Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2002 Październik
Maszyny i urządzenia

Co nowego w offsecie w ?wietle targów Ipex 2002


Uczestnicy targów Ipex 2002 nie byli ?wiadkami prezentacji ?adnych rewolucyjnych rozwi?za? w zakresie druku offsetowego. Wystawcy maszyn offsetowych po?o?yli wi?kszy nacisk na rozwój znanych ju? technologii, ulepszanie oferowanych wcze?niej modeli. Nie by?o tak?e ?adnych niespodzianek odno?nie konstrukcji maszyn ani pr?dko?ci drukowania - ju? osi?gni?te pr?dko?ci wydaj? si? satysfakcjonowa? dzisiejszy rynek poligraficzny. Jakie tendencje, jakie zmiany mo?na wi?c by?o zaobserwowa? podczas tegorocznych targów?

Ma?y format
Firma KBA zaprezentowa?a maszyn? Genius 52 w klasie formatowej B3, która pracuje w technologii offsetu bezwodnego i jest dost?pna w wersji cztero- i pi?ciokolorowej. Zespo?y drukuj?ce s? rozmieszczone w kszta?cie litery V wokó? cylindra dociskowego. Producent zapowiada, ?e od lata 2003 roku maszyna b?dzie wyposa?ona w zespó? do lakierowania lakierami dyspersyjnymi. Automatyczna zmiana p?yt, nowy automatyczny system mycia obci?gów gumowych redukuj? czas zmiany pracy do 5 minut. Genius 52 umo?liwia drukowanie na pod?o?ach o grubo?ci od 0,06 mm do 0,8 mm, tak?e na tworzywach sztucznych i foliach. Maszyna przeznaczona jest dla drukarzy, którzy chc? wykorzystywa? formy drukowe przygotowane w technologii CtP lub konwencjonalnej.
Na stanowisku firmy Heidelberg mo?na by?o zobaczy? interesuj?ce rozwi?zania zastosowane w znanych ju? maszynach drukuj?cych w formacie B2 i mniejszym. Printmaster QM 46-2 zosta? przedstawiony z urz?dzeniem do numerowania i perforowania podczas drukowania (wa? numeruj?cy mo?e by? wyposa?ony maksymalnie w 35 numeratorów poprzecznych lub 56 numeratorów równoleg?ych); przy perforowaniu tak?e istnieje wybór: perforowanie poprzeczne oraz wzd?u?ne.) Natomiast Speedmaster 52 by? wyposa?ony w wykrojnik p?aski zainstalowany on-line.
Japo?ska firma Komori wesz?a na rynek dwustronnych maszyn offsetowych w klasie formatowej B2, czego przyk?adem jest maszyna Lithrone 828P. Na targach Ipex 2002 zosta?a przedstawiona w wersji z o?mioma zespo?ami drukuj?cymi. Maszyna mo?e pracowa? z pr?dko?ci? 15 000 arkuszy na godzin?. Godny uwagi jest tutaj system odwracania arkusza sk?adaj?cy si? z trzech cylindrów. Takie rozwi?zanie umo?liwia drukowanie dwustronne z pr?dko?ci? zbli?on? do maksymalnej, bez wzgl?du na stopie? pokrycia farb?.
Inna japo?ska firma, Hamada, przedstawi?a maszyn? z automatyczn? zmian? p?yt B552A-I, rozbudowan? o zespó? lakieruj?cy i suszark? promiennikow?. Sk?ada si? ona z pi?ciu zespo?ów drukuj?cych i jest wyposa?ona w system kontroli farb.
Na stanowisku Ry-Offset Graphics mo?na by?o zobaczy? dwukolorow?, dwustronn? maszyn? Ryobi 524 HXXP w po??czeniu z systemem CtP. Jej wydajno?? wynosi 13 000 arkuszy na godzin? (nawet przy drukowaniu dwustronnym). Minimalny format papieru, jaki mo?e by? zadrukowywany dwustronnie, wynosi 100×150 mm i jest najmniejszy po?ród maszyn oferowanych dot?d w tej klasie. Mo?liwe jest tak?e drukowanie kartek pocztowych. Warto zwróci? uwag?, ?e firma Ryobi wchodzi na rynek maszyn offsetowych w klasie formatowej B2+. Zaprezentowa?a bowiem swój nowy model 755C z pi?cioma zespo?ami drukuj?cymi. Maszyna ta w ci?gu godziny zadrukowuje od 3000 do 15 000 arkuszy papieru o grubo?ci od 0,04 mm do 0,6 mm.

Direct Imaging
Niektórzy twierdz?, ?e najkrótszy czas narz?du mo?na uzyska? dzi?ki zastosowaniu rozwi?zania Direct Imaging (wbudowanie systemu na?wietlania p?yt w maszyn? drukuj?c?). Z kolei ich przeciwnicy polemizuj?. Uwa?aj?, ?e zainstalowanie systemu CtP poza maszyn? drukuj?c? umo?liwia wykonanie podczas jej pracy nast?pnej formy, co pozwala na oszcz?dno?? czasu. Wi?kszo?? producentów maszyn DI prezentowa?o na swoich stanowiskach oba rozwi?zania pozwalaj?c zwiedzaj?cym na wyrobienie sobie w?asnej opinii.
Firma Komori przedstawi?a znan? z targów drupa maszyn? Lithrone S40D typu DI w klasie formatowej B1. Tym razem zaprezentowano j? z sze?cioma zespo?ami drukuj?cymi i zespo?em lakieruj?cym. Maszyna pracuje z pr?dko?ci? 16 000 arkuszy na godzin?.
Podczas targów Ipex 2002 mo?na by?o równie? zobaczy? cztero-kolorow? maszyn? Ryobi 3404DI w klasie formatowej A3. Warto zwróci? uwag? na budow? zespo?u drukuj?cego. Dwa cylindry z obci?giem gumowym oraz dwa cylindry for-mowe maj? podwójn? ?rednic? i tworz? uk?ad satelitarny z cylindrem drukuj?cym o potrójnym obwodzie, umieszczonym w centrum. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu, opisywana maszyna jest stosunkowo niewielkich rozmiarów w porównaniu z konkurencyjnymi maszynami.
Firma Heidelberg jest jednym z wi?kszych propagatorów systemu DI. Podczas targów Ipex 2002 przedstawi?a maszyny NexPress 2100 oraz Digimaster 9110.
W przeciwie?stwie do innych cyfrowych systemów drukowania kolorowego, w maszynie Nex-Press 2100 obraz przenoszony jest na pod?o?e za po?rednictwem cylindra z obci?giem gumowym NexBlanket. Takie rozwi?zanie umo?liwia drukowanie na ró?nego rodzaju papierach o gramaturach od 80 g/m2 do 300 g/m2 oraz zmniejsza zu?ywanie si? cylindra formowego. Specjalnie zaprojektowane trzy oddzielne samonak?adaki, zainstalowane on-line, pozwalaj? na zmian? formatu papieru oraz na dodawanie papieru podczas drukowania. NexPress 2100 w ci?gu godziny zadrukowuje 2100 arkuszy w formatach od 210×279 mm do 350×470 mm, sortuje je elektronicznie i przygotowuje do natychmiastowej obróbki ko?cowej.
Digimaster 9110 oferuje wysoko-wydajny czarno-bia?y druk na ??danie. Zamiast lasera zastosowano tu 14-calow? lini? diod LED, zawieraj?c? 600 diod na cal. Ka?da z diod ma 64 poziomy jasno?ci ?wiecenia, co umo?liwia reprodukcj? odcieni szaro?ci. Producent podkre?la, ?e w przeciwie?stwie do ofert konkurentów, maszyna Digimaster 9110 zosta?a zaprojektowana i zbudowana od pocz?tku jako maszyna cyfrowa.
Ponadto mo?na by?o zobaczy? maszyn? Quickmaster DI 46-4 Pro umo?liwiaj?c? niskonak?adowy druk kolorowy w formacie B3. Zaprezentowano tak?e znan? z targów Ipex 1998 maszyn? Speedmaster 74 DI, tym razem w wersji dwustronnej z pi?cioma zespo?ami farbowymi, zespo?em powlekaj?cym i lakieruj?cym.
Na stanowisku firmy KBA mo?na by?o zobaczy? maszyn? 74 Karat przeznaczon? g?ównie dla kolorowych wydruków niskonak?adowych. Minimalny format arkusza wynosi 297 mm×210 mm, a maksymalny - 740 mm×520 mm. Maszyna mo?e w ci?gu godziny zadrukowa? 10 000 arkuszy papieru o grubo?ci od 0,06 mm do 0,3 mm.
Podczas targów Ipex 2002 tak?e w?a?ciciele mniejszych drukar? mogli znale?? maszyny offsetowe na miar? swoich potrzeb. I tak np., firma AB Dick zaprezentowa?a podczas targów maszyn? QP 25 do drukowania wielokolorowego przeznaczon? dla ma?ych drukar?.
Natomiast firma Ryobi wypu?ci?a na rynek maszyn? 524HE w klasie formatowej A3+. Maszyna sk?ada si? z czterech zespo?ów drukuj?cych, jest wyposa?ona w pó?automatyczny system zmiany p?yt, pracuje z pr?dko?ci? od 3000 do 11 000 arkuszy na godzin? w zale?no?ci od rodzaju zadrukowywanego pod?o?a, farby oraz wymaganego poziomu jako?ci druku.

Format B1+
Najwi?ksz? popularno?ci? podczas targów Ipex 2002 cieszy?y si? maszyny w klasie formatowej B1+. Bezspornym liderem w tej dziedzinie jest firma Heidelberg, która odnios?a olbrzymi sukces wypuszczaj?c na rynek maszyn? Speedmaster 102. Maszyna ta drukuje z pr?dko?ci? do 13 000 arkuszy na godzin?. Jest wyposa?ona mi?dzy innymi w system Autoplate do automatycznej wymiany p?yt, automatyczne urz?dzenie do mycia walców i obci?gów gumowych, system suszenia podczerwieni?. Na targach firma Hei-delberg zaprezentowa?a wspomnian? maszyn? z dwunastoma zespo?ami farbowymi, wyposa?on? dodatkowo w system CutStar do ci?cia roli na arkusze.
Firma Heidelberg jest jedyn?, która oferuje maszyn? sk?adaj?c? si? a? z dwunastu zespo?ów drukuj?cych, a klienci s? zainteresowani jeszcze wi?ksz? ich liczb?. Z kolei wystawcy obawiaj? si? rozbudowania maszyny o jeszcze wi?cej zespo?ów drukuj?cych, ze wzgl?du na wzrastaj?c? d?ugo?? maszyny.
Firma Komori znalaz?a rozwi?zanie tego problemu. Skonstruowa?a „dwupi?trow?” maszyn? Lithrone 540 SP. Podczas targów Ipex 2002 przedstawiono j? w wersji pi?ciokolorowej z automatyczn? zmian? p?yt. Mo?na j? by?o zobaczy? w trakcie pracy, gdy? co dzie? drukowa?a gazet? informacyjn? po?wi?con? tegorocznym targom - „PrintWeek Ipex Daily”.
Firma KBA wystawi?a na swoim stoisku maszyn? Rapida 105 sk?adaj?c? si? z dziesi?ciu zespo?ów drukuj?cych. Jest to jedyna wielkoformatowa maszyna offsetowa wyposa?ona w automatycznie wymienialny zespó? do zadrukowywania drugiej strony arkusza. Maszyna pracuje z pr?dko?ci? 15 000 arkuszy na godzin?. P?yty s? zmieniane automatycznie, a ca?y proces drukowania jest sterowany z konsolety.

Maszyny zwojowe
Producenci maszyn zwojowych spodziewaj? si?, ?e ich klienci b?d? przede wszystkim zwraca? uwag? na takie parametry, jak redukcja odpadów, ochrona ?rodowiska, a firma KBA liczy ponadto na wzrost zainteresowania drukiem bezwodnym. Ze wzgl?dów ekonomicznych oraz ze wzgl?du na ograniczenie powierzchni, g?ówni wystawcy: Heidelberg, Komori, KBA zdecydowali si? nie prezentowa? maszyn zwojowych w trakcie pracy.
Na stanowisku firmy Heidelberg mo?na by?o zobaczy? maszyny Sunday 2000/ 24 i Sunday 4000/ 64 oraz Mainstream.
Maszyny Sunday s? wyposa?one we w pe?ni zautomatyzowany system wymiany p?yt Autoplate i bezkana?owe obci?gi gumowe w postaci tulei. Obci?gi te eliminuj? wibracje wyst?puj?ce w momencie odtaczania si? kana?u przy tradycyjnych systemach. Dzi?ki tulejowej konstrukcji wzrasta stabilno?? dynamiczna, która wp?ywa na podniesienie jako?ci druku i umo?liwia drukowanie z wi?kszymi pr?dko?ciami przy wi?kszych szeroko?ciach wst?gi papieru. Bezkana?owe obci?gi charakteryzuj? si? równie? mniejsz? powierzchni? niedrukuj?c?, w wyniku czego wzrasta znacznie oszcz?dno?? papieru. Umo?liwia to tak?e wymian? obci?gu w czasie nie przekraczaj?cym jednej minuty bez potrzeby przerywania wst?gi.
Sunday 2000, model 24-stronicowy, jest przeznaczony g?ównie dla krótkich i ?rednich serii produkcyjnych, przy których czas narz?du odgrywa znaczn? rol?. Maszyna drukuje z pr?dko?ci? 10,2 m/s.
Sunday 4000, model 64-stronicowy, jest przystosowany do drukowania kolumn stoj?cych (cztery strony na obwodzie cylindra i osiem stron na szeroko?ci). Maszyna jest przeznaczona dla nak?adów o du?ych obj?to?ciach. Wyposa?ona jest w urz?dzenie do numerowania stron. Drukuje z pr?dko?ci? do 15 m/s.
Mainstream jest maszyn? 8-stronicow? z konfiguracj? 1×4 (1 p?yta na obwodzie i cztery na szeroko?ci). Wst?g? o szeroko?ci 1260-1600 mm zadrukowuje z pr?dko?ci? 12,8 m/s. Jest odpowiedzi? na wymagania nowoczesnych drukar? w zakresie najwy?szych szybko?ci, jako?ci druku i elastyczno?ci produkcji.
Firma MAN Roland zaprezentowa?a DICOweb - maszyn? wykorzystuj?c? technologi? Computer-to-Cylinder, pokazan? po raz pierwszy na targach drupa 2000. W Birmingham mo?na j? by?o zobaczy? w wersji 16-stronicowej, heatsetowej. Modu?owa konstrukcja DICOweb pozwala mi?dzy innymi na modyfikowanie formatu druku i liczby zespo?ów drukuj?cych. Ponadto maszyna ta umo?liwia obróbk? wyko?czeniow? on-line i gwarantuje niewielk? ilo?? makulatury. Zosta?a stworzona z my?l? o drukowaniu niskonak?adowych magazynów i jest jednym z ciekawszych rozwi?za? w poligrafii.
Maszyny offsetowe oferowane podczas targów Ipex 2002 charakteryzowa?y si? wysokim stopniem specjalizacji oraz du?? elastyczno?ci?, co jest odpowiedzi? na stale rosn?ce wymagania klientów. Niektórzy oczekuj? zacierania si? granicy pomi?dzy klasami formatowymi maszyn offsetowych. Producenci maszyn w klasie formatowej B3 s? zainteresowani wej?ciem na rynek formatu B2, natomiast producenci maszyn w klasie formatowej B2 chc? rozszerzy? ofert? o maszyny w formacie B1.
We wszystkich sektorach rynku poligraficznego mo?na zauwa?y? tendencj? do skracania d?ugo?ci strefy rozbiegowej w celu ograniczenia ilo?ci odpadów. Ponadto wzrasta zapotrzebowanie na wi?ksz? liczb? kolorów. Odpowiedzi? producentów maszyn offsetowych jest skrócenie czasu narz?du i rozruchu (co tak?e zmniejsza ilo?? odpadów) oraz zwi?kszenie liczby zespo?ów farbowych do dziesi?ciu czy dwunastu w formacie B1. Takie rozwi?zanie pozwala zwi?kszenie produkcji o 2-3% w skali tygodnia.
Podsumowaniem oferty targów Ipex 2002 w zakresie druku offsetowego mog? by? s?owa Philipa Dunna (dyrektor ds. marketingu firmy Komori UK): „Wi?kszo?? oferowanych maszyn by?a bardzo wysokiej jako?ci. Przed producentami stoi teraz nie lada wyzwanie: odnalezienie pi?tego biegu”. Czym b?dzie pi?ty bieg? Czas poka?e.

Opracowa?a Agnieszka Poczekaj na podstawie materia?ów firm: Hamada, Heidelberger Druckmaschinen AG, KBA, Komori, MAN Roland, Ry-Offset GraphicsNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o