Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Luty
Materiały

Wymagania stawiane papierom drukowym


Ocena jakości nadruku polega na subiektywnym oszacowaniu go przez obserwatora z punktu widzenia kilku jednocześnie działających kryteriów wizualnych: typu grafiki lub fotografii, jakości zastosowanego papieru, profesjonalności reprodukcji itp. Przełożenie tych kryteriów na praktykę zależy od wpływających na jakość drukowania właściwości papieru: rodzaju jego wykończenia, równomierności powierzchni, równomierności rozłożenia włókien (przezrocza), chłonności, gęstości pozornej, stabilności wymiarowej oraz barwy.

Celem poligrafa jest przede wszystkim efektywność produkcji. Papier jest dla niego surowcem, w którym nic już nie może zmienić. Określenie pojedynczych właściwości nie daje jeszcze żadnych wskazówek, jak należy sterować procesem drukowania. Przydatność papieru do drukowania określana jest terminem „drukowność” – w sposób sugerujący, że chodzi tu o jedną właściwość papieru. W rzeczywistości drukowność odnosi się do całego kompleksu właściwości. Nie można jej określić jednoznacznie, gdyż jest to zbiór czynników decydujących o przydatności papieru i wiążących jego właściwości z techniką drukowania, farbą drukową i maszyną drukującą. Czynniki te decydują, czy drukowanie będzie przebiegać bez zakłóceń, a jego efektem końcowym będzie odpowiednia jakość uzyskanych odbitek. Tak więc drukowność danego materiału powinna być miarą jego przydatności do uzyskania określonych wyników drukowania w warunkach optymalnych dla danej techniki.
Zachowanie papieru na maszynie drukującej w trakcie procesu drukowania określa natomiast pojęcie „zadrukowalność”, obejmujące zespół właściwości papieru decydujących o przebiegu procesu drukowania przy zachowaniu pełnej wydajności maszyny.
Dobry papier drukowy powinien bez zakłóceń przechodzić z pełną prędkością przez maszynę drukującą i dobrze się drukować – a więc mieć optymalną drukowność i maksymalną zadrukowalność.
Poligraf stawia zawsze przed papierem określone wymagania, mając na względzie:
• dobre właściwości przerobowe
• szybkie utrwalanie farby drukowej
• małe zapotrzebowanie farby
• brak mottlingu (cętkowatości nadruku) i przebijania farby
• dobrą odtwarzalność detali
• wysoki połysk nadruku
• długie przedziały czasowe między operacjami czyszczenia maszyny
• wysoką odporność na ścieranie nadruku
• dobrą podatność na złamywanie
• małą ilość zrywów.

Przed papiernikiem staje zadanie zapewnienia zgodności między cechami specyficznymi papieru i wymaganiami odbiorców. Wymagania opisowe musi przełożyć na wymagania dające się zmierzyć lub określić ilościowo. Są to na ogół cechy ściśle wzajemnie powiązane (rys. 1). Jeśli zmieni się wartość jednej właściwości, wywrze to wpływ na inną cechę jakościową. Szczególnie wyraźne jest to wtedy, gdy wymagania są przeciwstawne, jak np. maksymalny połysk uzyskiwany metodą kalandrowania i maksymalna pulchność papieru, która wyklucza jego silne sprasowanie.


Prawidłowa, dobra jakościowo odbitka powinna charakteryzować się możliwie dokładnym reprodukowaniem drukowanego obrazu na powierzchni papieru. Zależnie od techniki drukowania wymagania stawiane papierom drukowym są różne, determinowane przez wzajemne oddziaływanie papieru z farbą drukową oraz przez warunki na maszynie drukującej.

Właściwości papieru wymagane we wszystkich technikach drukowania
We wszystkich technikach drukowania mają znaczenie następujące właściwości papieru:
• Jednorodność właściwości, niewielkie wahania gramatury i jednakowa grubość.
• Dobre przeźrocze, czyli równomierne rozłożenie włókien i wypełniaczy w papierze niepowlekanym oraz pigmentowej masy powłokowej w papierze powlekanym. Przeźrocze wywiera wpływ na równomierność chłonności papieru i wnikanie farby drukowej. Nierównomierne wnikanie farby jest powodem nierównomierności gęstości optycznej i połysku nadruku.
• Dostateczna odporność na zerwanie, niewielkie odchyłki wytrzymałości i rozciągliwości papieru w postaci zwojów, co zapobiega zrywom podczas drukowania. Przyczyną zrywów może być także nierównomierne nawinięcie zwoju powstałe w wyniku wysokich naprężeń podczas nawijania papieru lub zły profil grubości papieru na szerokości wstęgi, jak również wady we wstędze (dziury, miejsca o nieodpowiedniej wytrzymałości, zawartość zanieczyszczeń, naderwania, fałdy, zagniecenia itp.).
• Płaskie leżenie papieru w postaci arkuszy związane z jego statecznością wymiarową w warunkach zmian wilgotności.
• Wilgotność i stateczność wymiarowa. Zmiana wilgotności powietrza w otoczeniu wpływa na wilgotność papieru, co przejawia się w jego deformacji i powoduje m.in. ścinanie papieru oraz nie pozwala na pasowanie barw w drukowaniu wielokolorowym.
• Nieprzezroczystość. Za niska nieprzezroczystość powoduje prześwitywanie nadruku na stronę przeciwną do obserwowanej.
• Zdolność adsorbowania farby drukowej oraz związana z nią szybkość utrwalania farby. Na intensywność adsorbowania farby ma wpływ struktura porów warstwy powierzchniowej papieru, która jest różna dla papierów niepowlekanych i powlekanych. Wyraźne różnice w szybkości utrwalania farby wykazują także papiery powlekane matowe i z połyskiem, czego przyczyną jest skład powłoki pigmentowej. Zdolność adsorbowania farby przez papier może mieć większe lub mniejsze znaczenie w zależności od charakteru farby użytej do drukowania. Za duża chłonność papieru w stosunku do stosowanej w danej metodzie farby drukowej powoduje złą odporność nadruku na ścieranie, obniżenie połysku i przebijanie nadruku. Wynikiem zbyt małej chłonności papieru jest skłonność do odpryskiwania nadruku i odciąganie farby w stosie, wysoka nie-jednorodność połysku nadruku, nieprzyjmowanie następnej farby podczas drukowania wielokolorowego. Nierównomierna chłonność papieru powoduje występowanie wad nadruku, takich jak cętkowanie (z ang. mottling, czyli nierównomierna gęstość optyczna nadruku w tych samych tonach) i niejednolitość połysku odbitki.
• Odczyn chemiczny papieru. Ma on wpływ na szybkość utrwalania farby drukowej. Papiery drukowe, zarówno niepowlekane, jak i powlekane mają obecnie odczyn obojętny do lekko zasadowego (pH nie więcej niż 8,5).
• Odporność na pylenie. Powstawanie pyłu jest wynikiem skłonności do odrywania pod wpływem tarcia, wstrząsania i zginania od powierzchni lub krawędzi papieru drobnych cząstek włókien, wypełniaczy lub fragmentów powłoki. Skłonność ta jest związana z udziałem w papierze krótkowłóknistych surowców roślinnych i dużej ilości wypełniaczy. Najczęstszym powodem pylenia papieru jest stosowanie tępych lub uszkodzonych narzędzi podczas cięcia zwojów lub cięcia na arkusze, jak również przesuszenie papieru. Pył osadza się na formie drukowej i okładzinach walców maszyny drukującej, co powoduje zmiany w przenoszeniu farby pogarszając jakość odbitki.
• Barwa papieru. Barwa ta, najczęściej biała, jest dodatkową barwą w druku wielokolorowym, nakładającą się na barwę farby i określającą ton i nasycenie barwy druku wielobarwnego, zwłaszcza w półtonach. Niska białość papieru przyciemnia barwę nadruku.
W celu zwiększenia białości dodaje się do papieru substancje modyfikujące barwę, takie jak fluorescencyjne wybielacze optyczne i barwniki niuansujące. Substancje te przesuwają naturalną, lekko żółtawą barwę papieru w zakres niebiesko-fioletowy dając subiektywne wrażenie większej bieli. Barwa substancji modyfikujących zmienia barwę nadruku. Fluorescencyjne wybielacze optyczne działają tylko w świetle zawierającym promieniowanie ultrafioletowe, toteż barwa nadruku ulega zmianie w zależności od tego, czy jest obserwowana w świetle dziennym, czy w świetle żarówki wolframowej. Także i współrzędne trójchromatyczne barwy ulegają zmianie, jeśli mierzy się je raz stosując iluminant D65 (odpowiednik światła słonecznego na zewnątrz pomieszczeń), a drugi raz iluminant A (odpowiednik żarówki wolframowej). Na ten fakt należy zwracać szczególną uwagę dobierając podłoże papierowe, gdyż często uzyskany efekt barwny nadruku jest całkiem odmienny od oczekiwanego.
• Nieprzezroczystość. Za mała nieprzezroczystość powoduje prześwitywanie nadruków na drugą stronę papieru obniżając jakość odbitek. Właściwość ta jest determinowana przez wielokrotne odbicie i rozproszenie światła na granicy faz: włókno – powietrze i pigment –- powietrze. Im bardziej pulchny i porowaty jest papier, tym jego nieprzezroczystość jest większa. Kalandrowanie, prowadząc do zwiększenia równomierności powierzchni na drodze silnego ściskania papieru, zmniejsza ilość powierzchni granicznych i obniża porowatość oraz nieprzezroczystość papieru. Przy tej samej gramaturze papiery drzewne są zawsze bardziej nieprzezroczyste od bezdrzewnych, a papiery niepowlekane od powlekanych.
Jednym ze sposobów zmniejszania prześwitywania nadruków jest stosowanie papierów pulchnych (z wolumenem), które są znacznie grubsze niż inne papiery o tej samej gramaturze.
• Połysk. W ocenie wizualnej dużą rolę odgrywa różnica między połyskiem naniesionej farby a połyskiem papieru. Od papierów powlekanych wymaga się właściwości zwanej ‘Brillanz’, tj. podwyższenia połysku nadruku przez papier. Jakość odbitki nie jest korzystna, jeśli papier ma wyższy połysk niż nadruk. Kontrast nadruku jest z reguły lepszy na papierach z połyskiem niż matowych. Zbyt wysoki połysk papieru pogarsza w każdym przypadku czytelność nadruku. Najgorszy efekt dają wahania połysku.
• Brak w papierze składników ciernych, które mogą powodować uszkodzenia maszyny drukującej, zwłaszcza formy drukowej.
• Brak skłonności do wytwarzania nadmiernej ilości ładunków elektryczności statycznej wywołującej trudności przy rozdzielaniu arkuszy.

Właściwości papieru wymagane w drukowaniu offsetowym
Dla drukowania techniką offsetową wymagane są następujące cechy papieru:
• Odporność powierzchni papieru na zrywanie w wyniku krótkotrwałych sił działających prostopadle do powierzchni papieru w momencie odsuwania obciągu od papieru i rozwarstwiania farby. Wielkość tych sił zależy od lepkości i kohezji farby drukowej i głębokości jej wnikania w papier, a także od gładkości papieru (im gładszy papier, tym tendencja do zrywania powierzchni większa). Zrywanie powierzchni zachodzi najczęściej w pierwszym zespole maszyny drukującej, w którym stosowana farba ma najwyższy tack i może być za ‘mocna’, powodując wyrywanie większych lub mniejszych części powierzchni zadrukowanego papieru. W przypadku niewystarczającego poziomu tej właściwości może występować zjawisko odrywania się cząstek z powierzchni papieru i osadzania ich na formie drukowej i obciągach gumowych maszyny lub przechodzenia do roztworu zwilżającego i farby, co w efekcie może powodować kaszkowatość nadruku (nierównomierną gęstość optyczną nadruku w wyniku mieszania się cząstek papieru z farbą), osadzanie cząstek na powierzchniach zadrukowanych i nieodpowiednie przyjmowanie następnej farby (występowanie tzw. partyzantów) lub tonowanie (osadzanie się cząstek papieru na niedrukujących miejscach formy drukowej powoduje przyjmowanie w tych miejscach farby drukowej i w efekcie drukowanie w miejscach do tego nieprzewidzianych).
Odporność papieru na zrywanie powierzchni musi być najwyższa przy drukowaniu offsetowym arkuszowym, w którym stosowane są farby maziste o wysokim tacku. Chcąc uniknąć kłopotów podczas druku na szybkich maszynach należy stosować papier o odporności na zrywanie powierzchni powyżej 1,6 m/s. W drukowaniu offsetowym zwojowym, w którym stosuje się półpłynne farby o niskim tacku, odporność powierzchni na zrywanie nie jest tak krytycznym parametrem i wystarczy tu 1 m/s. Problemy z odpornością papieru w kierunku „z” występują często podczas zadrukowywania papierów powlekanych o niskiej gramaturze, gdyż producenci papieru – chcąc obniżyć koszty wytwarzania lub zwiększyć sztywność i nieprzezroczystość papieru – zwiększają w składzie włóknistym udział mas makulaturowych lub mas celulozowych krótkowłóknistych, silniej wypełniają papier względnie prowadzą proces produkcji w taki sposób, aby nie zmniejszać drastycznie pulchności papieru. W wyniku tego spoistość pilśni włóknistej może być za niska dla danych warunków drukowania, co objawia się odrywaniem cząstek papieru pod wpływem działania farby drukowej.
• Odporność powierzchni na ścieranie na mokro. W przypadku niewystarczającego poziomu tej odporności może występować wymywanie cząstek z powierzchni papieru i osadzanie ich na formie drukowej i obciągach gumowych maszyny lub przechodzenie do roztworu zwilżającego i farby, co daje w efekcie podobne wady, jak przy za niskiej odporności powierzchni papieru na sucho.
Szczególnie ważna jest ta właściwość w nowoczesnych papierach z powłokami pigmentowymi – zarówno połyskowych, jak matowych. Dla uzyskania szybkiego wsiąkania spoiwa z farby drukowej w podłoże drukowe, w powłokach tych papierów stosuje się coraz więcej drobnoziarnistego węglanu wapnia, a jednocześnie zmniejsza się udział środków wiążących. Lekko kwaśny roztwór zwilżający rozpuszcza pewną ilość CaCO3 z powłoki tworząc sole wapnia, które wraz z roztworem przenoszone są do zespołów farbowych maszyny. Po odparowaniu wody na walcach zespołów farbowych tworzą się złogi uniemożliwiające uzyskanie dobrych wydruków oraz powodujące konieczność częstego mycia maszyny.
• Optymalne wchłanianie wodnego roztworu zwilżającego doprowadzanego przez walce przenoszące z formy drukowej.
• Stabilność wymiarowa w warunkach zmian wilgotności pod wpływem roztworu zwilżającego, co ma wpływ na pasowanie barw w druku wielokolorowym oraz płaskość leżenia.
• Nieobecność chemikaliów (zwłaszcza środków powierzchniowo czynnych) reagujących z farbą drukową i z roztworem zwilżającym.
• Gładkość, od której zależy dokładność odtwarzania elementów drukujących oraz zdolność przyjmowania farby drukowej i jej zużycie. Stosując papier o wyższej gładkości można drukować z większą liniaturą rastra. W offsecie gładkość papieru ma mniejsze znaczenie niż we wklęsłodruku, gdyż stosowanie gumowych, elastycznych obciągów walców przenoszących umożliwia wyrównanie nierówności zadrukowywanych papierów.
• Brak tendencji do tworzenia pęcherzy (blistering). Jest to specyficzna właściwość wymagana od papierów do drukowania zwojowego za pomocą farb utrwalanych na gorąco (heatset). Pęcherze tworzą się wyłącznie podczas zadrukowywania papierów z powłokami pigmentowymi o niskiej porowatości, słabo przepuszczających parę wodną. Utrwalanie farby odbywa się w powietrzu o temperaturze 150–300oC, przy czym papier nagrzewa się do 90–150oC. Woda w papierze ulega gwałtownie odparowaniu, przy czym nie znajduje ujścia przez powłokę i warstwę farby, w związku z czym w pilśni papierowej tworzy się szczelina ujawniająca się na powierzchni papieru jako pęcherz. Ochłodzenie papieru po utworzeniu pęcherza nie usuwa tej wady. Do tej techniki drukowania należy więc stosować papiery z porowatymi powłokami, o niskiej wilgotności oraz nie dopuszczać do zbytniego przegrzewania papieru w trakcie drukowania.

Właściwości papieru wymagane w drukowaniu wklęsłym
Dla uzyskania odbitki dobrej jakości w drukowaniu wklęsłym powinno się stosować papiery wykazujące następujące właściwości:
• Wysoką gładkość i równomierność struktury powierzchni, co pozwala na dokładny kontakt papieru z powierzchnią cylindra drukującego. Nierówna, chropowata powierzchnia papieru nie przylega dokładnie do cylindra drukującego i tylko bardzo silny nacisk może w pewnym stopniu umożliwić przejęcie farby drukowej znajdującej się w kałamarzykach rastrowych.
• Odpowiednią ściśliwość, która w pewnym stopniu może rekompensować gładkość niższą od wymaganej. Lustro farby drukowej w kałamarzykach cylindra wklęsłodrukowego tworzy menisk wklęsły. Jeśli papier nie jest na tyle elastyczny, aby dawać wcisnąć się w kałamarzyki, to powierzchnia papieru nie wchodzi w kontakt z farbą i przyjmuje farbę tylko z krawędzi menisku – na odbitce tworzą się tzw. missing dots (miejsca brakujące, niezadrukowane) stanowiące dużą wadę odbitki wklęsłodrukowej.
• Wysoką chłonność. Za mała chłonność nie pozwala na przyjęcie odpowiedniej ilości farby i daje zbyt małe natężenie barwy druku.
• Odporność na zrywanie powierz-chni na dopuszczalnym najniż-szym poziomie związanym tylko z manipulowaniem papierem. Poza tym nie ma ona w tej technice znaczenia.

Literatura
1. G. Bublinski, E. Beivi, Th. Schneider, Anforderung für Druckpapiere, IPW, nr 10, s. 36–39 (2002).
2. E. Frank, Trends bei Druckfarben und Druckverfahren, Wochenbl. Papierfabr., 129, nr. 21, s. 1427, 1429–1431 (2001).
3. S. Jakucewicz, Papier w poligrafii, Inicjał, Warszawa 1999.
4. G. Leigh, Print-Qualität – und wie sie sich definieren lässt, Wochenbl. Papierfabr., 131, nr. 18, s. 1096–1097 (2003).

dr inż. Ewa Drzewińska
Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej

Opracowanie w ramach projektu badawczego nr 3 T09B 104 27 finansowanego ze środków Komitetu Badań Naukowych w latach 2004-2007Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o