Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Luty
Normalizacja

Przemysł poligraficzny a normy ISO


Wstęp
Po raz pierwszy normy ISO zostały opublikowane w 1987 r. przez światową federację narodowych instytucji normalizacyjnych, noszącą nazwę International Organization for Standarization i mającą siedzibę w Genewie. Organizacja ta została założona w roku 1946 w celu ujednolicenia w skali światowej norm w zakresie produkcji, handlu i komunikacji. W skali europejskiej odpowiednikiem tej organizacji jest Euro-pejski Komitet Normalizacyjny (Euro-pean Committee for Standardization, ECS). ISO jest organizacją pozarządową, skupiającą krajowe organizacje normalizacyjne ze 111 państw. Ze względu na jej pozarządowy charakter normy tej organizacji nie są obligatoryjne, czyli mogą być stosowane dobrowolnie.
Wypracowane normy, w zależności od tego, czego dotyczą, mają różną numerację. Normy ISO 9000 regulują kwestie zarządzania jakością produktów lub usług. Normy ISO 14000 – zagadnienia zarządzania środowiskowego. Kolejną rodziną norm z serii zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem są normy ISO 18000. Regulują one kwestie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie.

Normy ISO serii 9000, 14000 i 18000 określają minimum wymagań, które są traktowane jako niezbędne komponenty dobrze skonstruowanego systemu zarządzania. Wymagania te nie są ukierunkowane na jakąś konkretną branżę. Wręcz przeciwnie, mają bardzo ogólną formułę i mogą być przydatne w każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od stopnia zaawansowania technologicznego i realizowane zarówno przez duże, jak i małe zakłady.
Międzynarodowa organizacja ISO ustala także normy technologiczne (ISO 15000) dla poszczególnych gałęzi przemysłu, w tym również dla poligrafii.

ISO i rodzina norm dotyczących zintegrowanego zarządzania
W ramach ISO działa komitet techniczny ISO ITC 176: Zarządzanie jakością i zapewnienie jakości, który powstał w 1979 r. po połączeniu dwóch komitetów: do spraw jakości i do spraw niezawodności. Komitet ten opracował normy ISO 9000, których pierwsze wydanie ukazało się w 1987, drugie w 1994, trzecie w 2000 roku. Normy ISO 9000 nie mówią nic o jakości wyrobów, regulują natomiast kwestie wbudowania jakości do wszystkich istotnych procesów związanych z tworzeniem wyrobów: od marketingu poprzez projektowanie po produkcję i serwis. W realizacji takiej właśnie idei, wywodzącej się z pierwszych norm opisujących programy poprawy jakości dostaw dla armii amerykańskiej z 1959 r., normy te są pomocne.
Można powiedzieć, że podstawowym celem ustanowienia i wdrażania norm ISO 9000 jest dostarczenie wszystkim firmom produkcyjnym i usługowym, świadczącym usługi dla innych firm i bezpośrednio na rynek – powszechnie uznanych wzorców czy modeli organizacji całego cyklu tworzenia wyrobu w sposób budzący zaufanie odbiorców. ISO 9000 stanowi bowiem system organizowania procesu projektowania, produkcji, instalowania i serwisu, zapewniający nie tylko dobrą jakość wyrobów, ale porządkujący cały proces od przyjęcia zamówienia poprzez zakupy materiałów, wszystkie etapy produkcji aż do ekspedycji gotowych wyrobów.
Normy ISO serii 9000 zasadniczo zmieniają sposób myślenia o jakości i podejście do uzyskania wyrobów spełniających oczekiwania klienta. Jakkolwiek wdrażanie tych norm w przedsiębiorstwach jest dobrowolne, posiadanie systemu zarządzania jakością stało się obecnie swoistą modą. Coraz częściej można spotkać się z materiałami reklamowymi firm, gdzie widnieją znaki potwierdzające przynależność danej firmy do grona posiadaczy certyfikatu.
Wprowadzenie w zakładzie norm serii ISO 9000 jest związane ze zmianą podejścia do zagadnienia jakości. Trzeba bowiem pamiętać, że normy te:
• nie ustalają kryteriów jakości dla konkretnych wyrobów ani nawet grup wyrobów z poszczególnych gałęzi przemysłu, lecz podają wymagania dotyczące trybu postępowania na różnych etapach procesu wykonywania zadań, tak aby zadowolić klienta
• określają bezpośrednią odpowiedzialność kierownictwa firmy za jakość wyrobów oraz wyznaczają metodykę transformacji przyjętej polityki jakości na działania strategiczne i taktykę osiągania przyjętych celów utrzymania się na rynku w dobrej kondycji finansowej, ku zadowoleniu klientów i z dobrą perspektywą na przyszłość
• wskazują, w jaki sposób dostawca wyrobu powinien udokumentować swą zdolność do spełnienia uzgodnionych wymagań klienta
• posiadają wbudowany mechanizm samoregulacji lub ciągłego doskonalenia procedur postępowania, obligujący do systematycznych przeglądów i weryfikacji przyjętych rozwiązań oraz do działań korygujących, dzięki czemu wdrożony system nie jest jednorazowym procesem, lecz narzędziem stałej poprawy jakości wyrobów, czyli zaspokajania zmiennych wymagań klientów.

Ponadto wdrożony system nobilituje firmę w tym sensie, że jej wyroby czy usługi mają lepszy dostęp do rynku europejskiego czy światowego, a brak takiego potwierdzenia często zamyka im wejście na ten rynek.
Wbudowanie jakości w proces oznacza przede wszystkim spełnienie niezbędnych wymagań dotyczących:
• kwalifikacji pracowników
• utrzymania ciągłej sprawności maszyn i urządzeń technologicznych
• zapewnienia odpowiednich materiałów, technologii, warunków weryfikacji i pomiarów
• udokumentowania procedur postępowania, czyli jasno określonych procesów podejmowania decyzji.

Cechą charakterystyczną systemu zarządzania jakością według norm ISO 9000 jest konieczność jego udokumentowania. Chodzi tutaj głównie o to, aby stworzyć warunki weryfikacji tego systemu przez klienta lub działające w jego imieniu instytucje certyfikujące.
Wykonanie zlecenia na czas i zgodnie z wymaganiami klienta jest podstawą sukcesu również w poligrafii. ISO 9000 pomaga w realizacji tych celów poprzez to, że każdy pracownik zakładu poligraficznego wykonuje swoje zadania według ściśle określonych procedur, jest świadomy celów w zakresie jakości dotyczących realizowanego procesu oraz ma niezbędne kwalifikacje i narzędzia do kontroli i sterowania procesem, za który jest odpowiedzialny.
Doskonałym uzupełnieniem norm zarządzania jakością są normy środowiskowe ISO 14000, które powoli też są wprowadzane w przedsiębiorstwach poligraficznych i papierniczych, jak również normy ISO 18000 dotyczące zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Jednostki certyfikujące
W krajach Unii Europejskiej cała procedura uzyskiwania odpowiednich zaświadczeń jest nadzorowana i prowadzona przez system akredytacji jednostek certyfikujących. Z kolei akredytowana certyfikacja jest prowadzona przez jednostki certyfikujące, będące pod kontrolą jednostek w danym państwie akredytujących, stosujących odpowiednie normy i przewodniki dotyczące akredytacji.
Współzależność jednostek akredytujących i certyfikujących jest następująca:
• Komisja Europejska ustala zasady i normy związane z certyfikacją: normy ISO 9000 przyjęto w 1987 r. jako normy EN 29000, nadzór zaś i zarządzanie certyfikacją w krajach UE przekazano jednostkom akredytującym
• jednostki akredytujące (The Accreditation Bodies) – uznane w danym państwie przez instytucje rządowe (w Polsce jest to PCBC – Państwowe Centrum Badań i Certyfikacji), dają akredytację jednostkom certyfikującym, zgodnie z odpowiednimi normami i monitorują działalność tych jednostek na wszystkich obszarach ich działania
• jednostki certyfikujące (The Certification Bodies) – organizacje trzeciego stopnia, są akredytowane według wymagań ISO 9000 lub ISO 14000.

W Polsce działa obecnie około trzydziestu jednostek certyfikujących. Ważniejsze spośród nich to:
• TŰV (Technischer Überwachungsverein)
• SGS (Societe Generale de Surveillance)
• BSI (British Standard Institution).

TÜV Rheinland
Eksperci grupy TÜV Rheinland z Niemiec, świadczący usługi w skali międzynarodowej, wspierają swoich klientów i towarzyszą im wszędzie tam, gdzie celem jest uczynienie technologii tak bezpieczną i przyjazną człowiekowi, jak to tylko jest możliwe. Działalność grupy obejmuje branżę energetyczną, hutniczą, przemysł maszynowy i samochodowy, transport, szeroko rozumianą ochronę środowiska, usprawnienie procesów wewnętrznych w firmie oraz bezpieczeństwo produktów.

SGS
Organizacja ta, założona w 1978 roku, zajmuje się weryfikacją, testowaniem i certyfikowaniem usług. Grupa SGS obejmuje blisko 1200 biur i przedstawicielstw oraz ponad 320 laboratoriów na całym świecie. Zapewnia swej międzynarodowej klienteli kompleksowe usługi realizowane w ponad 140 krajach. Oddział SGS Polska powstał na bazie Polskiego Towarzystwa Kontroli, założonego w 1929 roku i reaktywowanego w roku 1947. Obecnie, po przemianach własnościowych, SGS w Polsce jest w 100% spółką szwajcarską, zatrudniającą ponad 160 etatowych pracowników. Oferuje certyfikację systemów zarządzania jakością, środowiskiem, systemów bezpieczeństwa oraz HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point – zarządzanie i analiza punktów krytycznych) według norm serii ISO 9000, ISO 14001, QS (Quality Systems) 9000, EN (European Norms) 46000 oraz certyfikację wyrobów na znak CE (European Certyfication – Certyfikacja Europejska). Audytorzy są zarejestrowani na powszechnie uznawanej liście audytorów wiodących IQA IRCA (International Quality Assurance/International Register of Certified Auditors – Międzynarodowe Zabezpieczanie Jakości/Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów).

BSI
BSI, czyli Brytyjskie Towarzystwo Standaryzacji – zostało utworzone w 1901 roku. Jest najstarszą na świecie jednostką zajmującą się tworzeniem norm i cieszy się dużym autorytetem na całym świecie. Jego główne zadania to:
• koordynacja działań związanych z doskonaleniem, normalizacją i uproszczeniem materiałów, wyrobów i procesów – BSI wspiera przemysł w ustalaniu norm
• promowanie norm i ich stosowania – BSI pomaga zrozumieć normy i właściwie z nich korzystać
• certyfikacja systemów i wyrobów, prowadzenie kontroli i badań oraz szkolenia – BSI pomaga wprowadzać dobre praktyki w działalności gospodarczej.

Organizacja ta działa w skali międzynarodowej i zatrudnia obecnie około 4500 osób w biurach w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji, świadcząc usługi w ponad 90 państwach. Na główne działania BSI składa się normalizacja, ocena systemów, certyfikacja na zgodność z normami serii ISO 9000 (9001: 2000), ISO 14001, GS 9000 (General Specification, czyli Generalna Specyfikacja), EMAS (Eco-Management and Audit Scheme – Schemat Eko-zarządzania i Audytów), PN–N–18001/OHSAS 18001 (Occupation Health and Safety Assessment Series – system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy), BS 7799 (British Standards – Standardy Brytyjskie) oraz certyfikacja wyrobów i przeprowadzanie szkoleń.

Etapy certyfikacji w jednostce TÜV CERT
Ze względu na specyficzny profil produkcji (książki, czasopisma, akcydensy, formularze, opakowania) zakłady poligraficzne mają dosyć duży udział w wytwarzaniu różnych rodzajów odpadów, w tym także niebezpiecznych. Przykładowo: poprzez emisję rozpuszczalników wpływają na zanieczyszczenie atmosfery, w naświetlarniach i przygotowalniach form drukowych powstają ścieki, zaś opakowania po farbach, resztki farb, makulatura i zużyte płyty to odpady stałe. Z tego powodu konieczne jest podjęcie w przedsiębiorstwach poligraficznych kompleksowej kontroli czynników wpływających na środowisko naturalne.
W celu pomocy w podporządkowaniu się przepisom dotyczącym ekologii, a także dla zminimalizowania szkodliwych oddziaływań przedsiębiorstw na środowisko opracowano międzynarodowe normy ISO serii 14000. Aby pomóc zakładom w osiąganiu celów środowiskowych i ekonomicznych, zadaniem norm ISO 14000 jest dostarczenie przedsiębiorstwom elementów skutecznego systemu zarządzania środowiskowego, który może być zintegrowany z innymi wymaganiami zarządzania, Normy te promują zainteresowanie pomijanym dotychczas obszarem związanym z ochroną środowiska. Należy także pamiętać, że konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na to, czy dane produkty są proekologiczne i wytwarzane przez firmy zainteresowane ochroną środowiska.
W celu przybliżenia zasad wdrażania systemu zarządzania ISO 14000 w przedsiębiorstwie, poniżej przedstawiono rzeczywiste fazy tego procesu na podstawie danych udostępnionych przez jednostkę certyfikującą TÜV CERT. Proces obejmuje cztery fazy:
Faza 1 – Przygotowanie do audytu certyfikacyjnego.
Na życzenie klienta jest przeprowadzane jednodniowe seminarium informacyjne. Jego celem jest omówienie procedury certyfikacyjnej, przesłanek certyfikacji i korzyści z niej płynących, ustalenie wstępnych terminów poszczególnych faz procesu. Ponadto istnieje możliwość bezpłatnego wykorzystania istniejącego katalogu pytań jako użytecznego narzędzia samooceny stopnia wdrożenia systemu zarządzania jakością i gotowości przedsiębiorstwa do rozpoczęcia procesu certyfikacji. Audyt wstępny jest przeprowadzany w celu wstępnej oceny systemu jakości u klienta. Zakończeniem audytu jest przekazanie raportu klientowi.
Faza 2 – Ocena dostarczonej dokumentacji systemu jakości.
Co najmniej cztery tygodnie przed audytem certyfikacyjnym zleceniodawca dostarcza dokumentację systemu jakości w aktualnej wersji. Dokumentacja (księga jakości, względnie wybrane procedury) jest sprawdzana przez zespół audytorów w oparciu o listę pytań kontrolnych. Jeżeli dokumentacja nie spełnia wymogów zalecanych w normach, można oczekiwać dodatkowej rozmowy w celu złożenia wyjaśnień. Audyt certyfikacyjny może się odbyć dopiero po usunięciu niezgodności czy niejasności.
Faza 3 – Audyt certyfikacyjny.
Przed rozpoczęciem fazy trzeciej zleceniodawca otrzymuje ustalony z nim plan audytu. W ramach audytu jest w przedsiębiorstwie sprawdzana skuteczność wdrożonego systemu jakości. Podstawą jest ustalona norma tego systemu, zaś wytyczne do tych działań stanowi lista pytań kontrolnych. Zadaniem przedsiębiorstwa podczas audytu jest zaprezentowanie praktycznego funkcjonowania udokumentowanych procedur. Po zakończeniu audytu zleceniodawca jest informowany o jego wyniku. Wynik audytu jest udokumentowany w raporcie. Ewentualne niezgodności także są udokumentowane. Audytorzy decydują o zaklasyfikowaniu niezgodności jako krytycznych lub niekrytycznych. Stwierdzenie niezgodności pociąga za sobą konieczność określenia zakresu działań korygujących i terminu ich realizacji. Niezgodność krytyczna może prowadzić do audytu powtórnego lub do dostarczenia nowej dokumentacji. O zakresie audytu powtórnego decyduje audytor wiodący, jednak sprawdzane są wtedy tylko te elementy systemu jakości, których dotyczyły niezgodności. W przypadku niezgodności niekrytycznych są ustalane dzia-łania korygujące, które będą sprawdzone podczas audytu kontrolnego.
Faza 4 – Udzielenie certyfikatu i nadzór.
Po pozytywnym wyniku audytu, na podstawie kompletnej dokumentacji z procesu certyfikacyjnego, kierownik jednostki certyfikacyjnej TÜV CERT wydaje decyzję o przyznaniu certyfikatu. Jeżeli przedłożona jest umowa o certyfikacji i używaniu certyfikatu TÜV CERT i ewentualne porozumienie o udzieleniu prawa używania znaku TÜV CERT, certyfikaty oraz umowa i raport z audytu są dostarczane zleceniodawcy. Certyfikat zostaje udzielony tylko wtedy, gdy zostały usunięte wszystkie niezgodności krytyczne. Okres ważności certyfikatu TÜV CERT wynosi trzy lata, o ile co roku w przedsiębiorstwie będą przeprowadzane audyty nadzorujące.

Wnioski
Wprowadzenie norm ISO 14001 jest procesem bardzo czasochłonnym i wymagającym dużo wysiłku i zaangażowania wielu osób w firmie. Wdrażanie tego systemu trwa od roku do kilku lat w zależności od nakładu pracy, jak również od wysokości nakładów finansowych. Wprowadzenie tych norm wiąże się z dużymi wydatkami, jednak korzyści są współmierne do kosztów. Kierownictwo firmy musi zbilansować nakłady i korzyści i zadecydować, czy należy wdrożyć normę ISO 14001.

Literatura
[1] R. Pochyluk, P. Grudowski, J. Szymański, Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001, Ekokonsult, Gdańsk 1999.
[2] PN-EN ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego „Specyfikacja i wytyczne stosowania”.
[3] PN-ISO 14004 Systemy zarządzania środowiskowego „Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających”.
[4] PN-EN ISO 14010 Wytyczne do audytowania środowiskowego „Ogólne zasady”.
[5] PN EN ISO 14012 Wytyczne do audytowania środowiskowego „Kryteria kwalifikowania audytorów środowiskowych”.
[6] PN EN ISO 14011 Wytyczne do audytowania środowiskowego „Procedury audytu”.
[7] Kostrzyn Paper SA. – zielona papiernia, „Świat Druku”, 7/8 (2000), s. 94–95.
[8] Kostrzyn Paper wdraża ISO 14001, „Poligrafika”, 10 (1999), s. 56–57.
[9] Klub ISO firm poligraficznych, „Poligrafika”, 10 (2001), s. 25.
[10] www.BSI-global.com – witryna internetowa BSI.
[11] www.tuv.com – witryna internetowa TUV.
[12] www.sgs.com – witryna internetowa SGS.
[13] „Unia Europejska a ochrona środowiska – wybrane fakty i przemyślenia”. Instytut na rzecz eko-rozwoju, Warszawa, 1998 r.
[14] Zagadnienia ochrony środowiska w przemyśle poligraficznym, COBPR, Warszawa, 1995 r.
[15] Poligrafia a ochrona środowiska – Najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym, Intergraf/EGT, Warszawa, 1999 r.

Halina Podsiadło, Lidia Cichowlas
Instytut Poligrafii
Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika WarszawskaNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o