Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Styczeń
Druk cyfrowy

Druk cyfrowy na drodze do jako?ci offsetu


Cyfrowa produkcja druków barwnych, wykonywana na cyfrowej maszynie drukuj?cej przy u?yciu suchych lub p?ynnych tonerów, jest znana od ponad dziesi?ciu lat. Pierwsze maszyny drukuj?ce firm Indigo i Xeikon zosta?y po raz pierwszy pokazane w 1993 roku na targach IPEX. Jednak dopiero na targach drupa 1995 by?y rzeczywi?cie dost?pne. Wtedy to równie? firma Heidelberg przedstawi?a swoj? now? maszyn? drukuj?c? Quickmaster 46-4 DI. Maszyna ta wykorzystywa?a wprawdzie dane cyfrowe, jednak samo drukowanie by?o realizowane w procesie czterobarwnego offsetu. Z powodu ni?szej jako?ci druku oraz ze wzgl?du na koszty eksploatacji produkt ten raczej negatywnie wp?yn?? na przyj?cie cyfrowych barwnych maszyn drukuj?cych przez ?rodowisko.

Wczesne cyfrowe barwne maszyny drukuj?ce wykazywa?y pewne cechy, które w praktyce ogranicza?y ich mo?liwo?ci w przedzia?ach wysokich wydajno?ci. Mog?y wytwarza? znakomite obrazy barwne, nie wolne jednak od pewnych b??dów. Barwa cz?sto nie by?a dobrze wydrukowana, pojawia?y si? paski. Ograniczony by? te? zakres stosowanych pod?o?y drukowych. Mimo tych problemów wiele przedsi?biorstw zainwestowa?o w rozwój produktów i stworzy?o szereg pierwszorz?dnych urz?dze?. Zalet? by?a mo?liwo?? op?acalnego drukowania ma?ych nak?adów druków barwnych. Niektórzy u?ytkownicy dostrzegli te? mo?liwo?? wykorzystania procesu drukowania do personalizacji produktów pod k?tem potrzeb ostatecznego odbiorcy.
Od 1995 roku rynek ogromnie si? rozwin??. Zarówno Indigo, jak Xeikon udoskonali?y swoje produkty w kierunku podwy?szenia jako?ci, niezawodno?ci i obni?enia kosztów eksploatacyjnych. W 1999 roku firma Xerox wprowadzi?a swoj? pierwsz? seri? cyfrowych maszyn drukuj?cych DocuColor 2000, charakteryzuj?cych si? wy?sz? wydajno?ci? i ni?szymi kosztami eksploatacyjnymi wysokiej jako?ci. Urz?dzenie DocuColor 2060 szybko osi?gn??o pozycj? najcz??ciej kupowanej cyfrowej maszyny drukuj?cej. Canon wprowadzi? maszyn? CLC 1000, która równie? bardzo dobrze si? sprzedawa?a. Wszystkie te maszyny drukuj?ce uzyskiwa?y znakomit? jako?? barwy – dotyczy to zw?aszcza modelu Turbostream firmy Indigo – mimo to jednak rezultat drukowania odbiega? od jako?ci druku offsetowego. Barwy by?y wprawdzie jasne, ale do?? twarde. Gdy ogl?da?o si? druk pod ostrym k?tem, szczególnie zaznacza?o si? odbicie ?wiat?a. Obraz zdawa? si? wychodzi? ponad papier, poniewa? toner rzeczywi?cie by? umieszczony na papierze, a nie jak farba offsetowa – w papierze. Wyst?powa?o to zw?aszcza w wypadku maszyn drukuj?cych pracuj?cych z suchym tonerem, gdzie pojedyncze cz?steczki tonera by?y szczególnie du?e.

Ofensywa druku cyfrowego
Na targach drupa 2000 cyfrowy druk barwny by? ju? silnie reprezentowany. W tym czasie na ca?ym ?wiecie by?o zainstalowanych ju? ponad dziesi?? tysi?cy cyfrowych maszyn drukuj?cych. Poza tym na targach pojawi?y si? pierwsze oznaki nowego kierunku rozwoju. Aby cyfrowy druk barwny móg? zaj?? dobr? pozycj? na rynku akcydensów, rezultat drukowania powinien by? maksymalnie zbli?ony do druku offsetowego. Niezb?dne do tego technologie by?y nieprzerwanie rozwijane, producenci maszyn uczyli si?, jak t? wy?sz? jako?? osi?gn??. Od czasu targów drupa 2000 na rynku pojawi?o si? kilka nowych maszyn drukuj?cych, które osi?gaj? rezultat druku rzeczywi?cie odpowiadaj?cy jako?ci czterobarwnego druku offsetowego. W niektórych wypadkach jako?? jest nawet wy?sza. Dzieje si? tak dlatego, ?e przestrze? barwna tonerów w skali CMYK przewy?sza jako?ciowo przestrze? barwn? farb offsetowych w tej samej skali. Tak wi?c cyfrowa maszyna drukuj?ca mo?e drukowa? wi?ksze bogactwo barw ni? czterokolorowa maszyna offsetowa.

Drukowanie przy u?yciu tonera z jako?ci? charakterystyczn? dla offsetu
Na targach drupa 2004 da si? zauwa?y?, ?e cyfrowe barwne maszyny drukuj?ce w wielu obszarach druku akcydensowego w nak?adach do 3000 egzemplarzy powa?nie konkuruj? z czterobarwnymi maszynami offsetowymi. W kategorii „jako?? druku offsetowego” najwi?ksze wra?enie b?d? robi? z pewno?ci? maszyny drukuj?ce Nexpress 2100 Heidelberga, Indigo Press 3000 Hewlett-Packard oraz DocuColor 6060 i iGen3 firmy Xerox. Maszyny drukuj?ce firm Heidelberg i Xerox osi?gaj? wysoki poziom jako?ci nadruku dzi?ki zastosowaniu tonerów o mniejszej ?rednicy ziaren, niemal bezdotykowemu przenoszeniu z no?nika na papier i powolnemu wtapianiu tonera w papier pod dzia?aniem ni?szej temperatury. Jako?? uzyskiwana na maszynach Indigo oferowanych przez Hewlett-Packard jest nawet bardzo zbli?ona do jako?ci uzyskiwanej w offsecie, a pod wzgl?dem skali barw maszyny te nawet góruj? nad wieloma maszynami offsetowymi, poniewa? zamiast czterech wykorzystuj? sze?? lub siedem barw. Trudno?ci sprawia jedynie drukowanie na papierach o niskiej gramaturze lub niepowlekanych.
Od pocz?tku istnienia cyfrowego druku barwnego wysi?ki specjalistów sz?y w kierunku osi?gni?cia jako?ci takiej, jak w druku offsetowym. „Look and Feel” druku offsetowego jest standardem w dziedzinie barwnego druku akcydensów, dlatego klienci stawiaj? odpowiednio wysokie wymagania. Na targach drupa zobaczymy jako?? offsetu uzyskiwan? w druku na wy?ej wymienionych maszynach, najprawdopodobniej jednak równie? na wielu innych. Mo?na si? spodziewa?, ?e Canon przedstawi now? maszyn? drukuj?c?, która jako?ci? druku nawet przewy?szy maszyny dost?pne obecnie na rynku.

Maszyna Digital Colour Lite za przyst?pn? cen?
W ubieg?ym roku zaznaczy?a si? silna tendencja rozwojowa cyfrowego druku barwnego okre?lanego jako „Digital Colour Lite”. Wielu japo?skich producentów wprowadzi?o na rynek nowe produkty, które przy pr?dko?ci drukowania nieznacznie mniejszej od pr?dko?ci osi?ganej przez wymienione wy?ej maszyny do zastosowa? produkcyjnych osi?gaj? znakomit? jako?? druku. Wi?kszo?? tych urz?dze? osi?ga pr?dko?? produkcyjn? 30 stron na minut? i kosztuje znacznie poni?ej 50 tysi?cy euro. Kilka z tych maszyn wykorzystuje nowo opracowane tonery barwne. Nowe tonery s? wytwarzane na drodze chemicznej, a nie poprzez rozdrabnianie wi?kszego bloku materia?u. Mo?na w ten sposób wyprodukowa? toner o cz?steczkach mniejszych i maj?cych bardziej precyzyjny kszta?t. Pozwala to znacznie zmniejszy? ilo?? olejów u?ywanych do produkcji tonerów. Zmniejszenie ilo?ci olejów lub wywo?ywaczy pozwala znacznie ograniczy? po?ysk nadruku, dzi?ki czemu wizualnie zbli?a si? on do nadruku farb? offsetow?. W tym segmencie rynku tonery chemiczne s? obecnie u?ywane w maszynach Konica i Xerox. Jak dot?d, nie s? stosowane w maszynach pracuj?cych z wy?szymi pr?dko?ciami.
Drukarze powinni powa?nie zainteresowa? si? maszynami „Lite”, poniewa? w przysz?o?ci na tym polu mog? otworzy? si? mo?liwo?ci konkurowania. Mo?na si? spodziewa?, ?e w?a?nie ze wzgl?du na wysok? jako?? druku, odpowiadaj?c? niemal jako?ci offsetu, kreatywne firmy oraz komórki organizacyjne przedsi?biorstw zajmuj?ce si? drukowaniem b?d? instalowa?y te maszyny z przeznaczeniem do produkcji nak?adów do 200 egzemplarzy. Do tej pory tego rodzaju zamówienia kierowano na zewn?trz, do przedsi?biorstw poligraficznych.

Wa?ne jest porównanie kosztów
Gdy drukarz planuje wej?cie w dziedzin? cyfrowego druku barwnego, czy to dla uzupe?nienia posiadanej technologii, czy ze wzgl?du na konkurencyjno?? druku cyfrowego w stosunku do offsetu, najwi?kszym problemem s? zwi?zane z tym koszty, tzn. koszty zakupu, g?ównie jednak koszty eksploatacyjne. Koszty, liczone dla maszyny cyfrowej i dla maszyny offsetowej, najcz??ciej znacznie si? ró?ni?. Wi?kszo?? producentów oferuje tylko tzw. opcj? „na klikni?cie” (Click-Option). Oznacza to, ?e zap?ata dla dostawcy systemu jest naliczana za ka?dy wydruk, „na klikni?cie”. Op?ata ta mo?e zawiera? ca?e koszty eksploatacyjne, ??cznie z kosztem tonera, jednak zazwyczaj pokrywa tylko koszty konserwacji, cz??ci zamiennych i serwisu. W takim wypadku toner jest uwzgl?dniany w rachunku dodatkowo. Heildelberg w odniesieniu do swojej maszyny NexPress stosuje odmienny system i nalicza koszty tonera, serwisu i cz??ci zamiennych wed?ug zu?ycia, czyli tak, jak w wypadku maszyny offsetowej. W wypadku maszyny NexPress regularna konserwacja i serwis najcz??ciej nale?? do zada? pracownika obs?uguj?cego NexPress. Zadania operatora nie s? identyczne jak w druku offsetowym, poniewa? wa?ne cz??ci maszyny musz? by? wymieniane bardzo regularnie. Przyk?adowo zaleca si?, aby co 250 tysi?cy egzemplarzy wymienia? b?ben na?wietlarki z nale??cymi do niego ?wiat?owodami oraz b?ben przekazuj?cy. Je?eli maszyna jest intensywnie eksploatowana, oznacza to wymian? cz??ci co tydzie?. W wypadku maszyn, do których stosuje si? system „Click”, koszt wymiany jest zawarty w cenie „na klikni?cie”. W wypadku maszyny drukuj?cej NexPress w?a?ciciel p?aci za te cz??ci ekstra. Przedsi?biorstwa, które rozwa?aj? zakup cyfrowej maszyny drukuj?cej, musz? dok?adnie przeanalizowa? poszczególne opcje zap?aty. Pod wzgl?dem kosztów eksploatacyjnych nowoczesna produkcyjna cyfrowa maszyna drukuj?ca, mo?e, niezale?nie od opcji zap?aty, konkurowa? z wielkoseryjn? offsetow? maszyn? drukuj?c? w przedziale nak?adów do 3000 egzemplarzy. Dane dotycz?ce kosztów trudno jednak sprowadzi? do porównywalno?ci, dlatego wielu ekspertów ma ró?ne zdania na ten temat.

Ink-jet daje wiele mo?liwo?ci zastosowa?
Na targach drupa b?dzie mo?na oczywi?cie zobaczy? znacznie wi?cej urz?dze? do cyfrowego druku barwnego. Mo?na oczekiwa?, ?e Scitex Digital Printing zaprezentuje wiele maszyn drukuj?cych umo?liwiaj?cych drukowanie du?ych nak?adów przy niskich kosztach. Maszyny te stosuj? technologi? ink-jet i mog? drukowa? do 2000 egzemplarzy formatu A4 na minut?. Dzi?ki zastosowaniu najnowszych g?owic drukuj?cych jako?? druku odpowiada niemal jako?ci offsetu w druku gazetowym. Dla wielu rynków mo?e to by? bardzo interesuj?ce.
W dziedzinie zastosowa? technologii ink-jet do produkcji artyku?ów reklamowych (plakaty) zostanie pokazanych wiele maszyn drukuj?cych, które mog? na tym polu konkurowa? z offsetem i sitodrukiem. Jest faktem, ?e produkcja tych wyrobów ju? zosta?a przestawiona na cyfrowy druk barwny. Druk ink-jet jest te? stosowany do drukowania na kartonie i coraz silniej konkuruje w tej dziedzinie z offsetem. To samo odnosi si? do rynku przemys?owego druku do laminowania i produkcji opakowa? mi?kkich (firmy Dotrix i The Factory). W tym wypadku jako?? odpowiada jako?ci uzyskiwanej we wkl?s?odruku.
Targi drupa 2004 dadz? okazj? do zapoznania si? z aktualnym stanem wszystkich rodzajów cyfrowego druku barwnego i pozwol? oceni?, jak wypada porównanie tych technologii z tradycyjnymi procesami druku je?eli chodzi o jako?? i koszty. B?dzie to z pewno?ci? jeden z interesuj?cych aspektów tej bardzo interesuj?cej imprezy.

Andrew Tribute, Wielka Brytania
t?umaczenie El?bieta W?odarczyk

Autor dzia?a jako Managing Partner Attributes Associates oraz wspó?pracownik redakcji Seybold Publications Inc. Z bran?? poligraficzn? jest zwi?zany od 1964 roku, tzn. od czasu uko?czenia studiów na kierunku Printing Management w London College of Printing. Od 1985 roku do listopada 2000 r. pracowa? w Seybold jako mi?dzynarodowy redaktor ze specjalizacj? doradztwo. Regularnie wyst?puje jako autor referatów na konferencjach na ca?ym ?wiecie oraz na wielu du?ych imprezach targowych. Jest cz?onkiem Institute of Printing w Wielkiej Brytanii.Nowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o