Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Czerwiec
Ochrona środowiska

Wymagania odnośnie maszyn i urządzeń technicznych po przystąpieniu Polski do UE. Część II


Nowe środki pracy (wyprodukowane po grudniu 1992 roku)
Dyrektywa 98/37/WE z 22 czerwca 1998 r. (tzw. dyrektywa maszynowa).
Dyrektywa ta należy do dyrektyw harmonizacji technicznej, które ustalają zasady i warunki wprowadzania wyrobów do obrotu handlowego, procedury zgodności, znak CE oraz podstawowe wymagania w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników i konsumentów. Jest adresowana przede wszystkim do producentów i innych dostawców maszyn i określa wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn.

Dyrektywa maszynowa została przeniesiona do polskiego prawa rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 127 poz. 1391) ze zmianami (Dz.U. Nr 231 z 24 grudnia 2002 r. poz. 1945).
Od dnia, kiedy Polska stała się członkiem UE obowiązuje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 10 kwietnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 91 z 23 maja 2003 r. poz. 858), które całkowicie wdraża postanowienia dyrektywy 98/37/WE zmienionej dyrektywą 98/79/WE.
Rozporządzenie określa:
• zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczące projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeństwa wprowadzanych do obrotu oddzielnie
• warunki i tryb dokonywania oceny zgodności maszyn i elementów bezpieczeństwa
• treści deklaracji zgodności
• procedury oceny zgodności
• minimalne kryteria, jakie powinny być uwzględnione przy notyfikowaniu jednostek
• rodzaje maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których jest wymagany udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności
• sposób oznakowania maszyn i elementów bezpieczeństwa
• wzór oznakowania CE.

Maszyny mogą być wprowadzone do użytkowania, jeżeli:
• spełniają wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
• została przeprowadzona właściwa procedura oceny zgodności
• została wydana deklaracja zgodności lub deklaracja wytwórcy
• zostały właściwie oznakowane znakiem CE (nie dotyczy maszyn przeznaczonych do wbudowania w maszynę, dla których została wystawiona deklaracja wytwórcy)
• są bezpieczne.

W załączniku nr 2 rozporządzenia podano wykaz maszyn i elementów bezpieczeństwa, dla których wymagany jest udział jednostki notyfikowanej w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodności.
Maszyny poligraficzne nie występują w wykazie maszyn szczególnie niebezpiecznych (dla których ocena zgodności powinna być wykonana przez odpowiednie jednostki notyfikowane) zawartym w wyżej wymienionym załączniku i w związku z tym mogą uzyskiwać certyfikaty zgodności z normami i dyrektywami technicznymi poprzez deklarację producenta odnośnie zgodności z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa pracy oraz ochrony życia, zdrowia i środowiska (w dokumentacji technicznej maszyny).
Dyrektywa 73/23/EWG (tzw. dyrektywa niskonapięciowa) została przeniesiona do polskiego prawa rozporządzeniem Rady Ministrów z 3 lipca 2001 r. „w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego” (Dz.U. Nr 120 poz. 1276) ze zmianami (Dz.U. Nr 231 z 24 grudnia 2002 r. poz. 1944) oraz zmianami wprowadzającymi zmianę dyrektywy 73/23/EWG dyrektywą 93/68/EWG (Dz.U. Nr 49 z 24 marca 2003 r. poz. 414), które obowiązują od dnia przystąpienia do UE.
Dyrektywę 89/336/EWG, dotyczącą kompatybilności elektromagnetycznej, przeniesiono do polskiego prawa rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 kwietnia 2003 r. „w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania” (Dz.U. Nr 90 poz. 848), które obowiązuje od dnia przystąpienia do UE.
W wymienionych dyrektywach ustalono ogólne uwarunkowania odnośnie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, które powinny być spełniane na wszystkich etapach „życia” maszyny i innych urządzeń technicznych. Bardziej konkretne wymagania zawarto w normach EN zharmonizowanych z poszczególnymi dyrektywami. Normy EN są zaleceniami do dobrowolnego stosowania. Jeżeli zalecenia zawarte w normach są przestrzegane przez producenta, to można domniemywać, że wyrób spełnia podstawowe wymagania zawarte w dyrektywie na poziomie odpowiadającym aktualnemu stanowi nauki i techniki. Większa część norm unijnych została już wprowadzona do Polskich Norm. W obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19 grudnia 2003 r. „w sprawie wykazu norm zharmonizowanych” w kolejnych załącznikach podano:
• wykaz 429 Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 98/37/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (w załączniku nr 13)
• wykaz 545 Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 73/23/EWG w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (w załączniku nr 1)
• wykaz 114 Polskich Norm wprowadzających europejskie normy zharmonizowane z dyrektywą 89/336/EWG w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej (w załączniku nr 5).

Postępowanie z aktualnie użytkowanymi maszynami i urządzeniami technicznymi
Od momentu rozszerzenia Unii Europejskiej we wszystkich krajach stowarzyszonych będą stosowane jednolite zasady oceny zgodności wyrobów oraz systemów jakości i na towarach będzie umieszczane oznaczenie CE, wtedy gdy wymagają tego dyrektywy unijne.
Odnośnie do wyrobów, dla których nie jest wymagana ocena wykonana przez jednostkę notyfikowaną, producenci mogą dokonywać oceny, że wyrób odpowiada zasadniczym wymaganiom zawartym w dyrektywach nowego podejścia przeniesionych do ustawodawstwa polskiego [7,8].

Wszystkie użytkowane maszyny i inne urządzenia techniczne znajdujące się w przedsiębior-stwie, zakupione przed 1 stycznia 2003 r., powinny zostać poddane przeglądowi i ocenie ich stanu, a następnie dostosowane do minimalnych wymagań bezpieczeństwa zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. ze zmianami „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy” [9]. Przedsiębiorcy muszą tego dokonać do 1 stycznia 2006 roku.
Wszystkie maszyny i inne urządzenia techniczne zakupione po 1 stycznia 2003 r. powinny spełniać wymagania zasadnicze odnoszące się do maszyn i elementów bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 lipca 2001 roku ze zmianami [7], oraz do sprzętu elektrycznego zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 3 lipca 2001 roku ze zmianami [8].
Producent, importer lub inny dostawca maszyny nowej jest zobowiązany zapewnić, aby każda dostarczana maszyna:
• miała znak CE od dnia uzyskania członkostwa Polski w Unii Europejskiej
• była dostarczona wraz z deklaracją zgodności z wymaganiami zawartymi w dyrektywach nowego podejścia przeniesionych do ustawodawstwa polskiego [7,8]
• miała instrukcję obsługi (dokumentację techniczno-ruchową) w języku polskim.

Artykuł 226 Kodeksu pracy nakłada na pracodawcę obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą oraz zastosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających to ryzyko.
W normie PN-EN 1050:1999 „Maszyny. Bezpieczeństwo. Zasady oceny ryzyka” podano ogólne zasady postępowania w procesie oceny ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn. W normie ustalono ogólne zasady postępowania w procesie oceny ryzyka związanego z użytkowaniem maszyn. Opisano sposoby identyfikacji zagrożeń, szacowania i oceny ryzyka. W załączniku podano przykłady zagrożeń, sytuacji i zdarzeń zagrażających powodowanych przez maszyny.
Uaktualnione w bieżącym roku opracowanie COBRPP pt. „BHP na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego” zawiera szczegółowe omówienie zagadnień związanych z warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych.
W kolejnych rozdziałach przedstawiono:
• aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy
• zasady systemów zarządzania bhp
• zasady oceny ryzyka zawodowego
• charakterystykę niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących na stanowiskach pracy
• omówienie rodzajów stanowisk pracy w zakładach poligraficznych
• ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych
• możliwości wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

Opracowanie ma na celu nie tylko zapoznanie nadzoru technicznego i pracowników z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w odniesieniu do stosowanych materiałów i technologii, ale także może być pomocne w skutecznej poprawie warunków pracy i przestrzeganiu przepisów bhp. Może być również wykorzystane do prawidłowej oceny ryzyka zawodowego występującego na poszczególnych stanowiskach pracy w zakładach poligraficznych.

mgr inż. Ineza Kwiatkowska
mgr Barbara Stankiewicz
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

Literatura
1. Kodeks pracy.
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. „w sprawie ogólnych przepisów bhp” (tekst jednolity opublikowany w Dz.U. Nr 169 z 2003 r. poz. 1650).
3. Dyrektywa 98/37/WE (tzw. maszynowa).
4. Dyrektywa 89/655/EWG.
5. Ustawa z 30 sierpnia 2002 r. „o systemie oceny zgodności” (Dz.U. Nr 166 poz. 1360 wraz ze zmianami).
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 1999 r. „w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowej certyfikacji na znak bezpieczeństwa” (Dz.U. Nr 5 z 2000 r. poz. 53).
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2001 r. „w sprawie wymagań zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeństwa podlegających ocenie zgodności, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania tych maszyn i elementów bezpieczeństwa’” (Dz.U. Nr 127 poz. 1391 ze zmianami (Dz.U. Nr 231 z 24 grudnia 2002 r. poz. 1945) oraz zmiany (Dz.U. Nr 91 z 23 maja 2003 r. poz. 858), które obowiązują od dnia 1 maja 2004 r.
8. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3 lipca 2001 r. „w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego” (Dz.U. Nr 120 poz. 1276 ze zmianami (Dz.U. Nr 231 z 24 grudnia 2002 r. poz. 1944) oraz zmiany (Dz.U. Nr 49 z 24 marca 2003 r. poz. 414), które obowiązują od dnia 1 maja 2004 r.
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. „w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy” (Dz.U. Nr 191 z 18 listopada 2002 r. poz. 1596) oraz zmiany (Dz.U. Nr 178 z 16 października 2003 r. poz. 1745), które obowiązują od dnia 1 maja 2004 r.
10. Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19 grudnia 2003 r. „w sprawie wykazu norm zharmonizowanych” (Monitor Polski Nr 7 z 9 lutego 2004 r. poz. 117).
11. BHP na stanowiskach pracy w przemyśle poligraficznym z uwzględnieniem oceny ryzyka zawodowego, opracowanie COBRPP 2004 r.Nowa strona
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Firmy manroland AG i Océ Printing Systems GmbH porozumiały się w sprawie międzynarodowej współpracy w zakresie cyfrowych rozwiązań inkjetowych dla przemysłu poligraficznego. <br />
Od 2011 roku będą oferowały kompleksowe rozwiązania w zakresie druku cyfrowego dla przemysłu poligraficznego – m.in. doradztwo, systemy, usługi i materiały dostarczane z jednego źródła. Firmy będą proponować rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach poligraficznego procesu produkcyjnego, łącząc produkty przeznaczone do zarządzania danymi, druku cyfrowego i offsetowego oraz obróbki końcowej.<br />
Zdaniem firmy manroland, obydwa przedsiębiorstwa wzajemnie się uzupełniają i dlatego razem są w stanie uzyskać przewagę nad konkurentami. Dzięki współpracy firma manroland będzie mogła wejść w branżę druku cyfrowego, natomiast Océ uzyska dostęp do nowych klientów, dzięki czemu znacznie zwiększy swój udział w rynku poligraficznym. <br />
Firmy Océ i manroland nawiązały współpracę
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o
Reklamy Krokus: Tu porozmawiasz na każdy temat dotyczący pięknego wędkarskiego hobby. Forum wędkarskie to miejsce na wymianę poglądów pomiędzy wędkarzami, to także kopalnia wiedzy o tym sporcie.