Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Kwiecień
Z historii

Adam Jerzy Półtawski - europejskiej klasy artysta grafik i typograf


Adam Jerzy Półtawski (1881–1952) – profesor, pedagog, artysta grafik, drukarz, typograf, litograf, grafik książkowy i ilustrator, liternik, bibliofil, drzeworytnik, wreszcie twórca czcionki polskiej – antykwy narodowej, znanej także pod nazwą antykwy Półtawskiego. Projektant akcji, banknotów, dyplomów, druków ulotnych, sygnetów wydawniczych i bibliotek, godeł towarzystw, ekslibrisów. Kształtował zdobnictwo typograficzne książki, o którego wartości decydowały także elementy dopełniające, takie jak: winiety florystyczne i heraldyczne, listwy, finaliki, inicjały... Dbał o kompozycję, plan i budowę kolumn, dobór właściwej czcionki i poziom ilustracji. Jednym słowem nie ustawał w dążności do wzniesienia książki na jak najwyższy poziom.

Jakże trudno zdefiniować sztukę Półtawskiego – wybitnego polskiego artysty grafika, co najmniej europejskiego formatu twórcy. Wszak w każdej z licznie reprezentowanych przez siebie dyscyplin artystycznej twórczości wznosił się na wyżyny. Dodajmy, iż historia tych dyscyplin nie zna podobnego przypadku tak skutecznego łączenia teorii z praktyką na najwyższym poziomie. Osiągnięciami Półtawskiego można by obdzielić wielu artystów grafików czy drukarzy i każdy z nich byłby obdarzony hojnie.
Adam J. Półtawski to książę pośród współczesnych mu artystów grafików. Był niezrównanym mistrzem w dziedzinie, którą zwie się potocznie czuciem estetyki książki jako całości, a nie tylko np. oprawy, ilustracji, papieru czy samego druku. O ile bowiem sztukę książki uprawiał cały zastęp artystów grafików, to liternictwem zajmowała się ich niewielka garstka, zaś drukarstwem interesowała się nieporównanie mniejsza ich grupa – nie mówiąc już o natężeniu tych zainteresowań.
Ten niedościgły twórca łączył w sobie duszę artysty plastyka-grafika z duszą towarzysza sztuki drukarskiej. Dodajmy: to unikalne zjawisko. Tak w jednym, jak i w drugim przypadku odznaczał się przy tym – na tle innych artystów – ogromną wiedzą fachową. W pracy twórczej Półtawski stawał zawsze przed tym samym wyborem: robić najlepiej, jak tylko można albo wcale. Jego wytwory charakteryzowały się maestrią rysowniczą i wirtuozerskim opanowaniem warsztatu. W każde swoje dzieło wkładał maksimum energii i zdolności.
Bardzo wysoko też oceniali jego twórczość typograficzną współcześni mu specjaliści. Już na progu działalności Półtawskiego (pierwsze ćwierćwiecze XX wieku), podczas jego współpracy z najlepszą w kraju w owym okresie drukarnią Bolesława Wierzbickiego1, zwrócili uwagę na nieprzeciętne umiejętności artysty, a jeden z nich – Z. Mocarski – napisał: „w przeciwieństwie do artystów zajmujących się zdobnictwem książkowem, Półtawski zwraca uwagę specjalną na opracowanie typograficzne tekstów”.
Rozumienie typografii, a jednocześnie tego wszystkiego, co składa się na ostateczne piękno książki, stawiało Półtawskiego w rzędzie twórców niepospolitych tak dalece, że innym trudno było nawet zbliżyć się do jego osiągnięć. Każdą z dziedzin, którą zajmował się, zgłębił do granic, w każdej miał coś do zaoferowania. Wszystkiego musiał sam doświadczyć. Był nie tylko teoretykiem, ale i znakomitym praktykiem. Zespolenie w jedno teorii z praktyką owocowało doskonałymi wynikami. Do wiedzy różnorakiej ten nieprzeciętnie utalentowany, o niebywałej pracowitości artysta zmierzał drogą wiodącą przez wiele lat studiów w Krakowie, Monachium, Paryżu, Lipsku i Berlinie. A to, czego dokonał, zaświadcza o jego światowej wielkości.
W opinii znawców Półtawski, jak nikt inny, potrafił w swoich wytworach płynnie przejść od ornamentu archaizującego do nowoczesnego, a naśladując stare rękopisy włączał do nich swoje, o specyficznym charakterze kompozycje, co wyartykułował między innymi Stanisław Lam – pisarz, historyk literatury, wydawca i bibliofil. Ten sam autor podkreślał „gruntowną znajomość techniki drukarskiej” u Półtawskiego, a także „wykonanie bardzo sumiennie traktowane”. Pozostali krytycy zgodni byli w opiniach co do sumienności i doskonałości warsztatowej artysty. Półtawski nazywany był przez niektórych odnowicielem książki polskiej. Jeszcze inni określali go mianem grafika pełnego, wszechstronnego, o olbrzymiej wiedzy technicznej. Krystyna Czarnocka zaś napisała o Półtawskim, że „artysta ten poświęcił niemal całą swą twórczość sztuce pięknej książki”. Dodajmy, że „zamiłowanie do klasycznego spokoju i wytworności kompozycji łączył z cyzelerską niemal wirtuozerią techniczną”.
Przykładem szerokiego spojrzenia Półtawskiego na grafikę są papiery wartościowe jego autorstwa – akcje. Tworząc je potrafił w sposób kapitalny w krótkim czasie oderwać się od swojej dotychczasowej stylistyki i projektować je w zupełnie innym duchu. Widać tu, jak jego początkowo ilustracyjna sztuka (na przykład akcje: Zakłady Amunicyjne „Pocisk” czy Kolej Elektryczna Warszawa, Młociny, Modlin i kilka innych) ewoluowała w stronę wyrafinowanego spokoju i czystości formy – na przykład akcja Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce z roku 1938. Akcja ta, w której Półtawski odważnie zastosował – chyba po raz pierwszy – gilosze2, wygląda tak dalece odmiennie od poprzednich, że gdyby nie podpis złożony jego ręką na akcepcie do druku, nikt nie przypisałby jej temu artyście. Co więcej, Półtawski udowodnił tym projektem, że potrafił wpisać się w wytwórnianą stylistykę papierów wartościowych, które w tamtym okresie miały już wypracowany swój specyficzny charakter.
Podobnie rzecz ma się z polskimi pieniędzmi papierowymi – banknotami jego autorstwa. Zrealizował banknoty co najmniej trzech emisji i każda z tych serii w sposób zasadniczy różni się od innych, albowiem prezentuje zupełnie odmienną grafikę. Nie mają też wspólnego mianownika (prócz portretów w dwóch emisjach) poza prawami autorskimi Półtawskiego do nich. W pierwszym okresie artysta sięgał chętnie do elementów florystycznych (wywodzących się w prostej linii z secesji) – dominowały one w szacie graficznej banknotów. Jednak nie zapożyczał ornamentyki z tak zwanej sztuki ludowej, tak jak to czyniła na przykład Zofia Stryjeńska, a tworzył własną, niepowtarzalną.
Strona graficzna pieniędzy papierowych – banknotów, których autorem był Adam J. Półtawski, jest różnorodna, by nie powiedzieć bogata. Można rozróżnić w nich takie zdobnictwo, w którym dominuje ornament zwijany, czego przykładem jest bilet 500-markowy z 1919 roku, a poszczególne elementy, jak godło państwa, nominał, portrety zostały umieszczone w kartuszach lub medalionach. Półtawski często również stosował ornament roślinny. Zapełnił nim większą część tła banknotów (1920), czego przykładem może być bilet o nominale 5000 mpk tej emisji. W biletach zdawkowych (1924) dominują zaś elementy architektoniczne w kartuszach. W emisji „milionowej” (1923) główny nacisk położył na liternictwo, stąd też widać, jak szybko strona ilustracyjna w banknotach Półtawskiego ewoluowała w kierunku liternictwa. Właśnie liternictwo miało według artysty odgrywać dominującą rolę w banknocie, przy czym nominał, nazwa banku emisyjnego i ornament tworzący ramę lub wypełniający określone pola stanowić miały główny akcent grafiki.
Liternictwo Półtawskiego w jego banknotach jest charakterystyczne dla ówczesnych poszukiwań form narodowych. Poszukiwania te stawiał przed sobą jako zadanie pierwszorzędnej wagi. Widać w jego pracach dużą różnorodność pisma ozdobnego, szczególnie popularnego w drugiej połowie XIX wieku, w okresie rozkwitu techniki litograficznej. Grafika banknotowa Adama J. Półtawskiego dzięki swojej różnorodności odcisnęła się wyraźnym piętnem na banknotach banku emisyjnego, z którym przez wiele lat współpracował.
Odrębne zagadnienie stanowią małe grafiki – ekslibrisy. W czasie, kiedy Półtawski (rok 1907) jął się projektowania i wykonawstwa ekslibrisów (sam je sztychował), krąg ludzi zainteresowanych tym rodzajem grafiki był jeszcze niewielki. Ekslibris wciąż traktowano jako coś ubocznego, jak odprysk prawdziwej sztuki. Dopiero prace tegoż artysty wywołały eksplozję zainteresowania ekslibrisami. Będąc bardzo aktywnym w tej dziedzinie, Półtawski pociągnął za sobą innych twórców: Franciszka Siedleckiego, Władysława Skoczylasa, Feliksa Jabłczyńskiego, z którymi pospołu nadał ekslibrisowi odpowiednią artystyczną rangę, umiejscawiając go na równych prawach wśród innych dzieł sztuki. Polski ekslibris na powrót począł nawiązywać do tradycji i świetności z okresu XVIII i połowy XIX wieku. Dzięki znakomitym, nowatorskim projektom Półtawskiego te, będące dotychczas w głębokim cieniu, niewielkie graficzne znaki książkowe – w różnych technikach wykonane – po latach zapomnienia wyszły wreszcie na artystyczną scenę. To niepodważalna zasługa Półtawskiego. Ekslibris w jego wydaniu szybko stał się polską wizytówką. Znany jest zbiór ekslibrisów (około czterech dziesiątek) jego autorstwa, które dowodzą wielkości tego pracowitego i płodnego artysty. Przesycone są symboliką, która objawia się poprzez przedmioty martwe w postaci np. książki, okrętu, emblematu heraldycznego czy zabytku architektonicznego, akty bądź portrety. Nadto widnieją na nich okazy flory i fauny.
Poza działalnością stricte artystyczną Półtawski uczestniczył w rozlicznych społecznych przedsięwzięciach oraz imał się różnych innych działań. Był m.in. redaktorem lub współredaktorem czasopism, w tym: „Przeglądu Księgarskiego”, „Tygodnika Ilustrowanego”, „Grafiki Polskiej”, pełnił obowiązki redaktora kilku serii wydawniczych. Był działaczem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Bardzo dobrze wpisał się w nurt zdobnictwa młodopolskiego wieloma znakomitymi pracami. Projektował niezliczoną ilość okładek książek. Był twórcą licznych prac „ciętych” w drewnie, linoleum, w metalu. Projektodawcą inicjałów florystycznych i figuratywnych oraz ornamentacyjnych, głównie rysowanych na kanwie antykwy prostej – klasycznej i kursywy (tych ostatnich stworzył znacznie mniej). Wplatał w nie także ciała niebieskie, motywy fantastyczne, maski teatralne, jak również wizerunki z mitologii lub czasów starożytnych.
Półtawski – ilustrator Unii Horodelskiej, dzieła niepowszedniej miary, przy jej druku zastosował dziewięć kolorów, a do odbicia posłużyły mu kamienie litograficzne. Własnoręcznie rysował na nich poszczególne elementy – od tekstów począwszy, a na ornamentyce skończywszy. Wybierając tę technologię – litografię – Półtawski pragnął podkreślić historyczność dzieła. Dzieło owo zostało nagrodzone złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku.
Po latach (1924–1926) prowadzonych studiów (rysunkowych i giserskich) i prób nad polską czcionką opartą na antykwie przyszedł wreszcie sukces. W 1928 roku Adam J. Półtawski zamknął ostatecznie ten rozdział i zakończył proces opracowywania wzoru antykwy polskiej odpowiadającej swym charakterem właściwościom języka polskiego. Tym samym dokonał czynu wielkiego, wiekopomnego, niezwykłego, który w kulturze polskiej jest niemal odosobniony, a przy tym niedoceniony należycie. Szkoda, że ten piękny krój pisma nie został utrwalony i upowszechniony. W roku 1944 Półtawski rozpoczął pracę nad stworzeniem kolejnej czcionki polskiej, odmiennego kroju od dotychczasowej. Niestety nie dokończył tego ambitnego dzieła.
W tym miejscu wypada wspomnieć innego polskiego artystę grafika, Andrzeja Heidricha, który w latach okupacji uczęszczał do Szkoły Przemysłu Graficznego (SPG) w Warszawie. W szkole tej nauczał w owym okresie Adam J. Półtawski. Andrzej Heidrich był jego uczniem3. Dodajmy, że Andrzej Heidrich również jest twórcą nowego kroju pisma, opartego na kanwie antykwy, który niestety podzielił los antykwy Płółtawskiego4. Jedynym śladem po nowej czcionce Andrzeja Heidricha jest wydrukowana nią (w latach siedemdziesiątych XX w.) praca studentki ASP w Warszawie.
Niezaprzeczalną wielkość Półtawskiego daje się odczuć szczególnie dzisiaj, kiedy zmienił się sposób pracy nad książką, a zmienił się na tyle, że zatracił cechy szlachetnej sztuki drukarskiej – coraz bardziej skomplikowany technicznie, coraz bardziej odczłowieczony. Patrząc na współczesne metody pracy postrzegamy przepaść, jaka dzieli od niego tych wszystkich, którzy po opanowaniu jednego bądź kilku komputerowych programów graficznych, a bez znajomości choćby części tego, czym obdarzał nas Półtawski, mienią się „pełnymi” grafikami książkowymi. Dowodnie świadczy o tym większość współcześnie wydawanych książek – z pozoru pięknych, błyszczących, lecz pachnących blichtrem, pozbawionych duszy.
*
Adam J. Półtawski – warszawianin, ur. 17 maja 1881 roku. W 1901 roku ukończył gimnazjum filologiczne z maturą. Tego samego roku podjął studia w krakowskiej ASP (uczęszczał do i szkoły Józefa Mehoffera, do klasy rysunku). Równocześnie zapisał się na UJ, na wydział historii sztuki i na nauki przyrodnicze. W następnym roku wyjechał do Monachium podejmując studia w tamtejszej ASP, gdzie pogłębiał swoje umiejętności w zakresie malarstwa, rysunku i grafiki. Jednocześnie w politechnice monachijskiej studiował architekturę.
Rok (1905) poświęcił studiom nad technikami ilustracyjnymi. Będąc już w Paryżu, wzbogacał swoją wiedzę z kręgu historii książki, zajmował się także starymi rękopisami i techniką iluminacji.
W latach 1905–1912 artysta, przebywając w Niemczech, sprecyzował swoje zainteresowania i skupił się na rysunku, grafice i artystycznym drukarstwie. Na przełomie lat 1907 i 1908 podwyższył swoje kwalifikacje z obszaru grafiki i rysunku studiując je w Monachium i Lipsku. Na przełomie lat 1911 i 1912 uczęszczał na zajęcia do Kunstschule des Westens w Berlinie. Co więcej, w Lipsku ukończył Technikum für Buchdrucker oraz odbył praktykę w fabryce maszyn drukarskich i odlewni czcionek – J.G. Schelter & Giesecke.
W 1912 roku wrócił do kraju. Rozpoczął stałą współpracę z polskim drukarstwem. Już wtedy wielu wydawców zwróciło uwagę na młodego, bardzo utalentowanego i dobrze zapowiadającego się grafika. Od wiosny tego roku zatrudniony został w Zakładach Graficznych Bolesław Wierzbicki i S-ka w Warszawie na stanowisku kierownika graficznego.
Po wybuchu I wojny światowej znalazł się na obczyźnie. W roku 1919 wrócił do kraju, do Wierzbickiego, gdzie ponownie objął dawne stanowisko i zajmował je do 1922 roku. Dla Adama Półtawskiego zaczął się gorący okres współpracy z Państwowymi Zakładami Graficznymi (PZG), w których jedną z ważnych ról – w początkowym okresie – odgrywała drukarnia B. Wierzbickiego. Po kilku latach współpracy z Wierzbickim Adam Półtawski przeniósł się do Tłoczni (drukarni) Władysława Łazarskiego – również działającej na rzecz PZG – i tu pracował od 1927 do 1930 roku piastując stanowisko dyrektora technicznego.
W okresie międzywojnia artysta przebywając w Warszawie pracował m.in. w szkolnictwie jako pedagog. Najdłużej nauczał w Szkole Przemysłu Graficznego. W latach 1926–1944 wykładał historię sztuki drukarskiej, paleografię (historia pisma i jego rozwój), odlewnictwo, galwanoplastykę i metodę technik graficznych. W tej samej szkole kierował pracownią graficzną w latach 1926–1927, 1930–1940 i 1943–1944.
Związany był także z Salezjańską Szkołą Rzemiosł. Okresowo działał w Publicznej Dokształcającej Szkole Graficznej w Warszawie, a na Kursach Księgarskich przy Wolnej Wszechnicy Polskiej wykładał techniki graficzne i drukarstwo.
Był aktywnym działaczem Związku Polskich Artystów – jednym z założycieli, w latach 1927–1934 wiceprezesem, w latach 1934–1939 prezesem. W okresie międzywojnia organizował wystawy, a także uczestniczył w wielu wystawach graficznych w kraju i za granicą, będąc nagradzany medalami i wyróżnieniami. W 1933 roku stworzył pierwsze niezwiązane ze sztuką użytkową drzeworyty, przygotowywane na zapowiedzianą w tym samym roku I Międzynarodową Wystawę Drzeworytu w Warszawie.
W czasie okupacji hitlerowskiej kształcił artystów-plastyków, członków konspiracyjnego Koła Miłośników Exlibrisów.
Po Powstaniu Warszawskim został wysiedlony do Żarnowca, a po wojnie wyjechał na krótko do Lublina, gdzie reaktywował Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki. Od września 1945 roku do września 1949 r. pracował w drukarni Jedność w Kielcach, mianowany na stanowisko kierownika technicznego i graficznego. Współpracował z Państwowymi Zakładami Graficznymi i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. – ich spadkobierczynią – w zakresie projektowania papierów wartościowych i banknotów.
Adam Jerzy Półtawski, mając za sobą jubileusz 50-lecia pracy zawodowej i 71 lat życia, zmarł w Krakowie 19 września 1952 roku.

Zygmunt K. Jagodziński

1 Zakłady Graficzne B. Wierzbicki i S-ka mieściły się przy ul. Chmielnej 61 w Warszawie. Był to pierwszy zakład fotochemigraficzny w Królestwie Polskim, który uruchomiono w 1904 roku. W okresie II Rzeczypospolitej drukarnia Wierzbickiego uznana była za najlepszą, była chlubą rodzimego przemysłu graficznego. Tutaj drukowano m.in. książki, albumy, mapy, druki reklamowe, a co najważniejsze – papiery wartościowe i banknoty. Po wybuchu wojny, podczas okupacji niemieckiej drukarnią zarządzali Niemcy, a podczas Powstania Warszawskiego budynki drukarni uległy całkowitemu zniszczeniu.
2 Jedno- lub wielobarwny rysunek lub tło składający się z cienkich, przecinających się linii, stanowiący jednocześnie rodzaj zabezpieczenia. Gilosz chętnie wykorzystywany jest jako tło w pieniądzach papierowych – banknotach.
3 Andrzej Ryszard Heidrich uczęszczał do Gimnazjum Graficznego (dawna nazwa sprzed wojny: Szkoła Przemysłu Graficznego) w latach 1942–1946. Szkołę ukończył w zakresie rysunku litograficznego – według oryginalnego świadectwa szkolnego.
4 W 1971 roku, po kilku latach studiów nad nowym krojem pisma, Andrzej Heidrich gotowy projekt – nowo opracowane pismo, które otrzymało nazwę „Bona” – wysłał na międzynarodowy konkurs do Drezna. Było to pismo z serii „antykwa renesansowa”, które otrzymało wyróżnienie we wspomnianym konkursie. W skład tego pisma wchodziły wersaliki i pismo tekstowe.


Bibligrafia (wybór)
1. Z. Mocarski, Wystawa polskiej sztuki drukarskiej w Warszawie, „Południe”, 1922, nr 3.
2. S. Lam, Książka wytworna. Rzecz o estetyce druku. Warszawa 1922.
3. J. Sowiński, Adam Półtawski. Typograf artysta. Ossolineum 1988.
4. K. Czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962.
5. J. Koziczyński, Banknoty polskie, kolekcja Lucow, t. II., Warszawa 2002.


Adam Jerzy Półtawski - Graphic artist and typographer of European rank
Adam Jerzy Półtawski – a prominent Polish artist of European rank who achieved a great success in numerous fields of art. Educationist, graphic artist, printer, typographer, lithographer, book illustrator, letterer, bibliophile, wood engraver, as well as designer of the Polish font – the national antiqua, also known as Półtawski’s antiqua. Designer of shares, banknotes, diplomas, leaflets, imprints of publishers and libraries, emblems of societies, book-plates. He shaped the typographic design of a book, whose value is determined by various complementing elements, such as: floristic and heraldic ornaments, decorative initials and ends. He paid attention to composition, layout and structure of columns as well as the selection of appropriate font and quality of illustrations. He always strove for lifting the quality of books to the highest level.
   
   
   Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o