Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2002 Czerwiec
Produkcja i technika

Współczesne zabezpieczenia optyczne. Część I


Tekstem, który mają Państwo przed sobą, rozpoczynany cykl artykułów poświęconych charakterystyce, stosowaniu i technologii produkcji zabezpieczeń optycznych. Zabezpieczenia te stosowane są głównie w produkcji dokumentów. Jednym z rodzajów zabezpieczeń są hologramy, które zostaną dość szczegółowo opisane. Zostanie także przedstawiony rynek zabezpieczeń optycznych wraz z charakterystyką różnych przedsięwzięć prowadzących do uruchomienia produkcji zabezpieczeń optycznych. Cykl artykułów został opracowany na podstawie obronionej w Instytucie Poligrafii Politechniki Warszawskiej pracy magisterskiej wykonanej w 2001 roku przez Annę Stankiewicz pod kierunkiem dr inż. Stefana Jakucewicza.

Dokumenty o wysokim stopniu zabezpieczenia
Rozwój technologiczny dokonujący się w poligrafii i informatyce umożliwia w coraz większym stopniu podrabianie i fałszowanie dokumentów. Druk cyfrowy, kolorowe kopiarki, skanery, drukarki atramentowe - to przy ich użyciu popełniana jest największa liczba fałszerstw. Podrabiane są najczęściej banknoty oraz dokumenty takie jak: dowody osobiste, dokumenty samochodowe (prawa jazdy, dowody rejestracyjne, karty pojazdu), paszporty, czeki bankowe, karty płatnicze, bilety wstępu i komunikacyjne, papiery wartościowe (w tym znaki akcyzy) oraz inne dokumenty o dużej wartości.
Samo weryfikowanie dokumentów i identyfikacja fałszerzy nie jest wystarczającym środkiem w walce z oszustwem. Bardziej efektywne jest stosowanie zabezpieczeń, które powodują trudności w podrabianiu i przerabianiu dokumentów. Oczywiście, im cenniejszy dokument, tym więcej zabezpieczeń powinien zawierać. Najczęściej zabezpieczanie wprowadza się dwuetapowo: najpierw zabezpiecza się poszczególne części dokumentu (np. podłoże, zdjęcie itp.), później stosuje się zabezpieczenie całościowe (np. specjalna folia ochronna).
Dokument powinien ponadto charakteryzować się dużą trwałością mechaniczną, odpornością na związki chemiczne i doskonałą precyzją wykonania, oraz spełniać wymagania dotyczące ochrony środowiska. Ocena autentyczności dokumentu powinna być łatwa nawet dla laika.

Rodzaje zabezpieczeń
W odniesieniu do dokumentów wartościowych stosuje się następujące rodzaje zabezpieczeń:

- zabezpieczenia w papierze
• wstążki z mikrodrukiem lub magnetyczne
• znaki wodne wielotonalne
• specjalny skład papieru, np. wtrącenia świecące w UV
• włókna zabezpieczające (barwne)
• zabezpieczenia chemiczne

- zabezpieczenia w procesie drukowania - m.in.:
• staloryt
• offset CMYK (wielobarwny) + kolory specjalne
• druk kombinowany
• mikrodruk
• druk irysowy
• tło reliefowe
• tło zabezpieczające przed kopiowaniem kserograficznym
• recto-verso
• sitodruk
• farby UV, IR, optycznie zmienne, reaktywne, inne

- zabezpieczenia specjalne
• hologramy lub folie holograficzne
• zabezpieczenia perforacyjne
• podłoża poliwęglanowe i laserowe grawerowanie przy personalizacji
• maszynowa weryfikacja zabezpieczeń
• numeracja
• Scramble Indicia i JCJ
• zabezpieczenia SIS
• inne.

Obecnie występuje tendencja do zrównoważenia trzech wymienionych powyżej grup zabezpieczeń, co oznacza, że zalecane jest wprowadzanie do dokumentów zabezpieczeń z każdej z nich. Jednak zabezpieczenia specjale, a w szczególności zabezpieczenia optycznie zmienne, spełniają bardzo ważną rolę.

Pierwsze hologramy
Hologram jest definiowany jako zabezpieczenie optycznie zmienne - obraz holograficzny. Słowo ‘hologram’ pochodzi od greckiego holos, co znaczy całość, oraz gramma, czyli zapis. Obraz holograficzny jest generowany przez układ mikrostruktur dyfrakcyjnych (np. w wyniku dyfrakcji światła). Na każdy milimetr obrazu przypada 2000-4000 linii.
Za początek holografii uznaje się rok 1947, kiedy to Dennis Gabor zaproponował metodę rejestracji i rekonstrukcji obrazu holograficznego. Pierwszy hologram monochromatyczny powstał dopiero po wprowadzeniu lasera. W 1969 roku otrzymano wielobarwny hologram na warstwie aluminiowej. Wykonał go Stephen Benton.
Pierwsi producenci hologramów przypuszczali, że obrazy holograficzne będą cieszyć się dużym zainteresowaniem ze względu na to, że podnoszą efektowność produktu. Jednak mylili się, gdyż dużo bardziej liczyła się cena artykułu, a była ona dość wysoka. Dopiero zastosowanie hologramu jako zabezpieczenia przed kopiowaniem wzmocniło jego pozycję na rynku.
Pierwszym emitentem, który zastosował znak holograficzny na swoich banknotach, był Bank Australijski. Hologram umieszczono na okolicznościowym banknocie 10-dolarowym. Pierwszy hologram jako zabezpieczenie pojawił się w roku 1982 na karcie kredytowej MasterCard. Firmą dostarczającą etykiety holograficzne zabezpieczające był American Bank Note.

Zabezpieczenia optycznie zmienne - zadania, zalety i wady
Zabezpieczenia optycznie zmienne spełniają następujące zadania:
• zabezpieczenie przed podrobieniem i przerobieniem (jest to zabezpieczenie przed powielaniem kserograficznym - powielanie jest możliwe tylko z wykorzystaniem matrycy bazowej, nie ma możliwości kserowania kolorowego oraz skanowania hologramu ze względu na jego wieloobrazowość)
• zabezpieczenie przed usunięciem, przeniesieniem hologramu ze względu na tendencję do samozniszczenia
• ochrona informacji oraz poświadczanie autentyczności produktu, umożliwienie szybkiej i łatwej identyfikacji produktu
• umożliwienie identyfikacji maszynowej.

Jako jedną z podstawowych zalet hologramu wymienia się niemożność skopiowania po zeskanowaniu. Wszelkie próby podrobienia hologramu o wysokiej jakości i skomplikowanych kształtach kończą się, jak dotąd, niepowodzeniem. Kopiowanie nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie hologramów, nawet przy użyciu najbardziej wyrafinowanych technik, jest praktycznie niemożliwe ze względu na fakt, że zarówno barwy, jak i charakterystyczne zestawienie obiektów hologramu powstają na zasadzie dyfrakcji światła na ultraprecyzyjnej siatce wytworzonej przez laser w układzie przestrzenno-optycznym i technologicznym, znanym tylko producentowi.
W praktyce stosuje się także dodatkowe zabezpieczenia hologramów:
• nacięcia zabezpieczające (zabezpieczają przed zdejmowaniem folii holograficznej)
• właściwości samoniszczenia się przy próbie odklejenia i działania środkiem chemicznym (następuje rozwarstwienie hologramu, tak że zostaje oddzielona warstwa folii ochronnej, co powoduje nieodwracalne zniszczenie obrazu holograficznego
• wykonywanie obrazów trójwymiarowych (obrazy te są trudne do zreprodukowania w połączeniu z innymi dodatkowymi zabezpieczeniami, dają wrażenie przestrzenne i są ciekawe wizualnie)
• numeracja (zmiana pewnych typów numeracji nie może być zastosowana ze względu na samozniszczenie hologramu w razie próby ingerencji)
• ukryte obrazy odczytywane jedynie za pomocą specjalnego urządzenia optycznego; nie mogą to być obrazy holograficzne, choć wykonane są tymi samymi technologiami, nie są możliwe do skopiowania ani do odwzorowania (np. Scrambled Indicia - specjalne szkiełko do odczytania obrazu ukrytego)
• mikrotekst (charakteryzuje się ostrością brzegową oraz czytelnością przy powiększeniu)
• częściowa demetalizacja (podłoże metalizowane zawierające okienka demetalizowane, transparentne, umiejscowione w stosunku do obrazu holograficznego, trudne do otrzymania)
• tzw. znak wodny dyfrakcyjny (efekt zmiany kontrastu obrazu z jasnego na ciemny przy zmianie kąta obserwacji, trudny do podrobienia)
• odczytywanie maszynowe (weryfikacja za pomocą urządzenia sprawdzającego autentyczność dokumentu, umożliwia stosowanie szyfrowania informacji)
• efekt animacji (wraz ze zmianą kąta obserwacji następuje efekt zmiany obrazu, jak i barwy)
• inne kombinacje.

Do wad zabezpieczeń optycznie zmiennych - hologramów należą: wysoki koszt wytworzenia (im bardziej skomplikowany hologram, tym większy koszt wyprodukowania) oraz nietrwałość (jest to wada, ale i zaleta, gdyż hologram ulega zniszczeniu w trakcie użytkowania, ale także w przypadku naruszenia struktury dokumentu przez fałszerza). Powoduje to konieczność określania czasu użytkowania dokumentu.

Wytwarzanie hologramów
Hologramy można otrzymać metodą tradycyjną (dziś rzadko już stosowaną) oraz metodą z wykorzystaniem komputera. Wytwarzanie hologramu drugą z tych metod wiąże się z zastosowaniem wysokiej klasy sprzętu komputerowego i grawerującego. Sprzęt komputerowy służy do generowania obrazu, zaś za pomocą sprzętu grawerującego nanosi się ten obraz na matryce. Matryca służy następnie do wykonywania hologramów. Obraz holograficzny otrzymywany jest w wyniku wytłoczenia warstwy poliestru refleksyjnego na gorąco przy odpowiednim nacisku. Do tego celu stosuje się maszyny rotacyjne.
Wytwarzanie hologramu przebiega w następujących etapach:
• generowanie hologramu
• wytwarzanie niklowego negatywu i form wtórnych; wytłaczanie hologramów w folii z napyloną warstwą metalu lub z warstwą wysoko refleksyjną (high refractive index HRI)
• nanoszenie warstwy adhezyjnej na folię
• wykańczanie.

W pierwszym etapie przy użyciu lasera wysokiej mocy wykonuje się hologram obrazowy. Laser emituje wiązkę światła, którego jedna połowa pada bezpośrednio na podłoże matrycy (fala odniesienia), a druga pada na tę samą warstwę podłożową fotoczułą po odbiciu od obiektu, który ma zostać zreprodukowany (fala przedmiotowa). Podział wiązki laserowej na dwa promienie może być dokonany za pomocą lustra półprzepuszczalnego. (Rys. 1) Fala odniesienia i fala właściwa interferują, czyli nakładając się na siebie wzmacniają się lub osłabiają wzajemnie. Wpływ na to ma obiekt reprodukowany, przesunięcie fazy oraz zmiany amplitudy. Wzmocnienie następuje wtedy, gdy szczyt fali odniesienia i szczyt fali właściwej trafią na siebie, osłabienie natomiast - gdy szczyt jednej fali trafi na dolinę drugiej.
Wiązki świtała nakładają się na siebie, osłabiają lub wzmacniają, tworząc w ten sposób obrazy - siatki dyfrakcyjne. Tak otrzymany hologram charakteryzuje się monochromatycznością, a głębia ostrości obrazu jest znikoma przy odtwarzaniu w świetle białym. Obraz holograficzny nie jest widzialny w świetle białym.
Otrzymany hologram zbudowany jest z obrazu rzeczywistego i obrazu pozornego powstającego w miejscu, gdzie podczas zapisu umieszczony był obiekt rzeczywisty (rys. 2, rys. 3).
Właściwości polichromatyczne ma hologram tęczowy. Powstaje on poprzez wykonanie hologramu z hologramu, przy czym zapis hologramów jest płaski. Pierwszy hologram jest zapisany w układzie konwencjonalnym (hologram transmisyjny). Drugi etap polegający na zapisie hologramu z hologramu przedstawiony jest na rysunku 4. Hologram transmisyjny znajduje się za przesłoną z poziomą szczeliną o szerokości kilku milimetrów. Odtwarzany z tak zamaskowanego hologramu obraz zostaje zarejestrowany na drugim fotorezyście, tworząc hologram, który zrejestrował także obraz szczeliny. Podczas rekonstrukcji wiązką lasera między obserwatorem a hologramem powstaje obraz przedmiotu oraz w innej płaszczyźnie, bliżej obserwatora, obraz przesłony ze szczeliną. Jeżeli taki hologram oświetlimy światłem białym, to wraz ze zmianą długości fali obrazy przesłon i obrazy przedmiotu dla różnych długości fali wypadną w innym miejscu. Ruch oka w kierunku poziomym powoduje powstawanie efektu obrazu, widzialnego tylko w jednym kolorze. Przesuwanie oka w kierunku prostopadłym do szczeliny daje zmianę obrazu od czerwieni do fioletu - stąd też się wzięła nazwa ‘hologram tęczowy’. Wykonanie hologramu tęczowego stanowi drugi etap technologiczny prowadzący do otrzymania hologramu tłoczonego (rys. 4).
Następnie z tego hologramu wykonuje się hologram obrazowy. Tego typu proces przeprowadza się w celu zwiększenia głębi ostrości obrazu holograficznego (poprzez wykorzystanie soczewki). Otrzymany zostaje wówczas obraz pozorny widziany przez obserwatora za płaszczyzną obrazu holograficznego na warstwie światłoczułej (fotorezyście).

Zasada otrzymywania matrycy holograficznej
W celu otrzymania odpowiedniej formy stosuje się matrycę wykonaną w fotorezyście. Po naświetleniu odbiela się (trawi) fotorezyst w celu usunięcia nienaświetlonych elementów (otrzymuje się relief obrazu o szerokości 1 mikrometra). Warstwa ta będzie stanowić matrycę. W celu zwiększenia wytrzymałości nanosi się na matrycę (metodą galwaniczną) warstwę niklu. Następnie zdejmuje się matrycę z fotorezystu. Jest ona określana jako „matryca matka” - stosuje się ją do wykonania form wtórnych.
*
Proces otrzymania matrycy metodą tradycyjną jest bardzo czasochłonny. Zreprodukowany obraz holograficzny charakteryzuje się tą samą skalą co obraz rzeczywisty. Nie ma możliwości zmiany skali obrazu na hologramie. Jakiekolwiek zmiany przy projekcie hologramu powodują, że cały proces musi być przeprowadzany od nowa.
Po wykonaniu form wtórnych przeprowadza się przy ich użyciu proces wytłaczania hologramu na specjalnej folii holograficznej (lewoczytelne) z napyloną warstwą metalu lub z wysokim współczynnikiem odbicia światła. Potem następuje obróbka wykończeniowa, podczas której m.in. nanosi się na folię z hologramem warstwę substancji adhezyjnej (rys. 6).
Po oświetleniu światłem dziennym lub sztucznym następuje dyfrakcja światła prowadząca do odtworzenia obrazu. Podczas dyfrakcyjnego odbicia światła powstają efekty barwne będące kombinacją trzech podstawowych barw.
Hologram otrzymany metodą tradycyjną ma następujące cechy:
• obraz powstaje w wyniku inter-ferencji promieni lasera
• wszystkie mikrorowki są naświetlane jednocześnie
• obrazy odbierane jako dwuwymiarowe są w rzeczywistości trójwymiarowe
• dla najlepszego powielenia obrazu wymagana jest duża dokładność źródła promieniowania
• głębia ostrości i rozdzielczość obrazu jest uzależniona od rodzaju lasera.

Zabezpieczenia optycznie zmienne można podzielić na hologramy przestrzenne i hologramy oparte na siatkach dyfrakcyjnych. Oba rodzaje różnią się pod względem technologii otrzymywania obrazu oraz zastosowanych efektów wizualnych. Tym zagadnieniom zostanie poświęcona następna część artykułu.

Anna Stankiewicz
Stefan JakucewiczNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o