Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Lipiec-Sierpień
Druk cyfrowy

Analiza jakości druków wielkoformatowych


Rozwój technologii druku wielkoformatowego powodowany jest szybkim wzrostem zastosowań wydruków o dużych wymiarach. Druki wielkoformatowe wykorzystywane są jako:
• druki reklamowe (prezentowane zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz pomieszczeń)
• duże rysunki inżynierskie wykonywane w systemie CAD i architektoniczne
• druki prezentacyjne na wystawach
• mapy wielkoformatowe
• wydruki próbne (proofy)
• wielkowymiarowe fotografie
• jako wysokiej jakości druki artystyczne.

Zastosowania te stawiają przed drukami wielkoformatowymi określone wymagania, które narzucają podstawowe cechy jakości druków wielkoformatowych. Do specyficznych cech druków wielkoformatowych należą:
• duża powierzchnia drukowanych obrazów (przykładowo obrazy o szerokości odpowiadającej 24\" i żądanej, dowolnej długości)
• pokrycie barwnikiem drukowanych obrazów często nawet ponadstuprocentowe (przekraczające znacznie zadrukowywaną powierzchnię)
• częste eksponowanie druków na zewnątrz pomieszczeń, co stwarza wymagania znacznej odporności na promieniowanie świetlne, działanie wilgoci i zmienne warunki temperaturowe
• mniejsze niż w drukach biurowych wymagania co do wysokiej rozdzielczości druku (wynikające z faktu, że wydruki są oglądane z dużych odległości; cecha ta nie dotyczy druków fotograficznych i artystycznych, które są drukowane z dużą rozdzielczością)
• wysokie wymagania kolorystyczne: druki powinny możliwie wiernie odtwarzać barwy otrzymywane po przeprowadzonych korektach na ekranie monitora, obrazy wymagają odtwarzania możliwie szerokiej przestrzeni barwnej (drukarka musi odtwarzać możliwie dużo odcieni barw), nasycenie barw powinno być duże.

Na jakość wydruków wielkoformatowych wpływają wszystkie czynniki determinujące druk: technologia druku, mechanizm drukujący drukarki wraz z elektronicznym systemem zarządzania barwą oraz media używane do drukowania: papier i barwniki.
W druku wielkoformatowym są stosowane przede wszystkim natryskowe technologie druku. Stąd biorą się specyficzne cechy tworzenia druków.
Mechanizm drukujący i przebieg natryskiwania kropli określają kształt drukowanego punktu na papierze. Brak pełnej kontroli procesu natryskiwania może powodować nieprawidłowe kształty drukowanych punktów i powstawanie poza punktami zasadniczymi małych niekontrolowanych punktów na papierze, tzw. satelitów (rys. 1).
Druki wielkoformatowe są realizowane zarówno na dużych arkuszach papieru, jak i na szerokiej wstędze papierowej – drukowanie ze zwoju, gdzie po zadrukowaniu obrazu o wymaganej długości następuje odcinanie wydruku.
Zarówno duży format wydruku, duże pokrycie barwnikiem zadrukowanej powierzchni, jak i sama natryskowa technologia druku (a szczególnie stosowanie w niej bardzo rozcieńczonego barwnika) powodują, że druki wielkoformatowe są narażone na niebezpieczeństwo pofalowania papieru (clocking), co wpływa ujemnie na jakość druków. Pofalowanie zmienia bowiem odległości dysz głowicy natryskującej od papieru w różnych miejscach wydruku i zmieniają się warunki lotu wytryśniętej kropli. Uderzające w papier krople barwnika mają różne prędkości i energię, co powoduje zdecydowane różnice w kształtach drukowanych punktów i pogarsza jakość druku.
W druku wielkoformatowym bardzo ważne jest dokładne mocowanie papieru i sposób jego prowadzenia przy zmianie drukowanego wiersza. Najlepsze, ale i najdroższe, jest elektrostatyczne dociskanie drukowanego arkusza papieru do elementów prowadzących. Niedokładności w położeniu i prowadzeniu papieru oraz w precyzyjnym prowadzeniu głowicy drukującej stwarzają niebezpieczeństwo nierównomiernego pokrycia drukowanej powierzchni barwnikiem, smużenia obrazu, niejednorodności nasycenia barwą poszczególnych punktów, powstawania cętkowatości lub ziarnistości drukowanych obrazów.
W druku wielkoformatowym ważna jest także dokładna synchronizacja sterowania działaniem głowicy natryskującej z jej położeniem w płaszczyźnie papieru i momentem wytryskiwania kropli z głowicy. Aby zapewnić możliwość tej synchronizacji, często głowice są wyposażone w specjalny podzespół oświetlacza i czujnika optycznego, który generuje sygnały synchronizujące w momencie przechodzenia głowicy nad krawędzią arkusza papieru. Niedokładności tej synchronizacji powodują powstawanie na wydrukach zjawiska mory oraz drukowanie niepożądanej tekstury materiału tkanego.
Błędy synchronizacji pracy głowicy natryskującej i przesuwu papieru przy zmianie wiersza mogą powodować smużenie wydruku (rys. 2).
Charakterystyczny dla natryskowej technologii druku wielkoformatowego jest także proces schnięcia wydruków. Czas schnięcia powinien być możliwie krótki, ale zbyt duża szybkość suszenia wydrukowanego obrazu może powodować nierównomierne odparowywanie rozpuszczalników barwnika w różnych miejscach obrazu i w konsekwencji zwiększa cętkowatość drukowanych obrazów (drying marks, mottle).
Wpływy poszczególnych czynników druku na jakość wydruków są ze sobą powiązane i wzajemnie uzależnione.
W druku wielkoformatowym stosowane są z reguły papiery powlekane o dużej gładkości, a do druków fotograficznych i artystycznych papiery fotograficzne bardzo gładkie (photo glossy papers). Badania porównawcze drukarek wielkoformatowych stosujących różne technologie natryskowe wskazują na konieczność indywidualnego doboru mediów do druku: papieru i barwnika.[2] Dobór stosowanych papierów i barwników zależy od tego, czy druk natryskowy wykorzystuje technologie druku z przetwornikami termicznymi (buble jet), czy z przetwornikami piezoelektrycznymi (druk piezo) i ma zasadniczy wpływ na jakość druku. Wskazują na to wyniki badań i zestawienie cech wydruków czterech typowych drukarek wielkoformatowych: HP 2500, Epson Pro9000, Encad 700, Agfa Jet Sherpa 43 przy zastosowaniu pięciu rodzajów papierów.[2] Stosowane były papiery typu CCP (coast coated paper), papiery z warstwą polimerową RCPB i polimerowe papiery z warstwą porowatą RCPOR, oraz dwa papiery specjalne – jeden dla druków buble jet RM1, drugi do drukarek z przetwornikami piezo RM2. (tab. 1).
Papiery CCP umożliwiły drukowanie w wąskim zakresie odcieni barw (o małym gamucie barwnym) i o bardzo małym nasyceniu barwy. Zła jakość kolorystyczna tych wydruków wynikała z głębokiej penetracji barwnika w głąb papieru. Duże pokrycie barwą wydruków na tych papierach powodowało pofalowanie papieru, co w dużym stopniu psuło jakość druków, szczególnie rozmazywanie krawędzi obrazów. Zaletą tych papierów był krótki czas schnięcia wydruków i odporność na działanie wilgoci. Wynikiem stosowania papierów CCP jest niska jakość druków.
Papiery typu RC absorbowały barwnik jedynie w wierzchniej warstwie polimerowej. Papiery te dawały dobrą jakość druków w przypadku technologii bubble jet (drukarki z przetwornikami termicznymi). Dla drukarek z przetwornikami piezoelektrycznymi jakość druku na tych papierach nie była dobra.
Dopiero zastosowanie papierów specjalnie dobranych dla danej technologii (RM1 dla druku bubble jet i RM2 dla druku piezo) dały pozytywne rezultaty ze względu na jakość wydruków.[1,2]
Przy doborze barwników w drukarkach wielkoformatowych szczególnie ważna jest odporność wydruków na działanie czynników zewnętrznych, promieniowania UV i wilgoci. Cechy te gwarantują utrzymanie dobrej jakości druków w dłuższych okresach ekspozycji wydruków. Brak odporności powoduje szybkie blaknięcie barw wydruków i rozmazywanie krawędzi obrazów. Barwniki typu rozpuszczalnikowego dają lepsze własności kolorystyczne, ale są mało odporne na wilgoć i działanie światła. Barwniki pigmentowe mają mały gamut barwny, ale są bardziej stabilne co do jakości wraz z upływem czasu. Wydruki mało odporne na czynniki zewnętrzne są często laminowane.
Cechą druków wielkoformatowych związaną bezpośrednio ze stosowanymi barwnikami i papierem są ich własności kolorystyczne. Ze względu na przeznaczenie druków wielkoformatowych do oglądania i budzenia określonych reakcji obserwatora własności te decydują o jakości druków wielkoformatowych.
Międzynarodowa norma ISO/IEC 13660, dotycząca definicji i metod pomiarów parametrów jakości druków monochromatycznych dzieli te parametry na liniowe i powierzchniowe. Dla druków wielkoformatowych podstawowe znaczenie mają oczywiście parametry powierzchniowe, przykładowo takie jak zabarwienie, cętkowatość, wypełnienie barwą itd. Norma ta jednak nie dotyczy parametrów jakości druków barwnych. Obecnie nie ma międzynarodowego standardu opisującego parametry jakości druków barwnych. Szereg ośrodków naukowych, głównie w Japonii, Niemczech i USA, prowadzi intensywne badania dotyczące określania wzorców barwy, przejść między parametrami określającymi barwę w różnych systemach opisu przestrzeni barwnej, a także parametrów jakości druków barwnych. W oparciu o wyniki tych prac i normę ISO/IEC 13660 przedstawiane są kolejne propozycje definicji parametrów jakości druków barwnych.
Dla wydruków wielkoformatowych najważniejsze wydają się takie parametry, jak: nasycenie barwy, kontrast, połysk, wierność odtwarzania odcienia barwy (określana przez różnicę barwy wydruku i wzorca DE). Druki wielkoformatowe powinny mieć bardzo duży gamut barwny, powinny być realizowane przez druk możliwie dużej liczby odcieni barw.
Intensywne nasycenie barw, duża liczba ich odcieni w drukach wielkoformatowych uzyskiwane są poprzez:
• stosowanie w druku 6, 7, a nawet 8 barw podstawowych
• stosowanie przez poszczególnych producentów drukarek wielkoformatowych specjalnych systemów polepszania jakości druków (np. PhotoRet IV przez firmę Hewlett- -Packard, Microfine Droplet System – przez firmę Epson)
• stosowanie specjalnych metod sterowania pracą drukarki i przygotowania plików do druku.

Większość producentów drukarek wielkoformatowych określa jakość wydruków jako fotorealistyczną lub fotograficzną. Pojęcia te określają bardzo dobrą jakość druków barwnych, ale nie są ściśle zdefiniowane lub określone w normach międzynarodowych.
Ogólną tendencją polepszania jakości druków natryskowych jest zmniejszanie objętości natryskiwanych kropel (nawet do 4 pikolitrów). Umożliwia to zwiększanie rozdzielczości druku i polepszanie jakości otrzymywanych barw wydruków. Należy zwrócić uwagę, że pociąga to za sobą znaczne wydłużenie czasu wydruku, związane przede wszystkim ze zwiększeniem czasu przetwarzania plików reprezentujących drukowany obraz. Stosowanie specjalnych metod sterowania pracą mechanizmów drukujących (np. drukowanie ze zmienną rozdzielczością druku, dostosowaną do drukowanego obrazu) częściowo niweluje tę niekorzystną cechę i umożliwia drukowanie z bardzo dobrą jakością przy stosunkowo niewielkim zwiększeniu czasu drukowania.
Ze względu na wymaganą dobrą jakość kolorystyczną druków wielko-formatowych ważne jest dopasowanie w procesie drukowania rozdzielczości samej drukarki i rozdzielczości urządzeń stosowanych podczas przygotowania pliku cyfrowego do druku (skanera, monitora) oraz formatów plików i stosowanie w procesie drukowania dobrych profili barwnych i wysokiej jakości systemu zarządzania barwą (CMS). Każde bowiem niedopasowanie pliku, każde przekształcanie formatu na inny, złe wzorce barwne stosowanych profili ICC, brak kalibracji barwnej stosowanych urządzeń i samej drukarki wielkoformatowej wprowadza kolejne błędy i zniekształcenia barwy, jest źródłem powstawania na drukowanym obrazie zjawiska mory, smużenia, cętkowatości i innych błędów barwnych. Dużym utrudnieniem w utrzymaniu dobrej jakości wielkoformatowych druków barwnych jest brak międzynarodowych norm określających parametry kolorystyczne obrazu. Dlatego prace w tym kierunku są niezmiernie ważnym i koniecznym elementem aktualnych badań naukowych.
Analiza jakości druków wielkoformatowych umożliwia sformułowanie kilku wniosków:
• zastosowanie druków wielkoformatowych wzrasta bardzo szybko, oprócz typowo reklamowego poszerzane jest o prace artystyczne i inżynierskie
• jakość druków wielkoformatowych jest podstawową ich cechą użytkową
• wśród parametrów jakości druków wielkoformatowych najważniejszymi są parametry dotyczące ich barwy
• na jakość druków wielkoformatowych wpływają wszystkie parametry procesu drukowania i są one wzajemnie bardzo ściśle powiązane, ale dominującą rolę odgrywa dobór i dopasowanie własności stosowanego papieru i barwników
• prowadzenie prac badawczych i normalizacyjnych w kierunku ścisłego sprecyzowania i normalizacji parametrów jakości druków barwnych jest bardzo celowe.

Ludwik Buczyński
Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechniki Warszawskiej

Literatura
1. Y. Kipman, K. Johnson, On-line Wide Format Printer Diagnostic, NIP 18 Inter. Conf. on Digital Printing Technologies, 2002, p. 568–570.
2. M. Graindourze, H. Kanora, S. Lingier, G. Desie, Comparison of Print Characteristic of Wide Format Photograde Ink Jet Papers, NIP 17 Inter. Conf. on Digital Printing Technologies, 2001, p. 107–111.
3. J. Suhadolnik, A. Smith, W. Renz, Influence of UVA Spectral Absorbcion and Photopermanence on the Watherability of Laminated Ink Jet Graphics, NIP 18 Inter. Conf. on Digital Printing Technologies, 2002, p. 348–352.
4. M.K. Torrey, Meeting the Challenges of UV Ink Jet Jetting in Wide Format Applications, DPP 2003, Inter. Conf. on Digital Production Printing and Industrial Applications, 2003, p. 175–177.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o