Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2006 Grudzień
Ochrona księgozbioru

Zagadnienie trwa?o?ci druków. Cz??? III


Proces starzenia si? papieru i zachowanie si? druków, ksi??ek i opraw w ró?nych warunkach ich przechowywania

Niniejszy artyku? powsta? na podstawie referatu wyg?oszonego na I Konferencji Poligraficznej dla Wydawców, która odby?a si? na 9. Targach Ksi??ki w Krakowie w pa?dzierniku ubieg?ego roku. Pierwsza cz??? artyku?u zosta?a opublikowana w numerze 4/2006 „?D” – zawiera?a podstawowe ustalenia dotycz?ce procesu wytwarzania ksi??ki. W cz??ci drugiej, zamieszczonej w numerze 10/2006 „?D” autorka omówi?a histori? papiernictwa oraz czynniki maj?ce wp?yw na procesy starzenia si? papieru.

U?yta technika drukowania i rodzaj farb
Ksi??ki drukowane s? najcz??ciej technik? offsetow?, g?ównie ze wzgl?du na stosunkowo niewielki koszt produkcji przy du?ych nak?adach, nie powoduj?cy uszczerbku dla jako?ci. Jednak?e sukcesywnie zmniejszaj?ce si? nak?ady wydawnicze powoduj?, i? coraz cz??ciej op?acalne staje si? zastosowanie techniki druku cyfrowego.
Farby drukowe dobiera si? odpowiednio do techniki drukowania.
I tak, przyk?adowo, farby zastosowane do drukowania offsetowego arkuszowego musz? wykazywa? si? nast?puj?cymi cechami: spoiwo to oleje ro?linne; dobra odporno?? na ?cieranie i zarysowanie; szybkie utrwalanie przez utlenianie, dobry po?ysk; nie mog? zasycha? w ka?amarzu farbowym; dobre w?a?ciwo?ci drukowe; odpowiednia intensywno?? barw; szybkie osi?ganie równowagi farbowo-wodnej; szybkie wi?zanie w stosie i dobra charakterystyka zachowania w stosie.
Wszystkie farby wykazywa? musz? odpowiedni? drukowno??, krycie, dawa? wyra?ny druk, zachowywa? dobry kontakt z pod?o?em, odporno?? mechaniczn?, m.in. na ?cieranie, a tak?e odporno?? na odczyn papieru. Pigmenty zawarte w farbach powinny by? odporne na ?wiat?o, by druk nie p?owia? i by farby nie ulega?y degradacji. Kontakt farby z pod?o?em papierowym odbywa si? poprzez spoiwo, które nie mo?e zmienia? swoich w?a?ciwo?ci, takich jak np. elastyczno??. Spoiwa, jak wiadomo, zdecydowanie trac? elastyczno??, gdy otoczenie jest zbyt suche, co ujemnie wp?ywa na trwa?o?? farby i druku. Pod?o?e i farba wchodz? w bardzo silne interakcje, co nale?y uwzgl?dni? przy wyborze konkretnych materia?ów.

Procesy wyko?czeniowe
Ka?da publikacja po wydrukowaniu sk?ada si? z pojedynczych arkuszy, które poprzez procesy introligatorskie nale?y odpowiednio po??czy? w jedn? ca?o??. Obróbka introligatorska wa?na jest nie tylko ze wzgl?dów estetycznych. Jej podstawowym zadaniem jest zwi?kszenie wytrzyma?o?ci ksi??ek, tak by „nie rozsypywa?y si?” w trakcie u?ytkowania.
Przy projektowaniu oprawy trzeba ?wiadomie dokona? wyboru co do jej jako?ci (twarda, z?o?ona, wytrzyma?a i estetyczna, ale te? i dro?sza, czy prosta, a zarazem znacznie ta?sza) i u?ytych materia?ów, w tym równie? klejów. Kleje nale?y wybiera? zgodnie z wymogami stawianymi konkretnemu typowi publikacji, a zarazem odpowiednio do wykonywanego w?a?nie etapu procesu introligatorskiego. Wyj?tkowo niekorzystnym zjawiskiem jest sieciowanie klejów poliuretanowych, powoduj?ce obni?enie lepko?ci, co w efekcie prowadzi do obni?enia ?ywotno?ci b?ony klejowej. Dla klejów topliwych istotnym parametrem jest odporno?? na dzia?anie podwy?szonej temperatury. Starzenie si? b?ony klejowej ma negatywny wp?yw na trwa?o?? publikacji. Proces ten wywo?ywany jest mi?dzy innymi przez oddzia?ywanie temperatury, wilgoci, promieniowania, tlenu lub innych substancji chemicznych, oraz poprzez obecno?? mikroorganizmów. W efekcie tego procesu nast?puje degradacja zwi?zków wielkocz?steczkowych wchodz?cych w sk?ad b?ony klejowej, zmiany w ich budowie i w?a?ciwo?ciach oraz sieciowanie cz?steczek.
Lakierowanie, laminowanie oraz inne procesy wyko?czeniowe podwy?szaj? estetyk? ksi??ki i zwi?kszaj? jej wytrzyma?o??. Szczególnie ta ostatnia cecha powinna charakteryzowa? ok?adki, które stanowi? przecie? swoisty bufor chroni?cy wn?trze ksi??ki przed niekorzystnymi czynnikami. Ok?adki musz? by? wi?c odporne na ?wiat?o, temperatur?, a u?yty do ich wyko?czenia lakier musi by? odporny tak?e chemicznie.
Projektuj?c ksi??k? nale?y wzi?? pod uwag? wszystkie uprzednio wymienione czynniki. Musimy bowiem pami?ta?, ?e wszystkie etapy produkcji ksi??ki i zastosowane materia?y wchodz? w rozliczne interakcje, maj?ce wp?yw na kondycj? gotowego produktu poligraficznego.

Przechowywanie
To, ?e papier starzeje si? zawsze i w ka?dych warunkach, jest oczywiste. Tempo tych zmian zale?y jednak od warunków przechowywania. Nieodpowiednie warunki przechowywania i udost?pniania zbiorów przyspieszaj? degradacj?.
Bezpo?redni wp?yw na to, jak zachowuj? si? podczas przechowywania ksi??ki i starodruki maj? nast?puj?ce czynniki:
• odpowiednie usytuowanie pomieszcze?
• w?a?ciwe rozmieszczenie zbiorów w magazynach (zbyt lu?ne lub zbyt ciasne ustawienie ksi??ek na pó?kach, brak podstawek do przechowywania woluminów na pó?kach w pionowej pozycji)
• prawid?owe wyposa?enie techniczne pomieszcze? (odpowiednia wentylacja, klimatyzacja, o?wietlenie, temperatura, wilgotno??, niska zawarto?? py?ów i innych zanieczyszcze? powietrza)
• cz?ste przegl?dy stanu technicznego druków.

Niestety, aby biblioteki dobrze spe?nia?y swoje podstawowe zadanie, musz? by? zlokalizowane w centrum miast, czyli tam, gdzie zanieczyszczenie powietrza jest na ogó? najwi?ksze. Obecno?? w powietrzu kwasotwórczych gazów przemys?owych, jak chocia?by CO2, SO2, NOx jest bardzo niekorzystna tak?e dla dokumentów wydrukowanych na trwa?ych papierach alkalicznych. Papier bardzo ?atwo wi??e te szkodliwe tlenki, które rozpuszczaj?c si? w obecnej w powietrzu wilgoci, tworz? w papierze ?rodowisko kwa?ne. Ma to miejsce zawsze wtedy, gdy rezerwa alkaliczna w papierach jest zbyt niska. Tempo i poziom absorpcji zanieczyszcze? przez papier zale?y od czasu, temperatury, wilgotno?ci, st??enia jonów metali, rodzaju masy w?óknistej i zastosowanych w produkcji dodatków masowych. W trakcie d?u?szego sk?adowania papier po zmianie ?rodowiska zasadowego na kwa?ne nadal ulega destrukcyjnemu dzia?aniu zanieczyszcze? pochodz?cych z powietrza. Niektóre reszty kwasowe, które utworzy?y si? w ligninowo-celulozowej ?ciance w?ókien, przekszta?caj? si? na drodze wymiany jonowej w kwasy. W efekcie wraz z up?ywem czasu celuloza ulega degradacji na skutek procesu kwa?nej hydrolizy. Pogarsza si? wytrzyma?o?? papieru, staje si? on bardzo kruchy, wi?c mo?e si? rozpa?? nawet w efekcie delikatnego poruszania i dotykania.

Podsumowanie
W artykule dokonano przegl?du procesów towarzysz?cych powstaniu ksi??ek oraz druków i prze?ledzono ich wp?yw na procesy starzenia si?. Mo?na wi?c wymieni? tu nast?puj?ce procesy: zabiegi edytorskie, wybór techniki drukowania, dobór papieru i farb, drukowanie, procesy wyko?czeniowe (introligatorskie), uszlachetnianie, sk?adowanie w hurtowniach, przechowywanie w ksi?garniach, gromadzenie w bibliotekach.
Nie zosta?a tu uwzgl?dniona praca autora dzie?a, ani te? dzia?alno?? zwi?zana z reklam? i marketingiem, gdy? nie maj? one wp?ywu na procesy starzenia gotowych wyrobów. Wydaje si? do?? oczywistym, ?e poza edycj? i samym wyborem technik drukowania, wszystkie pozosta?e etapy mog? przyczyni? si? do przyspieszenia b?d? opó?nienia procesu starzenia si? ksi??ek, co pokrótce omówiono i uzasadniono.
Bior?c pod uwag? zagro?enia, jakim podlegaj? zbiory biblioteczne (a dotyczy to w szczególno?ci ksi??ek i druków z XIX i XX wieku), prze?ledzono, jakie czynniki s? tego przyczyn?. Niew?tpliwie w du?ej mierze wynikaj? one ze zmian w technologii produkcji papieru wykorzystywanego jako pod?o?e drukowe. Obecnie najcz??ciej stosuje si? papier wytwarzany w tzw. kwa?nej technologii, co sprzyja procesowi degradacji w?ókien celulozowych i obni?a wytrzyma?o?? papieru. Tak wi?c wybór papieru ma fundamentalne znaczenie dla trwa?o?ci ksi??ek. Niew?a?ciwie dobrane farby wchodz?c w interakcje z pod?o?em równie? negatywnie wp?ywaj? na odporno?? papieru. Tak?e zastosowana technika drukowania mo?e przyspieszy? procesy starzenia. Okazuje si? te?, ?e wykorzystywane w procesach materia?y introligatorskie, przyk?adowo kleje, ulegaj?c degradacji i niekorzystnym wp?ywom ?rodowiska, staj? si? przyczyn? przyspieszonego starzenia si? ksi??ek. Procesy uszlachetniaj?ce, wymagaj?ce zastosowania lakierów czy zwi?zków wielkocz?steczkowych u?ytych do laminowania, maj? za zadanie ochron? wyrobów poligraficznych, w tym równie? i ksi??ek. Jednak?e i na te elementy oddzia?uj?: promieniowanie s?oneczne, temperatura, wilgotno?? i zanieczyszczenia atmosfery, tak wi?c i one ulega? mog? degradacji, a w efekcie wywo?ywa? skutki odwrotne do zamierzonych.
Kolejny problem to sk?adowanie gotowych ju? woluminów, a zw?aszcza warunki i sposób ich przechowywania. Odpowiednie o?wietlenie i wilgotno?? pomieszcze?, w których znajduj? si? zbiory, temperatura i sk?ad otaczaj?cego powietrza, równie? maj? istotne znacznie dla trwa?o?ci ksi??ek i druków. Inaczej bowiem zachowuj? si? papiery magazynowane w stosach lub w formie ksi??ek, a inaczej lu?ne, pojedyncze arkusze. Jak wiadomo, papier w stosie czy w ksi??kach, starzeje si? znacznie szybciej w ?rodkowych cz??ciach, bo pH ma tam ni?sz? warto??. Jest to spowodowane magazynowaniem w ?rodkowych cz??ciach wilgoci, aktywizuj?cej procesy kwa?nej hydrolizy. Marginesy i kraw?dzie s? natomiast wentylowane i osuszane przez powietrze. Z kolei jednak zbyt suche powietrze obni?a odporno?? farby na ?cieranie i jej kruszenie.
Bior?c pod uwag? powy?sze czynniki, bibliotekarze, wydawcy i producenci papieru drukowego z ca?ego ?wiata uzgodnili, i? pewne ksi??ki nale?y drukowa? na tzw. papierze trwa?ym. Nie jest to klasyczny papier czerpany, ale du?o ta?szy, wytwarzany mechanicznie wysokogatunkowy papier archiwalny, gwarantuj?cy trwa?o?? i odporno?? na starzenie si? wydrukowanych na nim pozycji. Post?p w papiernictwie spowodowa?, i? ten zasadowy papier nie musi by? wcale dro?szy od stosowanego tradycyjnie przy produkcji ksi??ek papieru kwa?nego. Przy drukowaniu wa?niejszych publikacji warto zatem si?gn?? w?a?nie po papier zasadowy. S?uszn? praktyk? by?oby ponadto umieszczanie na rewersie strony tytu?owej ka?dej publikacji, tu? poni?ej informacji o prawach autorskich, danych o jako?ci zastosowanego papieru. Podobne informacje, pozwalaj?ce ?atwo zidentyfikowa? jako?? zastosowanego materia?u, powinny obj?? wszystkie etapy produkcyjne sk?adaj?ce si? na wydrukowanie ksi??ki. Zawsze bowiem ?atwiej jest zapobiega? zniszczeniom ni? usuwa? ich skutki.

Konkluzje
Niektóre uszkodzenia druków i ksi??ek powstaj? bez udzia?u cz?owieka. Ewidentne niebezpiecze?stwo dla ksi?gozbiorów wynika mi?dzy innymi z faktu, ?e wszelkie zmiany zachodz?ce samoczynnie s? bardzo powolne i ich skutków nie dostrze?e si? z dnia na dzie?. Natomiast w momencie, gdy s? ju? one wyra?nie widoczne, niekiedy jest ju? za pó?no na ratunek. Nie wiem, czy problem ten rozwi??e sformu?owany przed kilku laty Wieloletni Program Rz?dowy „Kwa?ny Papier. Ratowanie w skali masowej polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” i Klinika Papieru, która istnieje w O?rodku Chemicznej Ochrony Zasobów Archiwalnych i Bibliotecznych na Uniwersytecie Jagiello?skim w Krakowie (por. „?D” 12/2005, A. B?kowska, „Na ratunek drukom. Masowe odkwaszanie zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie” – przyp. red.). W samej Bibliotece Jagiello?skiej zabiegowi odkwaszania powinno zosta? poddanych pó? miliona woluminów. Rodzi si? w tym miejscu w?tpliwo??, ile bibliotek b?dzie sta? na te kosztowne zabiegi i w jakim tempie b?d? one przeprowadzane.
Ca?kiem niedawno czyta?am o problemach zwi?zanych ze spu?cizn? archiwaln? po Zbigniewie Herbercie. Zmar?y przed siedmioma laty poeta zostawi? liczne r?kopisy o unikatowej warto?ci, które zgodnie z jego wol? mia?y by? przekazane Bibliotece Beinecke Uniwersytetu w Yale. O?rodek ten specjalizuje si? w sprawowaniu pieczy nad r?kopisami s?awnych pisarzy. W Polsce, w okresie kilku lat, nikt nie zainteresowa? si? zbiorami pozostawionymi przez Herberta, a gdy jesieni? dwa lata temu spadkobiercy chcieli wype?ni? wol? zmar?ego, podniós? si? lament. W wyniku wielomiesi?cznych „przepychanek” na najwy?szym szczeblu, okaza?o si?, ?e w Polsce nie ma instytucji, która zapewni?aby Herbertowskim zbiorom w?a?ciwe warunki przechowywania, zgodne ze ?wiatowymi standardami i pozwalaj?ce prowadzi? badania nad zbiorami. Sprawa jest otwarta, ale nie da si? wykluczy?, ?e ten ?wiatowej klasy skarb opu?ci granice naszego kraju...*
Podsumowuj?c powy?sze rozwa?ania powiedzie? trzeba, ?e tak naprawd? to klient decyduje o tym, jak ma wygl?da? dana ksi??ka, na jakim b?dzie wydana papierze, jak? technik? wydrukowana, w jak? zostanie wyposa?ona opraw?. Natomiast pó?niejsze losy ksi??ki przeci?tnego klienta niekoniecznie interesuj?.
Kwestie kondycji ksi??ek rzutuj? na ca?e dziedzictwo narodowe: jak je zachowa?, jak zach?ci? do drukowania na dobrym papierze, tak by pozostawi? spu?cizn? przysz?ym pokoleniom. Niestety, przewa?a czynnik ekonomiczny, nale?a?oby zatem wypracowa? okre?lon? strategi? dzia?ania i konsekwentnie j? realizowa?. Ksi??ki, zw?aszcza te bardziej warto?ciowe, musz? by? drukowane na lepszym papierze. Ró?nica w cenie lepszego i ta?szego papieru powinna by? w tym przypadku rekompensowana.
*
W przygotowaniu niniejszego opracowania bardzo mi pomog?a dwójka niezwykle sympatycznych m?odych ludzi, moich by?ych Dyplomantów: Asia Izdebska i Krzy? Masztalerz, którym w tym miejscu pragn? serdecznie podzi?kowa?.

prof. Halina Podsiad?o
Instytut Poligrafii, Politechnika Warszawska

* Na pocz?tku grudnia br. minister kultury Waldemar D?browski zapowiedzia? powstanie o?rodka bada? na dzie?em poety. Placówka zadba o archiwa i bibliotek?, a jej siedzib? b?dzie mieszkanie autora „Pana Cogito” przy ul. Promenada w Warszawie. – przyp. red.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o