Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Styczeń
Produkcja i technika

"Niewidzialne" problemy wyst?puj?ce przy lakierowaniu, zdobieniu i znakowaniu tworzyw sztucznych


Wst?p
Przy barwieniu, zdobieniu i znakowaniu wyrobów z tworzyw sztucznych natrafiamy cz?sto na problemy technologiczne, które ujemnie wp?ywaj? na jako?? wyrobu ko?cowego. Przyczyny tych problemów wydaj? si? niemo?liwe do zdefiniowania, a podejmowane ?rodki zapobiegawcze nie daj? jednoznacznych i sta?ych rezultatów. Nasze opracowanie ma na celu przedstawienie przyczyn wyst?powania dwóch podstawowych problemów:
• niedostatecznej przyczepno?ci farb, lakierów i klejów do niektórych tworzyw sztucznych
• pogorszenia jako?ci druku, pokrywania si? kurzem, sklejania wyrobów.

Oczywi?cie przedstawimy równie? zasady zapobiegania tym zjawiskom.

Sposoby poprawy przyczepno?ci farb, lakierów i klejów do przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych
Grup? tworzyw sztucznych, których zastosowanie dynamicznie ro?nie, s? poliolefiny. S? one wykorzystywane do produkcji opakowa? do kosmetyków i artyku?ów chemii gospodarczej, sprz?tu medycznego, artyku?ów gospodarstwa domowego, cz??ci i akcesoriów motoryzacyjnych, sprz?tu instalacyjnego. Poliolefiny s? przetwarzane metod? wtrysku, rozdmuchu i wyt?aczania. Problem powstaje, gdy wyrób z polietylenu czy polipropylenu chcemy polakierowa? (zderzaki samochodowe), oznakowa? (przewody instalacji wodnej) czy ozdobi? nadrukiem bezpo?rednim (opakowania, sprz?t medyczny, sprz?t AGD). Okazuje si? bowiem, ?e pokrycia wykonane farbami lub lakierami, które sprawdzaj? si? w wielu innych zastosowaniach, nie wykazuj? tu dostatecznej przyczepno?ci. Przyczyn? tego jest chemiczna odporno?? poliolefin na substancje zawarte w farbie i stosowanych rozcie?czalnikach oraz fakt, ?e poliolefiny s? trudno zwil?ane – farba wysycha na powierzchni wyrobu bez jej zwil?enia, nie zachodzi adhezja farby do pod?o?a, nie ma si? przylegania.
Przyjmuje si?, ?e niezb?dny poziom adhezji (zwi?zany z dostatecznym zwil?aniem powierzchni) wymaga, aby energia powierzchniowa pod?o?a (materia?u pokrywanego) by?a wi?ksza od napi?cia powierzchniowego cieczy (farby, kleju) co najmniej o 2 do 10 mN/m.
Tabela 1 zawiera zestawienie warto?ci napi?cia powierzchniowego rozmaitych tworzyw sztucznych z napi?ciem powierzchniowym farb i klejów. Napi?cie powierzchniowe jest miar? energii zwi?zanej z istnieniem si? mi?dzycz?steczkowych. Powoduje ono, ?e ciecz w kontakcie z pod?o?em d??y do zawarcia swojej obj?to?ci w bryle o najmniejszej powierzchni styku z tym pod?o?em.


Przyczyn? problemów zwi?zanych z brakiem przyczepno?ci farb i klejów jest wi?c niska energia powierzchniowa wyrobów z poliolefin, a rozwi?zaniem jest fizyczna zmiana w?asno?ci tej powierzchni zwi?zana ze wzrostem energii powierzchniowej.
W celu uzyskania dobrej przyczepno?ci powierzchni konieczne jest zmodyfikowanie w?a?ciwo?ci tej powierzchni poprzez zerwanie wi?za? molekularnych. W ten sposób zwi?ksza si? napi?cie powierzchniowe, a w konsekwencji stopie? przyczepno?ci, nie naruszaj?c w?a?ciwo?ci tworzywa.Sposoby przygotowania powierzchni przedmiotów z tworzyw sztucznych

Wy?adowanie koronowe
Istniej? trzy rozmaite metody przygotowania powierzchni wykorzystuj?ce zjawisko wy?adowania koronowego:
• wy?adowanie elektryczne
• t?umione wy?adowanie elektryczne
• oddzia?ywanie plazmy.

W ka?dym przypadku efektem jest utlenianie powierzchni przez zast?powanie wodoru znajduj?cego si? w wi?zaniach cz?steczkowych przez tlen. Powoduje to wzrost energii powierzchniowej materia?u, a przez to zwi?ksza mo?liwo?? jego zwil?ania.
Koron? nazywamy obszar zjonizowanej atmosfery, widoczny czasami w postaci niebieskiej mgie?ki, wyst?puj?cy wokó? urz?dze? elektrycznych funkcjonuj?cych pod wysokim napi?ciem. Korona powoduje powstawanie ozonu, który jest nadzwyczaj agresywn? postaci? tlenu.

Wy?adowanie elektryczne
Urz?dzenie do wytwarzania wy?adowania elektrycznego sk?ada si? z generatora wysokiej cz?stotliwo?ci, transformatora wysokiego napi?cia i uk?adu elektrod. Wy?adowanie elektryczne pomi?dzy elektrodami powoduje jonizacj? otaczaj?cej atmosfery. Oddzia?ywanie zjonizowanych cz?stek na powierzchni? przygotowywanego materia?u powoduje utlenianie tej powierzchni. Miar? stopnia przygotowania powierzchni jest ilo?? energii przekazanej przez zjonizowane cz?stki. Energia ta jest proporcjonalna do wyj?ciowej mocy generatora, zale?y od szczeliny pomi?dzy elektrodami i od czasu oddzia?ywania.
Wy?adowanie koronowe jest stosowane g?ównie do przygotowywania materia?ów p?askich i do?? cienkich (przede wszystkim folii). Przygotowanie przedmiotów trój-wymiarowych wymaga stosowania elektrod kszta?towych. Przedmioty cylindryczne s? wk?adane na przewodz?ce trzpienie i obracane podczas oddzia?ywania wy?adowania elektrycznego.
Równomierne wy?adowanie umo?liwiaj?ce przygotowanie powierzchni przedmiotów trójwymiarowych zapewnia równie? urz?dzenie z wiruj?cymi zespo?ami elektrod, pod którymi przemieszczaj? si? przedmioty przygotowywane. Przeciwelektrod? stanowi tu p?yta znajduj?ca si? pod ta?m? przeno?nika.
Innym prostym wariantem tej metody jest wykorzystanie urz?dzenia Tantec Spot Generator. Wy?adowanie pomi?dzy elektrodami umieszczonymi w ceramicznej g?owicy powoduje jonizacj? atmosfery. Regulowany nawiew powoduje „zdmuchiwanie” zjonizowanych cz?stek na powierzchni? przedmiotu przygotowywanego, który mo?e si? przesuwa? lub obraca? z okre?lon? pr?dko?ci?.

T?umione wy?adowanie elektryczne
Dwa zestawy elektrod w postaci p?yt s? zasilane wysokim napi?ciem. Elektrody s? pokryte perforowanymi ekranami z materia?u nieprzewodz?cego dla zapewnienia równomiernego wy?adowania. Ró?nica potencja?ów na elektrodach jest dostateczna do wy?adowania elektrycznego i zjonizowania atmosfery pomi?dzy elektrodami. Zestawy s? przesuni?te wzgl?dem siebie o 90o tworz?c tunel z poziomym i pionowym przep?ywem zjonizowanych cz?stek. Przedmioty trójwymiarowe przesuwaj?ce si? w tym tunelu s? poddawane równomiernemu oddzia?ywaniu praktycznie na ca?ej powierzchni.

Oddzia?ywanie plazmy
Przedmioty aktywowane umieszcza si? w komorze pró?niowej wype?nianej nast?pnie gazem oboj?tnym, np. helem lub argonem. Gaz zostaje pobudzony elektrycznie pr?dem wysokiej cz?stotliwo?ci tworz?c plazm?. Cz?stki plazmy poruszaj? si? swobodnie w ca?ej przestrzeni komory docieraj?c do ca?ej powierzchni przygotowywanego przedmiotu. Oddzia?uj?c na ni? tak, jak opisano poprzednio. Podczas procesu produkty reakcji s? wypompowywane, a na ich miejsce jest wt?aczany ?wie?y gaz.

P?omieniowe przygotowanie powierzchni
Najszerzej stosowan? metod? przygotowania przedmiotów z tworzyw sztucznych do druku bezpo?redniego, klejenia czy lakierowania jest utlenianie za pomoc? p?omienia gazowego. W wysokiej temperaturze p?omienia gazowego cz?stki tlenu rozpadaj? si? na wolne atomy tlenu; gazy spalinowe zawieraj? ponadto aktywne moleku?y w?gla i azotu, swobodne elektrony, dodatnio na?adowane jony. Powsta?a plazma gazowa ma mniejsz? g?sto?? i energi? elektronów w porównaniu do wy?adowania koronowego, lecz jej przep?yw masowy jest znacznie wi?kszy.
Oddzia?ywanie p?omienia jest okre?lone czterema parametrami, których w?a?ciwy dobór zapewni najlepszy rezultat aktywacji:
• sk?ad mieszanki – stosunek ilo?ci powietrza do ilo?ci gazu; aby p?omie? gazu mia? w?asno?ci utleniaj?ce, spalanie powinno odbywa? si? z nadmiarem powietrza („uboga” mieszanka); nadmiar powietrza powinien wynosi? 3–5%
• moc cieplna palnika; moc cieplna palnika jest ?ci?le zwi?zana z jego konstrukcj? i sk?adem mieszanki – zbyt ma?a moc palnika mo?e prowadzi? do konieczno?ci zbyt wolnego przemieszczania przedmiotu, co mo?e powodowa? jego przegrzanie
• odleg?o?? przygotowywanej powierzchni od czynnej cz??ci palnika; strefa najsilniejszego oddzia?ywania zawiera si? pomi?dzy 9,5 i 12,7 mm od jasnoniebieskich wierzcho?ków p?omienia; zwi?kszenie tej odleg?o?ci to wej?cie w stref? s?abszego oddzia?ywania; zetkni?cie przygotowywanej powierzchni z jasnoniebieskimi wierzcho?kami p?omienia spowoduje pogorszenie efektu
• czas oddzia?ywania; czas oddzia?ywania powinien by? mo?liwie krótki; zbyt d?ugi czas oddzia?ywania mo?e prowadzi? do uszkodze? powierzchni przedmiotu; powierzchnia b?yszcz?ca mo?e ulec zmatowieniu, a matowa – wyb?yszczeniu.

Metody chemiczne
Chemiczne sposoby przygotowania powierzchni przedmiotów z poliolefin stanowi? znaczne zagro?enie dla obs?ugi i ?rodowiska naturalnego.

Stosowanie p?ynów podk?adowych
P?yn podk?adowy jest roztworem polipropylenu w rozpuszczalnikach organicznych. Po naniesieniu cienk? warstw? i odparowaniu stwarza powierzchni? aktywn? zapewniaj?c? dostateczn? przyczepno?? farb i klejów. P?yn podk?adowy nanosi si? najcz??ciej przez przetarcie powierzchni nasycon? szmatk?, stosuje si? równie? nanoszenie podk?adu jako pierwszego koloru w wielokolorowych drukarkach tamponowych. P?yn podk?adowy stosuje si? zwykle w produkcji ma?o i ?rednioseryjnej.

K?piel w kwasie chromowym
Kwas chromowy uzyskuje si? przez zmieszanie kwasu siarkowego (800 ml), wody destylowanej (460 ml) i dwuchromianu sodu (92 g). Przygotowywany przedmiot nale?y umie?ci? na kilka minut w podgrzanej k?pieli, nast?pnie sp?uka? wod? i osuszy? spr??onym powietrzem.

Metoda USM
Przedmiot zanurza si? w roztworze 5% fenolu w chlorku metylenu. Po wysuszeniu przedmiot poddaje si? dzia?aniu ?wiat?a UV (lampa rt?ciowa o mocy oko?o 100 W/cm) w czasie kilku sekund. Parowanie fenolu powoduje powstanie swobodnych cz?steczek zwi?zanych z powierzchni? materia?u. Wzrost napi?cia powierzchniowego jest stopniowy – proces mo?e trwa? nawet tydzie?. Musi to by? uwzgl?dnione w procesie produkcyjnym.

Sposoby oceny skuteczno?ci przygotowania powierzchni
Sposoby oceny skuteczno?ci przygotowania powierzchni przedmiotów z tworzyw sztucznych zamieszczono w tabeli 2.Uwagi ogólne
Efektywno?? przygotowania powierzchni przedmiotów z poliolefin jest trudna do oceny. Zasadnicze znaczenie ma tutaj moment przeprowadzenia operacji: im mniej czasu up?ynie od chwili przetworzenia materia?u (wtrysku, rozdmuchu, wyt?aczania), tym mniej energii wystarczy do w?a?ciwego przygotowania powierzchni i efekt b?dzie si? utrzymywa? d?u?ej. Je?eli od wyprodukowania przedmiotu min??o du?o czasu, je?li do materia?u dodano przemia?, dodatki przeciwutleniaj?ce, smaruj?ce, antystatyczne, wówczas dostateczne przygotowanie powierzchni mo?e okaza? si? niemo?liwe.
Podobnie negatywny wp?yw wywieraj? substancje rozdzielaj?ce znajduj?ce si? w formie wtryskowej, pot i t?uszcz z r?k operatora (konieczne jest u?ywanie bawe?nianych r?kawiczek), kurz. Je?eli przygotowane przedmioty s? zakurzone, nale?y je czy?ci? tylko przy u?yciu nawiewu zjonizowanego powietrza lub wod?. Przedmioty sp?ukiwane wod? powinny wyschn?? – ich wycieranie usunie efekt przygotowania powierzchni.
Problemy mo?e stwarza? przygotowanie koronowe przedmiotów z polipropylenu barwionego na czarno: w?asno?ci przewodz?ce stosowanej tu sadzy prowadz? do powa?nych uszkodze? powierzchni.
Subtelno?? problemu uzyskania w?a?ciwego wyniku przy lakierowaniu, zdobieniu czy klejeniu wyrobów z poliolefin zmusza do ci?g?ego monitorowania wp?ywu stosowanych tworzyw, procesu przetwarzania, operacji przygotowania powierzchni, operacji nanoszenia farby oraz jako?ci farby.
Nie ma idealnej metody przygotowania powierzchni:
• metody koronowe s? zwi?zane z emisj? ozonu, szkodliwego w wi?kszym st??eniu dla ludzi i dzia?aj?cego korozyjnie; wymaga to cz?sto stosowania dodatkowych filtrów i katalizatorów
• metody koronowe i p?omieniowe nios? ze sob? niebezpiecze?stwo po?aru
• metody chemiczne wymagaj? zabezpiecze? obs?ugi i ?rodowiska.

Uzyskanie dobrych efektów przygotowania powierzchni poliolefin przy zachowaniu bezpiecze?stwa pracy wymaga wysokiej kultury technicznej i nadzwyczajnej staranno?ci.

Sposoby eliminacji problemów zwi?zanych z elektryczno?ci? statyczn? w przetwórstwie tworzyw sztucznych
Obecno?? elektryczno?ci statycznej obserwujemy cz?sto w ?yciu codziennym. Przewa?nie sprawia nam ona k?opot, powoduj?c wstrz?s przy zdejmowaniu we?nianego swetra czy wysiadaniu z samochodu i przyczyniaj?c si? do gromadzenia si? kurzu na przedmiotach z drewna czy tworzyw.
W przemy?le tworzyw sztucznych elektryczno?? statyczna jest równie? zwykle ?ród?em problemów, powoduj?c np. „sklejanie si?” arkuszy i ta?m z tworzyw, nadmierne osadzanie si? kurzu na przedmiotach przeznaczonych do malowania, efekty tzw. „w?oskowania” w druku bezpo?rednim (druk tamponowy i sitodruk) czy przykre dla operatorów maszyn wstrz?sy elektryczne. W pewnych warunkach wy?adowanie elektryczne spowodowane elektryczno?ci? statyczn? mo?e by? przyczyn? wybuchu i po?aru.
Pozytywne wykorzystanie elektryczno?ci statycznej polega na jej ?wiadomym wprowadzeniu w celu kontrolowanego ??czenia przedmiotów, np. w celu uzyskania przylegania folii ochronnej do pod?o?a czy przylegania etykiety do powierzchni formy wtryskowej w technologii IMD (In Mould Labelling).
Elektryczno?? statyczna powstaje przez tarcie pomi?dzy dwiema powierzchniami lub pod wp?ywem bliskiego pola elektrostatycznego. Je?eli dwa przedmioty stykaj? si? ze sob?, po rozdzieleniu jeden z nich b?dzie posiada? nadmiar jonów ujemnych, drugi – nadmiar jonów dodatnich. Przy wzro?cie docisku i cz?sto?ci zetkni?? i rozdziele? powstaj? ?adunki elektryczne nawet ponad 25 kV.
Elektryczno?? statyczna sprawia problemy w materia?ach zwanych izolatorami (dielektrykami). Praktycznie wszystkie tworzywa sztuczne s? izolatorami. W materia?ach tych ruch elektronów jest niewielki, ?adunki pozostaj? na powierzchni materia?u, a usuni?cie efektu naelektryzowania wymaga zastosowania urz?dze? jonizuj?cych, powoduj?cych rozpad cz?stek powietrza na jony dodatnie i ujemne w pobli?u neutralizowanego materia?u. Naelektryzowany materia? przyci?gnie odpowiedni? ilo?? jonów dodatnich lub ujemnych, które zneutralizuj? ?adunek elektryczny materia?u.
W materia?ach przewodz?cych ruch elektronów jest znacz?cy i do ich „roz?adowania” wystarczy uziemienie.
Warunki zewn?trzne maj? du?y wp?yw na powstawanie ?adunków elektrycznych w procesach produkcyjnych. Im wy?sza wilgotno?? wzgl?dna, tym mniejsze problemy – wilgo? z atmosfery tworzy warstw? przewodz?c? na powierzchni tworzywa b?d?cego izolatorem. Hydrofobowe w?asno?ci niektórych tworzyw powoduj?, ?e efekt ten jest mniej wyra?ny, np. w przypadku ABS.
Wp?yw ma równie? temperatura: wzrost temperatury zwi?ksza ruchliwo?? ?adunków elektrycznych zmniejszaj?c oporno?? powierzchni, ale jednocze?nie obni?a pozytywny efekt wilgotno?ci.

Urz?dzenia jonizuj?ce
Urz?dzenia te mog? by? czynne lub bierne. Aby stworzy? jonizator bierny, nale?y nad przesuwaj?cym si? materia?em umie?ci? równolegle, w odleg?o?ci 5–13 mm, szereg przewodz?cych ostrzy skierowanych do materia?u i skutecznie uziemionych (druty, szczotki, spr??yny, szych choinkowy). Jonizator bierny zapewnia „zbieranie” jonów dodatnich z powierzchni materia?u. Skuteczno?? tego prostego rozwi?zania jest ograniczona i zale?y od prawid?owej instalacji oraz od regularnego czyszczenia ostrzy.


Czynne urz?dzenia jonizuj?ce/neutralizuj?ce wykorzystuj? w swoim dzia?aniu jonizacj? powietrza w polu wysokiego napi?cia (do 7 kV) pomi?dzy ostrzami elektrod i punktem zerowym. Ruch jonów mo?e by? samoczynny lub wspomagany przep?ywem powietrza. Pomimo wyst?powania wysokich napi?? urz?dzenia nie stanowi? zagro?enia dla obs?ugi.
W jonizatorach czynnych pr?du sta?ego (DC) ostrza elektrod zasilanych napi?ciem sta?ym wysokiej cz?stotliwo?ci „wypychaj?” jony, je?li znajd? si? w dostatecznej odleg?o?ci od na?adowanego materia?u. Jony te neutralizuj? ?adunki przeciwne na powierzchni materia?u.
Jonizatory czynne pr?du zmiennego (AC) charakteryzuj? si? dzia?aniem „przyci?gaj?cym” (w odró?nieniu od DC) – jony powstaj?ce na ostrzach jonizatora s? przyci?gane przez na?adowany materia? powoduj?c neutralizacj? znajduj?cych si? na nim ?adunków. Poniewa? ?adunki elektryczne nie mog? by? okre?lane za pomoc? naszych zmys?ów (chyba, ?e w postaci wstrz?su elektrycznego), podstawowym narz?dziem niezb?dnym przy doborze i instalacji jonizatorów jest miernik pola elektrostatycznego.

mgr in?. Maciej Molik
dr in?. Jan TryburcyNowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Fundusze ETF na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Fundusze ETF: ETF.COM.PL Analizy, ranking, aktualności, informacje, ryzyko, regulacje prawne, wydarzenia w Polsce i na świecie, rynek giełdowy, podstawy i zasady inwestowania.