Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2005 Styczeń
Relacja

Opole dwudniową stolicą fleksografii. VII Sympozjum Fleksograficzne Krapkowice 2004


Jak co roku jesienią, firma Chespa z Krapkowic zorganizowała z myślą o swoich klientach spotkanie służące lepszemu wzajemnemu poznaniu się oraz pogłębieniu wiedzy o fleksograficznej technice druku. W dniach 25 i 26 listopada w salach hotelu Mercure w Opolu odbyło się siódme już Sympozjum Fleksograficzne. Uczestniczyło w nim około 150 osób.

Rozpoczynając Sympozjum prezes Chespy Joachim Siekiera przywitał gości i zapoznał ich z programem spotkania. Następnie krótko scharakteryzował obecną sytuację na rynku, zwracając uwagę na znaczny wzrost cen surowców do produkcji, jaki miał miejsce w ostatnich miesiącach. Następnie przedstawił plany rozwojowe swojego przedsiębiorstwa na najbliższy rok. W dziedzinie produkcji farb są to: budowa nowej hali produkcyjnej farb i automatyzacja produkcji farb bazowych. W dziedzinie produkcji form drukowych: budowa nowych pomieszczeń dla działu grafiki, instalacja nowego (trzeciego już) lasera oraz instalacja nowej linii produkcyjnej (wszystkie urządzenia będą wyposażone w najnowsze oprogramowanie). W dziedzinie produkcji wykrojników jest w planach zakup nowego urządzenia laserowego do wytwarzania wykrojników płaskich oraz automatycznej maszyny do wyginania noży.
Pierwszy referat wygłosił Jan Scharfenberg z firmy DuPont. W swoim wystąpieniu pt. „Cyrel FAST – nowe rozwiązania” omówił właściwości systemu Cyrel FAST, który łączy w sobie zalety cyfrowego naświetlania fotopolimerowych płyt drukowych (wysoka prędkość i efektywność) oraz ich wywoływania metodą termiczną (wysoka prędkość i walory ekologiczne). Przedstawił prezentowany na targach drupa 2004 nowy model termicznej wywoływarki TD4260, który umożliwia zaoszczędzenie do 75% czasu w porównaniu z obróbką przy użyciu tradycyjnych urządzeń z zastosowaniem rozpuszczalników. System Cyrel FAST nie wymaga używania rozpuszczalników, a co za tym idzie eliminuje wszystkie problemy związane z ich stosowaniem, magazynowaniem i recyklingiem. Nowy model Cyrel FAST TD4260 umożliwia obróbkę płyt o szerokości do 1067 mm, długości do 1525 mm i grubości do 2,84 mm. Jedno takie urządzenie jest już zainstalowane w Niemczech, kolejne jest testowane przez użytkownika. Pod koniec grudnia 2004 roku miały nastąpić dalsze instalacje. Następnie Jan Scharfenberg zademonstrował słuchaczom wydruki z form wykonanych w omawianej technologii. Zwrócił uwagę na jakość – nie ustępującą jakości wydruków z form wykonanych metodą konwencjonalną. Na koniec swojego wystąpienia poinformował, że firma DuPont ma w planach produkcję urządzeń do wytwarzania w omawianej technologii form do druku bez końca (tulei). Opracowany już prototyp takiego urządzenia wytwarza obecnie w ciągu dwóch godzin sześć tulei o szerokości jednego metra i obwodzie 0,5 metra każda.
Z referatem pt. „Dyrektywy UE dotyczące farb drukarskich fleksograficznych” wystąpił Jürgen Hauschild z firmy Chespa. Podkreślił, że Chespa od początku swego istnienia przestrzega wszystkich przepisów unijnych odnoszących się do farb drukowych. Zwrócił uwagę, że do wymogów Unii dotyczących farb drukowych muszą stosować się nie tylko producenci tychże, ale także używający ich w swojej produkcji wytwórcy opakowań. Jednych i drugich dotyczą przepisy prawa unijnego regulujące kwestie takie, jak skład chemiczny farb do produkcji opakowań na artykuły żywnościowe, tytoniowe czy kosmetyczne, ale także kwestie oczyszczania ścieków i recyklingu. Omówił poszczególne grupy regulacji prawnych w UE, takie jak: zarządzenia UE i dyrektywy UE oraz ustawy, rozporządzenia, normy i warunki specjalne. Następnie zajął się najważniejszymi kwestiami dotyczącymi produkcji opakowań. Omówił regulacje prawne dotyczące zawartości w farbach do produkcji opakowań artykułów spożywczych metali ciężkich (wartości graniczne obowiązujące w różnych krajach), amin aromatycznych (wartości graniczne i całkowita zawartość), sadzy oraz dwufenyli. Przedstawił uregulowania w kwestii zawartości metali ciężkich w farbach do produkcji opakowań kosmetyków i artykułów higienicznych (tutaj ograniczenia są znacznie większe, a zatem wartości graniczne – niższe). Na zakończenie swojego wystąpienia jeszcze raz podkreślił, że farby produkowane przez firmę Chespa spełniają wszystkie wymogi stawiane przez prawo Unii Europejskiej, mają atesty polskie (PZH) oraz unijne (ISEGA i IGAS).
Jan Miller z firmy BASF wygłosił referat pt. „Optymalizacja postępowania z płytami”. Omówił wykorzystywane w technologii cyfrowej płyty nyloflex ACE DII, FAH DII, ART DII i FAC DII. Przedstawił różnice w budowie płyty konwencjonalnej i cyfrowej. Następnie scharakteryzował proces naświetlania płyty konwencjonalnej oraz płyty cyfrowej i zwrócił uwagę na występujące tutaj różnice. Pokazał też na powiększeniach różnice w budowie punktu rastrowego, małe punkty, cienkie linie i cienkie linie negatywowe, i wskazał różnice w druku na korzyść technologii cyfrowej. Następnie przeszedł do omówienia zaleceń dla drukarzy przy obchodzeniu się z płytami podczas obróbki, drukowania, mycia i przechowywania. Omówił poszczególne operacje, jakim jest poddawana płyta podczas obróbki i zwrócił uwagę, jak wiele jest czynników mogących negatywnie wpływać na jakość wytwarzanych form drukowych. Wymienił tutaj między innymi rozszerzanie się płyt podczas wymywania i kurczenie się ich podczas suszenia, niekontrolowane różnice temperatur w suszarce (w praktyce zdarzają się wahania o 5–10oC), zużycie lamp w naświetlarce i doświetlarce, wahania długości czasu naświetlania i wymywania, różny docisk szczotek w wymywarce. Stwierdził, że dla podwyższenia pewności produkcji form drukowych z płyt fotopolimerowych musi być spełnionych kilka podstawowych warunków: należy kontrolować parametry działania naświetlarki, wymywarki, suszarki i doświetlarki, do produkcji kompletu form używać płyt pochodzących z jednej partii produkcyjnej, testy czasów naświetlania i wymywania prowadzić według jednego schematu, szkolić nowych pracowników w zakresie obróbki płyt. Następnie omówił zasady postępowania z płytami podczas drukowania, zwracając uwagę na konieczność przestrzegania zasad stosowania podkładów przy montażu (zależność: cylinder/taśma/płyta). Pokazał na powiększeniach przykłady błędów – w tym wypadanie punktów z powodu zbyt dużego docisku wałka rastrowego. Wreszcie omówił zasady czyszczenia i przechowywania form drukowych (przed przechowywaniem płyty powinny być zawsze starannie czyszczone; niedopuszczalne jest stosowanie do mycia płyt nyloflex D II benzyny, toluenu, ketonów – zaleca się stosowanie mieszaniny etanolu i octanu etylu w stosunku około 9:1; do mycia należy stosować miękką szczotkę lub gąbkę; płyty powinny być przechowywane w chłodnym, suchym miejscu bez dostępu światła słonecznego). Również tutaj referent pokazał na powiększeniach przykłady uszkodzeń form drukowych powstałe wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi.
Historię konkursu Grand Prix Cyrel oraz warunki uczestnictwa w nim przedstawił Frank Scholz z firmy DuPont. Pierwszy konkurs Grand Prix Cyrel został zorganizowany w 1982 roku. Obecnie trwa przyjmowanie zgłoszeń do siódmego konkursu. Zamierzeniem organizatorów jest zebranie przykładów bardzo wysokiej jakości wydruków uzyskanych z form wykonanych z płyt Cyrel. Celem – wspieranie innowacyjnych rozwiązań w druku opakowań, pokazanie producentom artykułów markowych, jak duże są możliwości fleksografii w druku opakowań i wreszcie napędzanie wzrostu branży opakowań. Rozpoczęcie VII konkursu Grand Prix Cyrel zostało ogłoszone podczas targów drupa 2004. W październiku rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń. W marcu 2005 roku zostaną powołane lokalne komisje konkursowe w krajach, w których DuPont sprzedaje płyty Cyrel. W kwietniu tego roku zostaną wyłonieni zwycięzcy w poszczególnych kategoriach konkursowych. Rozdanie nagród w regionach (na przykład Europa Centralna, Europa Wschodnia) nastąpi w III lub IV kwartale 2005 roku. W przyszłym roku odbędzie się International PrintPack Congress, w którym wezmą udział zwycięzcy z poszczególnych krajów. Wtedy też zostanie wyłoniony laureat VII Grand Prix Cyrel. Konkurs odbywa się w kategoriach: opakowania giętkie, etykiety, torby na zakupy, worki i torby, pre-print w produkcji tektury falistej, post-print w produkcji tektury falistej, pudełka składane z tektury falistej (fala E,F), druk bez końca. Organizatorzy przewidzieli także specjalne wyróżnienia w kategoriach: największej zgodności wydruku z nakładu z odbitką próbną, najlepszego odwzorowania motywu w porównaniu z drukiem offsetowym i rotograwiurowym, innowacyjnych idei w dziedzinie opakowań. Na konkurs można nadsyłać jedynie odbitki pochodzące z rzeczywistej produkcji, wydrukowane w okresie od 1 stycznia 2004 roku do 31 marca 2005 roku z płyt fotopolimerowych Cyrel lub tulei Cyrel (pięć kolejnych odbitek). Prace zgłaszane na konkurs powinny mieć autoryzację (studio projektowe, drukarnia, zleceniodawca muszą wyrazić zgodę na późniejsze publikowanie swoich danych). Więcej na temat warunków uczestnictwa można dowiedzieć się na stronie internetowej www.Ev-reg.com/gpcyrel.
Ostatni referat podczas pierwszego dnia Sympozjum wygłosił Richard Mbewe, główny ekonomista Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej SA. Tematem jego wystąpienia była ocena sytuacji gospodarczej Polski do momentu przystąpienia do strefy ERM II – wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej. Na wstępie swojego wystąpienia Richard Mbewe zdefiniował Unię Europejską jako organizację gospodarczą skupiającą kraje europejskie o wspólnych cechach, ewoluującą w kierunku organizacji państwowej. Scharakteryzował UE jako najbardziej zbiurokratyzowaną instytucję na świecie. Zwrócił uwagę na gospodarcze znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw. Scharakteryzował obecną sytuację Polski w Unii (m.in. najszybciej rozwijająca się gospodarka w UE, największe bezrobocie, największa korupcja, paraliż polityczny, największy rynek i największy potencjał gospodarczy, kraj wzbudzający największe obawy wśród starych członków UE). Przedstawił ocenę bieżącej sytuacji gospodarczej Polski (m.in. szybki wzrost gospodarczy napędzany przez eksport i produkcję przemysłową, niska stopa inwestycji, stosunkowo niska stopa inflacji, problemy z finansami publicznymi, wysokie realne stopy procentowe). Przeszedł do omówienia najważniejszych posunięć, jakie jego zdaniem pozwolą polskiej gospodarce sprostać wyzwaniom związanym z przystąpieniem do Unii (wyzwania te to m.in. otwarty rynek, konkurencja, przystąpienie do strefy euro). Wśród niezbędnych środków wymienił: wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, restrukturyzację finansów państwa, utrzymanie przewagi konkurencyjnej oraz stosowanie nowoczesnych metod zarządzania. Stwierdził, iż proponowany przez NBP termin przystąpienia Polski do strefy euro (2007 rok) jest zbyt ambitny. Jego zdaniem najwcześniejszy realny termin przypada na lata 2009–2011. Według oceny Richarda Mbewe obecnie kluczowymi problemami do rozwiązania w polskiej gospodarce są: utrzymanie wysokiego wzrostu PKB, obniżenie bezrobocia, reforma finansów publicznych, zapewnienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na rozszerzonym rynku europejskim, zapewnienie zdolności do wchłaniania funduszy z UE oraz spełnienie warunków z Maastricht. Przedstawił prognozę kształtowania się kluczowych wskaźników (inflacja, bezrobocie, stopy procentowe). Stwierdził, że w Unii Europejskiej sukces odnoszą: bardzo pewni siebie, mobilni i ekspansywni, wiedzący, czego szukać w UE, mający strategie przystosowane do sytuacji rynkowej, wykorzystujący korzyści skali, oferujący produkt spełniający normy UE. Podsumowując swoje wystąpienie stwierdził, że na rozszerzonym rynku Unii Europejskiej mają szansę odnieść sukces te spośród małych i średnich przedsiębiorstw, które są w stanie spełnić wymienione wyżej wymogi. Tymczasem małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają wiele niekorzystnych cech: brak im kapitału na rozwój, nie są ekspansywne, są zbyt tradycyjnie nastawione, nie wykorzystują lobbingu, mają za mały dostęp do informacji.
Pierwszy referat podczas drugiego dnia Sympozjum, pt. „Cud barwy”, wygłosił Werner Thiele z firmy DuPont. Na wstępie przypomniał historię opakowań i etapy ich rozwoju: pierwsze opakowanie (puszka na mleko skondensowane) zostało wyprodukowane w USA w 1850 roku, pierwszy sklep, w którym sprzedawano wyłącznie opakowane produkty, powstał w 1907 roku, a pierwszy wózek na zakupy pojawił się w 1937 roku. Następnie Werner Thiele omówił rolę opakowania, zwracając uwagę, że w sytuacji, gdy produkty niewiele różnią się między sobą, o wyborze nabywcy decyduje opakowanie. Obecnie klient ma do wyboru na rynku około 40 tysięcy różnych produktów, spędza w sklepie średnio 28 minut i napotyka w tym czasie 11 tysięcy artykułów – średnio sześć na sekundę. Dziewięciu sekund potrzebuje, aby dokonać wyboru. Dwie trzecie decyzji o nabyciu towaru zapada podczas zakupów. Z tego wszystkiego płynie wniosek, że przy zakupach opakowanie ma kluczowe znaczenie. Referent podał przykłady opakowań zachęcających i nie zachęcających do zakupu oraz przykłady rozwoju opakowań tych samych produktów z biegiem lat (zmiana gustów, większy nacisk na funkcjonalność). Wymienił elementy, które należy brać pod uwagę projektując opakowanie: ważny jest zakres, czytelność, zrozumiałość informacji; opakowanie jest bardziej wiarygodne niż jakakolwiek reklama; opakowanie jest sympatyczne, wzbudza pozytywne odczucia; liczą się detale, ale najważniejsze jest pierwsze wrażenie; efekt stymulujący jest związany z tym, że opakowania można dotknąć. Przedstawił wyniki badań na temat preferencji konsumentów co do materiału, z którego jest wykonane opakowanie: na pierwszym miejscu znajduje się karton – materiał funkcjonalny, ekologiczny, dający największe możliwości w dziedzinie stylizacji opakowania. Dalsze pozycje zajmują: tworzywa sztuczne, szkło, metale, drewno i inne. Następnie Werner Thiele omówił znaczenie barwy na opakowaniu i przedstawił przykłady troski producentów o rozpoznawalność marki. Na koniec przytoczył ważne wskazówki ekspertów: najpierw postrzegane są forma i kolor, dopiero potem tekst; o ile wiek XX był wiekiem projektowania graficznego, to nasze stulecie będzie wiekiem projektowania form; w ciągu najbliższych dwóch lat największą rolę w projektowaniu i produkcji opakowań będą odgrywały efekty perłowe; odbitki próbne będą wykonywane na oryginalnych podłożach.
Referat pt. „Preprint a postprint w tekturze falistej” przedstawił Jarosław Madej z firmy Fischer & Krecke. Na wstępie omówił zasadę preprintu (drukowanie przed łączeniem w produkt finalny, drukowanie ze zwoju na zwój, materiał do druku o gramaturze od 70 do 300 g/m2, łączenie w produkt finalny – wielowarstwowy – w systemie online, wykrawanie tektury falistej jako proces finalny) i postprintu (zadruk gotowej tektury, druk arkuszowy, możliwość konfiguracji z wykrawaniem w linii). Przedstawił obecne tendencje w zadruku tektury falistej. Patrząc od strony wymagań rynku mamy tu do czynienia ze zmianą funkcji opakowania z tektury falistej: nie jest to już tylko funkcja ochronna, bowiem coraz większy nacisk kładzie się na funkcję reklamową; opakowanie zbiorcze coraz częściej służy do prezentacji produktu na półce sklepowej). Zmienione funkcje opakowania powodują zmianę oczekiwań wobec zadruku: oczekuje się większej liczby kolorów, więcej motywów rastrowych, większego stopnia uszlachetnienia. Jeżeli chodzi o stosowany materiał drukowy, to jego koszt stanowi około 50% całkowitych kosztów produkcji, w związku z czym zaznaczyła się tendencja do przechodzenia na stosowanie tańszych podłoży. Następnie Jarosław Madej zaprezentował kilka tabelarycznych zestawień (elementy procesu produkcyjnego – materiał, proces drukowania, łączenie, wykrawanie; porównanie procesu druku – przygotowalnia, możliwości materiałowe, nakład, jakość druku; rentowność procesu druku – przygotowalnia, wysokość nakładu), w których porównano możliwości i efektywność produkcji w offsecie, preprincie i postprincie. Opierając się na wynikach analizy referent zdecydowanie opowiedział się za stosowaniem preprintu, wskazując na jego zalety, takie jak wysoka standaryzacja procesu druku, wysoka jakość druku – porównywalna z offsetem, wysoka prędkość – do 600 m/min, korzyści związane ze stosowanym materiałem, swoboda doboru formatu, znacznie zredukowane czasy przezbrajania dla maszyn typu CI do szerokości materiału 2500 mm – w porównaniu z maszynami postprint. Na zakończenie Jarosław Madej przedstawił możliwości techniczne maszyn Flexpress.
Referat pt. „Bezpieczne postępowanie z kliszami fotopolimerowymi” wygłosił Artur Odroń z firmy Chespa. Na wstępie wyjaśnił, że określenie ‘bezpieczne' w tytule odnosi się do postępowania zapewniającego długie bezproblemowe użytkowanie form drukowych. Stwierdził, że jest wiele czynników wpływających na trwałość fotopolimerowych form drukowych. Na niektóre z nich drukarz ma wpływ, na inne nie. W pierwszej kolejności omówił szczegółowo czynniki, na które drukarnia nie ma wpływu. Odnoszą się one do produkcji form drukowych, ich opakowania oraz transportu pomiędzy dostawcą i drukarnią. W dziedzinie produkcji duże znaczenie mają materiały (powinny być stosowane tylko materiały najwyższej jakości), wykonanie (przestrzeganie reżimu technologicznego i kontrola na każdym etapie) oraz powtarzalność (testowanie każdej partii towaru i kalibracja urządzeń produkcyjnych). W dziedzinie opakowania i transportu referent omówił znaczenie czynników takich jak stosowany karton, przekładki, opis i oznakowanie, zamknięcie, spedycja. Następnie przeszedł do omówienia czynników, na które drukarnia ma wpływ. Do mechaniczno-fizycznych zaliczył: montaż (m.in. rodzaj taśmy, jej elastyczność, grubość, czystość), maszynę (dokładność toczenia, bicia), walce rastrowe (stopień zużycia, rakle, dostawienie), czyszczenie (narzędzia, nacisk). Wśród czynników chemicznych wymienił: farby (ich składniki, rozpuszczalnik, ziarnistość pigmentu, lepkość) oraz środki do czyszczenia (tylko specjalnego użytku). Wśród czynników związanych z przechowywaniem i konserwacją wymienił: ochronę przed światłem słonecznym i UV, czystość (ochrona przed zapyleniem), wysuszenie. Na zakończenie przedstawił długą listę czynników szczególnego ryzyka, ilustrując poszczególne przypadki zdjęciami (w powiększeniu) uszkodzeń form drukowych powstałych wskutek niewłaściwego obchodzenia się z nimi w drukarni. Do czynników szczególnego ryzyka zaliczył m.in. nieusunięte z form pozostałości farb i rozpuszczalnika, używanie nieodpowiednich narzędzi do czyszczenia, stosowanie agresywnych środków chemicznych, zbyt wysoką lepkość farby, niestaranny montaż (zanieczyszczenia) i błędy przy montażu (złe rozmieszczenie form na walcu formowym).
Kończąc obrady VII Sympozjum Fleksograficznego Krapkowice 2004 prezes Chespy Joachim Siekiera podziękował jego uczestnikom za przybycie oraz zachęcił ich do udziału w konkursie Grand Prix Cyrel, o którym zostali obszernie poinformowani dzień wcześniej. Zaprosił też wszystkich chętnych do zwiedzenia siedziby Chespy w Krapkowicach – zwiedzanie odbyło się tego samego dnia w godzinach popołudniowych.
Na koniec odnotujmy, że – jak to zwykle bywa na spotkaniach z Chespą – wieczór pierwszego dnia Sympozjum (25 listopada) jego uczestnicy spędzili w salach Filharmonii Opolskiej. Tu odbyło się wręczenie Chespie Certyfikatu ISO 9001:2000. Prezes zarządu Chespy Joachim Siekiera otrzymał certyfikat z rąk Andrzeja Kosteckiego, audytora wiodącego firmy RWTÜV Polska. Ponadto w programie wieczoru znalazł się występ kabaretu „Grzegorz Halama Oklasky” i uroczysta kolacja.

EWNowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Firma "Wszywka" zaprasza producentów odzieży oraz hurtownie dodatków krawieckich do współpracy, patrz: Wszywki i metki żakardowe pragnie zinteresować swą ofertą metek i wszywek odzieżowych, również osoby prywatne zainteresowane drukiem w niskich nakładach