Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Kwiecień
Przygotowalnia

Porównanie jakości form fleksodrukowych wykonanych technologią konwencjonalną i laserowo-fotochemicz


Wramach współpracy pomiędzy Instytutem Poligrafii w Warszawie i Wyższą Szkołą Druku i Mediów w Stuttgarcie została wykonana przez polską studentkę Renatę Przybysz pod kierunkiem prof. dr Herberta Czichona z Warszawy i prof. Karla-Heinza Meyera ze Stuttgartu praca dyplomowa, której wyniki mogą zainteresować również polskich fleksodrukarzy.

Ogólne warunki przeprowadzenia badań
Formy fleksodrukowe można wykonać metodą konwencjonalną i metodą laserowo-fotochemiczną. Przy metodzie konwencjonalnej płyty fleksodrukowe na podłożu poliestrowym naświetla się najpierw od strony podłoża, ażeby uzyskać dobre połączenie elementów drukowych z podłożem. Następnie naświetla się je przez odpowiedni negatyw, po czym wymywa elementy nienaświetlone. Wykonaną formę suszy się i doświetla promieniami UVA dla zaharto-wania elementów drukujących i promieniami UVC dla zmniejszenia kleistości powierzchniowej.
Przy metodzie laserowo-fotochemicznej stosuje się specjalne płyty, mające na warstwie światłoczułej czarną warstwę, którą w określonych miejscach (odpowiadających elementom drukującym) usuwa się za pomocą promienia laserowego sterowanego komputerem. Na płycie pozostaje wtedy czarna maska, która spełnia rolę negatywu. Później wstępnie naświetla się płytę od strony podłoża, po czym od strony maski (naświetlanie podstawowe). Z naświetlonej płyty wymywa się elementy nienaświetlone, a potem suszy się ją i doświetla promieniowaniem UVA i UVC.
Wiadomo, że jakość form fleksodrukowych wykonanych metodą laserowo-fotochemiczną jest wyższa niż jakość form wykonanych metodą konwencjonalną. Celem pracy było jakościowe i w miarę możliwości ilościowe określenie różnic pomiędzy tymi formami.
Do badań stosowano test kontrolny zawierający m.in. następujące elementy kontrolne:
• punkty rastrowe o stopniu pokrycia powierzchni: 2, 3, 4, 5, 10, 12 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 85, 90, 92, 95, 97, 98 i 100%, o następujacej gęstości (liniaturze) rastra: 32, 40, 48, 54 i 60 pkt/cm
• mikropunkty pozytywowe i negatywowe o średnicy: 0,25, 0,20, 0,15, 0,10, 0,05, 0,04, 0,03, 0,02 i 0,01 mm
• mikrolinie pozytywowe i negatywowe o szerokości: 250, 150, 100, 50, 40, 30, 20 i 10 mm
• pismo o wielkości: 2, 3, 4, 5 i 6 pkt. typograficznych
• gwiazdy Siemensa do badania rozdzielczości.

Badano formy wykonane metodą konwencjonalną z płyt:
• ACE firmy BASF o grubości 1,14 mm
• AFP-HDX firmy Asahi o grubości 1,14 mm
• NOW firmy DuPont o grubości 1,14 mm
• UVB firmy DuPont o grubości 1,14 mm
• HIQ firmy DuPont o grubości 1,70 mm.

oraz formy wykonane metodą laserowo-fotochemiczną z płyt:
• ACE DII firmy BASF o grubości 1,14 mm
• DPN firmy DuPont o grubości 1,14 mm
• DPI firmy DuPont o grubości 1,70 mm.

Formy drukowe zostały wykonane w Stuttgarcie, w Centrum Technologicznym DFTA (Stowarzyszenia Fleksodrukarzy Niemieckich), w firmie BASF oraz w zakładzie fleksodrukowym Keim Klischees.
Grubość płyt i głębokość form drukowych mierzono za pomocą urządzenia Mitutoyo Digimatic IDC 543 z dokładnością 0,001 mm, pod naciskiem 1,5 N, ze stopką o średnicy 4,3 mm. Twardość form drukowych mierzono twardościomierzem firmy Frank, według normy DIN 53505, z tą różnicą, że mierzono twardość form drukowych o różnych grubościach, a nie płyt o grubości 6 mm, tak jak to przewiduje norma. Głębokość pomiędzy elementami drukującymi mierzono za pomocą mikroskopu WILD M3Z.
Do wykonania form drukowych w Centrum Technologicznym DFTA stosowano następujące urządzenia firmy DuPont: naświetlarkę 1002E, wymywarkę 1000IP, suszarkę1002D i doświetlarkę 1002 LF. Do napromieniowania laserowego stosowano napromieniarkę firmy Barco. Drukowano w Centrum Technologicznym DFTA na folii polietylenowej, za pomocą maszyny LEMO-Meisterflex (z centralnym cylindrem dociskowym). Stosowano wałki rastrowe o gęstości 500 kałamarzyków/cm, przy docisku odpowiadającym 180 i 120 mm. Lepkość farby odpowiadała czasowi wypływu z kubka Forda = 27-28 sek.
Stopień pokrycia powierzchni elementów rastrowych mierzono za pomocą urządzeń Vipflex 333 i 334. Gęstość optyczną na odbitce mierzono za pomocą densytometru dla światła przechodzącego T120, firmy Fachkon oraz za pomocą densytometru refleksyjnego Macbeth-Gretag Spectro Eye. Elementy drukowe fotografowano za pomocą mikroskopu M3Y firmy Leica.

Głębokość pomiędzy elementami drukującymi
Głębokość międzyrysunkowa jest to głębokość pomiędzy elementami drukującymi. Zależy ona od odległości pomiędzy elementami drukującymi i od ich kąta nachylenia. Im bardziej stromy profil elementów drukujących, tym większa głębokość.
Głębokość elementów niedrukujących, zwłaszcza pomiędzy punktami rastrowymi, jest bardzo ważna, gdyż przy większej głębokości mniejsza jest możliwość częściowego przeniesienia farby przez te elementy.
W prowadzonych badaniach mierzono głębokość pomiędzy liniami negatywowymi o szerokości 250 mm. Stwierdzono, że na fleksodrukowych formach konwencjonalnych głębokość pomiędzy elementami drukującymi wynosi od 0,48 do 0,54 mm, a na formach wykonanych metodą laserową - od 0,73 do 0,78 mm, a więc głębokość międzyrysunkowa na formach konwencjonalnych jest o 25-35% mniejsza. Ilustruje to rysunek 1, z którego wynika, że na formach konwencjonalnych mniejsza głębokość jest spowodowana przez płaski profil elementów drukujących.


Pod wpływem naświetlania podstawowego głębokość pomiędzy elementami drukującymi maleje, przy czym zmniejszenie głębokości jest prawie jednakowe zarówno przy metodzie konwencjonalnej, jak i laserowo-fotochemicznej, co jest widoczne na rys. 2.


Zmiana powierzchni elementów drukowych w czasie wykonywania form drukowych
Przy optymalnym czasie naświetlania podstawowego konwencjonalnej płyty fleksodrukowej w wyniku podświetlenia warstwy fotoutwardzalnej pod negatywem (przy znikomej inhibicji tlenowej) następuje powiększenie elementów naświetlanych, przy czym:
• stopień powiększenia zależy od rodzaju zastosowanej płyty
• niektóre płyty umożliwiają skopiowanie punktów o średnicy 30 mm, co odpowiada stopniowi pokrycia powierzchni rastrowej równej 2%
• na niektórych płytach zanikają punkty o średnicy 50 mm.

Przy metodzie laserowo-fotochemicznej bez korekty elektronicznej wszystkie mikropunkty są nieco mniejsze od wartości nominalnej w komputerze. Z tego jednak powodu punkty o średnicy 50 mm i mniejszej nie zostają zreprodukowane. Punkty takie - przy gęstości rastra = 60 pkt/cm - odpowiadają punktom rastrowym o stopniu pokrycia powierzchni = 3%.
Zmniejszenie punktów rastrowych przy metodzie laserowo-fotochemicznej spowodowane jest przez inhibicję tlenową. Polega ona na tym, że tlen z powietrza opóźnia proces fotopolimeryzacji (fotoutwardzenia).
Przy metodzie konwencjonalnej na płycie w czasie naświetlania znajduje się negatyw szczelnie dociśnięty przez folię próżniową, co zabezpiecza warstwę fotopolimerową przed dostępem tlenu.
Czarna maska wytworzona przy metodzie laserowo--fotochemicznej nie chroni warstwy fotopolimerowej przed dostępem tlenu w czasie napromieniowania laserowego ani w czasie naświetlania podstawowego. Opóźnienie procesu fotopolimeryzacji (przez inhibicję tlenową) prowadzi do zmniejszenia wielkości punktów (rys. 3), przy czym jest ono największe dla małych punktów. Ponadto następuje zmniejszenie średnicy punktów oraz zwiększenie kąta nachylenia, przy czym górna część elementu drukującego jest lekko „ścięta”. Dzięki temu górna część punktu nie przenosi farby i otrzymuje się odbitkę o ostrzejszym rysunku w cieniach. Niestety najmniejsze punkty nie zostają zreprodukowane.


Rysunek 4 podaje kształt mikropunktów otrzymanych metodą konwencjonalną i laserowo-fotochemiczną.Zgodność kopiowania
Zgodność kopiowania przedstawia stopień pokrycia powierzchni rastrowej na formie drukowej w zależności od:
• stopnia pokrycia powierzchni rastrowej na negatywie przy metodzie konwencjonalnej, lub
• stopnia pokrycia powierzchni (tzw. nominalnego) w komputerze przy metodzie laserowo-fotochemicznej.

Przekątna na wykresie przedstawia tę samą wielkość punktów rastrowych na formie, co na negatywie lub w komputerze. Przy metodzie konwencjonalnej stopień pokrycia powierzchni rastrowej na formie drukowej jest większy niż na negatywie i krzywa zgodności kopiowania znajduje się powyżej przekątnej. Przy metodzie laserowo-fotochemicznej stopień pokrycia powierzchni rastrowej na formie drukowej jest mniejszy niż nominalny stopień pokrycia w komputerze i krzywa zgodności kopiowania znajduje się poniżej przekątnej (rys. 5). Odchylenie od idealnej zgodności jest zawsze największe w tonach średnich.Zgodność drukowania i reprodukcji
Zgodność drukowania przedstawia stopień pokrycia powierzchni rastrowej na wykonanej odbitce w zależności od stopnia pokrycia powierzchni na formie drukowej. Przekątna charakteryzuje tę samą wielkość punktów na odbitce co na formie.
Zgodność reprodukcji przedstawia stopień pokrycia powierzchni rastrowej na wykonanej odbitce w zależności od stopnia pokrycia powierzchni na negatywie lub w komputerze.
W czasie drukowania ze względu na roztłoczenie farby następuje (niezależnie od rodzaju formy drukowej) przyrost stopnia pokrycia powierzchni, a tym samym krzywa zgodności drukowania jest położona powyżej przekątnej, przy czym największe odchylenie występuje w tonach średnich. Wielkość odchylenia zależy ponadto od warunków drukowania oraz od twardości formy drukowej.
Ponieważ na formie laserowej w czasie naświetlania następuje zmniejszenie wielkości punktów rastrowych, to na skutek przyrostu punktów w czasie drukowania uzyskuje się lepszą zgodność drukowania dla formy laserowej.

Reprodukcja mikroelementów
Sprawdzono reprodukcję pisma pozytywowego i negatywowego o wielkości 2, 3 i 4 punktów typograficznych. Powiększony obraz pisma o wielkości 3 pkt. przedstawia rysunek 6.


Rysunek pokazuje, że na odbitce z formy konwencjonalnej tekst pozytywowy jest poszerzony, natomiast tekst negatywowy jest zwężony w stosunku do odbitki z formy laserowo-fotochemicznej.

Reprodukcja gwiazd rozdzielczości Siemensa
Gwiazdy Siemensa są stosowane do kontroli rozdzielczości. Mają linie zwężające się do środka. Im mniejsze kółeczko w środku gwiazdy, tym większa rozdzielczość.
Za pomocą gwiazd Siemensa można również sprawdzić przenoszenie farby w zależności od twardości formy drukowej. Rysunek 7 przedstawia odbitki gwiazdy Siemensa otrzymane z form o twardości 79oShore A oraz 76oShore A. Chociaż różnice twardości są stosunkowo niewielkie, płyta o większej twardości umożliwia uzyskanie większej rozdzielczości - kółeczko środka gwiazdy Siemensa ma mniejszą średnicę.Gęstość optyczna apli na odbitce
Z form drukowych wykonano odbitki w maszynie LEMO-Meisterflex. Na odbitkach mierzono gęstość optyczną pól pełnych (apli). Stwierdzono dobre przenoszenie farby, przy czym było ono nieco większe przy użyciu form laserowo-fotochemicznych. Ponadto stwierdzono, że gęstość optyczna na odbitce wraz ze wzrostem czasu naświetlania przy formach konwencjonalnych zmniejsza się, natomiast na odbitkach z form laserowo-fotochemicznych utrzymuje prawie stałą wartość.
Zjawisko to można wyjaśnić tym, że bez inhibicji tlenowej uzyskuje się gładsze powierzchnie elementów drukowych, przy czym im dłuższy czas naświetlania, tym gładsza powierzchnia elementów drukujących, ale tym gorsze przenoszenie farby. Przy metodzie laserowo-fotochemicznej wskutek inhibicji tlenowej nie następuje pełna polimeryzacja powierzchni elementów drukujących, dzięki czemu jest ona bardziej szorstka, a to umożliwia lepsze przenoszenie farby.

Kontrast drukowania
Kontrast drukowania oblicza się ze wzoru:

K = (Dv - DR)/Dv × 100%

w którym: Dv = gęstość optyczna pola pełnego
DR = gęstość optyczna pola rastrowego

Badając DR = 80% uzyskuje się informacje, czy cienie są prawidłowo wydrukowane. Parametr ten zależy nie tylko od formy drukowej, ale również od maszyny drukującej i jej systemu farbowego.
Badano kontrast drukowania w tych samych warunkach dla pięciu form wykonanych metodą konwencjonalną i czterech form wykonanych metodą laserowo-fotochemiczną.
Z badań wynika, że kontrast drukowania:
• na odbitkach z form laserowo-fotochemicznych jest wyższy niż na odbitkach z form konwencjonalnych i zależy od rodzaju płyty
• maleje wraz z wzrostem gęstości (liniatury) rastra.

Przyjmuje się, że optymalny kontrast drukowania wynosi około 40%. Na odbitkach z form laserowo-fotochemicznych o gęstości 32 linii/cm uzyskuje się zbliżoną wartość.

Efekt wklęsłodrukowy
Efekt ten powstaje w cieniach obrazu i spowodowany jest przenoszeniem farby przez małe i płytkie elementy niedrukujące. Tworzą one elementy podobne do kałamarzyków wklęsłodrukowych. Efekt ten obserwuje się w polach rastrowych o stopniu pokrycia powierzchni zazwyczaj od 90 do 98%. Gęstość optyczna tych pól na odbitce jest wyższa od gęstości optycznej pola pełnego. Tym samym traci się szczegóły w cieniach obrazu.
Efekt wklęsłodrukowy jest widoczny na odbitkach ze wszystkich form konwencjonalnych, gdzie nieraz występuje już przy stopniu pokrycia powierzchni równym 85%. Na formach wykonanych metodą laserowo-fotochemiczną efekt ten nie występuje lub jest bardzo słabo widoczny. Wynika to ze znacznie większej głębokości elementów między-
rysunkowych na formach laserowo-fotochemicznych w porównaniu do form konwencjonalnych

Wnioski
Z przeprowadzonych badań wynika, że metoda laserowo-fotochemiczna w porównaniu do metody konwencjonalnej umożliwia uzyskanie odbitek o większej jakości ze względu na:
• zmniejszenie powierzchni elementów drukujących w czasie kopiowania, w wyniku czego po drukowaniu występuje znacznie mniejszy przyrost stopnia pokrycia powierzchni elementów rastrowych
• lepszą zgodność reprodukcji
• większą głębokość pomiędzy elementami drukującymi, co umożliwia lepszą reprodukcję w cieniach
• lepsze przekazywanie farby przez elementy drukujące, przy czym wraz ze wzrostem czasu naświetlania podstawowego nie zmniejsza się zdolność przekazywania farby, co występuje w technologii konwencjonalnej
• większą rozdzielczość
• lepszą reprodukcję małych elementów
• wyższą gęstość optyczną odbitki
• lepszy kontrast drukowania
• zupełny brak lub tylko słabo zaznaczony efekt wklęsłodrukowy.

Metoda laserowo-fotochemiczna nie reprodukuje elementów o średnicy poniżej 100 mm, ale przez zastosowanie odpowiednich elektronicznych metod korekcyjnych można temu zapobiec i uzyskać obrazy o jakości odbitki offsetowej.

prof. dr Herbert Czichon
mgr inż. Renata Przybysz
Instytut Poligrafii Politechniki WarszawskiejNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o