Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2003 Kwiecień
Produkcja i technika

Zabezpieczenia produktów poligraficznych


Statystyki mówią, że od 10% do 20% wszystkich produktów na świecie jest podrabiane. Przemysł fałszerstw przynosi dochody idące w miliardy dolarów rocznie. Mimo istnienia arsenału środków zabezpieczających podczas produkcji poligraficznej, właśnie te produkty - papiery wartościowe, etykiety, opakowania - są często podrabiane.

Klasyfikacja produktów poligraficznych wymagających zabezpieczania
Trudno byłoby przedstawić wyczerpującą listę wszystkich produktów poligraficznych wymagających zabezpieczenia przed fałszowaniem, można jednak zaproponować następującą ich klasyfikację:
• blankiety papierów wartościowych i dokumentów wagi państwowej
• blankiety resortowe i branżowe
• etykiety
• bilety loteryjne
• blankiety do poufnej informacji komercyjnej
• druki, które bezpośrednio lub pośrednio występują jako środki opłaty lub ulg.

Według poziomu zagrożenia dla społeczeństwa w wypadku sfałszowania można sklasyfikować produkty poligraficzne w następujący sposób:
• papiery wartościowe (pieniądze, akcje, czeki)
• bilety loteryjne, bilety komunikacyjne, dyplomy i certyfikaty, przepustki
• etykiety i opakowania wszystkich typów produktów.

Wprowadzenie do produktu poligraficznego różnego rodzaju zabezpieczeń wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów. Wielkość wydatków na zabezpieczenie produktów poligraficznych musi być proporcjonalna do stopnia potencjalnego zagrożenia dla społeczeństwa w wypadku ich sfałszowania, z uwzględnieniem czynników ekonomicznych, czasowych i organizacyjnych. Oczywiste jest, że koszty samego zabezpieczenia produktu muszą być możliwie jak najniższe i proporcjonalne do wartości produktu, który podlega zabezpieczeniu, a okres działania zabezpieczenia powinien być zgodny z okresem użytkowania zabezpieczanego produktu.
Przedsiębiorstwa, które specjalizują się w produkcji papierów wartościowych i dokumentów, posiadają licencje państwowe i specjalistyczne drogie urządzenia. Wykorzystują technologie i materiały, których tajniki są pilnie strzeżone. Ponadto spełniają mnóstwo wymagań dotyczących bezpieczeństwa.
Co się tyczy produkcji etykiet i opakowań, to drukuje się je w dużych nakładach przy użyciu ogólnie znanych technologii poligraficznych, chociaż i w tym wypadku mogą być stosowane niektóre elementy zabezpieczeń druków wartościowych.
Decyzja o niezbędności zabezpieczenia konkretnego wyrobu, o rodzajach zabezpieczenia oraz poziomach kontroli autentyczności wyrobu należy do zleceniodawcy. Przed podjęciem decyzji zleceniodawca powinien ocenić także warunki eksploatacji produktu poligraficznego. Należy tutaj zwrócić uwagę na elementy takie jak:
• ewidentna możliwość i celowość falsyfikacji tego typu produktu
• możliwy zakres nadużycia (odpowiednio do nakładu)
• warunki środowiska, w jakim przewidziany jest obrót produktem na rynku
• przewidywalny okres obrotu produktem na rynku
• możliwy charakter nadużycia.

Rozszerzając ostatni punkt możemy wydzielić następujące typy możliwych nadużyć w wypadku produktów poligraficznych:
• bezprawne wypełnienie i naniesienie zmian w zmiennej części dokumentów
• bezprawne zapoznanie się z poufną informacją, którą zawiera dokument
• bezpośrednia falsyfikacja produktu poligraficznego przez wydrukowanie w technologii cyfrowej lub analogowej
• falsyfikacja personifikowanych atrybutów produktu poligraficznego.

Stosuje się różne formy zabezpieczenia produktów poligraficznych przed fałszowaniem. Forma zabezpieczenia ma związek z poziomem, na jakim odbywa się identyfikacja obecności zabezpieczenia. Wyróżniamy następujące formy zabezpieczenia druków:
• zabezpieczenia jawne
• zabezpieczenia certyfikowane
• zabezpieczenia ukryte.

Do pierwszej grupy - zabezpieczeń jawnych - zaliczamy takie zabezpieczenia, o których informacja znajduje się bezpośrednio na produkcie poligraficznym lub jest dostępna dla ogółu użytkowników. Taka forma zabezpieczenia jest adresowana do przeciętnego konsumenta. Do identyfikacji zabezpieczenia nie jest potrzebna specjalna aparatura.
Drugą grupę - zabezpieczenia certyfikowane - stanowi kompleks zabezpieczeń, o których obecności jest poinformowana tylko określona grupa zainteresowanych. Informacja o tej formie zabezpieczenia i o sposobach jego identyfikacji jest zawarta w certyfikacie jakości i zabezpieczenia produkcji, i przekazywana jako tajemnica handlowa organizatorowi obrotu produktem.
Trzecią grupę - zabezpieczenia ukryte - stanowi kompleks zabezpieczeń, które stosuje producent produktu poligraficznego i o których informacja nie zostaje przekazana organizatorowi obrotu produktem. Taka forma zabezpieczenia może być identyfikowana tylko profesjonalnie, w specjalnych laboratoriach lub centrach certyfikacji.
O ile występowanie zabezpieczeń z drugiej grupy może jeszcze być w jakiś sposób wykryte przez osoby postronne, to w przypadku zabezpieczeń z grupy trzeciej - zabezpieczeń ukrytych - możliwość wykrycia i falsyfikacji jest całkowicie wyeliminowana. Te zabezpieczenia są uważane za najbardziej celowe w wypadku produkcji papierów wartościowych i dokumentów.
Mówiliśmy wyżej o różnych środowiskach lub warunkach obrotu produktami poligraficznymi. Teraz chcemy je skonkretyzować. Wydzielamy następujące trzy typy warunków obrotu produktami poligraficznymi:
• warunki środowiska, które nie ma wiedzy o technologiach wytwarzania zabezpieczeń, nie ma doświadczenia w identyfikacji autentyczności produktu i nie posiada bazy aparaturowej do tego celu
• warunki środowiska, które ma odpowiednią wiedzę, doświadczenie, a także techniczne i technologiczne możliwości kontrolowania autentyczności produktu
• warunki środowiska profesjonalnego (regionalne centrum identyfikacji, które daje 100% gwarancji oceny autentyczności wyrobu).

Pod pojęciem poziomu kontroli autentyczności rozumiemy całość wiedzy, doświadczenia i aparatury, niezbędnych dla identyfikacji autentyczności produktu. Wydzielamy pięć poziomów kontroli autentyczności:
• kontrola wizualna i sensoryczna - odbywa się bez użycia specjalnej aparatury; przydatna jest do oceny jawnych sposobów zabezpieczenia
• kontrola niezaawansowana technologicznie - odbywa się z wykorzystaniem najprostszych urządzeń: szkła powiększającego, lamp UV, testerów IR i in.
• kontrola zaawansowana technologicznie - przeprowadzana z wykorzystaniem wysoko specjalistycznej aparatury: mikroskopów optycznych, elektronicznych i in.
• kontrola profesjonalna (aparaturowa i wizualna) - przeprowadzana przez użytkowników o wysokim poziomie wiedzy i doświadczenia
• kontrola laboratoryjna - przeprowadzana przez kompetentnych, profesjonalnych ekspertów za pomocą specjalnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń.

Klasyfikacja zabezpieczeń
Zabezpieczenia produkcji poligraficznej można podzielić na wewnętrzne i zewnętrzne (patrz rys. 1). Do zabezpieczeń wewnętrznych należą głównie te zabezpieczenia, które stosuje się już w procesie wytwarzania papieru. Na przykład do drukowania banknotów wykorzystywany jest papier specjalny, mający specyficzne właściwości, w tym efekt szeleszczenia. Szeroko rozpowszechniony jest znak wodny. Falsyfikacja takiego znaku nie jest możliwa, ponieważ dla jego wykonania korzysta się z technologii wielostopniowej. Na początku musi być wykonany projekt graficzny znaku. Następnie rysunek znaku zostaje nalutowany na sicie w maszynie papierniczej albo na sicie egutera. W ostatnim etapie znak powstaje w papierze w trakcie jego wytwarzania. Do papierów na banknoty dużych nominałów wprowadza się elementy widocznej identyfikacji w postaci cienkiej taśmy metalicznej lub polimerowej. W większości wypadków taka taśma ma również zakodowaną informację, która może być zidentyfikowana za pomocą urządzeń specjalnych. Do masy papierowej dodawane są również specjalne włókna kolorowe, nitki polimerowe i środki luminescencyjne. W taki sposób papier sam w sobie staje się elementem zabezpieczającym.
Do zabezpieczeń zewnętrznych należą te, które powstają po zakończeniu procesu wytwarzania podłoża drukowego. Bardzo ważne miejsce zajmuje tutaj grafika. W tle nadruku na papierach wartościowych stosowane są elementy giloszowe w postaci kombinacji cienkich splecionych linii. Zazwyczaj elementy tła giloszowego zajmują nie mniej niż 70% powierzchni. Grafika papierów wartościowych zawiera również kontrolne lub zakodowane rysunki w postaci linii i figur geometrycznych. Funkcję zabezpieczenia spełniają jej specjalne defekty lub zniekształcenia. Mogą one mieścić się na przykład w numeracji dokumentów, gdzie niektóre cyfry lub litery będą się różnić wymiarami lub kształtem.
W zabezpieczaniu druków na etapie projektowania grafiki pomocne są specjalne programy komputerowe. Na przykład za pomocą oprogramowania JSP VIEWER Securiti Design Software firmy Jura można osiągnąć specyficzny efekt kolorystyczny - „kolory tęczy”, podobnie jak w drukowaniu metodą Orłowa. Program JSP PIXEL ma możliwość tworzenia obrazu ukrytego w dwóch rastrach liniowych. Taki obraz staje się widoczny przy oglądaniu go pod określonym kątem. Współczesne oprogramowanie komputerowe umożliwia otrzymanie takiego obrazu rysunku, który nie da się skopiować na urządzeniach powielających, np. kserografach. Kompozycja rysunku znika, a zamiast niej pojawiają się specjalne znaki, które świadczą o próbie podrabiania.
Jeżeli chodzi o sposoby drukowania, chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że współczesna technologia drukowania papierów wartościowych łączy kilka sposobów drukowania, zarówno klasycznych, jak i specjalnych. Na przykład w Rosji przy drukowaniu rubli wykorzystuje się metodę Orłowa, offset i staloryt. Metoda Orłowa wzięła nazwę od nazwiska swego twórcy, pracownika Ekspedycji Wytwarzania Papierów Wartościowych w Petersburgu, Iwana Orłowa, który po raz pierwszy zastosował ją w 1890 r. Do dziś metoda ta jest wykorzystywana na całym świecie w drukowaniu papierów wartościowych. Zasada drukowania polega na przenoszeniu wielobarwnego obrazu na podłoże drukowe z jednej zbiorczej formy, na którą farbę podaje się ze specjalnych dodatkowych form stosowanych w każdym zespole farbowym. Podrobienie efektu drukowania jest wykluczone.
Jednym z ważnych elementów zabezpieczenia druków są farby drukowe. Do tego celu można stosować farby zwykłe i farby specjalne. W celu zabezpieczenia nadruku przed działaniem rozpuszczalników, przy użyciu których fałszuje się cyfry lub litery, stosuje się farby częściowo rozpuszczalne w wodzie. Mechaniczne ścieranie nadruku staje się niemożliwe w wypadku korzystania z farb odpornych na ścieranie lub farb, które głęboko penetrują w strukturę papieru i przy ścieraniu zmieniają kolor. W celu zabezpieczenia autentyczności podpisu korzysta się ze specjalnych farb mikrokapsułkowanych.
Szeroko rozpowszechnione są farby, które mają właściwości elektryczne lub magnetyczne. Dzięki składnikom magnetycznym mogą one namagnesowywać się pod wpływem działania zewnętrznego pola magnetycznego. Takiego rodzaju farby stosuje się w celu identyfikacji dokumentów. Rozpoznanie farb magnetycznych odbywa się za pomocą specjalnego detektora. Firma Security Foiling Limited opracowała nową technologię „magnetycznych znaków wodnych” (Watermark Magnetics), które zapewniają wysoki poziom zabezpieczenia druków, w tym i dokumentów na podłożu papierowym. Wcześniej ta technologia była stosowana wyłącznie do kart plastikowych.
Nadruk przy użyciu farb metalicznych nie da się skopiować z zachowaniem tej samej jakości. Jako środki zabezpieczające często stosowane są też farby, które zmieniają kolor pod wpływem temperatury lub odpowiedniego promieniowania. Farby termoczułe wykluczają możliwość falsyfikacji przy użyciu techniki kopiowania.
Zmiana koloru farb może być odwracalna lub nieodwracalna. Farby termoczułe ulegające zmianom nieodwracalnym mają ograniczony zakres stosowania. Wykorzystuje się je głównie do kasowania papierów wartościowych. Zmieniają one kolor, kiedy temperatura przekroczy pewien poziom. Zakres stosowania farb, które ulegają odwracalnym zmianom koloru, jest znacznie szerszy.
W celu drukowania obrazu ukrytego korzysta się ze specjalnych farb fluorescencyjnych. Obraz staje się widoczny pod wpływem promieniowania (zazwyczaj UV). To jeden z najbardziej rozpowszechnionych sposobów sprawdzania autentyczności.
Ważnym elementem zabezpieczenia jest hologram. Może on być częścią podstawowego rysunku lub mieć swój własny rysunek. Wyjątkowy skład obiektów holograficznych i kolorów daje możliwość wykrycia próby podrabiania bez jakichkolwiek dodatkowych urządzeń.
Hologram, oprócz swojego głównego celu - zabezpieczenia, spełnia jeszcze funkcję estetyczną, co w warunkach wzrastającej konkurencji na rynku odgrywa ważną rolę. Zazwyczaj hologram w celu zabezpieczenia papierów wartościowych wykonuje się w postaci folii do tłoczenia na gorąco. Folia taka ulega zniszczeniu przy próbie zdejmowania z oryginału np. w celu przeniesienia. Jeżeli z jakichś przyczyn nie można stosować folii holograficznej (na przykład nie można obiektu poddawać naciskowi lub zwiększać jego temperatury), stosuje się naklejki kontrolne z hologramem, przy których odklejaniu tworzy się charakterystyczny obraz, świadczący o tym, że hologram był odrywany. Często do zabezpieczania dokumentów stosuje się laminat z hologramem. Taki laminat jest dziś jednym z niezawodnych sposobów zabezpieczenia dokumentów poświadczających tożsamość.
Oprócz zwykłych (klasycznych) istnieją hologramy superzabezpieczające, których obraz wytwarza się na różnych poziomach, jest specjalnie znaczony i może zawierać ukryty kod holograficzny. Zabezpieczenie za pomocą takiego typu hologramu ma charakter kompleksowy, ponieważ zawiera różne poziomy kontroli autentyczności, dostępne zarówno dla przeciętnego człowieka, jak i dla eksperta.
Nowością wśród metod zabezpieczających jest znaczenie dokumentów preparatami radioaktywnymi. Metoda ta została opatentowana w USA i polega na wprowadzeniu radioaktywnego izotopu w strukturę dokumentu. Parametrami identyfikacyjnymi są w tym przypadku: aktywność, typ izotopu i współrzędne jego położenia na dokumencie.

Wybór sposobu zabezpieczenia produktów poligraficznych
Proces wyboru elementów zabezpieczających dla konkretnego wyrobu poligraficznego powinien przebiegać w następujących etapach:
• szczegółowa analiza możliwych skutków w wypadku falsyfikacji
• analiza głównego charakteru wyrobu, jakości wykonania, sposobu przechowywania, transportowania i rozpowszechnienia
• opracowanie modeli możliwych sposobów falsyfikacji
• opracowanie sposobów zabezpieczenia.

Taki wybór sposobu zabezpieczenia zapewnia maksymalną niezawodność i minimalne koszty zabezpieczenia. W tabeli 1 przedstawione są dane analizy porównawczej najbardziej rozpowszechnionych sposobów zabezpieczenia według ich niezawodności, przy czym niezawodność ich jest oceniana w stopniach:
1 - zabezpieczenie dodatkowe
2 - zabezpieczenie mające zadowalający stopień niezawodności
3 - zabezpieczenie mające dostateczną niezawodność
4 - zabezpieczenie mające wysoki stopień niezawodności
5 - zabezpieczenie mające wyższy stopień niezawodności
6 - zabezpieczenie o maksymalnym stopniu niezawodności.

Oprócz tego tabela zawiera sposoby identyfikacji zabezpieczeń, które zapisane są za pomocą następujących symboli:
W - kontrola wizualna
U - kontrola za pomocą urządzeń specjalnych
L - kontrola laboratoryjna
S - kontrola sensoryczna
M - zabezpieczenie identyfikowane maszynowo.

Wybierając kompleks zabezpieczeń trzeba uwzględniać również fakt, że niektóre ze sposobów zabezpieczeń wzajemnie się wykluczają (nie da się ich połączyć), a także, że sposoby zabezpieczania nie mogą kolidować z warunkami obróbki wyrobu poligraficznego lub warunkami obrotu towaru.
Wiadomo, że wprowadzenie każdego dodatkowego zabezpieczenia wiąże się ze zwiększeniem kosztów. Zastosowanie różnych technologii i materiałów w celu zabezpieczenia produktu poligraficznego musi być optymalizowane w aspekcie ekonomicznym. Wartości porównawcze dla różnych technologii zabezpieczających przedstawione są w tabeli 2, gdzie zwiększenie ceny produktu zabezpieczonego w porównaniu z niezabezpieczonym podano w postaci indeksów wartościowych:
* .................................... 0-5%
** .................................. 5-30%
*** ................................ 30-50%
**** .............................. 50-100%
***** ............................ 100-200%
****** ........................... 200-300%
******* .......................... 300-400%
******** ......................... 400-500%
Indeks cenowy może się wahać w zależności od producenta materiałów, jak i od wysokości nakładu produkcji. W wypadku niskich nakładów produkcji indeks wartościowy wzrasta, zwłaszcza jeżeli korzysta się z oryginalnych rodzajów papieru, farby czy hologramu.
Niestety, nie ma uniwersalnej metody zabezpieczenia. Konkretne zabezpieczenie czy kompleks zabezpieczeń dla każdego wyrobu musi być dobrany indywidualnie ze względu na wiele czynników, o których mowa była wyżej.

Technologie cyfrowe i laserowe w zabezpieczeniach druków
Ogólnym minusem omówionych wcześniej sposobów zabezpieczenia druków jest wysoki koszt urządzeń i materiałów niezbędnych do ich realizacji oraz zapotrzebowanie na kadrę o wysokich kwalifikacjach.
Jednym ze sposobów umożliwiających zmniejszenie kosztów zabezpieczenia przy zachowaniu wysokiej skuteczności może być stosowanie „cyfrowych znaków wodnych”. Taki „znak wodny” jest formowany na etapie rastrowania obrazu, a później drukowany.
Innym sposobem wykorzystania technologii komputerowych w zabezpieczeniu opakowań jest znaczenie ich, za pomocą specjalnych kodów kreskowych, na specjalnych drukarkach sterowanych programem szyfrującym. Zabezpieczone w taki sposób wyroby można sprawdzić za pomocą głowicy odczytującej komputera, który ma program deszyfrujący.
Ciekawy sposób opatentowała firma Edale. Zabezpieczenie polega na tym, że do etykiety czy opakowania wprowadza się chip z anteną.
Wśród najnowszych technologii zabezpieczających i znaczących prezentowanych na wystawie Brussels Eureka 2000 największym zainteresowaniem cieszył się wynalazek moskiewskiej Państwowej Akademii Technologicznej opracowany przez prof. W. Makłakowa. Wynalazek, opatentowany w Rosji w 1987 r., polega na tym, że obraz zabezpieczający formuje się na poziomie atomowo-molekularnym przy użyciu promieniowania elektromagnetycznego. Obraz może być sformowany na powierzchni każdego typu (papieru, metalu, szkle i in.) i jest widoczny w promieniach UV. Znaczony w taki sposób przedmiot nie wymaga wstępnej obróbki i po naniesieniu na niego odpowiednich znaków jego struktura nie zmienia się. Naniesiony obraz nie starzeje się i nie niszczy. Oprócz tego można stworzyć obraz o określonym czasie trwania, po którego upływie obraz po prostu znika. Może to być wykorzystywane do sprawdzenia terminu ważności produktów.
Pomimo takiej różnorodności istniejących i nowych sposobów zabezpieczenia, nadal zachodzi niebezpieczeństwo fałszowania produktów poligraficznych. Fałszerze także wciąż doskonalą się w swoim fachu. Dlatego potrzebne są ciągle nowe idee i nowe opracowania technologiczne w dziedzinie zabezpieczania produktów poligraficznych.

prof. dr hab. Eduard Łazarenko
dr inż. Swietłana Chadżynowa
Literatura
1. O. Andriejew, Odwzorowanie znaków cyfrowych wodnych metodą poligraficzną. Materiały konferencji „Kompleks wydawniczo-poligraficzny u progu trzeciego tysiąclecia”, Mińsk: BGTU, 2001, s. 105-109.
2. G. Walc, Farby zabezpieczające do papierów wartościowych. „Nowostki Poligrafii”, 2001, nr 5, s. 10.
3. O. Wieliczko, Produkcja i zabezpieczenie papierów wartościowych. „Drukarstwo”, 1995, nr 2, s. 34-35.
4. A. Gonczarski, W. Popow, Ostatnie osiągnięcia technologii holograficznych w Rosji. „Nowostki Poligrafii”, 2001, nr 5, s. 10.
5. N. Dubina, Poligraficzne sposoby zabezpieczenia, „Kompuart”, 2002, nr 1, s. 30-38; nr 2, s. 63-71; nr 3, s. 92-98.
6. S. Jakucewicz, M. Kramer, Zabezpieczenie papierów wartościowych i banknotów przed fałszowaniem, „Przegląd Papierniczy”, 1993, nr 6, s. 219-220.
7. S. Jakucewicz, A. Rostocki, Analiza zabezpieczeń współczesnych czeków bankowych. „Przegląd Papierniczy”, 1996, nr 3, s. 137-138; nr 4, s. 180; nr 5 s. 239; nr 8, s. 460; nr 9 s. 459-460.
8. A. Konszyn, Zabezpieczenie produkcji poligraficznej przed falsyfikacją. Moskwa, Wyd. „Sinus”, s. 160.
9. W. Maklakow, Nowa technologia identyfikacji i markowania towarów. „Tara i opakowanie”, 2001, nr 2, s. 4-5.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o