Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Maj
Relacja

VII Forum Zrzeszenia Polskich Fleksografów


W dniach 29–30 marca br. w Międzynarodowym Centrum Biocybernetyki PAN w Warszawie odbyło się kolejne, VII Forum Fleksograficzne, zorganizowane przez Zrzeszenie Polskich Fleksografów PLFTA. Treść wygłoszonych referatów dotyczyła najnowszych technologii, doboru optymalnych materiałów oraz nowych rozwiązań konstrukcyjnych i eksploatacji elementów fleksograficznych maszyn drukujących.
W obradach forum wzięło udział ponad 160 osób. Wśród nich największą grupę stanowili przedstawiciele drukarń. Ponadto uczestnikami byli producenci i dystrybutorzy materiałów, maszyn i urządzeń fleksograficznych oraz przedstawiciele wyższych uczelni i szkół poligraficznych. Całość imprezy koordynował i prowadził dyrektor Biura ZPF PLFTA Krzysztof Januszewski.

Po uroczystym otwarciu konferencji, jako pierwsza wystąpiła Claude Mourey z firmy Sinapse Graphics z prezentacją zatytułowaną „Symulator druku fleksograficznego – metoda szkoleniowa”. Na wstępie przedstawiła zalety FlexSys Flexographic Print Simulator oraz korzyści płynące z jego stosowania. Następnie zafundowała zgromadzonym na sali słuchaczom interaktywny quiz, polegający na porównaniu fleksograficznej odbitki wzorcowej z odbitką z defektem. Należało zidentyfikować przyczynę defektu wybierając ją spośród czterech możliwych odpowiedzi. Claude Mourey wygłosiła tego dnia jeszcze trzy wykłady. Stanowiły one oddzielne bloki tematyczne związane z prezentacją programu symulacyjnego i praktycznym jego treningiem dla uczestników forum. Były to kolejne programy symulacyjne procesów technologicznych i wykorzystania odpowiednich maszyn fleksograficznych: szeregowych wąskowstęgowych, następnie maszyn średnio- i wielkoformatowych z centralnym cylindrem, a na koniec maszyn arkuszowych do zadruku tektury falistej. Podobnie jak w pierwszej części, prezentacje w formie pokazowej poszczególnych zagadnień odbyły się przy dużym zaangażowaniu publiczności. Wspólnie rozwiązywano problemy, które powodowały błędy na porównywanych wydrukach. Programy symulacyjne występują w postaci oprogramowania dla komputera PC i dwóch monitorów, specjalnego pulpitu wyposażonego w monitory lub w wersji internetowej. Firma oferuje również programy symulacyjne dla innych technik drukowania.
Pomiędzy pokazami programu symulacyjnego wygłoszono także cztery referaty. Pierwszy, Andrzeja Rowickiego z firmy Wistar Przygotowalnia Fleksograficzna, dotyczył normalizacji w procesie fleksograficznym. Autor na wstępie omówił podstawowe pojęcia związane z jakością odbitek fleksograficznych, m.in.: kolorymetrii, densytometrii, przyrostu punktu i pokrycia farb. Przedstawił przyrządy pomiarowe, jak i metodykę oceny badanych parametrów. Następnie omówił wyniki wykonanych testów przy zastosowaniu szeregu podłoży drukowych i różnych maszyn drukujących w przemyśle. Na zakończenie referent wspomniał o efektach utworzenia przez środowisko Karty ATF Normalizacji Flekso przy współpracy z innymi europejskimi ekspertami.
Tematem wykładu Krzysztofa Stępnia z Instytutu Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej była budowa i wyposażenie nowoczesnych maszyny fleksograficznych. Autor omówił ewolucyjny rozwój konstrukcji elementów maszyn drukujących. Następnie przedstawił aktualny podział maszyn, ich budowę w zależności od szeregu kryteriów, m.in.: konstrukcji ramy nośnej, usytuowania zespołów farbowo-drukujących, liczby drukowanych kolorów i stron oraz rodzaju i kształtu zadrukowywanego podłoża, formatu maszyny czy sposobu transportu podłoża. Dalej scharakteryzował współczesne rozwiązania konstrukcyjne wybranych elementów składowych maszyn oraz ich montażu i regulacji. W podsumowaniu referent opisał wyposażenie nowoczesnych maszyn fleksograficznych, podkreślając, że oprócz standardowych części powinno ono koniecznie uwzględniać urządzenia pomocnicze, które skracają czas przygotowania maszyny i ułatwiają jej eksploatację.
Następny wykład, wygłoszony przez Dariusza Szymendera z firmy Print System, prezentował korzyści wynikające ze stosowania technologii fotopolimerowych form drukowych wymywanych wodą. Autor przedstawił płyty formowe firmy Toyobo, które noszą nazwę Cosmolight. Omówił ich budowę, etapy procesu obróbki, zalety oraz główne ich parametry i zastosowanie. Prelegent pragnął obalić mity i obawy związane z zastosowaniem przedstawianej technologii.
Ostatni wykład tego dnia wygłosiła Magdalena Włodarczyk z firmy InfoMonitor. Jego tematem była dostępność informacji gospodarczej w działalności przedsiębiorstw. Autorka wyjaśniła, czym zajmują się biura informacji gospodarczej, co to jest informacja gospodarcza i do czego jest ona potrzebna.
Drugi dzień VI Forum Fleksograficznego rozpoczął się wykładem Michała Górskiego z firmy Pakmar. Dotyczył on nowych produktów oferowanych przez firmę Zeller+Gmellin. Prelegent zwrócił szczególną uwagę na farby i lakiery utwardzane promieniami UV, które są obecnie stosowane przez producentów etykiet. Omówił zalety druku farbami UV, m.in. brak lotnych składników organicznych, dzięki czemu nie ma zagrożenia dla atmosfery, oraz stabilność barw zadrukowywanych podłoży.
Kolejna prezentacja, Józefa Jarosza z firmy Grafikus, zatytułowana była: „Du Pont Fast – stan obecny i perspektywy rozwoju”. Autor omówił nową generację „suchej” technologii termicznej obróbki fotopolimerowych form drukowych. Opatentowana przez koncern Du Pont technologia obejmuje obróbkę analogowych i cyfrowych płyt form drukowych bez użycia środków chemicznych. Autor wystąpienia przedstawił budowę i zasadę działania wywoływarki Fast i zaprezentował proces produkcji form. Podstawowe zalety tej metody to m.in.: wyeliminowanie organicznych wymywaczy, znaczna oszczędność czasu wykonania formy, głównie z uwagi na skrócenie czasu jej suszenia (120–180 min.) oraz wysoka jakość druku na różnego rodzaju podłożach.
Następny referat, związany z nowoczesną techniką montażu form drukowych, wygłosił Massimo Calliari z firmy ST Converting. W konstrukcji oferowanego urządzenia firma wykorzystała praktyczne doświadczenia drukarzy. System ST Converting posiada, w zależności od indywidualnych potrzeb, od 2 do 8 kamer z automatyczną regulacją ostrości. Dzięki opracowaniu i zainstalowaniu układu Virtual Image zapewnia także niezawodny i dokładny wirtualny proof, a formy drukowe można montować bez używania markerów i mikropunktów.
Z kolei Tomasz Bosak z firmy Merck przedstawił referat dotyczący lakierowania odbitek fleksograficznych przy wykorzystaniu pigmentów specjalnych, na przykład perłowych złotych, srebrnych lub miedzianych. W wykładzie autor wymienił warunki, jakie powinny być spełnione dla tej technologii lakierowania. Są to m.in.: odpowiednie zdyspergowanie mieszanki pigmentów w lakierze, zachowanie właściwej lepkości farb zależnie od jej rodzaju oraz prawidłowy dobór liniatury rastra cylindra rastrowego w zależności od średnicy zastosowanych pigmentów (od 40 do 120 linii/cm). Wpływ na dobór parametrów ma rodzaj podłoża i motyw drukowanego obrazu. Wielkość cząstek pigmentu stosowanego do efektów specjalnych dochodzi do 125 mm. Dla tak dużych cząstek powinno się stosować pojemność cylindra rastrowego na poziomie 25 cm3/m2, a liniaturę rzędu 40÷60 linii/cm. Omawiana technologia jest obecnie szeroko stosowana przy wykonywaniu opakowań.
Tematem następnego wykładu była najnowsza technologia wytwarzania cylindrów rastrowych. Wygłosił go Steven Paynter z firmy Harper Graphics. Podczas produkcji cylindrów struktura otrzymywanych kałamarzyków ma znaczący wpływ na transfer farby i podatność na czyszczenie. Sposób grawerowania laserowego kałamarzyków decyduje o ich podstawowych parametrach, jakimi są: pojemność, kształt, głębokość i gładkość. Technologia wytwarzania kałamarzyków powinna zapewnić optymalny efekt ich napełniania i opróżniania z farby podczas procesu drukowania na maszynie. Prelegent zaprezentował nową technologię cyfrowego grawerowania kałamarzyków Platinum XLT. Powierzchnia cylindra podczas jego obróbki jest w sposób ciągły kontrolowana przez system pomiarowy Echotopography, który analizuje przestrzenny obraz wytworzonych kałamarzyków. Zdaniem autora, technologia Platinum w dużym stopniu polepsza transfer farby i środków czyszczących przez tak wytworzone kałamarzyki.
Kolejny referat dotyczył technologii wykonywania form drukowych, płyt montowanych na tulei lub bezszwowych tulei formowych, metodą Computer-to-Sleeve, CtP CDI. Przedstawił go Mariusz Czepczyński z firmy Digiprint. Zastosowanie tej metody ma szereg zalet. Należą do nich m.in.: lepsze pasowanie kolorów, kontrola nad przyrostem punktów i ich deformacją oraz znacznie krótsze czasy postoju maszyny w celu przygotowania jej do drukowania nowego nakładu.
Następna prezentacja, Krzysztofa Hamrola z firmy LigumPol, była także poświęcona technologii grawerowania form drukowych w postaci tulei. Autor omówił trzy metody stosowane przez firmę przy wytwarzaniu form: konwencjonalną (przy użyciu negatywu) oraz CtP – laserowego naświetlania przez maskę i grawerowania. W tej ostatniej dla form z elastomeru i polimeru stosowany jest laser CO2. Na zakończenie prelegent scharakteryzował właściwości wytwarzanych form, opierając się na przeprowadzonych przez firmę badaniach laboratoryjnych.
Tematem wystąpienia Marka Wielemborka z firmy P.U. Graw były metody badań i diagnoza stopnia zużycia i zanieczyszczeń cylindrów rastrowych. Od stanu czystości kałamarzyków cylindrów rastrowych zależy w dużym stopniu jakość otrzymywanych druków fleksograficznych. Dlatego dokładna ocena ich zanieczyszczenia i zużycia zapewnia dłuższe i poprawne ich eksploatowanie. Autor przedstawił szereg metod i podstawowych przyrządów pozwalających ocenić stan powierzchni i pojemności kałamarzyków cylindrów rastrowych.
Dwa następne referaty przygotowali członkowie Zrzeszenia Polskich Fleksografów. Pierwszy, opracowany przez Mirosława Bohdana, dotyczył analizy zmian i tendencji na rynku opakowań zadrukowywanych w Europie i Polsce. Tematem drugiego wystąpienia, Andrzeja Hulpowskiego-Szulca, były rozważania, za co kierownik drukarni powinien płacić drukarzowi. Autor omówił najkorzystniejsze, z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika, systemy wynagrodzeń i przyznawania premii motywujących. Prelegent zaproponował wykorzystanie uniwersalnego wskaźnika jakości PONC (Price of Non Conformance), który jest sumą trzech wielkości kosztów: przestojów maszyny, odpadów produkcyjnych i uznanych reklamacji zewnętrznych. Za ważny w zarządzaniu drukarnią element uznał także zastosowanie ciągłego monitoringu pracy maszyn drukujących.
Ostatni wykład VII Forum Fleksograficznego wygłosił Krzysztof Stępień. Jego tematem były konstrukcje zespołów farbowych z cylindrem rastrowym. Autor omówił zadania technologiczne, jakie powinna spełniać budowa nowoczesnego zespołu farbowego, i przedstawił przykłady rozwiązań konstrukcyjnych zespołów instalowanych we współczesnych maszynach fleksograficznych. Przedstawił także wyniki badań transferu farby przy zastosowaniu wielu zmiennych parametrów pracy układów otwartych. Następnie scharakteryzował budowę elementów składowych układów zamkniętych. Podstawowym wskaźnikiem właściwej konstrukcji komory raklowej i efektywności jej pracy jest relacja ilości farby wprowadzonej do kałamarzyków cylindra rastrowego do wyjściowej rzeczywistej pojemności cylindra. Wskaźnik efektywności zależy od: wielkości, kształtu i wyposażenia skrzynki komory, rodzaju i parametrów pracy listwy zgarniającej (jej kąta ustawienia, równomierności naprężenia, docisku do powierzchni cylindra) oraz poziomu stabilnego ciśnienia farby dostarczanej pompą do komory i rozkładu ciśnienia farby wewnątrz komory. Nowoczesne konstrukcje komór raklowych zapewniają szybką wymianę listew zgarniających bez użycia narzędzi. Zastosowanie mechanizmów pneumatyczno-hydraulicznych dostawiania komory raklowej zapewnia optymalny nacisk listew do powierzchni cylindra rastrowego; samoczynnie dokonuje się korekcja ustawienia komory w miarę zużywania się ostrzy listew. Na zakończenie referent przedstawił uwagi związane z prawidłową eksploatacją zespołów farbowych. Jako najważniejsze warunki optymalnej pracy wymienił utrzymanie czystości elementów składowych zespołu farbowego, a także okresowe sprawdzanie rzeczywistej pojemności kałamarzyków eksploatowanych cylindrów rastrowych.
W przerwach między wykładami uczestnicy VII Forum Fleksograficznego zwiedzali wystawę, na której swą ofertę prezentowały firmy: Barmey, Dyskret, Eltromat, Eurintrade Poland, Flekso Serwis, Grafikus – Systemy Graficzne, InfoMonitor, N.I.R.A., Mar-Pak, P.U. Graw, Pakmar, Print Systems, Scorpio, Soma Engineering, Stork Prints Polska, tesa tape, Ungricht, Verpako i 3M Poland.

Krzysztof Stępień
Wojciech Szindler
Tomasz WydrzyńskiNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o