Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Styczeń
Rynek

Analiza sytuacji w branży papierniczej i poligraficznej


Sektor papierniczy w Polsce jest prawie całkowicie sprywatyzowany (w przeciwieństwie do branży poligraficznej, w której wciąż działają drukarnie należące do Skarbu Państwa) i przeszedł poważną restrukturyzację technologiczną – przede wszystkim dzięki wsparciu inwestorów branżowych z zagranicy. Poza tym krajowi producenci papieru, działający na rodzimym rynku od kilkunastu lat niechronionym cłami na papier, przygotowani byli do wejścia na otwarte rynki unijne. Od 1989 roku notowany jest ciągły wzrost produkcji tego sektora (wyższy niż przyrost produktu krajowego brutto – PKB). W porównaniu z rynkami Europy Zachodniej polski rynek papierniczy postrzegany jest jako mocno rozwojowy, jednocześnie bardzo konkurencyjny, zarówno jeśli chodzi o eksport papieru i tektury, jak i usługi poligraficzne oferowane przez polskie drukarnie. Eksportujemy dobre jakościowo i atrakcyjne cenowo papiery celulozowe, offsetowe, kserograficzne i higieniczne. (Importujemy głównie papier gazetowy i makulaturowy oraz 100% papierów graficznych niepowlekanych, których nie produkuje się w Polsce.)
Mocne strony przemysłu papierniczego to wysoka jakość i malejące koszty produkcji, a także elastyczność, która pozwala szybko reagować na sygnały z rynku. Ważny jest także pozytywny stosunek do pracy personelu branży, bardzo ceniony przez inwestorów zagranicznych.
Przeszkodą w rozwoju produkcji papierniczej może się okazać pogarszająca się sytuacja na rynku drewna, związana m.in. ze wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec ze strony przemysłu meblarskiego. Obecnie pozysk drewna zaspokaja około 80% potrzeb papierni.
Innym czynnikiem pomniejszającym podaż surowca jest niska kultura recyklingu i pozyskiwania makulatury w Polsce. Średni wskaźnik recyklingu w Europie osiągnął w 2003 roku 55,2%, w Polsce – 32,5%.
Słabą stroną branży papierniczej jest silne uzależnienie eksportu od kursu walut, w szczególności euro, który hamuje lub zwiększa eksport opakowań (papier i tektura falista), decydujący o wynikach całej branży.

W strukturze produkcji dominującą pozycję zajmują papiery opakowaniowe (51%), następne są papiery drukowe (29%) i higieniczne (8%).
Produkcją papieru i tektury w Polsce zajmuje się 40 papierni. Do największych firm działających w branży należą: International Paper Kwidzyn SA, Arctic Paper Kostrzyn SA, Mondi Packaging Paper Świecie SA, Stora Enso Poland SA. Inni znaczący producenci to: Fabryka Papieru Dąbrowica sp. z o.o., Fabryka Papieru sp. z o.o. w Jeleniej Górze, Fabryka Papieru Malta Decor SA w Poznaniu, Fabryka Papieru Szczecin-Skolwin SA (w upadłości), Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA w Warszawie.
W tym gronie należy uwzględnić też głównych producentów, przetwórców, dystrybutorów i konfekcjonerów bibułki tissue, chusteczek higienicznych i kosmetycznych, papieru toaletowego, ręczników kuchennych, serwetek gastronomicznych i stołowych oraz produktów higieny instytucjonalnej. Do największych należą: Bokknet Polska sp. z o.o., Delitissue sp. z o.o., Fabryka Papieru Czerwonak sp. z o.o., Fabryka Papieru Piechowice sp. z o.o., Firma Lewandowski, Głuchołaskie Zakłady Papiernicze sp. z o.o., Hanke Tissue sp. z o.o., ICT Poland sp. z o.o., Kimberly-Clark SA (dawniej IP Klucze), Lamix Witnica oraz Metsa Tissue SA – papiernie w Konstancinie-Jeziornej i Krapkowicach.
W branży zarejestrowanych jest około dwóch tysięcy podmiotów, z czego 99% to firmy małe, zatrudniające do pięciu osób i zajmujące się konfekcjonowaniem. Panuje wśród nich ostra konkurencja: jedni bankrutują, inni rozpoczynają działalność. W wąskiej grupie największych firm konkurencja na polu dystrybucji nie ma takiego znaczenia: duże koncerny papiernicze sprzedają większą część swojej produkcji w sieciach zagranicznych grup kapitałowych, do których należą, lub produkują różny asortyment (International Paper Kwidzyn SA i Arctic Paper Kostrzyn SA wytwarzają papiery białe, ale główna produkcja IP to papiery biurowe serii POL, a AP – papiery offsetowe).
Najwięksi producenci tektury falistej w Polsce to: DS Smith Polska SA (zakłady w Kielcach i Kutnie), Eurobox Polska sp. z o.o., Kappa Packaging (Drezdenko, Gdańsk, Konin, Warszawa), Model Opakowania sp. z o.o. (Biłgoraj i Czosnów), Mondi Packaging (Świecie, Mszczonów, Dorohusk, Bystrzyca Kłodzka), Otor Silesia SA, Polpak-Karton sp. z o.o., Rawi-box SA, SCA Packaging Oława, Smurfit Munksjo Packaging sp. z o.o., Stora Enso Poland SA (Ostrołęka, Łódź, Mosina, Tychy), Tektura Wrocław sp. z o.o., TFP sp. z o.o., Ultra Pack sp. z o.o., Werner Kenkel sp. z o.o.
Na rynku tektury falistej panuje duża konkurencja, co nie pozostaje bez wpływu na ubezpieczycieli należności (na przykład grupa ubezpieczeniowa Euler Hermes była zmuszona wypracować na użytek tej branży odrębne kryteria oceny ryzyka kredytowego, aby zapewnić dostawcom tektury bezpieczeństwo obrotu).
Duża liczba małych wytwórców tektury powoduje wysoką podaż oraz obniżanie cen i marży, jednocześnie wzrasta ryzyko braku spłaty kredytu kupieckiego przez odbiorców. Ostatnio w tej branży rozpoczęła się konsolidacja. Proces ten będzie się rozszerzał. Obecnie trwa zaakceptowana przez Komisję Europejską fuzja, w wyniku której powstanie Smurfit Kappa Group. Będzie to największa w Polsce grupa produkcyjna, dysponująca pięcioma zakładami: w Drezdenku, Gdańsku, Koninie, Warszawie i Pruszkowie. (Natomiast każdy z dwóch pozostałych największych koncernów: Stora Enso Poland i Mondi Packaging, prowadzi produkcję w czterech zakładach.)
Najlepsze wyniki ekonomiczne uzyskują firmy zatrudniające powyżej 249 osób (wzrost finansowy netto o 8,9%, wzrost rentowności o 6,4%). Pogarsza się natomiast sytuacja firm najmniejszych.
Do największych dystrybutorów papieru na rynku polskim należą: Antalis Poland, Canson, Cezex, Ecco-Papier, Europapier-Impap, Igepa Polska, Jakon, Mercator Papier, Papyrus. W Polsce swoje biura sprzedaży mają również takie koncerny zagraniczne, jak: Cascades, Ekman, Gratenau, Heinzel, Holmen Paper, Mondi Business Paper, Myllykoski, M-real, Norske Skog, Sappi, Stora Enso, UPM Kymmene.
Wartość rynku papieru w Polsce mierzona przychodami z całokształtu działalności przekroczyła 12 mld zł. Na statystycznego Polaka przypada dziś około 72 kg papieru i tektury rocznie. Wśród krajów europejskich zajmujemy pod tym względem razem z Węgrami (70,6 kg) dwa ostatnie miejsca. Dla porównania: w Belgii, która jest pod tym względem liderem, zużycie papieru przekroczyło w 2003 roku 345 kg w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Dysproporcja ta wynika zarówno z różnicy poziomu dochodów w Polsce i w krajach Europy Zachodniej, jak i z odmiennej kultury zużycia papieru. Prognozuje się, że w 2010 roku zużycie papieru i tektury wzrośnie do 85–90 kg na jednego Polaka.
Ważnym odbiorcą papieru jest branża poligraficzna. Podobnie jak sektor papierniczy, w ciągu ostatnich lat przeszła głębokie przeobrażenia technologiczne. Branża poddana została próbie wywołanej przez kryzys światowy. Lata 2001–2003 przyniosły spadek zamówień, a nawet liczne bankructwa wśród mniejszych drukarń i bezprzykładne pogorszenie się poziomu moralności płatniczej odbiorców papieru. Obecnie sytuacja ustabilizowała się, a polskie drukarnie, motywowane przez coraz bardziej skomplikowane, niestandardowe zamówienia, stają się konkurencyjne na rynkach europejskich i światowych. Drukarnie zatrudniają wysoko wykwalifikowaną i wciąż tanią kadrę, regularnie inwestują w technologie i park maszynowy, posiadają certyfikaty norm jakościowych ISO.
Rynek drukarski w Polsce jest mocno rozdrobniony: działalnością poligraficzną zajmuje się około 20 tysięcy firm, w tym 5 tysięcy to drukarnie. W Polsce istnieje ponad 50 dużych drukarń i przeszło 200 średnich.
Największe firmy tej branży to: RR Donnelley Europe sp. z o.o. (700 pracowników, 710 mln zł przychodu ze sprzedaży w 2004 r.), Winkowski sp. z o.o. (1250 pracowników, 518 mln zł przychodu ze sprzedaży), Poligrafia SA – od niedawna należąca do RR Donnelley Europe (370 pracowników, 204 mln zł przychodu ze sprzedaży). Pozostałe drukarnie nie przekraczają poziomu przychodu 100 mln zł rocznie. Dwie największe drukarnie: RR Donnelley i Winkowski, zdominowały druk czasopism kolorowych metodą offsetową (70% przychodów z produkcji offsetowej w skali kraju).
Inne duże drukarnie to: Olsztyńskie Zakłady Graficzne SA, Białostockie Zakłady Graficzne SA i Poznańskie Zakłady Graficzne SA – wszystkie należące do Skarbu Państwa, oraz drukarnie w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Inowrocławiu.
Przychody ze sprzedaży w całej branży w 2004 roku osiągnęły prawie 5 mld zł (ponad 10% więcej niż w 2003 r.). 50% produkcji sprzedanej całego sektora to prasa codzienna i magazyny kolorowe, produkcja książek stanowi 20%. Słabe wskaźniki czytelnictwa w Polsce nie sugerują wzrostu przychodów z produkcji książek, dlatego drukarnie edytorskie szukają innych sposobów zarobkowania.
W sierpniu 2005 roku zakłady poligraficzne otrzymywały od dostawców papieru średnio 71-dniowe odroczenia płatności wystawianych faktur. Płatności następowały ze średnim opóźnieniem 35 dni po terminie wymagalności faktur, co dawało średni wskaźnik rotacji należności DSO (Days Sales Outstanding) na poziomie 106 dni. Średnia roczna wskaźnika DSO dla branży, liczona od sierpnia 2004 do sierpnia 2005, była niższa i wyniosła 98,25 dnia.
Średni wskaźnik moralności płatniczej dla sektora poligraficznego – 45 punktów, świadczy o umiarkowanym ryzyku; przewidywane opóźnienia osiągają 40 dni po terminie płatności.
Z danych Euler Hermes wynika, że należności bieżące – niewymagalne – w branży poligraficznej w sierpniu ubiegłego roku stanowiły 67% ogółu należności sektora. Oznacza to, że 33% należności było przeterminowanych, a 5% ogółu należności stanowiły faktury przeterminowane ponad 120 dni, czyli trudne do odzyskania.

Na podstawie danych dostarczonych przez Pawła Pszczółkowskiego, specjalistę z Działu Oceny Ryzyka Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem sp. z o.o., na podstawie informacji z portalu www.plastech.pl oraz informacji własnych opracowali Magdalena Granosik i Michał JakubiszynNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o