Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Kwiecień
Technologie

Technologie teleinformatyczne w poligrafii - konferencja


W dniu 23 marca tego roku w gmachu Centrum Bankowo-Finansowego Nowy Świat w Warszawie odbyła się II konferencja „Technologie teleinformatyczne w poligrafii. Systemy informatyczne wsparciem nowoczesnej drukarni”, zorganizowana przez Centrum Promocji Informatyki. Koordynatorem merytorycznym konferencji był Robert Wrembel z Instytutu Informatyki Politechniki Poznańskiej. Imprezę sponsorowała firma Reprograf, a partnerem merytorycznym przedsięwzięcia był portal PrintinPoland.com. „Świat DRUKU” był jednym z patronów medialnych konferencji.
Obrady prowadził Przemysław Kida. On także wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Systemy do obiektywnej oceny jakości i pomiaru kolorów w nowoczesnej drukarni”. Najpierw wymienił wielkości, które można (i należy) mierzyć w procesie drukowania. Są one związane z użytymi materiałami (np. gramatura papieru, lepkość farby), z kolorystyką pracy (np. gęstość optyczna podstawowych kolorów triady, rastrowa wartość tonalna, współrzędne barwy dla kolorów dodatkowych), wreszcie – z wymiarami i geometrią wyrobu (np. dokładność wykonania złamu, precyzja cięcia, precyzja składkowania). Kontrola jakości odbywa się poprzez pomiary barwy: densytometryczne, kolorymetryczne i spektrofotometryczne. Jeśli chodzi o pomiary densytometryczne, mierzymy gęstość optyczną, rastrową wartość tonalną i przyrosty punktów rastrowych (dot gain) oraz względny kontrast druku. Następnie autor wystąpienia zaprezentował spektrokolorymetry i spektrodensytometry produkcji X-Rite, GretagMacbeth, Techkon i Viptronic. Na koniec przedstawił kalibratory maszyn i rozwiązania konstrukcyjne spektrofotometrów.

Drugim wystąpieniem była prezentacja Marii Ślesickiej-Gęściak z firmy Reprograf, na temat standardów kolorystycznych w proofingu. Na wstępie prelegentka zastanawiała się wspólnie ze słuchaczami, który ze standardów proofingu należy wybrać. W czasie, gdy proof cyfrowy wchodził na rynek, popularne było symulowanie odbitek analogowych, które ma swoje zalety, ale i wady – choćby to, że proof analogowy nie zawsze jest łatwym wzorcem dla drukarza. Innym standardem proofingu jest symulowanie konkretnego procesu druku. Otrzymuje się w ten sposób najwierniejsze odbitki próbne, uwzględniające specyfikę funkcjonowania danej drukarni, a drukarze dostają proof, do którego łatwo się dopasować. Wadą tego sposobu jest to, że trzeba zachować stabilność zarówno w proofingu, jak i w druku; jest to system zamknięty i wymagający wprowadzania profili konkretnych urządzeń, co może być trudne w przypadku jednorazowej współpracy z klientem. Jeszcze innym modelem proofingu jest symulowanie ogólnie przyjętych standardów. Wykorzystuje się tu uśrednione profile ICC, które charakteryzują procesy druku dla różnych technologii i określonych podłoży. Jest to dobry wzorzec dla drukarza, występuje kompatybilność z innymi firmami stosującymi tę normę, oferuje się sprawdzoną jakość. Wadą jest konieczność wprowadzenia i utrzymywania standardu, co pociąga za sobą koszty. Następnie został omówiony standard ISO 12647, który definiuje w zakresie reprodukcji półtonów różne etapy procesu drukowania: proo-fing, prepress (jakość formy kopiowej) i druk (typ rastra, kąty, krzywe charakterystyki druku, wartości L*a*b* dla CMYK). W podsumowaniu referentka powiedziała, że certyfikacja proofa to potwierdzenie, iż wykonujemy odbitki próbne zgodnie z ustalonymi zasadami. Pomagają w tym przyjazne rozwiązania software’owe i pomiary spektrofotometryczne. Certyfikowany proofing buduje zaufanie pomiędzy zleceniodawcą a drukarzem.
Blok „Osieciowanie drukarni” rozpoczęła prezentacja Roberta Wieczorka z firmy Heidelberg Polska zatytułowana „Prinect – droga do organizacji procesu produkcyjnego w nowoczesnej drukarni”. Na początek referent stwierdził, że wprowadzenie systemu Prinect służy uzyskaniu przejrzystości procesu produkcji, usprawnia jego planowanie i zwiększa produktywność (dane do wstępnego ustawiania maszyn). Niestety, w wielu drukarniach wciąż jeszcze nie ma właściwej organizacji produkcji, czego przejawy to m.in.: brak statusu zlecenia w określonym czasie, kalkulacja często niemająca nic wspólnego z rzeczywistymi kosztami, wielokrotne wprowadzanie tych samych danych. Autor wystąpienia przedstawił krótką historię systemu. Na targach drupa’95 powstała grupa CIP3 (The International Corporation for the Integration of Prepress, Press and Postpress). Zaprezentowano Print Production Format – niezależny od producenta i opisujący cechy arkusza. Na targach drupa 2000 przedstawiono pierwszy zarys Job Definition Format (JDF), a w lipcu tegoż roku założono grupę CIP4. Następnie opracowywano kolejne wersje JDF. Referent zwrócił uwagę na ważne elementy systemu Prinect, jak system planowania produkcji PrinectDataControl, połączenie z systemem cyfrowego montażu Prinect Signa Station, wprowadzanie danych do wstępnego ustawiania w maszynie drukującej i do wstępnego ustawiania urządzeń introligatorskich, Prinect Color Solution. System zarządzania kolorem określił jako klucz dla osiągnięcia zgodności kolorystycznej pomiędzy prepressem i drukiem.
Referat pt. „Otwarty system zarządzania produkcją na maszynie Komori. Management System (KMS) podstawą właściwego zarządzania produkcją w drukarni” wygłosił Tadeusz Figurski z Reprografu. Zaprezentował szczegółowo wybrane elementy programu Komori DoNet: KMS (Komori Management System), PCC CIP Konwertor Software, K-Station – kompatybilność JDF, Color Connection, PDC-SII – spektrodensytometr, K-Color profiler – system kalibracyjny, KHS (Komori high-speed colour balance system). Zwrócił uwagę na K-Station (kompatybilna z CIP4/JDF), która znajduje się pomiędzy systemem zarządzania Management Information System (MIS) i systemem Press/Prepress. Zbiera ona wyniki z systemu KMS, monitoruje i raportuje fakty umożliwiające kierownictwu podejmowanie odpowiednich działań. KMS to standardowe wyposażenie maszyn serii Lithrone. Zapewnia programowanie z pulpitu PQC na monitorze dotykowym, jest interaktywny, wielozadaniowy, ułatwia zarządzanie czasem w drukarni, posiada interface danych z prepressu. Do ścisłej integracji prepressu z maszyną drukującą służy pakiet oprogramowania złożony z trzech produktów: konwerter CIP3-4, KHS, K-ColorProfiler. Spektrodensytometr PDC-SII, zintegrowany z monitorem dotykowym, zapewnia „ultraszybki” pomiar pierwszy i drugi, oraz automatyczne rozpoznanie pasemka kontrolnego (niepotrzebne jest definiowanie formatu papieru). Referent przedstawił też system zarządzania kolorem, w tym automatyczną kalibrację i KHS, „inteligentny, samouczący się system nafarbiania i odfarbiania”, który tworzy profil farbowy adekwatny do obrazu.
Po zakończeniu tego referatu odpowiadano na pytania z sali, a następnie zaproszono wszystkich na poczęstunek.
Blok „Systemy porządkujące przedsiębiorstwo” rozpoczął wykład Elżbiety Marcinkowskiej z COBRPP – „Normy ISO standardem nowoczesnej drukarni”. Autorka wystąpienia podkreśliła, że system zarządzania jakością według normy ISO 9001 został już „oswojony” przez polskie firmy poligraficzne. Pierwsze z nich uzyskały certyfikaty ISO 9001 prawie dziesięć lat temu. (Z kolei zdecydowanie mniej firm z naszej branży wdraża lub wdrożyło system zarządzania środowiskiem). Obecnie już ponad 150 drukarń wdrożyło system zarządzania jakością, wiele firm jest w trakcie wdrażania systemu, wiele przymierza się do wdrożenia. Certyfikat ISO 9001 stał się wizytówką przedsiębiorstw poligraficznych, niezbędną w kontaktach z klientami zagranicznym, ale także coraz częściej z polskimi.
Mariusz Sosnowski z firmy Infosystems zaprezentował zintegrowany system zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym Print-manager, jego funkcje, korzyści i przeznaczenie. System składa się z następujących modułów: zarządzanie kontaktami – CRM, Techniczne Przygotowanie Produkcji (TPP), zarządzanie produkcją i planowanie potrzeb materiałowych – MRP, magazyn materiałów, półfabrykatów i wyrobów – INV, finanse i ksiegowość – FK. CRM umożliwia zarządzanie relacjami z klientami poprzez rejestrowanie kontaktów i zdarzeń biznesowych z klientami związanych. Efektem każdego zdarzenia jest odpowiednia dokumentacja. Dzięki wdrożeniu CRM poprawia się organizacja pracy i obieg dokumentów, następuje zwiększenie wydajności pracy (monitorowanie pracy handlowców), oszczędza się czas przy wyszukiwaniu danych dotyczących klientów i kontaktów z nimi. Z kolei w skład TPP wchodzą: specyfikacja normatywów produkcyjnych dla poszczególnych maszyn, specyfikacja stawek maszynogodzin, szablony cykli technologicznych, zautomatyzowanie tworzenia kalkulacji poligraficznych, generator ofert, tworzenie kart technologicznych i zleceń produkcyjnych, rozliczenie kosztów produkcji. System skraca czas potrzebny na przygotowanie kalkulacji i oferty, redukuje liczbę pomyłek i błędów w kalkulacji dzięki zdefiniowanym w systemie normatywom technologicznym, skraca czas poszczególnych operacji. MRP II to: tworzenie planów produkcyjnych, zapotrzebowań materiałowych, sterowanie produkcją, zarządzanie stanowiskiem roboczym, gospodarka remontowa, ewidencja przestojów, kontrola realizacji zleceń produkcyjnych. INV obejmuje: zamawianie materiałów i narzędzi, rejestrowanie dostaw materiałów, kontrolę stanów magazynowych, wydawanie materiałów do konkretnych zleceń produkcyjnych, zarządzanie półfabrykatami, przyjmowanie wyrobów gotowych do magazynu, ekspedycję wyrobów gotowych. Korzyści z wdrożenia systemu INV to zmniejszenie poziomu zapasów w magazynie materiałów i surowców (odmrożenie kapitału) dzięki zastosowaniu zamówień na czas (just in time), skrócenie okresu składowania materiałów w magazynach (zwiększenie szybkości rotacji zapasów materiałowych) dzięki bieżącej kontroli zapotrzebowania na materiały, zmniejszenie zapasów w magazynie wyrobów gotowych dzięki dokładnej i stałej kontroli ich stanu, zwiększenie rotacji wyrobów gotowych dzięki poprawie przepływu informacji do działu handlowego, skrócenie czasu potrzebnego na wystawianie i rejestrowanie dokumentów magazynowych i handlowych, ograniczenie liczby pomyłek w dokumentach magazynowych i handlowych oraz związanych z tym kosztów. Według autora prezentacji, dzięki wprowadzeniu zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem poligraficznym sprzedaż wzrasta o 16–28%, wydajność pracy – o 10–16%, koszty zakupu maleją o 7–11%, zapasy magazynowe – o 17–75%.
Po wykładzie Paweł Paździor z drukarni Eldruk przedstawił „Doświadczenia z wdrażania zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwami poligraficznymi, ze szczególnym uwzględnieniem: systemów CRM, systemów technicznego przygotowania produkcji, systemów zarządzania zasobami produkcyjnymi, gospodarki magazynowej” – case study. Firma wdrożyła Printmanager, wielomodułowy zintegrowany system zarządzania. Wdrożenie przebiegało etapami: analiza przedwdrożeniowa, konfiguracja systemu, instalacja systemu, integracja z zewnętrznym oprogramowaniem, szkolenie użytkowników, asysta techniczna. Nie obyło się bez trudności – istniała bariera zrozumienia skali przedsięwzięcia i bariera psychologiczna wśród załogi. Ale efekt ostateczny wart był trudu: firma osiągnęła korzyści wymienione w prezentacji systemu.
Po przerwie, w ramach bloku „Od kalkulacji do negocjacji”, wystąpił Paweł Szpil z Reprografu, który omówił „Interaktywne relacje klient-drukarnia”. Zaprezentował pakiet Rite Suite, który służy poprawie komunikacji pomiędzy dostawcą usług drukarskich a jego klientem. Jego zadaniem jest integracja przesyłania danych i finalizowanie systemu przesyłania danych z wykorzystaniem JDF, oraz współpraca z systemem workflow Trueflow. Na dłuższą metę chodzi o unifikowanie wszystkich interface’ów i transfer wszystkich wartości CRM poprzez jedną platformę oraz jeden interface. Riteportal umożliwia klientowi m.in. kreowanie certyfikowanego PDF-a, dynamiczną wymianę dokumentów, zintegrowaną weryfikację wydruku, dostęp do katalogu dokumentów, do wznowień online, śledzenie etapów pracy przez użytkownika portalu. Dzięki temu klient może pracować w dowolnym miejscu i czasie, a każda aplikacja działa online. Komunikacja z dostawcą usługi druku jest znacznie lepsza: można tworzyć job tickets online, kontrolować zamówienia, śledzić status pracy – wszystko to sprzyja zwiększeniu szybkości obiegu informacji i produktywności. Powstaje także PDF lepiej zabezpieczony i łatwiejszy do przesyłania poprzez sieć. Udogodnieniem dla drukarza jest m.in. możliwość zmiany na życzenie wersji i wariantów prac i powstanie biblioteki dokumentów online.
O pozyskiwaniu zleceń przez Internet na przykładzie portalu PrintinPoland.com opowiadał Sławomir Sokołowski. Portal działa od ponad 18 miesięcy. Przez ten czas zarejestrowało się na nim ponad 230 firm poligraficznych, ponad 1100 zleceniodawców, zadano niemal 1500 zapytań ofertowych z Polski i zagranicy. 50% zapytań pochodzi z zagranicy – m.in. z Niemiec, Francji, Holandii, Belgii, Anglii, Skandynawii. Mechanizm działania PrintinPoland.com polega na bezpośrednim kontaktowaniu zleceniodawców z całego świata, zainteresowanych wszelkiego rodzaju usługami poligraficznymi, z polskimi firmami oferującymi te usługi. Z portalu mogą korzystać zarówno drukarnie, jak i firmy działające w zakresie usług DTP, przygotowalni cyfrowej i tradycyjnej, introligatorni oraz uszlachetniania. Zlecający wypełnia odpowiedni dla danego rodzaju pracy formularz, określając parametry zlecenia. Następnie jest on wysyłany do wszystkich firm poligraficznych, które przy rejestracji w portalu zadeklarowały możliwość wykonania prac, o które pyta zlecający. Dzięki temu zarówno zleceniodawcy, jak i zainteresowane pozyskaniem nowych klientów i nowych zleceń polskie firmy poligraficzne, nawiązują interesujące ich kontakty. Zdaniem referenta ogromną zaletą portalu jest „transparentność” firm nawiązujących dzięki PrintinPoland.com kontakty biznesowe. Wysyłane zapytania ofertowe zawierają nie tylko wszystkie parametry dotyczące zlecenia, ale także pełne dane teleadresowe zleceniodawcy. Dzięki temu, w przeciwieństwie do wielu portali oferujących tzw. giełdy zleceń, potencjalni kontrahenci nie pozostają anonimowi. Zaś firma poligraficzna zainteresowana danym zapytaniem nawiązuje bezpośredni kontakt z klientem. Podczas prezentacji publiczność mogła śledzić kolejne kroki konieczne podczas poruszania się po portalu.
„Programy do kalkulacji zleceń poligraficznych. Błyskawiczne kalkulacje” – case study, przedstawił Jacek Piechowicz (Radość-Druk). Podkreślał konieczność dopasowania oprogramowania do wielkości i potrzeb zakładu. Program powinien być przyjazny dla użytkownika: pozwalać na m.in. łatwe wyszukiwanie prac, precyzyjne filtrowanie, właściwe katalogowanie, łatwe tworzenie różnych wersji kalkulacji, kopiowanie rekordów. Ważna jest także uniwersalność i elastyczność programu. Dobrze byłoby, aby dokonywane kalkulacje trwały jak najkrócej, były kompleksowe, uwzględniały jak największą liczbę parametrów, opierały się na stosowanej w firmie technologii, były połączone z bazą danych obejmującą klientów, dostawców, katalog prac, faktury, oferty i dane uzupełniające.
O technikach negocjacji mówił dr Grzegorz Myśliwiec ze Szkoły Głównej Handlowej. Apelował, byśmy w równych negocjacjach dawali partnerowi to, co dać możemy: satysfakcję z relacji z partnerem, satysfakcję z walki, satysfakcję ze zrealizowanych interesów. Dowartościujmy partnera komplementem, ale powinien to być komplement odpowiedni – referent przedstawił kilka teorii komplementowania. Następnie mowa była o walce w negocjacjach, która polega na wywieraniu presji, i o tzw. twardych technikach negocjacyjnych. Prelegent zaproponował kilka zasad wywierania presji: traktuj twoją zgodę na negocjacje jako wyróżnienie partnera i oczekuj specjalnego traktowania; ustępstwa traktuj jako coś przesądzonego (nie proś i nie pytaj); utrzymuj stałą presję (powtarzające się impulsy); pierwszą ofertę traktuj jako zaproszenie, ale nigdy nie uważaj jej za ostateczną, kwestionuj zasadę wzajemnych świadczeń; zasadę wzajemności traktuj asymetrycznie; bierz teraz, dawaj potem, bierz konkrety, dawaj ogólniki; gdy partner schodzi zbyt szybko z początkowej oferty, żądaj następnych ustępstw. Na koniec zaprezentowane zostały zasady perfekcyjnej obrony przed presją partnera.
Studium przypadku „Pozyskiwanie i rozliczanie unijnych środków pomocowych w sektorze poligraficznym” przygotował Paweł Samborek (JMB). Referent poruszył kwestie kryteriów przyznawanych środków, wsparcia, konieczności brania kredytów, sposobu składania wniosków, błędów formalnych i merytorycznych popełnianych przy sporządzaniu aplikacji o wsparcie na projekty inwestycyjne.
Ostatnim punktem programu było rozdanie certyfikatów uczestnikom konferencji i losowanie upominków.
JG, JWNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o