Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Styczeń
Druk cyfrowy

Metody polepszania jakości druków natryskowych


Wprowadzenie
Rozpowszechnienie cyfrowych natryskowych technologii druku i burzliwy wzrost ich zastosowań zarówno w komputerowych drukarkach biurowych, jak i w druku wielkonakładowym oraz konkurencja producentów drukarek i materiałów eksploatacyjnych uwidaczniają coraz bardziej problem oceny jakości druków i powszechne dążenie do poprawy jakości wydruków natryskowych.
Ogólnie przyjęte jest stosowanie w ocenie jakości druków zarówno metod obiektywnych, polegających na ilościowym pomiarze parametrów jakości, jak i subiektywnej, wzrokowej oceny przez odbiorcę. Subiektywne określanie tzw. czytelności drukowanych tekstów i obrazów uwzględnia wrażenia odbiorcy: odczucia estetyczne związane z kolorystyką obrazu, odtworzeniem przejść tonalnych, układem graficznym drukowanego tekstu i obrazów, czcionką itd. Parametry te są trudne do zdefiniowania i ilościowej oceny. Przy ich określaniu stosuje się zwykle metody statystyczne. Metody te są niestety subiektywne i wymagają bardzo starannego doboru dużej liczby osób oceniających.
Ilościowe parametry jakości wydruków są określane wymiernie poprzez pomiary zgodne z międzynarodową normą oceny parametrów jakości ISO/IEC 13660. Norma ta definiuje szereg parametrów, opisuje sposób ich pomiaru, ale nie zawiera parametrów druków barwnych. Prace nad jej rozszerzeniem są prowadzone zarówno przez ośrodki reprezentujące poszczególne kraje, jak i na forum międzynarodowym. Charakterystycznym jest, że większość producentów drukarek natryskowych, jak i producentów materiałów eksploatacyjnych (szczególnie atramentów i papierów) wprowadza i stosuje własne metody polepszania jakości wydruków. Szczególnie jest to widoczne w druku natryskowym, gdzie postęp technologiczny w produkcji barwników i dobieranych dla nich papierów jest bardzo szybki. Obecnie obserwuje się wprowadzanie na rynek wielu nowych materiałów eksploatacyjnych, różnych dla poszczególnych technologii druku natryskowego, niemniej jednak można wyszczególnić pewne tendencje ogólne i te właśnie są przedmiotem niniejszego opracowania.

Jakość wydruków natryskowych określają trzy główne grupy czynników: wierność odtwarzanych barw drukowanego oryginału, parametry krawędzi (w liniowych elementach obrazu) lub powierzchni (w obrazach zajmujących większe powierzchnie) oraz trwałość wydrukowanego obrazu (zwykle określana ze względu na wpływy czynników zewnętrznych: wilgotności i oświetlenia oraz odporność na oddziaływanie mechaniczne: zginanie i ścieranie). Parametry jakości determinują: technologia wydruku (szeroko rozumiana, łącznie ze sposobem przygotowania i przetwarzania cyfrowego pliku wejściowego), mechanizm drukujący (także łącznie z układem sterującym pracą drukarki lub urządzenia drukującego), własności materiałów eksploatacyjnych, tj. barwnika i papieru, warunki otoczenia w samym procesie drukowania i przechowywania wydruków. Wpływy poszczególnych czynników są złożone i wzajemnie uzależnione.

Parametry wpływające na jakość wydruków natryskowych, wpływ technologii druku
W druku natryskowym szczególne znaczenie ma właściwy dobór barwnika – atramentu oraz odpowiedniego dla niego papieru. Niemniej jednak wpływ technologii, mechanizmu drukującego i warunków otoczenia jest także bardzo znaczący.
Każdy producent wprowadza coraz bardziej udoskonalone własne metody polepszania jakości druku. Mimo że technologie natryskiwania i konstrukcje głowic natryskujących są ogólnie ściśle określone, ich szczegóły są ciągle udoskonalane. W zakresie polepszania technologii druku i rozwiązań konstrukcyjnych mechanizmów piszących ogólnymi tendencjami są: wprowadzanie coraz to mniejszych objętości wtryskiwanych kropli atramentu i stosowanie większej liczby barw podstawowych, z których tworzony jest drukowany barwny obraz. Ważnym czynnikiem jest także coraz bardziej precyzyjne umiejscawianie kropel na papierze.
W obu podstawowych rodzajach technologii druku natryskowego (z termicznym przekształcaniem sygnału elektrycznego na sygnał ciśnieniowy – bubble jet – oraz z natryskiwaniem piezoelektrycznym) obecnie został już opanowany problem tzw. satelitów – wytryskiwania dodatkowych poza główną kroplą, małych, niekontrolowanych w procesie natryskiwania kropelek, dających na wydrukach dodatkowe małe kropki poza konturem drukowanych obrazów. Satelity można jednak jeszcze spotkać w starszych typach drukarek natryskowych.
Eliminację satelitów osiągnięto poprzez dobór własności wtryskiwanego atramentu, poprawę konstrukcji dysz w głowicach natryskujących, dokładne sterowanie procesami natryskiwania. Umożliwiło to kontrolowanie kształtu i wielkości wtryskiwanej kropli. Na kształt punktu na papierze ma wpływ kształt dyszy natryskującej (przykładowo zastosowanie dysz o przekroju gwiaździstym w rozwiązaniu firmy Canon bardziej zbliżyło kształt punktu do okręgu). Także precyzyjne prowadzenie samych głowic natryskujących oraz dokładne podawanie papieru przyczyniło się do bardziej dokładnego umiejscawiania kropel na nośniku, a więc polepszyło jakość druków.
Ogólną tendencją w technologii druku natryskowego jest zmniejszanie objętości wytryskiwanych kropli oraz stosowanie kropli o zmiennej wielkości. Obecnie są już stosowane krople o objętości zaledwie 2–4 pikolitrów (1 pikolitr = 10-12 litra). Krople o małej objętości dają na papierze bardzo małe punkty, umożliwiając bardzo precyzyjne odtwarzanie elementów drukowanego tekstu lub obrazów. Przykładową zależność jakości obrazu od wielkości stosowanych kropel atramentu ilustruje rysunek 1.


Jednocześnie stosowanie większych kropli (o objętości ponad 6 lub nawet kilkunastu pikolitrów) umożliwia szybkie drukowanie dużych powierzchni obrazów o takim samym zabarwieniu tonalnym.
Jedną z dróg otrzymywania bardzo małych i zróżnicowanych wielkości kropli atramentu jest precyzyjne zmienianie napięcia sygnału wysterowującego piezoelektryczne przetworniki eletrociśnieniowe. Zastosowanie tej metody daje możliwość wystrzeliwania kropli o trzech wielkościach (2, 4, 6 pikolitrów) z jednej i tej samej dyszy (rys. 2).


Inną drogą rozwoju konstrukcji głowic natryskujących prowadzącą do otrzymywania lepszych wydruków jest zwiększanie liczby dysz w głowicy natryskującej (np. do ponad 400) i zmniejszanie ich średnicy. Takie dysze wytryskują krople o mniejszej objętości, umożliwiają druk jednego punktu np. z 32 kropli o objętości 4–5 pikolitrów (system Photo Ret IV firmy Hewlett-Packard). Kombinacja różnych odcieni tych kropli daje możliwość bardzo precyzyjnego stworzenia punktu o żądanym odcieniu barwy. Małe objętości wystrzeliwanych kropli umożliwiają otrzymanie wydruków z bardzo dużą rozdzielczością (np. 1200, 2400, 4800 lub 1440, 2880, 5760 dpi).
Specjalne systemy dynamicznej analizy drukowanego obrazu i kontroli objętości natryskiwanych kropli optymalizują zarówno jakość wydruku, jak i szybkość drukowania. Wiąże się to z rozwojem metod sterowania pracą głowicy natryskującej, a także z systemami przygotowania pliku wejściowego do druku. Poszczególne firmy z reguły stosują własne metody tzw. ripowania pliku wejściowego i sterowania pracą drukarki.
Następnym sposobem polepszania jakości druku natryskowego jest zwiększanie liczby stosowanych barw podstawowych. Tradycyjny zestaw czterech barw podstawowych CMYK w nowoczesnych drukarkach natryskowych jest rozszerzany nawet do ośmiu barw. Najczęściej są stosowane zestawy barwników o sześciu barwach podstawowych: CMYK oraz jasna magenta i jasny cyjan. Dalszym krokiem w rozszerzeniu liczby odcieni barw jest tworzenie drukowanych punktów z kilku małych kropek np. jasnego barwnika. Przykładowo zestawienie kolejnych trzech kropek jasnego barwnika cyjan daje cztery możliwe odcienie drukowanego punktu. Oko ludzkie nie odróżnia poszczególnych kropek, widzi zbiorczy punkt o danym odcieniu barwy.
Zastosowanie siedmiu barw podstawowych umożliwia dalsze stopniowanie skali szarości drukowanych obrazów (rys. 3).


Dalsze dwie barwy: jasny szary i ciemny szary są stosowane jeszcze sporadycznie, ale ich zastosowanie umożliwiło np. druk szarych elementów obrazu w 4097 odcieniach (drukarka HP Photosmart 7960, barwnik nr 59). Możliwy jest także druk z ośmioma barwami podstawowymi. Taki druk stosuje firma Hewlett-Packard wprowadzając dodatkową barwę: ciemny szary. Firma Epson w ośmiu barwach podstawowych wprowadza wzmocnione barwy czerwoną i niebieską oraz dodatkowo warstwę powiększającą odblask obrazu (warstwa GlossOptimizer).
Często stosowanie tak wielu barw wymaga wymiany kartridży w drukarce w zależności od rodzaju drukowanego obrazu. Niestety pociąga to za sobą konieczność zakupu odpowiednich kartridży. Niemniej jednak pozwala na znaczne rozszerzenie przestrzeni barwnych możliwych do odtworzenia przez drukarkę i wydruk bardziej realistycznych kolorystycznie obrazów.
Zastosowanie specjalnych barwników umożliwia rozszerzenie liczby odcieni drukowanych obrazów do kolosalnych liczb ponad 72,9 milionów odcieni barw (system polepszania jakości Photo-REt Pro firmy Hewlett-Packard). Gamut barwny najnowszych fotograficznych drukarek natryskowych może być nawet większy od gamutu barwnego analogowych zdjęć fotograficznych.
W przypadku stosowania barwników o dodatkowych odcieniach szarości stosowany jest (przez firmę Hewlet-Packard) druk wielowarstwowy: drukowane są punkty ciemnoszare na jasnoszarych i czarne na ciemnoszarych. Taki rodzaj druku oddaje bardzo precyzyjne odcienie szarości w ciemnych partiach drukowanych obrazów i dzięki możliwości druku o bardzo małym kontraście praktycznie eliminuje zjawisko ziarnistości obrazu. W przypadku drukowania bardzo głębokich czerni powszechnie stosowane są specjalne czarne barwniki pigmentowe.
Podstawowym czynnikiem polepszającym jakość druków natryskowych jest dobór i wzajemne dopasowanie własności barwników – atramentów i rodzajów stosowanego papieru. W ostatnich latach rozwój barwników i papierów przeznaczonych do druku natryskowego jest bardzo duży. Ze względu na szerokie zastosowanie cyfrowego druku natryskowego w druku fotografii, w druku wielkoformatowym, w cyfrowym druku wielonakładowym zostały opracowane i zastosowane nowe barwniki i nowe papiery przeznaczone do poszczególnych zastosowań.

Dobór barwników do druku natryskowego
Szeroki wachlarz zastosowań technologii druku natryskowego stwarza potrzebę zróżnicowania własności stosowanych atramentów. Przykładowo wydruki z wielko-formatowych drukarek natryskowych, stosowane bardzo często jako banery reklamowe, wymagają bardzo intensywnego nasycenia barwy i szybkiego schnięcia dużych zadrukowanych formatów, ale mogą mieć mniejszą rozdzielczość (są oglądane z większej odległości). Inne wymagania mają małe formaty obrazów, np. drukowane w warunkach biurowych małe druki reklamowe muszą mieć bardzo dobrą jakość, zróżnicowane nasycenie barw, ostre krawędzie, powinny być drukowane w dużej rozdzielczości. Dlatego wielu producentów opracowało i stosuje wiele rodzajów barwników o pewnych specyficznych własnościach.
Przykładowo Hewlett-Packard oferuje atramenty:
• nr 56 – pigmentowy barwnik czarny do druku dużych apli obrazów w głębokiej czerni
• nr 59 – zestaw trzech atramentów o odcieniach: jasnoszary, ciemnoszary, czarny – do druku zdjęć fotograficznych z bardzo zróżnicowanych odcieni szarości (z zastosowaniem druku wielowarstwowego)
• nr 57 – typowy zestaw trzech barw podstawowych CMY do druku fotograficznego
• nr 58 – zestaw barw jasny cyjan i jasna magenta.

Ogólnie barwniki atramentowe można podzielić na dwa główne rodzaje: rozpuszczalnikowe i pigmentowe. W atramentach pierwszej grupy cząsteczki barwnika są zdecydowanie mniejsze (wymiary rzędu 10 nanometrów) i rozpuszczają się w cieczy rozcieńczającej (roztworach wodnych lub olejowych). Atramenty pigmentowe są dyspersyjną zawiesiną większych (wymiary 20–200 nanometrów) cząstek barwnika w cieczy rozcieńczającej.
Ze względu na dobre penetrowanie w cząsteczki rozcieńczalnika barwniki rozpuszczalnikowe łatwo odtwarzają barwy o małych różnicach odcieni, tworzą obrazy o dużym gamucie barwnym. Barwniki te wraz z rozpuszczalnikiem głęboko penetrują we włókna papieru, w głąb papieru. Tworzą obrazy o dobrej jakości, o ostrych, nasyconych barwach, szczególnie na papierach gładkich, o własnościach dobranych do danego barwnika. Jednocześnie ze względu na łatwość dostępu światła są mało odporne na działanie promieniowania ultrafioletowego i w przypadku natryśnięcia na papier niepowlekany o małej gładkości rozpraszają odbite światło w sposób nieregularny. Jakość obrazu jest wtedy niezbyt dobra. Barwniki te nie są odporne na działanie wilgoci.
Barwniki pigmentowe po natryśnięciu pozostają na powierzchni papieru tworząc na niej warstwę. Gamut barwny atramentów pigmentowych jest zdecydowanie mniejszy, nie ulegają one rozcieńczeniu i nie mogą tworzyć zróżnicowanych odcieni barw. Są jednak bardzo odporne na działanie światła i wody.
Obecnie wyprodukowano barwniki pigmentowe o zdecydowanie mniejszych wymiarach cząsteczek (rys. 4) i w nowej wersji tworzą one warstwę zdecydowanie bardziej regularną niż barwniki produkowane poprzednio.


Zmniejszenie wymiarów cząsteczek barwników pigmentowych powoduje zdecydowaną poprawę jakości druku ze względu na uporządkowany charakter odbijanych od obrazu promieni (rys. 5) oraz umożliwia druk z większą rozdzielczością i znacznie powiększoną intensywnością barwy, nasycenie barw wzrasta wielokrotnie (rys. 6).Barwniki rozpuszczalnikowe tworzą obrazy zdecydowanie mniej odporne na działanie wody niż barwniki pigmentowe. Interakcja wody na powierzchni obrazów natryskiwanych obydwoma barwnikami jest zilustrowana na rysunku 7.


Woda na powierzchni obrazu drukowanego barwnikiem rozpuszczalnikowym powoduje rozpływanie się barwnika, znaczny wzrost rozmazania krawędziowego (blurriness), a więc pogorszenie jakości wydruku. Barwnik w cząstce wody rozcieńcza się i nasycenie barwy drastycznie spada, jakość wydruku ulega zdecydowanej degradacji.
Podobnie pod wpływem działania promieniowania świetlnego, przede wszystkim światła zawierającego dużą składową fal ultrafioletowych, jakość druku znacząco maleje, wydruki blakną, nasycenie barwy drastycznie spada. Wyniki szeregu przeprowadzonych badań (badania w ośrodku badawczym Wilhelm Imaging Research na zlecenie firmy Hewlett-Packard) wskazują, że degradacja jakości druków pod wpływem działania światła zależy przede wszystkim od rodzaju stosowanego atramentu. Barwniki pigmentowe są bardziej odporne na działanie światła od barwników rozpuszczalnikowych.

Wpływ własności papierów na jakość druku natryskowego
Na jakość druków natryskowych bardzo mocno wpływają także własności stosowanych papierów. Większość papierów stosownych w natryskowych technologiach druku stanowią papiery powlekane warstwami chemicznymi o specjalnych własnościach. Papiery niepowlekane są zdecydowanie tańsze, ale ich własności (mała gładkość ze względu na włóknistą budowę, często niedostateczna biel, niejednorodność itd.) nie odpowiadają wysokim wymaganiom jakości druków natryskowych. Papiery powlekane do druków natryskowych są celowo wykonywane jako matowe lub błyszczące o różnych stopniach połysku. Oba rodzaje papieru mają zdecydowanie różną budowę warstwy pokrywającej zwykle celulozowy nośnik podstawowy (rys. 8).


Cząsteczki warstwy powlekającej papierów matowych są duże, nieregularne, między nimi są duże i nieuporządkowane pory. Papiery takie dobrze przyjmują barwniki rozpuszczalnikowe, dobrze się barwią (barwnik wnika w papier) (rys. 9a), ale są mało odporne na działanie światła i wilgoci. Warstwa wierzchnia papierów błyszczących składa się z bardzo rozdrobnionych regularnych cząsteczek i dobrze się nadaje do pokrywania barwnikami pigmentowymi. Cząstki natryskiwanego na nie barwnika nie rozpraszają się w papierze, a pozostają na jego powierzchni (rys. 9b). Gamut barwny obrazów na nich drukowanych jest zdecydowanie mniejszy, ale są one bardziej odporne na działanie czynników zewnętrznych.


Hewlett-Packard stosuje powlekane papiery porowate oraz z tzw. powłoką pęczniejącą. Bardzo małe, nanometrowej wielkości pory na powierzchni papieru porowatego bardzo dobrze przyjmują, wchłaniają i zatrzymują atrament (rozpuszczalnikowy). Papier z polimerową warstwą pęczniejącą we wstępnej fazie wchłania barwnik, a następnie podczas wysychania rozcieńczalnika atramentu pory tej warstwy kurczą się zamykając barwnik wewnątrz warstwy pokrywającej.
Wydruki na papierze porowatym są mocno narażone na wpływy zewnętrzne, jakość barwnych obrazów na nich drukowanych z czasem zdecydowanie maleje. Kolorystyka obrazów drukowanych na papierach pęczniejących pozostaje niezmienna praktycznie przez bardzo długi czas. Papiery takie wymagają dłuższego okresu schnięcia.
Do specjalnych druków fotograficznych może być użyty papier, którego warstwa powlekająca składa się z kilku warstw nałożonych na siebie. Zapewniają one dobre wchłanianie atramentu, dobre nasycenie barwy i duży połysk.

Systemy polepszania jakości druku realizowane przez poszczególne firmy
Dobre zestawienie cech podstawowych materiałów eksploatacyjnych (szczególnie atramentu i papieru), metody druku i drukarki warunkuje możliwości otrzymania wydruków o żądanych barwach. Dlatego poszczególne firmy opracowały własne systemy polepszania jakości druków i własne zestawy atramentów, papierów i drukarek, przy których stosowaniu otrzymuje się optymalne ze względu na jakość wydruki.
Firma Hewlett-Packard opracowała i rozwija kolejne systemy polepszania jakości druku PhotREt (o kolejnych numerach – ostatnio PhptpREt 4 i PhotoREt Pro). Ogólnym kierunkiem rozwoju tych systemów jest zmniejszanie objętości kropli atramentu (do 4 pikolitrów), tworzenie barwnego punktu drukowanego przez wiele punktów na papierze (np. przez 32 krople) i zastosowanie wielu specjalnych atramentów, stosowanie w druku coraz to większej liczby barw podstawowych (do 8 barw), opracowanie specjalnych papierów. Na dobrą jakość druków barwnych wpływa także stosowanie wysokiej rozdzielczości druku (do 4800×1200dpi).
Firma Lexmark, realizująca podobnie jak Hewlett-Packard druk natryskowy z przetwornikami termicznymi (buble jet), utrzymuje ogólne tendencje stosowane przez firmę Hewlett-Packard, z tym że zróżnicowanie wielkości kropli (o objętości 3 pikolitry i 10 pikolitrów albo 3 pikolitry i 5 pikolitrów) realizuje przez zastosowanie dwóch wymiarów średnic dysz natryskujących (np. 11 i 19,5 mm). W opracowanych systemach polepszania jakości druku (Lexmark Precision Scene i Lexmark Precision Photo) w drukarkach zastosowano optyczny czujnik analizy rodzaju użytego papieru i automatyczną korektę sterowania pracą drukarki oraz precyzyjny system podawania papieru (system Accu Feed), który zapewnia równoległość zapisu względem krawędzi arkusza papieru. Drukarki firmy Lexmark drukują z wysoką rozdzielczością 4880×1200dpi, co zapewnia dobrą jakość druku.
Firma Epson stosuje druk natryskowy z przetwornikami piezoelektrycznymi. W druku tym zastosowano szereg systemów polepszających parametry jakości wydruków: system aktywnej dynamicznej zmiany wielkości kropli (Variable Sized Droplet Technology) z użyciem kropli o zróżnicowanych objętościach: 2, 4, 6 pikolitrów, umożliwiając druk półtonowy (AcuPhoto Halftoning – druk z rozdzielczością 2880×1440dpi), system zarządzania drukiem (Perfect Picture Imaging System) uwzględniający dopasowanie technologii, drukarki, atramentu i stosowanego papieru. Firma Epson zwróciła szczególną uwagę na opracowanie atramentów odpornych na działanie wilgoci i światła. Przeprowadzone na uniwersytecie w Michigan badania wykazały, że zmiany barwy w badaniach na odporność na działanie światła i wilgoci dały stosunkowo bardzo małe różnice zabarwienia (rzędu 2–11 DE), a wielkość gamutów barwnych obrazów z zastosowaniem specjalnych barwników była bardzo duża i przewyższała parametry profilu sRGB.
Firma Canon opracowała własny system polepszania jakości druku (Canon Micro Fine Droplet Technology), w którym stosuje druk z rozdzielczością 2400×1200 dpi, używając sześciu barw podstawowych (CMYK, jasna magenta i jasny cyjan, rozcieńczone sześciokrotnie). Głowice natryskujące drukarek tej firmy mogą mieć do 3072 dysz. Cechy charakterystyczne piezoelektrycznego druku firmy Canon to specjalna budowa głowic natryskujących, w których kanały doprowadzające atrament są zakrzywione w końcowym odcinku pod kątem 90 stopni, i specjalne umieszczenie elementów piezo na tym zakrzywieniu (rys. 10). W odróżnieniu od równoległego umieszczenia elementów piezo w prostolinijnych kanałach doprowadzających atrament to specjalne położenie piezo przetworników elektro-ciśnieniowych polepsza rozkład wytwarzanego ciśnienia i umożliwia wytryskiwanie kropli z większą częstotliwością i prędkością.


Dysze natryskujące drukarek firmy Canon mają kształt gwiaździsty, co polepsza kształty punktu na papierze (punkty są bardziej regularne i zbliżone do koła). Firma Canon stosuje system dystrybucji barwnika (Precision Color Distribution Technology) umożliwiający precyzyjne dawkowanie barwnika i w ten sposób otrzymywanie żądanych odcieni drukowanych obrazów. Najnowszymi osiągnięciami firmy Canon są zastosowanie nowych barwników podstawowych – czerwonego i zielonego, druk z bardzo dużą rozdzielczością (standard 4800×2400, a nawet 9600×2499 dpi) oraz zmniejszenie kropli atramentu do 1 pikolitra.
Skutkiem tych zmian gamut barwny w zakresie barw zielonych powiększył się 1,3 razy, a w czerwieni 1,6 razy. Zwiększa to jakość odwzorowywania obrazów barwnych.
Podsumowując można stwierdzić, że jakość wydruku jest wynikiem wzajemnego dopasowania wszystkich elementów procesu druku natryskowego: technologii, programów przygotowujących plik wejściowy i sterowania drukiem, mechanizmu drukującego, a przede wszystkim doboru barwnika i papieru.
Szybki rozwój technologii druku natryskowego, stosowanie barwników o wyspecjalizowanych własnościach, specjalnych papierów jako nośnika do druku i rozwój konstrukcji natryskowych mechanizmów drukujących zapewniają bardzo dobrą jakość wydruków natryskowych.

dr inż. Ludwik Buczyński
Instytut Fotoniki i Mikromechaniki Politechniki Warszawskiej

Literatura
1. V. Chovancova, P. Howell, P. Fleming, A. Rasusson. Printability of Different Epson Ink Jet Sets, NIP20 International Conference on Printing Technologies 2004, s. 457–463.
2. Materiały firmy Canon: www.canon.com
• New MicroFine Droplet Technology
• Precision Color Distribution Technology
• Hight-IntensityInks and Specialized Paper
3. Materiały firmy Epson: www.canon.com
• Prezentacja: Technologia druku atramentowego
• Przewodnik po materiałach eksploatacyjnych firmy Epson
4. Materiały firmy Hewlett-Packard: www.hp.com, www.canon.com
• N. Miller, Trwałość obrazu na odbitkach atramentowych s. 32
• Folia poliestrowa przeznaczona do drukarek atramentowych pozwala uzyskać wspaniałe zdjęcia
• System druku ośmiobarwnego HP w drukarkach atramentowych umożliwia uzyskanie realistycznych wydruków fotografii
5. Materiały firmy Lexmark: www.canon.com
• Technologia termicznego druku atramentowego Lexmark
• Resolution Means Perfection
• Colour printing, From the screen to the printer.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Firma "Wszywka" zaprasza producentów odzieży oraz hurtownie dodatków krawieckich do współpracy, patrz: Wszywki i metki żakardowe pragnie zinteresować swą ofertą metek i wszywek odzieżowych również osoby prywatne