Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2009 Lipiec-sierpień

Standardy w poligrafii - Konferencja Poligraficzna PID


Ponad dwieście osób z całej Polski wzięło udział w Konferencji Poligraficznej „Standardy w poligrafii” zorganizowanej 22 kwietnia na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich przez Polską Izbę Druku. Była ona jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom Poligrafia 2009.
Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. W ramach pierwszego, poświęconego zagadnieniom standaryzacji w zakresie systemów workflow i systemów zarządzania produkcją wykorzystywanych w zakładach poligraficznych, wystąpili: Tomasz Drążek (ACCHSH), Mariusz Sosnowski (Infosystems), Robert Wieczorek (Heidelberg Polska), Krzysztof Sadziński (Agfa Graphics) i Tomasz Gogacz (Kodak Polska). Kolejny blok tematyczny był poświęcony standaryzacji procesów zarządzania barwą w zakresie prepressu i drukowania. Wzięli w nim udział: Tomasz Dąbrowa, Konrad Blachowski (obaj z Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej), Andrzej Kunstetter (Heidelberg Polska), Robert Kuczera (Michael Huber Polska) i Mariusz Geras (Kodak Polska). W trzecim bloku tematycznym, związanym z zagadnieniami standaryzacji w zakresie postpressu, głos zabrali Jerzy Petriaszwili (Instytut Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, współautorem wygłoszonego referatu był Yuriy Pyryev) oraz Piotr Skarbek--Kozietulski z firmy Müller Martini.

Ponad dwieście osób z całej Polski wzięło udział w Konferencji Poligraficznej „Standardy w poligrafii” zorganizowanej 22 kwietnia na terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich przez Polską Izbę Druku. Była ona jednym z najważniejszych wydarzeń towarzyszących targom Poligrafia 2009.
Konferencja została podzielona na trzy bloki tematyczne. W ramach pierwszego, poświęconego zagadnieniom standaryzacji w zakresie systemów workflow i systemów zarządzania produkcją wykorzystywanych w zakładach poligraficznych, wystąpili: Tomasz Drążek (ACCHSH), Mariusz Sosnowski (Infosystems), Robert Wieczorek (Heidelberg Polska), Krzysztof Sadziński (Agfa Graphics) i Tomasz Gogacz (Kodak Polska).
Tomasz Drążek (wykład „Standaryzacja formatu PDF w procesach poligraficznych”) stwierdził, że format PDF jest obecnie niekwestionowanym liderem w zakresie wymiany dokumentów cyfrowych. Na potrzeby branży powstało szereg standardów ułatwiających określenie pożądanych parametrów dokumentów w tym formacie. One właśnie, ich praktyczne zastosowanie i korzyści z tego płynące stanowiły treść referatu. Jego autor przestawił „fakty i mity” na temat PDF-a, który stał się 1 lipca 2008 standardem zaaprobowanym przez ISO jako norma ISO 32000-1:2008. Standard ten opiera się na wersji formatu 1.7 i jest częścią normy opisującej zarządzanie dokumentami elektronicznymi. W referacie omówione zostały różne rodzaje dokumentów PDF, a także działania Ghent Workgroup (organizacja zrzeszającą ekspertów i twórców oprogramowania, których celem jest tworzenie i upowszechnianie specyfikacji procesu i zestawu „najlepszych praktyk” w systemach workflow; organizacja wypracowała własne standardy dotyczące tego, jak powinny wyglądać pliki PDF gotowe do druku).
Mariusz Sosnowski („Standaryzacja opisu procesów technologicznych w poligrafii na podstawie JDF”) podkreślał, że gotowym i sprawdzonym standardem, który powinien być powszechnie stosowany jest Job Definition Format (JDF). To rozszerzalny, oparty na języku XML (Extensible Markup Language), standardowy format wymiany danych, stworzony w celu integracji i automatyzacji różnych obszarów działalności drukarni. W referacie została omówiona struktura informacji w pliku JDF i typy definiowanych procesów. Autor wystąpienia zwracał uwagę, że jest to zintegrowany system przepływu prac: w przeciwieństwie do PPF, JDF może przenosić informacje różnego typu, nie tylko te dotyczące procesów technologicznych, ale także dane wykorzystywane przez systemy zarządzania MIS.
Robert Wieczorek („Nowoczesne rozwiązania w zakresie zarządzania procesami w drukarni”) prześledził wraz ze słuchaczami proces zarządzania drukarnią w oparciu o przetwarzane różne typy danych, obszary integracji, sposoby automatyzacji. Uwagę poświęcił etapom: przygotowywania zlecenia, wstępnego ustawienia urządzeń produkcyjnych (którego celem jest skrócenie czasu narządu i ilości makulatury na urządzeniach produkcyjnych; na tym etapie wykorzystywany jest format PPF – Print Production Format), planowania produkcji kalkulacji poprodukcyjnej.
Krzysztof Sadziński („Normalizacja i standaryzacja plików produkcyjnych w prepressie”) przedstawił kolejno zagadnienia: ewolucja systemów przetwarzania danych, cyfrowy film, normalizacja cyfrowych wzorców (PDF), standaryzacja przetwarzania, weryfikacja i certyfikacja, unifikacja komunikacji (JDF i JMF – Job Mesaging Format). W podsumowaniu referatu odpowiedział na pytanie, jakie korzyści przynosi standaryzacja i otwarty system produkcyjny. System otwarty, bazując na powszechnie uznanych standardach produkcyjnych, umożliwia łatwą wymianę danych pomiędzy produktami, pochodzącymi od różnych dostawców, i jest niezbędny, zdaniem prelegenta w nowoczesnym zakładzie poligraficznym.
Tomasz Gogacz („Komunikacja, normalizacja, automatyzacja – nowe technologie, nowe wyzwania”) zaprezentował narzędzia cyfrowego workflow, rozważając kwestie: web-to-print a system workflow, rozwiązania portalowe dla prepressu, automatyczna impozycja (funkcja auto ganging), technologie rastrowania nowej generacji, dashboard (śledzenie przebiegu i aktualnego statusu zlecenia), kompatybilność systemu workflow z formatem JDF.
Kolejny blok tematyczny był poświęcony standaryzacji procesów zarządzania barwą w zakresie prepressu i drukowania. Wzięli w nim udział: Tomasz Dąbrowa, Konrad Blachowski (obaj z Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej), Andrzej Kunstetter (Heidelberg Polska), Robert Kuczera (Michael Huber Polska) i Mariusz Geras (Kodak Polska).
Tomasz Dąbrowa („Elementy standaryzacji w obszarze kontraktowania barw odbitek drukarskich”) w swoim wykładzie stwierdził, że porównywanie barw odbitek drukowych można przeprowadzać na dwa sposoby. Barwy można porównywać, akceptować bądź kwestionować ich zgodność w sposób subiektywny, poprzez ocenę wizualną, lub na podstawie wyników pomiarów spektrokolorymetrycznych. W zależności od charakteru obrazu, możliwości technicznych i zapisów w kontrakcie można stosować każdy z tych sposobów rozdzielnie lub równolegle. Równoległe wykorzystywanie obu metod zawsze jest rozwiązaniem najlepszym. Prelegent omówił warunki wizualnej oceny i porównywania barw odbitek, a następnie spektrokolorymetryczne definiowanie barw i ich różnic.
Konrad Blachowski („Profil kolorymetryczny a standaryzacja procesu drukowania”) wywodził, że standaryzacja procesu drukowania powinna prowadzić do takiego panowania nad procesem, aby w pełni kontrolować wygląd odbitki, a co za tym idzie – wygląd produktu. Na wygląd standardowej odbitki składa się wiele czynników. Należałoby go w racjonalny sposób opisać – scharakteryzować. Można do tego opisu podejść tak, jak normy ISO serii 12647. Pełniejszym jednak sposobem opisu wyglądu odbitki jest przedstawienie opisu kolorymetrycznego wszystkich „barw” uzyskanych z takiej odbitki. Do przybliżenia pełnego opisu kolorymetrycznego służą profile kolorymetryczne, takie jak profile ICC. Dodatkową zaletą opisu wyglądu odbitki za pomocą profilu kolorymetrycznego jest możliwość jego zastosowania do wizualizacji (symulacji) wyglądu produktu na etapie jego projektowania. Profil kolorymetryczny jest zatem formą opisu wyglądu standardowej odbitki (w danym zakładzie poligraficznym). Jednak taka forma przekazania klientom informacji o wyglądzie odbitki ma sens tylko wtedy, gdy panuje się nad tym wyglądem, czyli wtedy, gdy proces drukowania został wcześniej poddany standaryzacji. W dalszej części wykładu była mowa o tym, czym są profile kolorymetryczne, jak powstają, jak opisać wygląd standardowej odbitki, jakie są główne etapy standaryzacji.
Andrzej Kunstetter („Cele standaryzacji procesów technologicznych w systemach sterowania barwą”). Mówił, że każda technologia drukowania wymaga „swojej” normy, a stosowanie powszechnych standardów „międzynarodowych” niekiedy bywa niemożliwe lub niecelowe. Lecz jednak standaryzacja jest potrzebna, zarówno drukarniom, jak i wydawcom. Oczywiście wprowadzenie procedur standaryzacyjnych wiąże się z pewnym wysiłkiem, bowiem warunkiem niezbędnym jest zapewnienie powtarzalności wyników. A to możliwe jest tylko w przypadku stosowania materiałów eksploatacyjnych o stałych parametrach, dbałości o odpowiednie warunki klimatyczne, o właściwy stan techniczny maszyn i urządzeń i ścisłe przestrzeganie ustalonych procedur. Ale dzięki standaryzacji można zyskać uniwersalną płaszczyznę porozumienia nie tylko z dotychczasowymi, ale także z nowymi, potencjalnymi klientami. Dzięki niej łatwa, jednoznaczna i obiektywna stanie się kontrola jakości oraz łatwiejsza kontrola procesu technologicznego.
Robert Kuczera („Farby drukowe zgodne ze standardami ISO 2846 oraz ISO 12647”) przypomniał, że pierwszą normalizację farb drukowych do druku wielobarwnego datuje się na początek lat 50-tych ubiegłego stulecia, a pierwsza norma ISO 12647-2 powstała na początku lat 70. Obecnie wszyscy zdają sobie sprawę, że warunkiem koniecznym jest drukowanie farbami zgodnymi z normą ISO 2846, niemniej jednak nie jest to warunek wystarczający. Różnorodność podłoży drukowych (nie zawsze spełniających wymagania normy produkcyjnej) rodzaj obciągu, rodzaj roztworu nawilżającego, temperatura i wilgotność na hali maszyn, ilość prowadzonej wody na maszynie czy grubość warstwy to kilka przykładowych parametrów, na które należy zwracać uwagę, aby zrealizowane w drukarni zlecenie mogło zostać zakwalifikowane jako pełnowartościowy wyrób.
Mariusz Geras („Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie”) mówił o tym, że z myślą o zintegrowanej kontroli kolorów w ramach wszystkich urządzeń – monitorów, skanerów, systemów odbitek próbnych oraz maszyn cyfrowych i konwencjonalnych – na rynku pojawiają się rozwiązania pozwalające na kompleksową pracę w zakresie całego środowiska produkcyjnego typu „Platforma Zarządzania Kolorem”. Takie narzędzie może nie tylko upraszczać ustawienia i optymalizować kontrolę barw w ramach całego systemu produkcyjnego, ale tworzy też nowy poziom zarządzania produkcją poligraficzną. Jeśli dodatkowo będzie w pełni zintegrowane z systemem workflow, zapewni pełne zarządzanie kolorami poprzez zautomatyzowaną komunikację, kontrolę i śledzenie całych stron PDF. Platforma powinna wykorzystywać formaty otwartych standardów, umożliwiając współpracę z systemami i rozwiązaniami różnych producentów. Powinna przestrzegać rekomendacji dotyczących standaryzacji druku (ISO 12647) oraz systemów poligraficznych (ISO 10128), jej rozwiązania mają być też zgodne z międzynarodowymi formatami wymiany danych PDF/X (i powiązanymi z nim standardami ICC) oraz ze specyfikacją JDF.
W trzecim bloku tematycznym, związanym z zagadnieniami standaryzacji w zakresie postpressu, głos zabrali Jerzy Petriaszwili (Instytut Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, współautorem wygłoszonego referatu był Yuriy Pyryev) oraz Piotr Skarbek--Kozietulski z firmy Müller Martini.
Jerzy Petriaszwili („Metody oceny wytrzymałości opraw książkowych i możliwości stworzenia standardu europejskiego”) przywołał trzy, najbardziej rozpowszechnione sposoby oprawiania: szycie wkładów nićmi, drutem i łączenie klejowe. Szczególną uwagę poświęcił trzeciemu ze sposobów. Obecnie znanych jest kilka metod aparaturowej oceny wytrzymałości opraw łączonych klejowo: Pull Test, Flex Test, Subway Test, test na ukośne wyrywanie kartki i inne. Uważa się, że badanie wytrzymałości opraw metodą Pull Test, w porównaniu z innymi sposobami badań, charakteryzuje się stosownie zadowalającą powtarzalnością wyników pomiarów. Niestety, do dnia dzisiejszego nie zostały opracowane: standardowa metodyka przeprowadzenia badania metodą Pull Test, jak również wymagania techniczne do urządzeń pomiarowych. Nie zostały ustalone również międzynarodowe standardy określające wartości graniczne wytrzymałości opraw. Wyniki wytrzymałości opraw akceptowane w jednych krajach całkowicie dyskwalifikują oprawy w innych krajach. Referent wskazał na potrzebę opracowania standardowej metodyki przeprowadzenia pomiarów.
Piotr Skarbek-Kozietulski („Komputerowa integracja systemów produkcyjnych w procesach obróbki introligatorskiej – perspektywa urzeczywistnienia idei CIM”) wyjaśnił, że terminem CIM określa się zjawisko integracji za pomocą kompleksowych systemów komputerowych procesu opisywania produktu, technologii jego wykonania, procesu planowania produkcji i śledzenia procesu wytwarzania. Ideałem CIM jest komputerowa integracja wszystkich faz wytwarzania produktu. Jeszcze niedawno realizacja idei CIM w procesach introligatorskich nie była możliwa i wydawało się, że nie należy oczekiwać szybkiego przełomu w tej kwestii, głównie z powodu braku odpowiednich standardów opracowanych i zaakceptowanych przez producentów maszyn oraz urządzeń introligatorskich. Krokiem milowym w zakresie realizacji idei CIM było powstanie konsorcjum CIP4 – dzięki wykorzystaniu jego osiągnięć i wprowadzeniu opracowanego przez nie standardu rozpoczęto przed kilku laty prace nad urzeczywistnieniem komputerowej integracji wytwarzania w procesach obróbki introligatorskiej. Efektem tych prac jest stworzenie przez jednego z producentów maszyn introligatorskich wielomodułowego jednorodnego systemu pozwalającego na cyfrową integrację procesów produkcyjnych realizowanych zarówno przez urządzenia nowe przystosowane do standardu JDF, jak i przez urządzenia do tego standardu jeszcze nie dopasowane (stare maszyny, urządzenia produkowane przez producentów pozostających poza konsorcjum CIP4 itd.). Jest to system stworzony przede wszystkim dla firm posiadających wyłącznie introligatornie. To bardzo istotna cecha tego systemu, gdyż dotychczas stworzone systemy były przewidziane głównie dla przygotowalni i działów maszyn drukujących, natomiast introligatornia nie była ich głównym miejscem zastosowania. System ten jest kompatybilny z wszystkimi systemami MIS, które pracują na bazie standardu CIP4 i gwarantuje pełny przepływ informacji począwszy od przygotowania produkcji do ekspedycji gotowych wyrobów. Wprowadzenie tego systemu na rynek w maju ubiegłego roku, w czasie targów drupa, otworzyło mniejszym i większym introligatorniom drogę do komputerowej integracji procesów wytwarzania. Dziś realizowane są „wyspowe” rozwiązania komputerowej integracji w procesach introligatorskich. Z czasem będą one coraz bardziej powszechne.
Każdy z trzech bloków wieńczyła dyskusja z udziałem referentów i ekspertów branżowych, którymi byli: w bloku nr 1 – Konrad Blachowski i Maciej Lewy (Drukarnia LCL), nr 2 – Maciej Baur (Agfa Graphics) i Cezary Nazar (drukarnia Cezar), nr 3 – Jacek Bucholc (Ferag Polska). Moderatorami dyskusji w poszczególnych blokach byli przedstawiciele mediów branżowych: Anna Naruszko („Poligrafika”) wspólnie z Arturem Dziedzicem („Vidart”), Jolanta Ziemniak-Ronke („Świat DRUKU”) i Tomasz Nowak („Print & Publishing”) oraz Andrzej Palacz („Wydawca”) i Tomasz Krawczak („Świat Poligrafii”). Całość prowadził Tomasz Pawlicki z firmy Heidelberg Polska.
Konferencja Poligraficzna 2009 została przygotowana przy współudziale Międzynarodowych Targów Poznańskich i Instytutu Mechaniki i Poligrafii Politechniki Warszawskiej, a nad jej stroną merytoryczną czuwała Rada Programowa w składzie: Tomasz Pawlicki (przewodniczący), Maciej Baur, Konrad Blachowski, Tomasz Dąbrowa, Artur Dziedzic i Jerzy Petriaszwili. Wśród uczestników spotkania znalazło się 40 wykładowców i 43 słuchaczy z trzech uczelni wyższych kształcących poligrafów oraz pięciu kierunkowych szkół średnich.
Sponsorem głównym tegorocznej konferencji była firma Deutsche Leasing Polska, sponsorami wspierającymi – Heidelberg Polska, Kodak Polska, Michael Huber Polska i Międzynarodowe Targi Poznańskie. Imprezę licznie wsparły też magazyny i portale branżowe (Druk.info.pl, Drukarnie.com.pl, Dtp.pl i PrintinPoland.com).
Mówi Ryszard Czekała, dyrektor biura Polskiej Izby Druku: „Bardzo dziękujemy za przybycie wszystkim uczestnikom, a także osobom i firmom, które przyczyniły się do zorganizowania naszej tegorocznej Konferencji Poligraficznej. Jesteśmy zdania, że w obecnym, niełatwym dla branży okresie osiągniętą frekwencję możemy uznać za duży sukces. Z kolei ze strony uczestników słyszymy, że przypadła im do gustu nowa forma prezentacji referatów oraz prowadzenia konferencji i dyskusji. Już dziś zatem zapowiadamy kolejną jej edycję”.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o