jakiejkolwiek sprawie, mog? zg?asza? to do Biura PID, a rzecz b?dzie skonsultowana z pozosta?ymi cz?onkami Izby, b?d? te? wykorzystane inne przydatne mo?liwo?ci.
Ryszard Czeka?a
Dyrektor Biura Polskiej Izby Druku
tel/fax (22) 624 87 49

I Poligraficzne Rendez-Vous
W po?owie czerwca w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej odby?o si? spotkanie ?rodowiska poligraficznego po?wi?cone targom drupa, a dok?adniej omówieniu nowo?ci w dziedzinie prepress zaprezentowanych na najwi?kszych targach poligraficznych ?wiata. Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii PW. W programie spotkania znalaz?y si? nast?puj?ce wyst?pienia:
• PDF – narz?dzia nowoczesnej przygotowalni (Andrzej Czy?)
• Technologie CtP zaprezentowane na targach drupa 2004 (Edward Godawa)
• Nowa generacja systemów druku cyfrowego (Jacek Hamerli?ski)
• „Kolorowa” drupa – systemy proofingu cyfrowego (Przemys?aw Kida)
• drupa – tendencje w dziedzinie produkcji form offsetowych (Andrzej Kunstetter).


XXI Ko?obrzeskie Dni Poligrafii
W dniach 22/23–25 czerwca br. Szczeci?ska Agencja Edukacyjna przy udziale Centralnego O?rodka Badawczo-Rozwojowego Przemys?u Poligraficznego zorganizowa?a w hotelu Orbis Solny w Ko?obrzegu XXI Konferencj? Poligraficzn? „Ko?obrzeskie Dni Poligrafii”. Konferencja by?a organizowana pod patronatem Polskiej Izby Druku.
Tematyka konferencji dotyczy?a aktualnych tendencji w bran?y, które znalaz?y odzwierciedlenie w propozycjach firm prezentuj?cych si? na targach drupa 2004. W wyst?pieniach referentów i w prezentacjach firm, a tak?e w dyskusjach kuluarowych znalaz?a te? miejsce problematyka funkcjonowania rynku poligraficznego w Polsce po wej?ciu naszego kraju do Unii Europejskiej.
Udzia? w konferencji wzi?li:
• Ryszard Czeka?a (dyrektor Biura Polskiej Izby Druku) – „Mo?liwo?ci korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na przyk?adzie programu SPO-WKP (Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjno?ci Przedsi?biorstw)”
• Stefan Jakucewicz – „drupa 2004 – co warte by?o zauwa?enia w zakresie farb i papieru”
• Aleksander Tarnicki (Dyskret) – „Technologia bezwodnego druku offsetowego”
• Swapan Chaudhuri (Xteam) – „Druk cyfrowy – miejsce na rynku – do?wiadczenia wspólnej Europy. System iGen3”
• Przemys?aw Kida – „Systemy do pomiaru barw – przegl?d po drupa”
• Przemys?aw ?leboda (COBRPP) – „Warunki wizualnej oceny druków wielobarwnych – standardy i zalecenia”
• Barbara Stankiewicz (COBRPP) – „Zagro?enia chemiczne na stanowiskach pracy w zak?adach poligraficznych”
• Stanis?aw Stachowicz (IPPW) – „Projektowanie opraw o okre?lonych parametrach u?ytkowych i kontrola jako?ci procesu oprawiania”.

Swoj? ofert? prezentowa?y firmy:
• Heidelberg Polska – na?wietlarki CtP Suprasetter
• Eurintrade – cyfrowe systemy odbitek próbnych DuPont Digital Cromalin B2/B3
• Ferag Polska – nowo?ci Feraga pokazane na drupa
• Ankovo Ltd. – nowo?ci w maszynach offsetowych Adast
• Reprograf – maszyny japo?skiej firmy Komori.

W cz??ci rekreacyjnej odby? si? piknik morski – po?ów dorszy z pok?adu kutra, oraz wizyta w porcie jachtowym po??czona z degustacj? w?dzonych ryb.


„Poligrafia w sztuce” – pierwsze spotkanie robocze
W dniu 29 czerwca odby?o si? w Warszawie pierwsze spotkanie robocze po?wi?cone realizacji projektu wydania albumu „Poligrafia w sztuce”. Album jest przygotowywany na 100-lecie Akademii Sztuk Pi?knych w Warszawie. Ma stanowi? przegl?d dorobku wybitnych polskich artystów-grafików, twórców plakatów, i jednocze?nie przegl?d wszystkich dost?pnych technik uszlachetniania druków. Powstaje z inicjatywy warszawskiej Akademii i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.
W spotkaniu wzi?li udzia? autorzy plakatów, przedstawiciele drukar?, agencji reklamowych, dostawców dla poligrafii oraz prasy bran?owej. Wszyscy obecni deklarowali ch?? wspó?pracy przy realizacji projektu. „?wiat Druku” zadeklarowa? wsparcie medialne.
Profesor Akademii Leszek Ho?danowicz, jeden z twórców, których dzie?a maj? by? wykorzystane w wydawnictwie, wyrazi? swe obawy w zwi?zku z modyfikacj? plakatów nie?yj?cych ju? kolegów. Profesor Stanis?aw Wieczorek, inicjator projektu, zapewni? wszystkich, ?e otrzyma? zgod? rodzin zmar?ych artystów na wydrukowanie ich plakatów z pewnymi modyfikacjami, jak równie?, ?e wszelkie zmiany b?d? wprowadzane z wielk? ostro?no?ci? i zachowaniem najlepszego gustu. Stwierdzi? te?, ?e tworzone dzie?o ma pokaza? nowe technologie poligraficzne poprzez sztuk?. S?awomir Wojta? (Zak?ady Artystyczne ART z Gda?ska) wyrazi? przekonanie, ?e jest raczej odwrotnie: album ma stanowi? promocj? sztuki poprzez techniki poligraficzne. Zaznaczy? tak?e, ?e b?dzie on bardzo kosztowny w produkcji i podkre?li?, jak wa?ne jest znalezienie ?rodków na sfinansowanie przedsi?wzi?cia. Jednocze?nie zaproponowa? stworzenie grup roboczych i podzielenie zada? pomi?dzy deklaruj?cych wspó?prac?, tak by dotrzyma? terminu wydania, okre?lonego na grudzie? bie??cego roku.
Wszyscy ch?tni do wspó?pracy merytorycznej czy finansowego wsparcia projektu s? proszeni o kontakt z opiekunem projektu, Sylwi? Gotowick?, tel. (22) 652 17 47 w. 146, Sylwia@follak.com.pl


Konferencja prasowa NEC-Mitsubishi
W dniu 21 czerwca w warszawskim hotelu Holiday Inn firma NEC-Mitsubishi zorganizowa?a konferencj? prasow? „Zobacz wi?cej – nowe technologie LCD firmy NEC-Mitsubishi”. W trakcie konferencji zosta?y przedstawione nowe technologie LCD – rozwi?zania dla u?ytkowników domowych i profesjonalistów, w tym grafików. Firma NEC-Mitsubishi przedstawi?a te? nowe wielkoformatowe wy?wietlacze LCD dla bran?y reklamowej i monitory dla rynku medycznego. Zosta?y zaprezentowane zarówno innowacje techniczne, jak konkretne produkty, a tak?e korzy?ci, jakie mog? one przynie?? u?ytkownikom prywatnym i firmom. Uczestnicy spotkania uzyskali te? informacje dotycz?ce ergonomii stanowiska pracy i wp?ywu monitora komputerowego na zdrowie u?ytkowników.
NEC-Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH z siedzib? w Monachium podlega NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems Corp. (NMV) w Tokio. Spó?ka odpowiedzialnych za rynek monitorów dzia?ów firm NEC i Mitsubishi Electric zosta?a za?o?ona 18 stycznia 2000 roku w Tokio (Japonia) i dzia?a od 1 kwietnia tego? roku. W Europie i Stanach Zjednoczonych firma rozpocz??a dzia?alno?? 1 lipca roku 2000. W Europie NEC--Mitsubishi Electronics Display-Europe GmbH ma filie w Niemczech (odpowiedzialna za Europ? Centraln?), Francji, Wielkiej Brytanii oraz biura we W?oszech, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Polsce. Spó?ka NEC i Mitsubishi Electric ??czy wiedz? i do?wiadczenie, które obydwie firmy zdoby?y w bran?y monitorów. NEC-Mitsubishi Electronics Display z w?asnym oddzia?em bada? i rozwoju jest jednym z czo?owych ?wiatowych producentów monitorów, wielkoformatowych ekranów LCD dla sektora Public Display oraz specjalistycznych wy?wietlaczy dla bran?y medycznej. Kierownictwo NEC--Mitsubishi Electric Visual Systems Corp. stanowi? – w równych proporcjach – przedstawiciele obu po??czonych firm. Prezesem i dyrektorem generalnym jest
Hirotoshi Matsuda. NMV zatrudnia ponad 1900 pracowników na ca?ym ?wiecie. Dyrektorem zarz?dzaj?cym europejskiej filii jest Noboru Akagi.


Warsztaty Cyfrowej Kreacji
Firma Apple IMC Poland SAD Sp. z o.o., wy??czny dystrybutor produktów firmy Apple w Polsce, we wspó?pracy z Apple Creative Team ju? po raz trzeci zorganizowa?y Warsztaty Cyfrowej Kreacji. Swoje najnowsze produkty i technologie pokaza?y tak?e firmy przygotowuj?ce rozwi?zania dla platfromy Apple: Adobe, Canon, HP, Nokia, Sony i inne. Impreza odby?a si? 6 lipca br. Odby? si? cykl wyk?adów, seminariów, pokazów i warsztatów, prezentuj?cych najnowsze technologie Apple dla profesjonalistów z dziedzin cyfrowego filmu, grafiki, efektów specjalnych i muzyki.


Warsztaty poligraficzne dla marketingowców
W dniach 31 sierpnia – 1 wrze?nia br. firma Predomex Relations Sp. z o.o. organizuje w Ciechocinku warsztaty poligraficzne dla pracowników dzia?ów marketingu. Patronat merytoryczny nad imprez? obj??y firmy Igepa Polska i Korab Reklama z Wroc?awia. Patronem medialnym jest „?wiat Druku”.
Jak pokazuje praktyka, osi?gni?cie zadowalaj?cego poziomu wydawnictw firmowych, takich jak ulotki, foldery, informatory, katalogi, czy wizytówki, wymaga od pracowników dzia?ów marketingu znacznej wiedzy poligraficznej. Poligrafia jest tak?e tym obszarem dzia?alno?ci marketingowej, gdzie mo?na znale?? niema?e oszcz?dno?ci, zachowuj?c jednocze?nie dotychczasowy poziom estetyki wydawnictw.

Program warsztatów:
I dzie?
10.00–10.05 – Powitanie
10.05–10.55 – Merytoryczne i techniczne redagowanie publikacji marketingowych – Robert Wawrze?
• Klasyfikacja i pochodzenie materia?ów wyj?ciowych publikacji
• Redakcja merytoryczna – dobór tekstów, fotografii i innych sk?adników publikacji
• Redakcja techniczna
– czcionka a font – definicje, ?ród?a pochodzenia czcionek, rodzaje, zastosowanie
– sk?ad i ?amanie – zasady, metody i oprogramowanie
– grafika rastrowa – edycja zdj?? i oprogramowanie
– grafika wektorowa – wykresy i oprogramowanie
– makieta wydawnicza
• Korekta
– zasady korekty
– znaki korektorskie
• Przydatne terminy i okre?lenia odnosz?ce si? do procesu przygotowania publikacji
• Wspó?czesne tendencje i kierunki projektowania wydawnictw promocyjnych
11.00–11.50 – Merytoryczne i techniczne redagowanie publikacji marketingowych – praktyka realizacji zlecenia – Robert Wawrze?
• Przygotowanie materia?ów wyj?ciowych dla studia graficznego:
– posta? tekstów (formaty)
– zasady przygotowania fotografii
– przygotowanie innych materia?ów graficznych (wykresy, diagramy, tabele i in.)
• Zasady konstruowania zapytania o kalkulacj?
• Uruchomienie realizacji – konstrukcja „briefu poligraficznego” (aspekty merytoryczne i techniczne)
• Kontrola i akceptacja materia?ów do druku:
– makiety
– posta? elektroniczna publikacji
– próbne odbitki przeddrukowe – rodzaje, charakterystyka (jednobarwne – ozalid, Dylux), wielobarwne niestandaryzowane (Cromacheck, Color Key), wielo-barwne kontraktowe (Cromalin, Ozasol, MatchPrint)
• Klisze drukarskie i zasady ich kontroli
12.05–13.15 – Papier jako podstawowy no?nik informacji – Witold Drabczyk
• Gatunki, gramatury i formaty papierów
• Zastosowanie papierów ozdobnych
• Techniki uszlachetniania papierów – praktyczne przyk?ady i zastosowania
14.00–14.50 – Fotografia reklamowa
• Rola fotografii w reklamie – cele i sposoby funkcjo-nowania
• Proces powstawania zdj?cia reklamowego – od pomys?u do publikacji
14.50–15.40 – Przegl?d najcz??ciej stosowanych technik druku (sitodruk, offset, fleksografia, rotograwiura, druk cyfrowy) – Maciej Piejko
16.00–17.00 – Druk offsetowy – charakterystyka i optymalizacja druku z uwzgl?dnieniem aspektów ekonomicznych – Maciej Piejko
• Charakterystyka druku offsetowego
• Mo?liwo?ci redukcji kosztów w przygotowalni offsetowej
• Wspó?praca mi?dzy klientem, agencj? reklamow? a drukarni?

II dzie?
10.00–11.15 – Praktyczne aspekty prawa autorskiego w marketingu cz. I – Robert Wawrze?
• Prawo autorskie po integracji z Uni? Europejsk? (przydatne akty prawne)
• Autor – pozycja i znaczenie twórcy w ?wietle polskiego i unijnego prawa autorskiego:
– prawa i dobra osobiste autora – ochrona
– prawa maj?tkowe twórcy – ochrona
– dozwolony u?ytek oraz wykorzystanie cudzych utworów lub ich fragmentów w reklamie
– prawa pokrewne, prawo zale?ne
11.30–13.00 – Praktyczne aspekty prawa autorskiego w marketingu cz. II – Robert Wawrze?
• Dzie?o i autor – ochrona praw autorskich w praktyce:
– omówienie wszystkich elementów sk?adowych podlegaj?cych ochronie na przyk?adzie folderu reklamowego – czcionka, projekt graficzny, teksty, slogany reklamowe, fotografie
– fonogram i reklama w mediach
• Kupujemy prawa autorskie – wyk?ad i ?wiczenia praktyczne
– cel i zasady zakupu autorskich praw maj?tkowych i licencji
– standardowa umowa uwzgl?dniaj?ca najnowsze zmiany – zaj?cia z zastosowaniem konkretnych wzorów umów: o przeniesieniu autorskich praw maj?tkowych, o licencji
– pu?apki i wy??czenia w umowach, koszty i op?aty, odpowiedzialno?? karna
14.00–14.50 – Praktyczny pokaz mo?liwo?ci (lakierowanie, sztancowanie, foliowanie – techniki i sposoby na przyk?adach; inne techniki wyka?czania materia?ów) – Maciej Piejko
14.50–15.45 – Kalibracja systemów poligraficznych – Maciej Piejko
15.45–16.30 – Zako?czenie warsztatów, wr?czenie certyfikatów, nagród oraz indywidualne konsultacje z wyk?adowcami.

Informacje – na stronie:
http://www.PredomexRelations.pl/
Kontakt: Dagmara Mandat, tel. (71) 355 00 22
e-mail: d.mandat@PredomexRelations.pl


Targi Przemys?u Reklamowego REMA
W dniach 22–24 marca 2005 roku w warszawskim Centrum Expo XXI odb?d? si? Targi Przemys?u Reklamowego REMA. Organizuje je firma GJC Inter Media Sp. z o.o., która od 2000 roku wydaje kwartalnik „Gifts Journal”. Kwartalnik dociera do firm dzia?aj?cych w bran?y reklamowej, publikuje reklamy bran?owe i pozabran?owe. Od 2003 roku firma prowadzi program „Solidni w Biznesie”. Celem programu jest konsolidacja bran?y, budowanie dobrego wizerunku partnerów – firm o najwy?szej wiarygodno?ci, wskazywanie rzetelnych agencji reklamowych i wywieranie realnego wp?ywu na d?u?ników.
Targi REMA b?d? jedynymi targami w Polsce prezentuj?cymi kompleksowo krajowy przemys? reklamowy. Organizator podj?? ?cis?? wspó?prac? z organizatorami targów reklamowych w Dre?nie i w Moskwie. Nawi?zano kontakt tak?e z organizatorami podobnych imprez w Kijowie i Wilnie. Dzi?ki wymianie baz danych poszerzy si? kr?g zwiedzaj?cych.


Europejski Szczyt Bran?y Etykiet
Niedawne rozszerzenie Unii Europejskiej niesie ze sob? wiele nowych mo?liwo?ci dla producentów z krajów Europy Wschodniej. Dotyczy to tak?e bran?y etykiet, obróbki materia?ów poligraficznych i zdobienia towarów. Przewiduje si?, ?e wzrost bran?y w tym rejonie Europy w latach 2003–2005 wyniesie 25%. Z kompleksowymi analizami, studiami przypadków oraz prognozami z tej dziedziny wszyscy zainteresowani b?d? mogli zapozna? si? podczas Europejskiego Szczytu Bran?y Etykiet (European Label Summit), który odb?dzie si? w pa?dzierniku w Pradze.
Inauguracyjny Europejski Szczyt Bran?y Etykiet, organizowany przez Labelexpo, odb?dzie si? w dniach 12–13 pa?dziernika 2004 r. w praskim hotelu Marriott. W?ród licz?cych si? firm i instytucji, których przedstawiciele zabior? g?os podczas konferencji, znalaz?y si?: Unilever, Asda Wal-Mart, Skanem, Avery Dennison, Gallus, Raflatac, HP Indigo, Mark Andy oraz European Policy Centre. Szczegó?owy program konferencji mo?na znale?? pod adresem http://www.labelsummit.com/
Równolegle z konferencj? dost?pna b?dzie na stoiskach oferta bran?owa, umo?liwiaj?ca tworzenie sieci kontaktów z czo?owymi dostawcami bran?y. Pe?na lista wystawców znajduje si? pod wy?ej wskazanym adresem internetowym.
Uczestnicy konferencji b?d? mogli nieodp?atnie wzi?? udzia? w bankiecie, który odb?dzie si? 12 pa?dziernika.
Liczba miejsc na konferencji jest ograniczona, dlatego warto rejestrowa? si? wcze?niej. Rejestracja w internecie: http://www.labelsummit.com/
Osoby, które zarejestruj? si? przed 13 sierpnia, zap?ac? za udzia? o 500 euro mniej.


Umowa o wspó?pracy AC&C HSH Group – ColorGATE
Niemiecki producent oprogramowania, firma ColorGATE, oraz polska firma AC&C HSH Group zawar?y porozumienie o strategicznym partnerstwie w dziedzinie tworzenia z??czy standardowych dla swoich produktów. W pierwszym wspólnym projekcie obaj producenci b?d? wyposa?a? swoje produkty w z??cza standardowe do przekazywania prac. Umo?liwi to wytwarzanie proofów w ramach opracowanego przez polskiego producenta rozwi?zania z zakresu przep?ywu prac z zastosowaniem formatu PDF. Nowy modu? umo?liwi integracj? rozwi?zania pod nazw? Proofgate – z powodzeniem wprowadzonego na rynek oprogramowania do wytwarzania certyfikowanych proofów kontraktowych. Oparte na wykorzystaniu formatu PDF rozwi?zanie z zakresu przep?ywu prac – PuzzleFlow, opracowane przez AC&C HSH zostanie w ten sposób modu?owo rozszerzone o proofy kontraktowe.
PuzzleFlow – profesjonalny system cyfrowej organizacji przep?ywu prac, wykorzystuj?cy format PDF i bazuj?cy na serwerze klienta, zosta? opracowany w celu automatyzacji przep?ywu produkcji i realizacji rutynowych dzia?a? z dziedziny prepressu. Oprogramowanie jest natywn? koncepcj? przep?ywu z wykorzystaniem formatu PDF, w której ró?ne funkcje (modu?y) pochodz? od jednego dostawcy. Oprogramowanie zawiera najró?norodniejsze modu?y przep?ywu prac, takie jak Hotfolder, Outputfolder, Trapper, Toolbox, ColorMapper, Box Imposer, Ink Examiner, Preview Generator i Screening. Przy u?yciu PuzzleFlow u?ytkownicy mog? szybko i ?atwo definiowa? cyfrowy przep?yw prac z zastosowaniem formatu PDF.
Modu? do proofingu firmy ColorGATE uzupe?ni PuzzleFlow i umo?liwi wykonywanie proofu kontraktowego na basie PDF. Umo?liwi ponadto kontrol? i ocen? jako?ci proofu wed?ug norm i tolerancji ISO, Fogra i ICC. Firma ColorGATE jest pierwsz?, która dotarczy?a na rynek proofingu cyfrowego zintegrowany system do certyfikacji proofingu wed?ug wymaga? ISO, Fogra i ICC. Ca?o?? bazuje na najnowszych osi?gni?ciach w dziedzinie ColorManagment, takich jak CrossXColor i Device Link.
PuzzleFlow by? po raz pierwszy przedstawiony oficjalnie we wrze?niu 2003 roku na seminariach Seybold. Od pocz?tku stycznia 2004 roku nowa wersja PuzzleFlow2 jest dost?pna na rynku.
Firma ColorGATE Output Solutions GmbH jest dostawc? oprogramowania dla potrzeb druku cyfrowego. Przedsi?biorstwo, utworzone w 1997 roku, w ci?gu kilku lat wyrobi?o sobie dobr? pozycj? na rynku jako producent przyjaznego dla u?ytkowników oprogramowania z dziedziny druku cyfrowego.
AC&C HSH Group zosta?a zarejestrowana w maju 2000 roku jako joint venture AC&C i HSH Group. AC&C HSH Group dostarcza innowacyjne rozwi?zania do automatycznego przep?ywu prac w zakresie przygotowania do druku publikacji elektronicznych. Firma tworzy i rozwija oprogramowanie komputerowe zwi?zane z przetwarzaniem dokumentów PDF oraz PostScript. Ma ponad 10 lat do?wiadczenia na tym rynku.


Agfa zrezygnuje z udzia?u w PrintCity
W dniu 13 lipca og?oszono, ?e z ko?cem tego roku firma Agfa, cz?onek-za?o?yciel PrintCity zrezygnuje z udzia?u w konsorcjum. Decyzja jest zwi?zana ze zmianami w strategii firmy. John Dangelmaier, prezes konsorcjum, stwierdzi?, ?e Agfa i PrintCity by?y dobrymi partnerami, a wspó?praca przynios?a im obopólne korzy?ci. Zaznaczy?, ?e decyzja Agfy o opuszczeniu PrintCity stwarza now? sytuacj? dla obecnych i potencjalnych cz?onków konsorcjum. Tak?e zarz?d Agfy okre?li? udzia? w konsorcjum jako korzystny. Po targach drupa 2004 Agfa uzna?a jednak, ?e poniewa? format JDF, otwarta architektura i komunikacja pomi?dzy ró?nymi systemami coraz bardziej si? upowszechniaj?, firma chce prezentowa? mo?liwo?ci ??czenia systemów i odpowiednie oprogramowanie, a zw?aszcza innowacje w tym zakresie, tak?e poza konsorcjum i poza targami.
Podczas targów drupa Agfa na swoim stoisku, w specjalnie zaprojektowanym ci?gu produkcyjnym PrintCity, demonstrowa?a komunikacj? w standardzie Job Definition Format z ponad dwudziestoma ró?nymi aplikacjami pochodz?cymi od dziewi?tnastu producentów. Do przedstawienia zalet komunikacji w standardzie JDF wykorzystano opracowane przez Agf? systemy zarz?dzania przep?ywem pracy :ApogeeX i zarz?dzania projektami :Delano. Najwi?ksze firmy uczestnicz?ce w tworzeniu konsorcjum CIP4 – Agfa, EFI, Heidelberg i Screen – potwierdzi?y swoje zaanga?owanie w promocj? standardu JDF. Konsorcjum CIP4 zrzesza producentów, konsultantów i u?ytkowników rozwi?za? komunikacyjnych stosowanych w procesie druku, a tak?e firmy z bran?y graficznej i sektorów z ni? zwi?zanych. Obejmuje swoj? dzia?alno?ci? ró?ne systemy, programy, urz?dzenia peryferyjne i procesy. Cz?onkowie konsorcjum dzia?aj? w grupach tematycznych – opracowuj? nast?pne wersje standardu JDF analizuj?c wymagania u?ytkowników i projektuj?c narz?dzia programowe standardu JDF Open Source. Standard JDF zapewnia zgodno?? operacyjn? systemów ró?nych producentów i ??czno?? mi?dzy dzia?ami firm oraz ich partnerami i klientami. Kupuj?c produkty zgodne ze standardem CIP4 JDF klienci mog? by? pewni, ?e b?d? si? one bezproblemowo komunikowa?, bez wzgl?du na producenta.


Ankovo Ltd. wy??cznym przedstawicielem Adasta
Podczas konferencji prasowej, która odby?a si? 1 lipca w siedzibie firmy Ankovo Ltd. w Warszawie, dyrektor generalny firmy Ale? Polcar og?osi?, i? poczynaj?c w?a?nie od tego dnia Ankovo Ltd. jest znowu wy??cznym przedstawicielem czeskiej firmy Adast na polskim rynku. W spotkaniu wzi?li udzia? dziennikarze wszystkich wa?niejszych polskich pism bran?owych.
Spó?ka Ankovo Ltd. od chwili powstania by?a w?asno?ci? firmy Adast. Po reorganizacji Adasta zmieni?a si? tak?e sytuacja Ankovo Ltd. Od niedawna udzia?owcami spó?ki s? trzy osoby, w tym Ale? Pol-car i Miros?aw Wysoki?ski (by?y wspó?w?a?ciciel firmy Avimex, która przez ostatnie dwa lata sprzedawa?a maszyny Adasta). Ankovo Ltd. sprzedaje maszyny offsetowe, a tak?e urz?dzenia dla przygotowalni, maszyny introligatorskie Adast i farby offsetowe Van Son (wy??czno?? na ich dystrybucj? w Polsce). Firma zatrudnia obecnie dziewi?tna?cie osób, w tym o?miu pracowników serwisu.
Dyrektor Polcar wyrazi? zadowolenie z wyników firmy w pierwszym pó?roczu 2004 roku. Dostarczono do klientów 40 nowych i 12 u?ywanych zespo?ów drukuj?cych – najwi?cej jednokolorowych maszyn z serii 315, sporo tak?e maszyn pó?formatowych z serii 705. Na tegorocznych targach drupa Ankovo Ltd. prezentowa?o maszyny z serii 707, nowocze?niejsze i lepiej wyposa?one ni? 705. Podpisano trzy kontrakty na te maszyny, w tym jeden z przedsi?biorc? z Polski. Maszyna wzbudzi?a zainteresowanie tak?e kolejnych klientów. Firma Ankovo Ltd. zapewnia swoim klientom mo?liwo?? leasingu (ma podpisane umowy z trzema bankami), a tak?e fachow? pomoc w staraniach o dofinansowanie z funduszy unijnych.
Dyrektor Polcar zapowiedzia? na sierpie? prezentacj? maszyny Adast 707 w siedzibie Ankovo Ltd. Poinformowa? tak?e o obni?eniu cen farb przez firm? Van Son. Mówi? równie? na temat planowanych przez firm? szkole? – dla pracowników serwisu (b?d? zako?czone uzyskaniem licencji) i dla drukarzy.


Umowa Xerox i ABC Data
Firmy ABC Data i Xerox Polska nawi?za?y wspó?prac? w zakresie dystrybucji rozwi?za? Xerox. ABC Data jest jednym z najwi?kszych w kraju dystrybutorów sprz?tu komputerowego, akcesoriów, urz?dze? peryferyjnych i oprogramowania. Firma koncentruje dzia?ania na intensyfikacji dystrybucji produktów informatycznych wprowadzaj?c efektywne narz?dzia usprawniaj?ce wspó?prac? z partnerami. Dzi?ki unikalnemu serwisowi internetowemu InterLink, ABC Data na bie??co dociera do klientów z informacj? o aktualnej ofercie. Jak twierdz? przedstawiciele firmy, a? 80% zamówie? jest obecnie sk?adanych drog? internetow?.


Xpress koncesjonerem Xeroksa
Firma Xerox podpisa?a umow? koncesjonersk? ze spó?k? Xpress z Wroc?awia, która otrzyma?a status preferowanego partnera Xerox na Dolnym ?l?sku. Xpress b?dzie reprezentowa? Xerox w zakresie pe?nej oferty rozwi?za? dla biur. Podpisanie umowy to kolejny etap rozbudowy ogólnopolskiej sieci autoryzowanych koncesjonerów Xerox. Obecnie firma wspó?pracuje w Polsce z dziewi?cioma koncesjonerami.
Xpress prowadzi obecnie rekrutacj? kandydatów na stanowiska handlowców. Dodatkowe informacje na ten temat mo?na uzyska? na stronie http://www.jobpilot.pl/


Biuro Xteam we Wroc?awiu
W dniu 1 czerwca br. firma Xteam Sp. z o.o. otworzy?a biuro handlowe we Wroc?awiu. To kolejny krok zgodny ze strategi? firmy maj?c? na celu dotarcie do jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów w ca?ej Polsce.
Dzi?ki otwarciu biura handlowego we Wroc?awiu Xteam b?dzie w stanie zapewni? swoim obecnym i przysz?ym klientom w po?udniowej Polsce jeszcze lepsz? obs?ug? handlow?. Firma oferuje szerok? gam? urz?dze? produkcyjnych i biurowych Xerox, plotery Roland, skanery francuskiej firmy i2S. W najbli?szym czasie zamierza poszerzy? ofert?.
Xteam Sp. z o.o. Biuro Handlowe
ul. Jaracza 67A/67B, 50-305 Wroc?aw
Tel.: +48 (71) 781 85 51/52
Faks: +48 (71) 781 85 53, e-mail: wroclaw@xteam.pl


Drukarnia Opus zmieni?a nazw?
W czerwcu br. drukarnia opakowa? Opus SA, mieszcz?ca si? w podkrakowskich Balicach, zmieni?a nazw?. Pe?na nazwa przedsi?biorstwa brzmi obecnie: Producent Folii i Opakowa? Opus SA. Zmiana ta jest naturaln? konsekwencj? ci?g?ego poszerzania oferty firmy. Jest to odpowied? na zapotrzebowanie coraz bardziej wymagaj?cego rynku wspólnotowego.
Równolegle z wprowadzaniem nowo?ci technologicznych Opus stale doskonali wewn?trzny system kontroli jako?ci. Obowi?zek dbania o jako?? zosta? nawet zapisany w statucie przedsi?biorstwa. Gwarantuje to produkcj? opakowa? bezpiecznych pod wzgl?dem higieny, w warunkach przyjaznych ?rodowisku, a tym samym satysfakcj? klientów i sukces rynkowy. Ukoronowaniem wieloletnich stara? ca?ego zespo?u sta?o si? przyznanie certyfikatu ISO 9001:2000. Uroczyste wr?czenie certyfikatu odb?dzie si? we wrze?niu w obecno?ci przedstawicieli Det Norske Veritas Poland.


Certyfikat ISO dla Fabryki Nici Ariadna
?ódzka Ariadna SA Fabryka Nici otrzyma?a certyfikat Systemu Zarz?dzania Jako?ci? zgodnie z norm? ISO 9001:2000. W dniu 18 czerwca br. w Buczku niedaleko ?odzi odby? si? Europiknik, podczas którego uroczy?cie wr?czono certyfikat. ?ódzk? Fabryk? Nici certyfikowa?a Jednostka Certyfikuj?ca RWTÜV Polska Sp. z o.o., oddzia? niemieckiego RWTÜV Systems GmbH.
Ariadna SA jest jednym z najwi?kszych polskich producentów nici, w tym nici dla potrzeb poligrafii. Firma istnieje od 1897 roku. Wspó?czesna Ariadna to sprawnie zarz?dzane przedsi?biorstwo, dysponuj?ce nowoczesn? technologi?, w którym na ka?dym szczeblu stosowana jest polityka jako?ci. Certyfikat ISO jest ukoronowaniem wyt??onej pracy nad wdro?eniem systemu zapewnienia jako?ci w zakresie projektowania, produkcji i sprzeda?y nici szwalniczych i zdobniczych.


ISO w Drukarni Naukowo-Technicznej
W dniu 24 maja w Drukarni Naukowo-Technicznej SA w Warszawie zako?czono wdra?anie Systemu Zarz?dzania Jako?ci? ISO 9001:2000. Wdro?enie systemu zosta?o potwierdzone przez Certyfikat nr NC-848 nadany przez firm? certyfikuj?c? – Polski Rejestr Statków. System zosta? cz??ciowo sfinansowany z dotacji w ramach programu PHARE 2000 „Wst?p do jako?ci”. Celem wdro?enia by?o: dostosowanie przedsi?biorstwa i zasad jego funkcjonowania do mi?dzynarodowych standardów, poprawa zasad obs?ugi klienta, wprowadzenie zarz?dzania poprzez cele, optymalizacja procesów przebiegaj?cych w firmie, odpowiednio wczesna identyfikacja zagro?e? dla jako?ci i zapobieganie im, usprawnienie wspó?pracy z dostawcami i podwykonawcami, wprowadzenie technik statystycznych wspomagaj?cych zarz?dzanie, zwi?kszenie ?wiadomo?ci personelu i wzrost jego zadowolenia z wykonywanej pracy.


Eurodruk postawi? na system CtP Agfy
Firma Agfa poinformowa?a o uruchomieniu pe?noformatowego systemu CtP do na?wietlania p?yt offsetowych w drukarni Eurodruk Polska Sp. z o.o. w Krakowie. Uroczyste otwarcie systemu odby?o si? 30 czerwca tego roku.
System sk?ada si? z termicznej na?wietlarki do p?yt nowej generacji :Xcalibur 45LE, kompleksowego systemu wydawniczego usprawniaj?cego organizacj? procesu produkcyjnego :Apogee S3, urz?dzenia do wykonywania w krótkim czasie kontraktowych odbitek próbnych :Sherpa24 oraz wywo?ywarki Ovit Sirio TH 120.
Uroczystego przeci?cia wst?gi dokonali Wojciech Borek, prezes Eurodruk Kraków, oraz Stefan Piotrowski, dyrektor Dzia?u Systemów Graficznych Agfa Sp. z o.o. W uroczysto?ci uczestniczyli obecni i potencjalni klienci Eurodruku, przedstawiciele wydawnictw oraz dziennikarze prasy poligraficznej.
Eurodruk Kraków nale?y do mi?dzynarodowej grupy Euro-Druckservice AG (EDS) z siedzib? w Passawie (Bawaria), która zajmuje si? produkcj? ksi??ek, broszur, czasopism i druków reklamowych. Przy zleceniach wielkonak?adowych Eurodruk wspó?pracuje z koncernowymi drukarniami zwojowymi, które dysponuj? technologi? druku cold-set oraz heat-set. Eurodruk Kraków istnieje od 1997 roku i jest znany na rynku jako firma dysponuj?ca nowoczesnymi maszynami i wysoko wykwalifikowan? za?og?.
System CtP firmy Agfa b?dzie wykorzystywany do wykonywania form drukowych do maszyn offsetowych arkuszowych. Jego g?ówn? zalet? jest znaczne skrócenie cyklu druku. System Agfy pozwala na wykonanie wysokiej jako?ci form drukowych, co z kolei umo?liwia druk najwy?szej jako?ci.
W Krakowie istnieje du?a konkurencja na rynku drukarskim. Dynamiczny rozwój tego rynku wymusza na firmach poligraficznych potrzeb? poszukiwania nowych ofert. „Tak?e nasza firma musi stale doskonali? technik? i technologi?, aby klient otrzyma? produkt najwy?szej jako?ci, z którego b?dzie zadowolony. Wchodzimy na rynki zachodnie, na których us?ugi poligraficzne stoj? na bardzo wysokim poziomie. Jeste?my przekonani, ?e otwarty dzisiaj system firmy Agfa pozwoli nam oferowa? zachodnie standardy druku” – powiedzia? Wojciech Borek, prezes Eurodruk Kraków.
„Cieszymy si? z faktu, ?e firma Eurodruk z Krakowa zakupi?a system CtP w naszej firmie – powiedzia? Stefan Piotrowski, dyrektor Dzia?u Systemów Graficznych Agfa Sp. z o.o. „Naszym celem jest oferowanie klientom rozwi?za?, które s? mo?liwie najlepiej dopasowane do ich potrzeb i które pozwol? im na zdobycie przewagi konkurencyjnej” – doda? Stefan Piotrowski.


Druk cyfrowy w drukarni Lotos Poligrafia
Warszawska Drukarnia Lotos Poligrafia, która niedawno przenios?a si? do nowej siedziby przy ulicy Wa? Miedzeszy?ski 98, poszerzy?a ofert? o drukowanie cyfrowe. Po wnikliwej analizie dost?pnych na rynku maszyn wybrano oferowany przez firm? Xteam system Xerox DocuColor 6060. Urz?dzenie pozwala drukowa? z pr?dko?ci? do 3600 arkuszy 4+0 na godzin? na pod?o?ach o gramaturze od 64 do 300 g/m2 i maksymalnym formacie 320×488 mm. Istnieje mo?liwo?? ?adowania papieru i tonerów podczas pracy maszyny. Do sterowania zastosowano RIP Creo CXP6000.


Najnowsze inwestycje Drukarni Cezar
Jedn? z najpowa?niejszych tegorocznych inwestycji Cezara jest pe?noformatowy Heidelberg Speedmaster CD 102 DUO. Jest to pierwsza na ?wiecie maszyna offsetowa wyposa?ona we fleksograficzne zespo?y drukuj?ce. Heidelberg stworzy? j? z my?l? o wysokojako?cio-wej produkcji in-line. Wa??ca 70 ton maszyna ma 28 metrów d?ugo?ci i drukuje z maksymaln? pr?dko?ci? 15 000 arkuszy na godzin?. Drukowanie odbywa si? w technologii UV, a zespo?y flekso daj? mo?liwo?? nak?adania bieli kryj?cej, pigmentów per?owych, lakierów lub wysokojako?ciowych farb metalicznych w linii z drukowaniem farbami offsetowymi. Pozwala to osi?ga? niedost?pny do tej pory za pomoc? tradycyjnego offsetu efekt zadruku ró?nego rodzaju pod?o?y – papierów metalizowanych, laminatów i tworzyw sztucznych. Maszyn? skonfigurowano specjalnie dla potrzeb firmy.
Kolejn? inwestycj? Cezara jest maszyna do sitodruku – Cyber Press firmy SPS Rehmus. Tego typu cylindryczny automat sitodrukowy jest wykorzystywany do drukowania jedno- i wielobarwnego, równie? wielkoformatowego, na papierze, tekturze, foliach (plakaty, etykiety, opakowania, kalkomanie). Metod? sitodruku mo?na uzyska? perfekcyjne krycie na ró?norodnych pod?o?ach, a w zwi?zku z tym intensywny i wyrazisty kolor nadruku. Urz?dzenie umo?liwia tak?e uszlachetnianie produktu, np. nak?adanie lakierów UV i lakierów specjalnych: brokatowych czy per?owych. Dzi?ki takim mo?liwo?ciom nowej maszyny Cezar b?dzie móg? zaoferowa? klientom nowatorskie rozwi?zania technologiczne w produkcji przede wszystkim opakowa? luksusowych, akcydensów i wydawnictw. SPS Cyber Press z tzw. „stop-cylindrem” jest znakomitym rozwi?zaniem w produkcji nastawionej na szybko??. Dzi?ki zastosowanym zabezpieczeniom pod?o?e drukowe, mimo pr?dko?ci jego przesuwu, nie ulega mechanicznym uszkodzeniom. Urz?dzenie jest wyposa?one w uk?adark? stosów oraz w modu?owe zespo?y utrwalaj?ce, wykorzystuj?ce gor?ce powietrze lub promienie UV, oraz w zespo?y ch?odzenia zadrukowanych arkuszy, co umo?liwia szybkie przej?cie do etapu obróbki introligatorskiej. Ca?y proces drukowania na SPS Cyber Press stanowi zamkni?ty cykl, co bardzo u?atwia i usprawnia proces produkcyjny. Nawet najmniejsze, peryferyjne funkcje maszyny s? kontrolowane przez mikroprocesory, dzi?ki czemu operator ma mo?liwo?? natychmiastowego skorygowania potencjalnych nie?cis?o?ci.
(na podst. http://www.cezar.pl)


Delta-Graphix - Solidna Firma 2004
Jednym z tegorocznych laureatów Programu „Solidna Firma” zosta?o tarnowskie przedsi?biorstwo Delta-Graphix. W ramach Programu Gospodarczo-Konsumenckiego „Solidna Firma”, dla przeciwwagi wobec wszelkich „czarnych list” nierzetelno?ci lub zwyk?ych oszustw, powstaje co roku „Bia?a Lista” promuj?ca solidne firmy. Chodzi o przedsi?biorstwa, które w dzia?aniu kieruj? si? nie tylko zyskiem, ale równie? zasadami etycznymi takimi jak rzetelno??, uczciwo??, a w szczególno?ci terminowo?? realizowania zobowi?za? wobec partnerów, pracowników i instytucji pa?stwowych, przestrzegaj? praw konsumentów i zasad wolnej konkurencji oraz dbaj? o ?rodowisko naturalne.
Rzetelno?? przedsi?biorstw jest w kilku etapach wszechstronnie weryfikowana przez niezale?nych ekspertów. W ocenie „regionalnej” uczestnicz? przedstawiciele gospodarzy regionu i instytucji Skarbu Pa?stwa (m.in. ZUS-u i izb skarbowych) oraz szefowie banków. Ostateczn? decyzj? podejmuje Kapitu?a Programu, w której sk?ad wchodz? wybitne osobisto?ci zwi?zane z polsk? gospodark?, przedstawiciele administracji pa?stwowej, samorz?dów zawodowych i terytorialnych. Przewodnicz?cym Kapitu?y jest Jan Kulczyk. Honorowy patronat nad programem sprawuje m.in. Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Polsce.
Delta-Graphix jest producentem i dystrybutorem dzia?aj?cym w bran?y poligraficznej. Oferuje setki wzorów i rodzajów kart okoliczno?ciowych i ?wi?tecznych, zaprosze? ?lubnych i komunijnych, pocztówek, papieru ozdobnego i torebek na prezenty. Firma zaopatruje ponad 6000 placówek detalicznych i oko?o 2000 hurtowni. Krajowy rynek obs?uguje ponad 50 przedstawicieli handlowych z samochodami dostawczymi. W zesz?ym roku na rynek krajowy i na eksport trafi?o prawie 50 mln sztuk kartek i 15 mln arkuszy papieru ozdobnego. Zak?ad zaopatruje w materia?y i oprzyrz?dowanie poligraficzne ponad 2000 drukar? i introligatorni. Produkcja eksportowa trafia mi?dzy innymi do Niemiec, USA, Kanady, Rosji, Czech, S?owacji. W zak?adzie pracuje oko?o 250 osób. Firma ma status zak?adu pracy chronionej.


Wkrótce nowy ploter Océ
W sierpniu firma Océ wprowadzi do sprzeda?y CS6060 – wielkoformatowy (1,6 m) szybki ploter do drukowania atramentowego z wysok? jako?ci?, przeznaczony dla rynku grafiki reklamowej. CS6060 pozwala na drukowanie w du?ej rozdzielczo?ci (720 dpi) trwa?ych (do 3 lat) grafik do zastosowa? zewn?trznych.
CS6060 drukuje z rzeczywist? rozdzielczo?ci? 720×720 dpi przy pr?dko?ci dochodz?cej do 16,3 m2 na godzin? w trybie czteroprzebiegowym. Jest to sze?cio-kolorowy ploter wykorzystuj?cy szerokie piezoelektryczne g?owice atramentowe, posiadaj?ce 512 dysz na kolor, co pozwala na uzyskiwanie wysokiej pr?dko?ci drukowania. W trybie dwuprzebiegowym mo?na drukowa? z pr?dko?ci? do 30,6 m2 na godzin? przy rozdzielczo?ci 720×360 dpi.
Model ten stanowi doskona?e rozwi?zanie do drukowania krótkich serii i jest zaprojektowany z my?l? o ?rodowisku produkcyjnym, w którym istotna jest przede wszystkim wysoka jako?? wydruku oraz trwa?o?? prac. Przyk?adowe dziedziny zastosowa? to tworzenie grafiki dla punktów sprzeda?y, oznacze? pojazdów, ruchomych reklam, grafiki wystawowej, grafiki na potrzeby muzeów, banerów, drogowskazów, materia?ów do witryn sklepowych.
Nowa seria atramentów solwentowych Océ IJC610 wykorzystywanych w ploterze CS6060 zapewnia rozszerzon? gam? drukowanych kolorów. System drukowania super-CMYK (czarny, cyan, jasny cyan, magenta, jasny magenta, ?ó?ty) zapewnia wierno?? uzyskiwanej kolorystyki oraz wysokie nasycenie barw, co pozwala na wydruk bogatych odcieni czerwonego oraz g??bokiej czerni przy korzystaniu z szerokiej gamy no?ników niepowlekanych. Atramenty nie zawieraj? ciek?ych zwi?zków ketonowych i charakteryzuj? si? ni?sz? koncentracj? rozpuszczalnika, dzi?ki czemu u?ytkownicy w znacznie mniejszym stopniu odczuj? wp?yw atramentu na otoczenie. Technologia adhezyjna sprawia, ?e atramenty mog? zapewni? trzyletni? trwa?o?? wydruków przy zastosowaniach zewn?trznych, lepsz? odporno?? na dzia?anie ?wiat?a, a tak?e na zarysowania. Seria atramentów Océ IJC610 jest równie? odporna na dzia?anie powszechnie stosowanych ?rodków czyszcz?cych.
Ploter CS6060 jest bardzo prosty w u?ytkowaniu, pocz?wszy od obs?ugi panelu sterowania a? po wymian? atramentów. Szybko zdejmowane, regulowane uchwyty rolki materia?u u?atwiaj? jej szybk? wymian?, ponadto dost?pny jest drugi uchwyt dla obs?ugi ci??kich rolek. Podwójne rolki dociskowe dostosowuj? si? do ró?nej grubo?ci no?nika. Optyczny system odbierania materia?u po zadrukowaniu automatycznie zwija go na rolk? w jednej z czterech konfiguracji wybieranych przez u?ytkownika: stron? zadrukowan? do ?rodka, stron? zadrukowan? na zewn?trz, ze zwisem lub bez. Jedno-litrowe zasobniki z atramentem mo?na wymieni? w trakcie drukowania bez zatrzymywania urz?dzenia. Regulowany system docisku podci?nieniowego powoduje, ?e no?nik pozostaje p?aski w momencie przechodzenia przez p?aszczyzn? drukowania, natomiast prowadnice kraw?dzi zapobiegaj? zwijaniu si? kraw?dzi no?nika, jakie mog?oby nast?powa? w wyniku ogrzewania przez g?owic? drukuj?c?. W modelu CS6060 mo?na regulowa? wysoko?? karetki, aby przystosowa? si? do grubo?ci materia?u (w zakresie od 0,07 do 0,63 mm). Zastosowano w pe?ni zautomatyzowany system czyszczenia g?owicy. Jego uaktywnienie mo?na wybra? manualnie lub mo?na zaprogramowa? w??czanie si? tego systemu w wyznaczonych okresach czasu. Urz?dzenie korzysta z trzech zintegrowanych systemów nagrzewania zapewniaj?cych szybkie schni?cie atramentów. Dost?pna jest równie? opcjonalna zewn?trzna suszarka, któr? mo?na zastosowa?, gdy zachodzi konieczno?? dodatkowego zwi?kszenia efektywno?ci procesu suszenia.
Océ CS6060 stanowi kompleksowe rozwi?zanie obejmuj?ce sam ploter, zestaw startowy, oprogramowanie Onyx Graphics Workflow wraz ze sterownikiem drukarki oraz – opcjonalnie – zewn?trzn? suszark?.
Firma Océ oferuje szeroki zakres mediów przystosowanych do plotera CS6060, a tak?e wsparcie dzia?u materia?ów eksploatacyjnych udzielaj?cego informacji na temat profili poszczególnych no?ników i porad w zakresie ich laminacji.


NUR Expedio – szybki druk UV w szerokim formacie
Na targach ISA w Orlando na Florydzie (15–17 kwietnia) i na targach drupa w Düsseldorfie du?ym powodzeniem cieszy?a si? maszyna drukuj?ca do bardzo du?ych formatów firmy NUR Macroprinters – NUR Expedio. Wed?ug s?ów producenta ploter NUR Expedio jest obecnie najbardziej wydajn? maszyn? do tak du?ych formatów dost?pn? na rynku. Szeroko?? pola zadruku plotera wynosi 5 metrów, pr?dko?? – do 180 m2/godz.
Expedio zapewnia równie? wysok? jako?? wydruku w systemie o?miokolorowym lub czterokolorowym (przej?cie od jednego systemu do drugiego jest bardzo ?atwe). Dost?pny jest tryb drukowania dwustronnego, mo?na tak?e drukowa? ten sam obraz jednocze?nie na trzech ró?nych materia?ach.
Maszyna spe?nia nowe unijne normy zwi?zane z ochron? ?rodowiska. Przepisy okre?laj?ce poziom emisji rozpuszczalnika s? coraz ostrzejsze. Dzi?ki zastosowaniu technologii UV ploter NUR Expedio nie tylko zapewnia odpowiednie nasycenie koloru wymagane przy wysokiej pr?dko?ci drukowania, ale tak?e jest przyjazny dla ?rodowiska.
Pojawienie si? maszyny na rynku jest planowane na pa?dziernik br. W Polsce b?dzie ona sprzedawana przez firm? Signtech C.E. Sp. z o.o. z Katowic.


Nowe produkty Nashuatec
Seria trzech kolorowych drukarek laserowych Nashuatec C7416, C7417n i C7417dn nadaje si? ?wietnie dla grup roboczych, które potrzebuj? tanich druków kolorowych. Drukarki s? wyposa?one w szybkie procesory, dzi?ki czemu nawet z du?ych plików druki powstaj? w krótkim czasie. Technologia sprz??onych czterech b?bnów sprawia, ?e kolorowe dokumenty s? drukowane z szybko?ci? 17 lub 16 stron (drukowanie dwustronne, rozdzielczo?? do 1200 dpi), a czarno-bia?e – 21 lub 16 stron na minut?.
Opcjonalnie mo?na zastosowa? kasety na papier mieszcz?ce do 1690 arkuszy, co pozwala na produkowanie du?ych nak?adów dokumentów bez przerywania pracy. Jako pod?o?y mo?na u?ywa? ró?norodnych typów papieru, w??cznie z etykietami i kopertami. Drukarki Nashuatec C7417n i C7417dn s? ju? w standardzie wyposa?one w karty sieciowe Ethernet, a C7416 mo?e zosta? wyposa?ona w ten port opcjonalnie. Wszystkie modele mo?na rozbudowa? o interfejsy bezprzewodowego druku sieciowego Wireless LAN lub Bluetooth. Drukarki maj? sterowniki Adobe PostScript 3 i PCL5c, umo?liwiaj?ce prac? w systemach Windows, Macintosh, Novell i UNIX. U?ytkownicy systemów Windows mog? dodatkowo korzysta? z zalet sterownika RPCS, który skraca czas druku z aplikacji Microsoft Office i automatyzuje proces definiowania zada? drukowania. Port USB 2.0 gwarantuje ?atw? instalacj? drukarek oraz szybk? komunikacj? z komputerem.
Drukarki Nashuatec s? wyposa?one w ?atwe w u?yciu oprogramowanie internetowe umo?liwiaj?ce zdalne zarz?dzanie urz?dzeniami i dokumentami. W urz?dzeniach jest zainstalowany WebImage Monitor – dost?p do niego uzyskuje si? przez ka?d? standardow? przegl?dark? internetow?.
Funkcja wydruku próbnego powoduje obni?enie kosztów i skrócenie czasu zwi?zanego z wydrukami b??dnymi. Z kolei druk poufny to gwarancja bezpiecze?stwa dokumentów drukowanych na urz?dzeniu, które nie znajduje si? w zasi?gu naszego wzroku – drukarka przyjmuje polecenie i czeka, a? do niej podejdziemy i za??damy wydruku wprowadzaj?c z jej klawiatury poufny kod PIN.
Innym nowym produktem Nashuatec jest wielofunkcyjne urz?dzenie wielkoformatowe A045 – najmniejsze urz?dzenie tego typu wyprodukowane przez firm?. Drukuje i skanuje w rozdzielczo?ci 600 dpi przy 256 odcieniach szaro?ci, kopiuje z najwy?sz? jako?ci?. Drukuje z pr?dko?ci? 3,6 m na minut?. Technologia jednokrotnego skanowania i przechowywania cyfrowego obrazu do dalszej reprodukcji minimalizuje ryzyko uszkodzenia starych, cz?sto posklejanych i cennych orygina?ów.
Nashuatec A045 z opcjonalnym podajnikiem z dwiema rolkami, kaset? (od A4 do A3+) oraz podajnikiem r?cznym mo?e podawa? na zmian? ró?ne formaty. Mo?na w nim stosowa? papier w formatach od A4 do 914 mm szeroko?ci. Nagrzewa si? w czasie krótszym ni? 2 minuty, a pierwsza kopia A1 jest gotowa ju? w ci?gu 22 sekund. Cyfrowe funkcje, jak powi?kszanie i pomniejszanie, elektroniczne sortowanie, powtarzanie obrazu itd. daj? swobod? w tworzeniu dokumentów. Dzi?ki zwartej budowie urz?dzenie zajmuje bardzo ma?? powierzchni?.
Nashuatec A045 jest kompatybilny z wi?kszo?ci? systemów operacyjnych (np. Windows, UNIX) i u?ytkowanych na nich aplikacji, a pakiet sterowników umo?liwia pe?n? kontrol? i wspó?prac? m.in. z pakietem AutoCAD. Urz?dzenie Nashuatec umo?liwia równie? drukowanie w internecie przez Web Client. Opcjonalna funkcja skanowania pozwala na elektroniczn? archiwizacj? cz?sto u?ywanych i wa?nych dokumentów, a nast?pnie udost?pnienie ich wszystkim u?ytkownikom w firmie.
Od 1997 roku wy??cznym autoryzowanym dystrybutorem Nashuatec w Polsce jest firma Euroimpex SA.


Nowe urz?dzenia wielofunkcyjne Canona
W lipcu firma Canon Europe wprowadzi?a na rynek seri? urz?dze? wielofunkcyjnych iR1500, przeznaczonych dla ma?ych biur. Umo?liwiaj? one kopiowanie, faksowanie i drukowanie w wysokiej rozdzielczo?ci. Maj? zwart? budow?, co pozwala na zaoszcz?dzenie przestrzeni biurowej.
W sk?ad serii iR1500 wchodz? trzy ró?ne urz?dzenia: iR1510, 1530 i 1570F. Opcjonalnie jest dost?pna funkcja wydruku sieciowego z pr?dko?ci? 15 stron na minut? i rozdzielczo?ci? 2400×600dpi. iR1570F to urz?dzenie z kompresj? typu G3, transmituj?ce faksy z pr?dko?ci? 1 str./3 sek.
Urz?dzenia z tej serii pozwalaj? tak?e u?ytkownikom na korzystanie z wielu funkcji skracaj?cych czas przygotowania materia?ów drukowanych, w??cznie z sortowaniem dokumentów, sk?adem kompletnego dokumentu odbywaj?cym si? w pami?ci drukarki oraz automatycznym podawaniem dokumentów, która to funkcja umo?liwia automatyczne skanowanie wielostronicowych dokumentów.


Nowe urz?dzenia Ricoh Aficio
W maju i czerwcu firma Ricoh wprowadzi?a na rynek nowe biurowe urz?dzenia wielofunkcyjne z serii Aficio: Aficio 1515, Aficio FX16 i Aficio 240W.
Urz?dzenia Aficio 1515 ??cz? w sobie funkcje kopiarki, drukarki, skanera i faksu. Linia jest przeznaczona dla ma?ych grup roboczych i oddzia?ów firm. Sk?ada si? z czterech modeli: Aficio 1515 – cyfrowa kopiarka, Aficio 1515F – kopiarka z dodatkow? funkcj? faksu, Aficio 1515PS – kopiarka, drukarka i skaner, oraz Aficio 1515MF – wyposa?one we wszystkie funkcje. Zarówno Aficio 1515PS, jak Aficio 1515MF zapewniaj? szerokie mo?liwo?ci po??cze? sieciowych oraz zaawansowane funkcje komunikacji, jak na przyk?ad skanowanie do e-maila. Aficio 1515MF umo?liwia te? wysy?anie faksów przez internet. Seria Aficio 1515 zapewnia wysok? produktywno??, niski ca?kowity koszt eksploatacji oraz doskona?? jako??. Urz?dzenia Aficio 1515 i Aficio 1515F mog? zast?pi? kopiarki analogowe i cyfrowe o szybko?ci kopiowania 15 stron na minut?. Oferuj? takie funkcje, jak drukowanie dwustronne, krótki czas nagrzewania i zintegrowany faks (w Aficio 1515F).
Aficio FX16, najmniejsze urz?dzenie wielofunkcyjne Ricoh, przeznaczone dla ma?ych biur, jest wyposa?one w funkcje kopiarki, drukarki, kolorowego skanera i faksu obs?uguj?cego format A4.
Aficio 240W to wielofunkcyjne urz?dzenie szerokoformatowe, z funkcjami kopiarki, drukarki i skanera. Jest przeznaczone dla pracowni kre?larskich, punktów us?ugowych oraz przedsi?biorstw zlecaj?cych zazwyczaj drukowanie wielkoformatowe innym firmom. Aficio 240W jest najmniejszym na ?wiecie urz?dzeniem w swojej klasie.


Nowe urz?dzenia wielofunkcyjne Xeroksa
W czerwcu firma Xerox zaprezentowa?a dwa nowe laserowe urz?dzenia wielofunkcyjne z serii WorkCentre: WC PE 16 i WC M15i.
WC PE 16 to drukarka, kopiarka, skaner i faks po??czone w jednym wygodnym urz?dzeniu, na tyle niewielkim, ?e mie?ci si? na najmniejszym nawet biurku. Urz?dzenie jest przeznaczone dla u?ytkowników indywidualnych. Ma bogaty zasób funkcji umo?liwiaj?cych realizacj? zaawansowanych zada? biurowych. Ca?kowita pami?? WC PE 16 wynosi 16 MB. Urz?dzenie drukuje i kopiuje z pr?dko?ci? 16 str./min przy rozdzielczo?ci 600×600 dpi. Maksymalny cykl pracy: 10 000 stron miesi?cznie. WC PE 16 jest obj?te roczn? gwarancj? z napraw? w miejscu instalacji.
WC M15i to ekonomiczna drukarko-kopiarka wyposa?ona w funkcje niespotykane w tak ma?ym i niedrogim urz?dzeniu: wysoka jako?? druku, proste kopiowanie, faks i skanowanie w kolorze. M15i jest wyposa?one dodatkowo w zaawansowane funkcje spotykane zwykle w du?ych rozwi?zaniach biurowych, jak drukowanie dwustronne, wielokrotne drukowanie z jednego skanu z elektronicznym sortowaniem wydruków, skanowanie w kolorze, bezpieczne faksowanie i druk sieciowy. M15i ma narz?dzia zapewniaj?ce bezpiecze?stwo informacji, umo?liwiaj?ce kontrol? ochrony dost?pu do urz?dzenia sieciowego. Ca?kowita pami?? M15i wynosi 16 MB. Pr?dko?? drukowania i kopiowania – 15 str./min przy rozdzielczo?ci 1200 dpi. Maksymalny cykl pracy urz?dzenia to 15 000 stron miesi?cznie.
Warto wspomnie?, ?e firma Xerox zosta?a wyró?niona w opublikowanym niedawno raporcie niezale?nej firmy badawczej Gartner INC. „Monochrome MFP Magic Qua-drant”. Raport stanowi ?ród?o informacji dla klientów firmy Gartner planuj?cych przej?cie z jednofunkcyjnych urz?dze? biurowych na systemy wielofunkcyjne.


Xerox na targach bitech 2004
Firma Xerox bra?a udzia? w targach bitech 2004, po?wi?conych technologii informatycznej wykorzystywanej w bankowo?ci i sektorze ubezpiecze? w krajach Europy Centralnej. Targi odbywa?y si? w dniach 16–17 czerwca br. w warszawskim Centrum Expo XXI. Stanowi?y platform? umo?liwiaj?c? nawi?zanie dialogu pomi?dzy firmami sektora bankowego, ubezpieczeniowego i finansowego Europy ?rodkowo-Wschodniej i dostawcami z bran?y IT. Zorganizowano tak?e konferencj? Bitech 2004, na której prezentowano do?wiadczenia instytucji finansowych oraz firm ?wiadcz?cych us?ugi w dziedzinie technologii informatycznej w sektorze ubezpiecze? i bankowo?ci. Firma Xerox, oferuj?ca us?ugi outsourcingu drukowania, by?a reprezentowana na targach przez dzia? us?ug dla biznesu – Xerox Business Services (XBS).
XBS jest jednym z liderów w zakresie ?wiadczenia us?ug zwi?zanych ze ?rodowiskiem dokumentów. Ma czterdziestoletnie do?wiadczenie w zakresie ?wiadczenia takich us?ug. W 1997 r. XBS otrzyma? nagrod? za ich jako?? – Malcolm Baldrige National Quality Award. Obecnie dzia? zapewnia us?ugi ponad 5200 klientom w ponad 50 krajach ?wiata. Dzia?ania te dotycz? obs?ugi oko?o 4 000 000 osób ka?dego dnia. 80% us?ug jest zlokalizowanych w firmach klientów. Pierwszy kontrakt outsourcingowy w Polsce XBS zawar? 10 lat temu. Jednak dopiero w 2000 r. firma zintensyfikowa?a dzia?ania w dziedzinie us?ug outsourcingowych. Do tej pory podpisa?a 21 umów, których przedmiotem s? us?ugi outsourcingu drukowania. Do klientów XBS w Polsce nale?? m.in.: Generali, Nationale Nederlanden, PricewaterhouseCoopers i PLL LOT.


Testy wydajno?ci kaset wed?ug standardu ISO
Firmy Canon, Epson, Hewlett-Packard i Lexmark zadeklarowa?y przestrzeganie nowego standardu Mi?dzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (International Organization for Standardization – ISO) – ISO/IEC 19752, okre?laj?cego wydajno?? kaset z tonerem monochromatycznym do drukarek laserowych. Jeden, rygorystyczny i obowi?zuj?cy na ca?ym ?wiecie standard, u?atwi klientom obiektywn? i precyzyjn? ocen? wydajno?ci drukarek i kaset drukuj?cych. Dotychczas producenci drukarek stosowali ró?ne metody mierzenia wydajno?ci tonera, co utrudnia?o klientom porównywanie produktów najwi?kszych producentów.
Canon, Epson, HP i Lexmark, jak równie? inni producenci oryginalnych wk?adów do drukarek, bior? tak?e udzia? w pracach komitetu ISO opracowuj?cego podobne standardy dla kolorowych wk?adów i drukarek atramentowych oraz dla kolorowych kaset i drukarek laserowych. Standardy te maj? by? gotowe pod koniec 2005 roku.
Szczegó?owe informacje na temat standardu ISO mo?na znale?? pod adresem: http://www.iso.org/iso/en/stdsdevelopment/techprog/workprog/TechnicalProgrammeProjectDetailPage.TechnicalProgrammeProjectDetail?csnumbeNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o