Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Kwiecień
Jakość wydruków

Ilościowa ocena jakości druku - prace w Polsce i na świecie


Jednym z ważnych problemów współczesnej poligrafii jest konieczność wprowadzenia obiektywnej, ilościowej oceny jakości wykonywanych druków. Konieczność ilościowego określenia i pomiaru parametrów jakości druków jest stymulowana wieloma czynnikami:
• rozwojem technologii druku cyfrowego i zwiększeniem liczby barw podstawowych stosowanych w druku barwnym
• wzrostem roli reklamy w życiu gospodarczym
• rozwojem konstrukcji urządzeń drukujących - zarówno wielkonakładowych, jak i powszechnie stosowanych drukarek komputerowych - i nasileniem się konkurencji między ich producentami
• powszechnym stosowaniem przez producentów drukarek systemów polepszania jakości druku
• rozwojem i bardzo szybkim wzrostem zastosowań cyfrowych aparatów fotograficznych i w związku z tym rozwojem drukarek do drukowania fotografii.

Wzrost znaczenia ilościowego określania jakości druków potwierdzają liczne prace naukowe dotyczące tego problemu oraz międzynarodowe prace normalizacyjne prowadzone w tej dziedzinie przez czołowe na świecie ośrodki naukowe i laboratoria producentów urządzeń drukujących i materiałów poligraficznych.
Ocena jakości druku wiąże się z coraz bardziej dokładną analizą i licznymi pracami dotyczącymi opracowań nowych modeli opisu barwy i algorytmów przejść między parametrami systemów RGB, CIE Lab, CMYK i pochodnych.
Zagadnieniami analizy barwy i oceną jakości druków szczególnie interesują się ośrodki naukowe i laboratoria koncernów przemysłowych Japonii, USA, Niemiec.
W Polsce kilka lat temu także podjęto prace związane z ilościową oceną jakości druków (w ośrodkach takich, jak: Politechnika Warszawska - Instytut Poligrafii [19,20] oraz Instytut Mikromechaniki i Fotoniki [11-18]), firma ACS, posiadająca laboratorium jakości druków oparte na ISO 9002, Politechnika Poznańska [21]).
Ogólnie rzecz ujmując, prace związane z jakością druków skupiają się na kilku zagadnieniach:
• opracowaniu międzynarodowych norm (została opracowana i opublikowana w 2001 roku norma ISO/IOEC 136601/ dotycząca parametrów jakości druków monochromatycznych oraz prowadzone są liczne prace [2-10] dotyczące rozszerzenia jej zakresu na wydruki barwne i nowe parametry oceny jakości druków - prace w komisjach ISO/IEC JTC1/SC28 oraz innych komisjach)
• określeniu wzorców barw podstawowych (fizycznych i software’owych)
• określeniu metodyki badań parametrów jakości druków wraz ze wskazaniem urządzeń pomiarowych i znormalizowaniem algorytmów kalibracji urządzeń realizujących druk cyfrowy
• określeniu wymagań, jakie powinny spełniać poszczególne urządzenia drukujące oraz urządzenia peryferyjne komputerowe używane w procesie przygotowywania druku.

W niniejszym opracowaniu szczególną uwagę zwrócono na prace ośrodków zajmujących się jakością wydruków, opublikowane w materiałach międzynarodowych konferencji organizowanych przez stowarzyszenie Society of Image Science and Technology (np. NIP - Non Impact Printing International Conferences on Digital Printing Technologies i PICS - Image Processing, Image Quality, Image Capture Systems Conferencers) i dokumentach międzynarodowych komisji normalizacyjnych (Office Equipment S.C. 28 JTC1 ISO/IEC). Zagadnieniami jakości druku i pomiarami gęstości optycznej i parametrów barwy zajmują się także komisje Document imaging applications - Quality ISO TC 171, oraz TC130 i TC42).
Podstawowym dokumentem dotyczącym oceny jakości druków jest opracowana i opublikowana w 2001 roku norma ISO 13660 „Office Equipment - Measurement of image quality attributes for hardcopy output - binare monochrome text and graphic images”.
Norma ta dotyczy parametrów jakości druków mono-chromatycznych, podaje definicje liniowych i powierzchniowych parametrów jakości druków, wzorce parametrów liniowych i ich wartości używane przy testowaniu urządzeń pomiarowych. Pomiar i komputerowe obliczenia wartości parametrów norma opiera na zeskanowanych plikach wydruków testowych, wykonanych przez badane drukarki z rozdzielczością minimum 600 dpi. Norma podaje także szereg definicji podstawowych, np. określenie granicznego poziomu zaczernienia badanych druków.
Kontynuowane prace badawcze wskazują jednak na szereg niedociągnięć normy ISO 13660, występujących obok niewątpliwych jej walorów jako podstawowej normy jakości druków. Do niedociągnięć należą:
• brak instrukcji do kalibracji urządzeń wykonujących druki kontrolne lub używanych przy pomiarach i obliczaniu wartości parametrów jakości oraz do sporządzania profili barwnych drukarek wykonujących wydruki
• pominięcie parametrów jakości druków barwnych i niektórych ważnych parametrów druków monochromatycznych (np. smugowatości /banding/ ważnej dla drukarek laserowych)
• brak określenia dokładnej software’owej formy wydruku testowego dla parametrów powierzchniowych (norma podaje jedynie formę druków kontrolnych dla parametrów liniowych)
• brak algorytmu pomiarowego i porównania wyników pomiarów z subiektywnymi odczuciami czytelnika.

Pośród ośrodków badawczych, które w oparciu o prace własne zaproponowały już rozszerzenie i nowelizację normy ISO 13660, najważniejszymi są: ośrodki japońskie skupione wokół stowarzyszenia JBMIA (Japan Bussines Machine and Information System Industries Association), amerykańskie - komitet INCITIS W1.1 (Image National Committee on Information Technology) i instytut RIT - Rochester Institute of Technology, oraz niemieckie, skupione wokół niemieckiej organizacji normalizacyjnej DIN (np. BAM - Bundes Anstalt für Materialforschung- und prifung), jak również laboratoria koncernów takich, jak: Fuji Xerox, Hewlett-Packard, Eastman Kodak, Konica, Minolta, Heidelberg. W USA działają specjalne firmy zajmujące się jakością druku, np. QEA Quality Engineering Associates, Inc., oraz KDY Inc.
Prace wymienionych oraz wielu innych ośrodków skupiają się szczególnie na:
• wprowadzaniu parametrów jakości druków barwnych
• wprowadzaniu nowych parametrów, szczególnie dotyczących wydruków powierzchniowych
• wprowadzaniu nowych wzorów strony testowej wydruku kontrolnego (np. propozycja japońska - rys. 1 - lub strona testowa prezentowana w normie ISO 12853)


• wprowadzaniu algorytmów przebiegu pomiarów parametrów i kalibracji urządzeń towarzyszących (np. rys. 2)


• tendencji do wprowadzenia do normy elementów oceny subiektywnej (rys. 2), wprowadzenia do normy wartości nominalnych i ich odchyłek dla wszystkich mierzonych parametrów (norma ISO 13660 podaje te wartości dla wybranych parametrów liniowych).

Ważnym zagadnieniem związanym bezpośrednio z oceną jakości druków jest określenie wzorców barw podstawowych w poszczególnych systemach opisu barwy (RGB, CMYK i pochodne, oraz Lab), jak też algorytmów przejść między wartościami parametrów barwy w poszczególnych systemach. Zagadnieniem tym zajmuje się nowelizowana obecnie norma ISO 15775, oparta na niemieckiej normie DIN 33866 [1-5]. Problem opisu barwy jest ciągle aktualny i obecnie nie ma zgodności poglądów na tę sprawę między poszczególnymi ośrodkami międzynarodowymi. Prace w tym kierunku ciągle trwają. Wyrazem tego są liczne publikacje z obrad konferencji NIP, PICS, a także CIC (Color Inernational Conference). Przykładowo praca [8] wskazuje na potrzebę wprowadzenia trzech subparametrów barwy: kwantyzacji barwy, skali barwy i wierności odtwarzania barwy, poprzez określenie ich definicji, korelacji z klasycznymi parametrami barwy - nasyceniem, odcieniem, jasnością (saturation, hue, lightnes), podanie przykładów ich zastosowań w realizowanych w praktyce wydrukach oraz metod ich pomiaru i wzorców testowych.
Powszechnie uznaną i stosowaną metodą pomiaru i obliczania wartości parametrów jakości druków jest metoda polegająca na wykonaniu określonych druków testowych, zeskanowaniu wydrukowanych na nich obrazów i komputerowym obliczeniu wartości zdefiniowanych parametrów jakości druków. Należy zwrócić uwagę, że cyfrowe pliki wejściowe reprezentujące software’ową formę wydruków kontrolnych są najczęściej tworzone w oparciu o system opisu barwy RGB (urządzenia wejściowe systemów komputerowych pracują z reguły w systemie RGB). Pliki te podczas procesu drukowania wzorców testowych są z reguły przetwarzane w drukarkach w oparciu o systemy zarządzania barwą CMS i porównywane z wzorcami barw (zwykle profile ICC). Systemy CMS pracują w oparciu o profile barwne poszczególnych urządzeń systemu komputerowego. Wyniki przetwarzania CMS są oglądane na monitorze (prezentującym obraz także w systemie RGB) i drukowane na badanej drukarce pracującej w systemie CMYK lub pochodnych. Po wydrukowaniu wzorców testowych wzorce te są skanowane na skanerze pracującym w systemie RGB. To wielokrotne przechodzenie z systemu RGB na Lab, CMYK i znowu na RGB stwarza wiele możliwości zniekształceń barwy odwzorowywanego obrazu i może prowadzić do rozbieżnych wyników pomiaru parametrów jakości druku.
Określenie ścisłych algorytmów prowadzenia badań jest w związku z tym ciągle aktualnym problemem. Problem ten musi być rozwiązany także w oparciu o określenie wzorców barw i dokładne kalibrowanie używanych urządzeń. Powyższe postulaty są wielokrotnie powtarzane w publikacjach dotyczących jakości druku i w pracach normalizacyjnych.
Prace prowadzone w Polsce mają charakter ogólnie podobny do międzynarodowych prac badawczych i normalizacyjnych związanych z jakością druków. Jako cechy szczególne prac prowadzonych w Polsce można wyróżnić:
• zwrócenie uwagi na fakt, że wydruki realizowane w poszczególnych technologiach druku cyfrowego (laserowej, natryskowej [13], termicznej [16]) mają często swoje specyficzne cechy i do określania ich jakości dobrze jest zastosować oprócz uniwersalnych parametrów ogólnych (np. określonych w normie ISO 13660) także parametry szczegółowe, charakteryzujące daną technologię (np. smużenie dla druków laserowych, satelity dla druków natryskowych [13], odporność na ścieranie mechaniczne dla druków stałoatramentowych [17], nieciągłość konturów dla klasycznych druków termicznych [16])
• zwrócenie uwagi przy analizie nasycenia druków barwnych na wpływ jakości bieli punktów niezadrukowanych wśród rastrowo rozłożonych w obrazach barwnych punktów barw podstawowych [12]
• zwrócenie uwagi na definicję parametru „graininess” według normy ISO 13660, która to definicja jest niezbyt trafna [12]
• zwrócenie uwagi na jakość druków wypukłych - pisma Braille’a i kopii wypukłych dla niewidomych [11,15/]
• podjęcie prób opracowania ogólnego parametru jakości druku danego obrazu, wiążącego wartości poszczególnych parametrów jakości w jeden parametr zbiorczy [12] oraz prób zdefiniowania terminu „jakość fotograficzna” [12]; próby te na razie nie przyniosły pozytywnych rezultatów, ale ich kontynuacja wydaje się celowa.

Ze względu na ograniczone środki materialne i nieobecność w Polsce dużych firm przemysłowych prace te mają bardzo zawężony charakter. Jednak rozwój reklamy, rozwój zakładów poligraficznych, wzrost zastosowań drukarek komputerowych i duża konkurencja wśród firm wytwarzających sprzęt komputerowy sprawiają, że zainteresowanie jakością druków jest duże i prowadzenie prac badawczych tego typu jest celowe.
Ogólnie można stwierdzić, że prace związane z oceną jakości druków są ściśle związane z rozwojem poligrafii i komputeryzacji prac biurowych i powinny być kontynuowane w szerokim zakresie.

Literatura
1. Norma ISO 13660 „Measurement of image quality attributes for hardcopy output- Binary monochrome text and graphic images”, 2001.
2. T. Inagaki, T. Saito, K. Uneme, S. Imakawa, K. Sato, N. Ogata, A. Morimoto, S. Saito, T. Itoh „Extensive Works of ISO/IEC 13660 and the Current Status” PICS 2003, s. 490-495.
3. N. Burnigham, E. Dadal, „Status of the Development of International Standards of Image Quality” PICS 2000, s. 121-123.
4. E. Fedorovskaya, „Image Quality as a Problem of Computational Vision” PICS 2003, s. 22-28.
5. T. Inagaki, „Challenges in International Standardization of Image Quality Evaluation” PICS 2002, s. 88-92.
6. E. Zeise, N. Burnigham, „Standardization of Perceptually Based Image Quality for Printing Systems (ISO/IEC JTC1 SC28 and INCITS W1.1)” NIP 18, s. 669 -702.
7. P. Barten, Effect of Color Saturation and Hue on Image Quality” PICS 2003, s. 16-21.
8. R. Cookingham, S. Fernand, K. Topfer, E. Dadal, W. Kress, O. Martinez, E. Zeise, „Update on the INCITS W1.1 Standard for Evaluating the Color Rendition of Printing Systems”, PICS 2003, s. 104-107.
9. Dokument N5687 ISO/IEC JTC1 sc28, „ISO TC 171/SCV1 contribution: Document imaging application - Quality”, 2003, s. 3.
10. Dokument N562 ISO/IEC JTC1 SC28, „Technical report - Device output of 16-step color scales, output linearization method LM and specification of the reproduction properties”, 2002, s. 20.
11. R. Barczyk, „Analiza parametrów jakościowych druku wypukłego 3D dla niewidomych” Praca dyplomowa w IMiF Politechniki Warszawskiej 2003.
12. D. Kobyliński, Problemy fotograficznej jakości druków, praca dyplomowa w IMiF Politechnika Warszawska, 2003.
13. L. Buczyński, Special Print Quality Problems of Ink Jet Printouts, NIP 13, 1997, s. 638-644.
14. L. Buczyński, Image Quality Measurement and Analysis on Color Ink Jet Outputs, NIP 15, 1999, s. 398 - 401.
15. L. Buczyński, 3-D Convex Oputputs for the Blind- Imane QUALITY analysis, NIP 17, s. 820-824.
16. E. Kłuciński, Analiza wpływu technologii druku termicznego na jakość wykonywanych wydruków, praca dyplomowa, IMiF, Politechnika Warszawska, 2004.
17. D. Kołodziej, Wpływ technologii stałoatramentowej na jakość wydruków barwnych, praca dyplomowa, IMiF, Politechnika Warszawska 2001.
18. A. Pietrzak, Applications of Human Vision Modeling Theories in Image Quality Valuation of Ink Jet Hardcopy Outputs, NIP 17, 2001, s. 825- 829
19. Prace dyplomowe pod kierunkiem dr Tomasza Dąbrowy w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
• Porównanie i analiza metod i warunków wizualnej oceny wielobarwnych odbitek drukarskich według różnych norm światowych
• Analiza i porównanie różnych formuł wyliczania różnic barw
• Ocena i porównanie kolorymetrycznych możliwości różnych typów skanerów współpracujących z indywidualnymi profilami barw na etapie konwersji RGB ® Lab
• Porównanie i ocena sposobu dokonywania konwersji CMYK ® Lab w różnych programach graficznych pod kątem wierności odwzorowywania barw w reprodukcji poligraficznej
20. Prace dyplomowe pod kierunkiem dr Leszka Markowskiego w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej:
• Porównanie sposobu konwersji RGB/CMYK w różnych programach graficznych i wydawniczych
• Badanie dokładności odwzorowania elementów liniowych w programach graficznych
21. S. Radomski, Metody pomiarów nadruków i systemy kontrolujące jakość odbitek nakładowych, „Świat Druku” 2003, cz. 1, z. 4, s. 38, cz. 2, z.10, s. 44.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o