Nowa strona
 
Listopad 2010
Forum dyskusyjne
Galeria zdjęć
Galeria reklam

Galeria reklam


Artykuły promocyjne

Artykuły promocyjne


Witryna wydawnicza

Witryna wydawnicza


Prenumerata
Wyszukiwarka
Zaloguj się
Poligrafia 2003

"Świat Druku" - miesięcznik Archiwum Rok 2004 Czerwiec
Uszlachetnianie

ABC lakierów UV. Informacje i wskazówki dotyczące stosowania


Zalety lakierowania UV
Uszlachetnianie druku przez lakierowanie UV służy głównie ochronie. Jednocześnie daje duże możliwości tworzenia ciekawych efektów wizualnych, którymi można oddziaływać na kupującego produkt końcowy. Za pomocą lakierów utwardzanych promieniami ultrafioletowymi osiąga się trwałe i eleganckie wykończenie. Można je porównywać z laminowaniem folią i choć powłoka UV nie jest tak trwała i odporna na obróbkę, jak folia, jednak lakierowanie UV jest technologią tańszą. Dla porównania: grubość utwardzonej powłoki UV to 4–6 µm, a przy foliowaniu powłoka ma 15–20 µm. Dodatkową zaletą lakierowania UV jest możliwość natychmiastowej obróbki polakierowanych arkuszy.
Utwardzanie lakieru UV odbywa za pomocą energii z promieniowania ultrafioletowego i trwa ułamki sekund. Otrzymany dzięki temu wysoce usieciowany polimer jest odporny na ścieranie oraz na działanie wielu substancji chemicznych. W zależności od potrzeb możemy osiągać efekty od wysokiego połysku do głębokiego matu.

Budowa i mechanizm powstawania błony lakieru UV
Podstawowe składniki rodnikowych lakierów UV to: reaktywne akrylany1, rozcieńczalniki reaktywne, fotoinicjatory oraz dodatki. Pożądaną lepkość lakierów, różną w zależności od metod nanoszenia, osiąga się poprzez dobór odpowiedniej masy cząsteczkowej akrylanów oraz stosowanie reaktywnych rozcieńczalników. Fotoinicjatory absorbując promienie UV rozpadają się na reaktywne rodniki rozpoczynając polimeryzację rodnikową, w której efekcie lakier przechodzi z postaci ciekłej w stałą. Odpowiednie dodatki pozwalają wpływać na takie właściwości lakieru jak: trwałość przy składowaniu, przyczepność, podatność na sklejanie, właściwości poślizgowe, elastyczność, pienienie się, tłoczenie folią na gorąco itp. W procesie utwardzania lakieru UV, a są to ułamki sekund, następuje zmiana struktury chemicznej, a tym samym właściwości powstałej błony. Utwardzony lakier UV możemy porównać z pokryciem z tworzywa sztucznego.
Do prawidłowego procesu polimeryzacji potrzebna jest odpowiednia ilość energii UV dostarczonej ze specjalnych lamp. Zbyt mało energii UV spowoduje, że powstanie miękka i kleista powierzchnia o charakterystycznym zapachu akrylanów. Zbyt duża moc promieniowania powoduje powstanie stosunkowo kruchej warstwy lakieru, skutkiem czego mogą wystąpić problemy z przyczepnością i wykrawaniem.

Metody nanoszenia lakierów UV
W przemyśle poligraficznym do nanoszenia lakierów stosuje się następujące urządzenia:
• lakierówki – nanoszenie bezpośrednie lub rewersem
• wieże lakierujące jako dodatkowe zespoły w maszynach offsetowych – konwencjonalny system dwuwałkowy lub system rakla komorowego
• zespoły lakierujące w maszynach fleksograficznych – nanoszenie bezpośrednie
• maszyny sitodrukowe – nanoszenie bezpośrednie
• zespół farbowy maszyny offse-towej – nanoszenie pośrednie
• zespół wodny maszyny offsetowej – nanoszenie pośrednie
• maszyny wklęsłodrukowe – nanoszenie bezpośrednie
• zespoły lakierujące w maszynach zwojowych – nanoszenie pośrednie.

Utwardzanie lakieru UV
Jak już wspomnieliśmy, utwardzanie lakierów UV dokonuje się w wyniku działania energii promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie to jest emitowane przez specjalne lampy z widmem UV. W zależności od wymagań instaluje się jedną lub kilka takich lamp. W większości rozwiązań lampy można włączać i wyłączać pojedynczo oraz regulować ich moc. Moc ta jest wyrażana w watach na centymetr (W/cm). Zasadniczymi elementami składowymi promiennika UV są lampa oraz reflektor. Urządzenia suszące są często wyposażone także w układy chłodzenia oraz systemy migawkowe. Lampę i reflektor należy regularnie konserwować, czyścić używając kwasu izoftalowego (IPA2) i nie pylącej bawełnianej szmatki. Lampy oraz reflektora nie należy dotykać palcami. W związku z tym, że lampy z czasem tracą swą moc, powinny być wymieniane zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Liczbę godzin pracy lamp należy starannie dokumentować. Jeśli w tunelu znajduje się kilka lamp, zaleca się ich wymianę naprzemiennie. Tunel powinien mieć długą drogę rozpływu umożliwiającą równomierne rozpłynięcie się lakieru, co po jego utwardzeniu przełoży się na uzyskanie większego połysku.
Lampy oprócz promieniowania nadfioletowego emitują promieniowanie podczerwone, czyli cieplne. Wydzielone ciepło usuwa się za pomocą urządzeń chłodzących. Przy okazji należy wspomnieć o potrzebie chłodzenia podłoży, które również się nagrzewają i gorące mogą sprawiać niespodzianki w stosie. Temperatura panująca w tunelu odgrywa ważną rolę szczególnie przy przerobie cienkich podłoży i folii. Zawsze należy sprawdzić, czy można pracować przy mniejszej mocy lamp lub z jedną lampą. Pamiętajmy, że zwiększając prędkość maszyny należy odpowiednio zwiększyć moc lamp – w niektórych tunelach odbywa się to automatycznie. Może wystąpić sytuacja, że lakier UV swoje właściwości końcowe, takie jak przyczepność, odporność na zarysowania osiągnie dopiero po kilku dniach. Zależy to od podłoża, farby drukowej i tym podobnych czynników (tabela 1).
Powyżej przedstawiono wiele oczekiwań w stosunku do lakieru UV. Niemożliwe jest opracowanie jednego lakieru o wszystkich wzmiankowanych cechach. Aby zagwarantować najwyższą jakość produktu i sprostać oczekiwaniom klientów, często dobiera się lakiery pod katem konkretnych zleceń produkcyjnych.

Praca z lakierem UV
Lepkość
Lepkość jest ważnym parametrem, decydującym o właściwym przebiegu procesu technologicznego oraz o jakości i właściwościach użytkowych odbitek. Prostą metodą określającą lepkość lakieru jest pomiar czasu jego wypływu ze znormalizowanego kubka wypływowego (kubka Forda) o pojemności 100 ml i średnicy wylotu 4 mm (norma DIN3 53211). Aby określić lepkość, mierzymy temperaturę lakieru i czas jego wypływu z kubka do chwili zerwania się strumienia. Badany lakier powinien być wolny od piany i pęcherzyków powietrza, zaś do pomiaru czasu należy użyć stopera. Zmiana temperatury lakieru zawsze wiąże się ze zmianą jego lepkości. Z reguły producenci dostarczają lakiery z lepkością roboczą dla danej technologii lakierowania, zwykle mierzoną w temperaturze 20oC. Z tego też powodu zaleca się przechowywanie pojemników z lakierem w temperaturze pokojowej względnie odpowiednio wcześniejsze przetransportowanie ich w pobliże maszyny drukarskiej. Lepkość lakierów UV w większym stopniu ulega zmianie pod wpływem zmian temperatury niż lepkość lakierów dyspersyjnych.

Czyszczenie
Do czyszczenia zaleca się stosowanie specjalnych zmywaczy. Podczas zmywania lakierów wymagane jest używanie okularów i rękawic ochronnych. Lakiery UV utrwalają się tylko pod działaniem promieni UV. Oznacza to, że zanieczyszczenia elementów maszyny nie zasychają, jak to się dzieje w przypadku lakierów dyspersyjnych, lecz pozostają wciąż kleiste.
Podstawową regułą służącą bezpieczeństwu przy pracy z lakierem UV powinno być zachowanie czystości na stanowisku pracy.

Wałki
Pokrycia wałków biorących udział w lakierowaniu powinny być wykonane z tworzywa odpornego na działanie lakieru UV. Zalecane jest stosowanie powłoki z kauczuku etylenowo-propylenowego (EPDM).

Obciągi kompresyjne
Przy lakierowaniu UV należy stosować te rodzaje obciągów kompresyjnych, które są przeznaczone do pracy z produktami UV (informacja w karcie technicznej). Zwykłe obciągi kompresyjne pęcznieją pod wpływem działania lakieru UV.

Płyty fotopolimerowe
Należy stosować płyty fotopolimerowe odporne na działanie lakieru UV.
Uwaga: Do mycia płyt powinno się używać zmywaczy nie zawierających oleju mineralnego. W przeciwnym razie płyta może zostać zniszczona.

Nanoszenie bezpośrednie lakieru
W tym przypadku warstwa lakieru jest przenoszona bezpośrednio z wałka nadającego na cylinder formowy, zaś z cylindra formowego bezpośrednio na podłoże drukowe. Dzięki temu jest możliwe przeniesienie większej ilości lakieru w porównaniu z nanoszeniem pośrednim, co w efekcie prowadzi do podniesienia połysku. Niektóre maszyny, np. lakierówki firm Steinemann lub Billhöfer, mogą pracować w układzie rewersyjnym. Wałek podający lakier na podłoże obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu podłoży. Układ ten pozwala na naniesienie jeszcze większej ilości lakieru. Dziedziną zastosowania tego systemu jest na przykład lakierowanie kart pocztowych.

Wymagania względem farb drukarskich
Lakierowanie UV wymaga użycia odpowiednich farb. Farby drukowe powinny być odporne na alkalia i rozpuszczalniki zgodnie z normą DIN 16524. Nie należy stosować farb typu fresh oraz dodatków, jak silikon, wosk oraz past zwiększających odporność na ścieranie.

Zasady bezpieczeństwa
Akrylany są głównym składnikiem lakierów UV. Jako produkt chemiczny podlegają oznaczeniom symbolem ostrzegawczym Xi określającym substancje drażniące. Podczas pracy z lakierami UV mogą wystąpić podrażnienia skóry, oczu lub dróg oddechowych. Dla różnych rodzajów podrażnień zostały sklasyfikowane różne grupy zagrożeń:
R – risk (ang. – ryzyko)
R36 – działa drażniąco na oczy
R37 – działa drażniąco na system oddechowy
R38 – działa drażniąco na skórę
R43 – w kontakcie ze skórą może wywoływać podrażnienia.

Poszczególne akrylany różnią się między sobą liczbą określeń typu R. W całej grupie akrylanów znajdują się zarówno bardziej, jak i mniej drażniące. Przy zachowaniu zaleceń instrukcji BHP możemy pracować z lakierami UV bez ryzyka i zagrożenia dla zdrowia.

Przykładowa instrukcja BHP na stanowisku lakierowania UV
1. Lakier UV zawiera akrylany, które przy bezpośrednim kontakcie albo przy wdychaniu mogą powodować podrażnienia skóry lub układu oddechowego.
2. Unikać kontaktu lakieru oraz środków myjących ze skórą – stosować rękawice ochronne.
3. Zabrudzoną lakierem odzież należy natychmiast zmienić. Skórę przemyć wodą; nie stosować rozpuszczalników. Zalecane jest stosowanie kremów ochronnych (tylko na czystą skórę!).
4. Przy wystąpieniu zjawiska pylenia lakieru (mgiełki lakieru w powietrzu) bezwzględnie nie wdychać jej. Może to spowodować podrażnienie układu oddechowego.
5. Stosować okulary ochronne przy przelewaniu oraz przy pracach, podczas których może nastąpić pryskanie lakieru.
6. W razie dostania się lakieru do oka należy natychmiast przepłukać je dużą ilością wody, a następnie skonsultować się z lekarzem. W żadnym wypadku nie należy wystawiać oka na działanie promieni UV.
7. W razie połknięcia lakieru UV nie powodować wymiotów, natychmiast skonsultować się z lekarzem.
8. Lampy UV powinny być należycie osłonięte, tak aby promieniowanie UV nie wydostawało się na zewnątrz. Promieniowanie UV jest szkodliwe dla oczu.
9. Tunel UV powinien mieć wentylację odprowadzającą ozon. Ozon wydzielany podczas pracy lamp UV jest szkodliwy dla człowieka.
10. Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości, a szczególnie nie dopuszczać do rozlewania i rozdeptywania plam z lakieru UV. Należy pamiętać, że lakier w miejscach, gdzie nie występuje promieniowanie UV, nigdy się nie utwardzi.
11. Kategorycznie zabronione jest jedzenie, przechowywanie jedzenia, picie czy palenie na stanowisku pracy oraz w miejscu przechowywania lakieru.
12. Stosować się do zaleceń zawartych w karcie bezpieczeństwa produktu oraz na etykiecie.

Zasada: Zawsze w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, gdy czujemy się źle, należy skonsultować się z lekarzem.

Problemy występujące przy lakierowaniu UV
Problemy ze schnięciem lakieru
Aby uniknąć problemów ze schnięciem lakieru UV, należy kontrolować liczbę godzin przepracowanych przez lampy i porównywać tę wielkość z zaleceniami producenta lamp. Lampy w miarę pracy starzeją się i tracą moc. Należy również sprawdzić datę produkcji lakieru. Lakier z upływem czasu zmniejsza swoją reaktywność. Stopień utwardzenia lakieru można określić za pomocą szmatki nasączonej acetonem, którą przecieramy lakierowaną powierzchnię. Lakier powinien wytrzymać bez zmian około dziesięciu potarć pod nieznacznym naciskiem. Można również wykonać test acetonowy według DIN 68861-1 w następujący sposób. 0,2 ml acetonu nanieść na kontrolowaną powierzchnię. Po dziesięciu sekundach za pomocą bawełnianej ściereczki usunąć aceton. Stopień utwardzenia określa się w skali od 0 do 5, gdzie 0 oznacza brak wizualnych zmian, a 5 – że powierzchnia lakieru została całkowicie zniszczona.

Problemy z rozpływem lakieru
W tym przypadku należy sprawdzić, czy lakier ma właściwą lepkość dobraną do metody nakładania. Podłoża lakierowane nie powinny być zimne lub zmarznięte. Na polepszenie rozpływu wpływa podniesienie temperatury lakieru maksymalnie do 40oC lub zainstalowanie lamp IR w strefie rozpływu (przed lampami UV). Zakłócenia rozpływu mogą być też spowodowane samym podłożem (powierzchnia materiału, farba drukowa, puder drukarski, resztkowa wilgotność). Jako środek zaradczy można zastosować dodatek polepszający rozpływ. Przy przedawkowaniu mogą niekiedy wystąpić problemy z pienieniem się lub powstaniem tak zwanej „skórki pomarańczowej”.

Problemy ze zwilżaniem
Częstą przyczyną problemów ze zwilżaniem jest zbyt małe napięcie powierzchniowe podłoży. Nie powinno ono być niższe niż 32–34 mN/m. W niektórych maszynach stosuje się zespół aktywacji powierzchniowej (koronowanie) lub zespół lamp IR przed nałożeniem lakieru. Farby z dodatkami wosków, silikonów, farby typu fresh, suszki i dodatki do farb to kolejne przyczyny problemów ze zwilżaniem lakierem UV. Często stosowaną metodą jest aktywacja podłoży w posiadanym tunelu UV. Podłoża bez lakieru przepuszcza się przez tunel UV, a następnie lakieruje. Należy pamiętać, że czas pomiędzy aktywacją i lakierowaniem nie powinien być zbyt długi. Można również usuwać zakłócenia związane z nawilżaniem poprzez stosowanie odpowiednich lakierów podkładowych (primerów). Po rozwiązaniu problemu ze zwilżaniem należy skontrolować przyczepność lakieru i elastyczność (bigowanie).

Połysk
Ważniejsze czynniki mające wpływ na połysk to: rodzaj podłoża (zalecane gładkie, mało wsiąkliwe), długość drogi rozpływu lakieru – im dłuższa droga rozpływu tym lepiej, właściwa lepkość i temperatura lakieru, odpowiednia prędkość maszyny. Jakkolwiek nie zawsze mniejsza prędkość (dłuższy czas rozpływu) da lepszy rezultat. W przypadku lakierowania podłoży wsiąkliwych zaleca się zwiększenie prędkości maszyny w celu osiągnięcia lepszego efektu.

Słaba przyczepność
Przyczepność lakieru sprawdza się „próbą paznokciową”. Przeciągając paznokciem po polakierowanej powierzchni sprawdzamy, czy lakier się zdrapuje. Powody złej przyczepności to głównie niewłaściwe farby lub dodatki do nich. Również zbyt mocne utwardzenie lakieru powoduje jego kruchość, ponieważ podczas procesu utwardzania lakieru UV następuje zmniejszenie jego objętości. Na skutek tego „skurczenia” powstają naprężenia i tylko bardzo dobre powiązanie z podłożem gwarantuje dobrą przyczepność. Jako środek zwiększający przyczepność pomiędzy farbą drukarską i lakierem UV można zastosować specjalny lakier podkładowy.

Prószenie druków
Puder drukarski w połączeniu z lakierem UV daje na arkuszach bardzo negatywny wizualnie efekt (szorstkie grudki). Z punktu widzenia lakierowania prószenie druków powinno się ograniczać lub jeśli to możliwe, całkowicie wyeliminować. Nie każdy rodzaj proszku nadaje się pod lakier UV. Jeśli proszek musi być stosowany, zalecane są proszki skrobiowe. Unikać należy prószenia proszkami woskowymi i zawierającymi węglan wapnia. Bardzo dobrym rozwiązaniem przed lakierowaniem UV jest użycie w maszynie offsetowej lakieru dyspersyjnego nakładanego w linii „mokro na mokro”.

Wsiąkanie w podłoże
W zależności od użytego podłoża lakier UV ma tendencje do wsiąkania, szczególnie w miejscach niezadrukowanych. Aby zminimalizować to zjawisko, możemy: zastosować podkład dyspersyjny, zwiększyć prędkość maszyny, jeśli to możliwe zastosować lakier o większej lepkości lub zastosować dodatek – antypenetrator.

Temperatura w stosie
Zaleca się utrzymywać możliwie niską temperaturę arkuszy w stosie. Należy sprawdzić, czy można zredukować moc lamp lub pracować tylko z jedną lampą. W każdym przypadku po zmianie parametrów lamp należy przeprowadzić test acetonowy w celu kontroli utwardzenia lakieru.
Wzrost temperatury w stosie jest szczególnie niebezpieczny przy lakierowaniu dwustronnym. W połączeniu z niewłaściwym lakierem może dać efekt zblokowania.

Lakierowanie dwustronne
Przy lakierowaniu dwustronnym istnieje niebezpieczeństwo zblokowania arkuszy w stosie. Zalecane jest stosowanie sprawdzonych lakierów oraz przewietrzanie stosu.

Pylenie lakieru
Przy źle dobranej lepkości lakieru i przy dużych prędkościach obrotowych walców w agregatach lakierujących może dochodzić do zjawiska unoszenia się małych kropli lakieru w powietrzu. Jest to zjawisko bardzo niebezpieczne dla zdrowia, może powodować podrażnienia układu oddechowego.

Zapach
W przypadku nadmiernego wsiąkania lakieru w podłoże lub niewystarczającego utwardzenia może dać się wyczuć w lakierowanym podłożu zapach akrylanów lub fotoiniocjatorów.

Pienienie się lakieru
Gdy lakier silnie się pieni, co najlepiej widać w wannie lakierniczej lub w szczelinie między walcami, należy zastosować dodatek przeciw pienieniu. Dozowanie środka powinno być zgodne z zaleceniami podanymi w karcie technicznej. W przeciwnym razie mogą wystąpić zakłócenia w tworzeniu się błony lakieru. Jeśli na powierzchni lakieru występuje nieznaczna piana, ale nie zakłóca ona pracy maszyny i nie wpływa negatywnie na efekt lakierowania, to nie ma powodu do niepokoju.

Jednostronne lakierowanie papieru obustronnie zadrukowanego
Wskutek występowania ciepła, które powstaje przy utrwalaniu UV, może się zdarzyć, że nadruk strony tylnej stanie się termoplastyczny i pod naciskiem w stosie będzie się wiązał z utwardzonym lakierem UV. Należy zastosować odpowiedni lakier i kontrolować temperaturę stosu. Przyczyną może być również przedawkowanie dodatków, które migrują ku powierzchni lakieru. Uwaga: jeśli okaże się, że w normalnej pracy trzeba stale stosować dodatki do lakieru, to należy zwrócić się do producenta lub dystrybutora. Może on zmienić recepturę lakieru odpowiednio do potrzeb użytkownika.
W żadnym wypadku nie należy kierować się zasadą: im więcej, tym lepiej.

Lakiery o specjalnych właściwościach
Matowy lakier UV
Produkty lakierowane na matowo są znacznie bardziej wrażliwe na zarysowania i tarcie niż wyroby polakierowane lakierem z połyskiem. Może to mieć znaczenie i przysparzać problemów przy dalszej obróbce. Także stopień matowości nie jest bez znaczenia i powinien być przedtem uzgodniony z klientem, gdyż możliwe są różne gradacje matowości powłoki lakierowanej. Do lakierowania lakierem matowym zaleca się agregaty lakierujące z systemem rakla komorowego.

Lakiery UV podatne na sklejanie
Na rynku jest wybór lakierów umożliwiających klejenie powierzchni lakierowanych UV w dalszym procesie produkcji. Oprócz odpowiedniego lakieru należy zaopatrzyć się w specjalny klej. Producenci lakierów dysponują listami referencyjnymi obejmującymi typy klejów, które sprawdziły się jako nadające do konkretnych lakierów. Dla uzyskania dobrych rezultatów należy przestrzegać następujących zasad:
• skrzydełka do klejenia pozostawić niezadrukowane, bez zabezpieczeń lakierem podkładowym
• zalecany lakier powinien być użyty bez dodatków, nie należy go również mieszać z innymi lakierami
• dobrać odpowiedni klej i przed rozpoczęciem produkcji zawsze wykonać testy.

Lakier UV do tłoczenia folią na gorąco
W tym przypadku również potrzebny będzie odpowiednio zmodyfikowany lakier UV i dobrana do niego folia. Czynniki mające wpływ na prawidłowość procesu to odpowiednie podłoże, farby drukowe, lakier UV i folia. U dostawców lakierów w kartach technicznych produktów znajduje się lista folii, które zostały pozytywnie przetestowane. Nie należy stosować żadnych dodatków lub mieszać zalecanego lakieru z innym.

Kationowe lakiery UV
Oprócz omówionych powyżej lakierów UV utrwalających się według mechanizmu rodnikowego należy wspomnieć o grupie lakierów utrwalających się według mechanizmu kationowego. Lakiery te zawierają cykloalifatyczną żywicę epoksydową, fotoinicjator kationowy oraz dodatki. Jest to układ epoksydowy utwardzany kwasowo. Pod wpływem promieniowania UV fotoinicjator kationowy rozkłada się wydzielając kwas inicjujący polimeryzację. Wszelkie materiały o odczynie zasadowym będą zakłócały reakcje zobojętniając kwas. Prowadzi to do blokowania reakcji, utraty połysku, a nawet pojawienia się tzw. „duchów”. Z tego względu lakiery te rzadko stosuje się w technice offsetowej, gdzie podłoża mają odczyn alkaliczny. Lakiery kationowe są stosowane w maszynach fleksograficznych i szeroko rozpowszechnione w różnych gałęziach przemysłu, gdzie wymagana jest absolutna nieszkodliwość fizjologiczna przy jednocześnie wysokim połysku i odporności (np. opakowania artykułów spożywczych i leków, tuby do artykułów spożywczych). Zastosowanie lakieru kationowego należy poprzedzić gruntownym oczyszczeniem zespołu lakierującego. Zalecane jest również stosowanie primera jako podkładu izolującego lakier od podłoża. Temperatura w przypadku tych lakierów jest katalizatorem reakcji utwardzania.

Opracowano na podstawie materiałów dostarczonych przez firmę Weilburger Graphics GmbH

1 akrylany – estry kwasu akrylowego (propenowego) o wzorze ogólnym CH2:CHCOOR
2 IPA = isophtalic acid, C5H4(COOH)2
3 DIN = Deutsche Industrie-Norm = niemiecka norma przemysłowaNowa strona
Szanowni Internauci, zapraszamy na nową stronę Świata DRUKU : http://www.swiatdruku.eu/<br />
Zachęcamy także do subskrybowania naszego nowego newslettera:<br />
http://www.swiatdruku.eu/newsletter/register_subscription/1 Nowa odsłona naszej strony - zapraszamy: http://www.swiatdruku.eu/
Firmy KML Solutions i LeadCom zapraszają na warsztaty „Fakty i mity na temat atramentów. Jak dobrać odpowiedni atrament. Klasyfikacja, zastosowanie, trendy”, które odbędą się 20 stycznia 2011 w Centrum EXPO XXI w Warszawie. „Świat DRUKU” jest patronem medialnym imprezy.<br />
W swoim komunikacie organizatorzy odpowiadają na pytanie, dlaczego warto wziąć udział w tych warsztatach: <br />
Podstawowym problemem jest nadmiar atramentów na naszym rynku, brak obiektywnej wiedzy o nich oraz brak kryteriów ich oceny. Użytkownicy bardzo często odczuwają chaos informacyjny. W tej tematyce nie ma się do czego odnieść, nie ma jakiegoś wzorca, nie ma jasno sprecyzowanych kryteriów oceny atramentów. Wiedza o tuszach jest szczątkowa, niepełna, nieuporządkowana, czasami zupełnie fałszywa. Terminologia określająca atramenty (np. eco, mild, miękki, twardy solwent) jest nowym użytkownikom często nieznana. Które atramenty są szkodliwe, a które nie, które niszczą głowice a które je „udrażniają”, które blakną po pół roku, a które są „wieczne” – nie ma gdzie o tym poczytać. Tuszów na rynku jest tak dużo, że użytkownicy nie wiedzą, co wybrać i dlaczego. Zasypywani są ofertami nowych atramentów, które mają rozwiązać wszystkie problemy. Ale obiektywnie: które są te najlepsze? I dlaczego? Użytkownik w większości przypadków nadal tego nie wie. <br />
Na warsztatach chcielibyśmy rzucić nieco światła na te problemy. Wybrnąć jakoś z gąszczu sprzecznych często informacji o tuszach, sformułować kryteria ich oceny, wprowadzić klasy porządkujące jakość tuszów, uporządkować ogólną wiedzę. Chcielibyśmy naszkicować jakiś scenariusz, w jaki sposób zabrać się za dobór atramentu do swojej maszyny. To niełatwe zadanie, mamy nadzieję, że temu podołamy.   <br />
<br />
PROGRAM WARSZTATÓW<br />
<br />
10.30 – 13.30 BLOK TEORETYCZNY – prezentacja/sesje pytań <br />
10.30 – 11.00 Moduł I<br />
Atrament – budowa, właściwości, podstawy chemiczne.<br />
Podział atramentów ze względu na: <br />
- zastosowanie<br />
- maszyny, głowice, rozpuszczalniki<br />
- jakość<br />
Panel poprowadzi: dr Leszek Kułak, Politechnika Gdańska/Prim Jet Color<br />
<br />
11.00 – 11.40 Moduł II<br />
Co to jest dobry atrament, czyli jak dobrać odpowiedni atrament do swojej maszyny?<br />
Cechy farb cyfrowych i potencjalne kryteria oceny: <br />
- jakość druku, kolorystyka<br />
- fizyczne właściwości farby: zapach, oddziaływanie na otoczenie i obsługę maszyn<br />
- fizyczne właściwości wydruków: odporność na ścieranie, światłoodporność, zdolność do utrwalania się na różnych podłożach<br />
- cechy eksploatacyjne wynikające ze współpracy farby z maszyną <br />
- cena farby a koszt druku <br />
Typowe problemy związane z atramentem.<br />
Zasady doboru farby do maszyny drukującej.<br />
Panel poprowadzi: Przemysław Kida, Profikolor<br />
11.40 – 12.00 Przerwa na kawę<br />
<br />
12.00 – 13.30 Moduł III<br />
Analiza polskiego rynku atramentów solwentowych:<br />
- eco<br />
- mild<br />
- hard solwent<br />
Próba usystematyzowania pojęć i wiedzy o atramentach solwentowych.<br />
Klasyfikacja atramentów ze względu na jakość oraz maszyny.<br />
Panel poprowadzą: Dariusz Świercz, Leadcom; Steve Knight, Sioen; Michael Moeller, Roland <br />
13.30 – 14.00 	Lunch <br />
<br />
14.00 – 16.00 BLOK PRAKTYCZNY<br />
14.00 – 15.30 Moduł I<br />
Czy jesteś pewien, że znasz możliwości swojego plotera?<br />
- Pokazanie różnic we właściwościach i jakości druku atramentów eco- i mildsolwentowych w zależności od prędkości druku (drukowanie na maszynach Roland XJ640, Asbru RS64)<br />
- Pokazanie różnic w jakości druku ploterów 4-(CMYK) i 6(CMYKLcLm)-kolorowych<br />
<br />
15.30 – 16.00 Konkurs na najciekawszą aplikację <br />
- prezentacja autorów i aplikacji<br />
- głosowanie<br />
- rozdanie nagród<br />
<br />
16.00 Zakończenie warsztatów<br />
<br />
Warunki uczestnictwa: <br />
    <br />
Rejestracji należy dokonać do dnia 10.01.2011.		<br />
Koszt uczestnictwa: 240 zł (wpłata do 31.12.2010), 280 zł (wpłata do 10.01.2011), (podane ceny są cenami brutto); Bank Millennium, Nr konta: 83 1160 2202 0000 0001 3270 3555, dopisek do przelewów: Warsztaty.<br />
Cena obejmuje: udział w warsztatach, materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe.<br />
Dla klientów firm-organizatorów – zniżka w wysokości 25%.<br />
Miejsce imprezy: Centrum EXPO XXI, Warszawa ul. Prądzyńskiego 12/14, Sala B.<br />
Zgłoszenia: <br />
biuro@leadcom.pl,
<a href= mailto:agnieszka.swiercz@leadcom.pl?subject= target= {target} >agnieszka.swiercz@leadcom.pl</a><br />
tel./fax +48 22 8641009; 517560040<br />
Fakty i mity na temat atramentów - warsztaty
Firma Map Polska wprowadziła do swojej oferty Olin – nowy papier offsetowy klasy premium. Nadaje się on świetnie jako podłoże na zaproszenia, papier firmowy, foldery, katalogi wystaw i do wielu innych tego typu wydruków. Bardzo dobrze sprawdza się także w produkcji dziełowej. <br />
W ofercie Map papier Olin występuje w 15 gramaturach – od 40 g/m2 do 400 g/m2, pięciu odcieniach – od śnieżnej bieli do kości słoniowej, i z trzema rodzajami wykończenia powierzchni – od supergładkiego po szorstki. Linia obejmuje także papier makulaturowy i pasujące do niego koperty. Cała gama papierów Olin posiada certyfikat FSC. <br />
„Olin to nasza propozycja skierowana do tych, którzy poszukują wysokiej jakości podłoży drukowych, a nie lubią kompromisów. Olin to po prostu bardzo wysoka jakość za rozsądną cenę” – mówi Gabriela Hatłas, Product Manager Fine Papers w Map Polska. <br />
Olin dołączył do bogatej oferty papierów firmy Map stanowiąc łącznik pomiędzy grupą masowych podłoży a papierami ozdobnymi. Wśród znanych i cenionych marek papierów Map Polska są m.in. One, Ecco-Book, Claro czy też Dito. <br />
<br />
<br />
Olin - nowy papier offsetowy klasy premium
23 listopada firma Hubergroup poinformowała, że ze względu na znaczny wzrost cen surowców do produkcji farb, ich ceny zostaną podwyższone – farby do heatsetu i skalowe do coldsetu będą droższe o 35 centów/kg, czarne do coldsetu o 20 centów/kg, natomiast farby do druku arkuszowego od 30 do 50 centów/kg. <br />
Wprowadzenie podwyżek producent umotywował podwyżką cen materiałów o 35–45% (podwyżki cen podano w euro) w minionych 12 miesiącach. <br />
W komunikacie prasowym Hubergroup podkreśla, że będzie korzystać z każdej okazji, aby obniżać ceny – będzie dynamicznie reagować na zmieniającą się sytuację na światowych rynkach. <br />
*<br />
W komunikacie prasowym firma Flint Group zwróciła uwagę na to, że analitycy przewidują dalszy wzrost cen materiałów w 2011 roku. Producent nie wyklucza podwyższenia cen produktów znajdujących się w jego portfolio, zwłaszcza farb przeznaczonych do produkcji opakowań.<br />
*<br />
Z kolei firma Sun Chemical poinformowała o 25-procentowym wzroście cen na wszystkie swoje produkty wykorzystujące pigment Violet 23. Wzrost ten stał się nieunikniony, bowiem – jak podaje producent – koszty wytwarzania pigmentu wzrosły o 70% w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nadal spodziewana jest tu tendencja wzrostowa.<br />
Problemy z podażą Violet 23 rozpoczęły się pod koniec 2009 roku, gdy w Chinach i Indiach zaczęła się zmniejszać dostępność karbazolu – podstawowej substancji, z której wytwarzany jest ten pigment. Karbazol wykorzystywany jest jedynie w branży produkującej barwniki, jednakże smoła węglowa, z której uzyskuje się karbazol, jest powszechnie stosowana również w innych branżach, co ogranicza jej dostępność. Niekorzystne efekty pogłębia także fakt, że branża produkująca barwniki ma niewielką kontrolę na kosztem i podażą tej substancji. <br />
Felipe Mellado, dyrektor ds. marketingu Sun Chemical, komentuje: „Brak podstawowych materiałów produkcyjnych jest zagadnieniem trapiącym całą branżę. Sun Chemical intensywnie pracuje, aby kompensować wpływ tej sytuacji na wzrost kosztów, ale obecnie wprowadzenie wzrostu cen na wszystkie produkty zawierające Violet 23 było nieuniknione. Ma to przełożenie na ceny większości farb drukowych oferowanych na rynku płynnych farb, a także na całe grupy produktów przeznaczonych do maszyn arkuszowych oraz farb UV. Robimy wszystko co w naszej mocy, pracując z czołowymi dostawcami pigmentu i staramy się tak zarządzać bieżącą sytuacją, by w jak najmniejszym stopniu wpłynęła ona na naszych klientów”. <br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Wzrosną ceny farb
Jak co roku firma Heidelberg Polska zaprosiła do Print Media Academy w Heidelbergu wyróżniających się studentów z trzech uczelni: z Politechniki Warszawskiej, z Politechniki Łódzkiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wyjazd odbył się w dniach 24–25 listopada. Studenci pojechali pod opieką Juliusza Krzyżkowskiego (Zakład Technologii Poligraficznych na Wydziale Inżynierii Produkcji PW) i Krzysztofa Głowackiego (Instytut Papiernictwa i Poligrafii PŁ), towarzyszyli im Zbigniew Krugiełka i Jacek Szynkarek z firmy Heidelberg Polska. Ze strony Heidelberger Druckmaschinen AG opiekował się grupą Dieter Kurock.<br />
W programie wycieczki znalazły się: wykład i zwiedzanie Print Media Academy, prezentacja systemu Prinect, pokaz naświetlarek Suprasetter, prezentacja działania maszyn Speedmaster XL 75-5+L i XL-105-10-P w Print Media Center, pokaz linii do oprawy zeszytowej ST 450. Studenci gościli w fabryce w Wiesloch, obejrzeli centrum logistyczne i magazyn części, halę z linią do produkcji napędowych kół zębatych, halę produkcji systemów sterujących, halę, gdzie powstają maszyny Speedmaster SM 74 i XL 75 oraz hale produkcji maszyn pełnoformatowych.<br />
Zwiedzano także zamek w Heidelbergu i Jarmark Bożonarodzeniowy na Starówce.<br />
Studenci z wizytą w Print Media Academy
Creative Park to strona internetowa stworzona przez firmę Canon, będąca źródłem dobrej zabawy i nieograniczonych możliwości tworzenia przestrzennych form dekoracji świątecznych, kart okolicznościowych, albumów oraz wszelkiego rodzaju szablonów. Canon Creative Park daje możliwość twórczego spędzania wolnego czasu z dzieckiem i całą rodziną, zapewniając radość oglądania, drukowania, wycinania, klejenia i składania różnorodnych wzorów. Stanowi miejsce kreatywnego wykorzystania produktów Canon Pixma – serii drukarek fotograficznych oferujących doskonałe efekty domowego wydruku fotografii i dokumentów. Posiadacze urządzeń Canon mają szansę dostępu do strefy Premium zawierającej dodatkowe zdjęcia i ilustracje.<br />
Twórcom Creative Park zależało na stworzeniu wygodnego i twórczego miejsca zabawy z obrazem, prezentowanym w setkach form, konwencji i stylów. Przedstawia łatwe sposoby tworzenia własnego kalendarza, zaproszenia, papieru listowego czy albumu bez większego zaangażowania, a tym bardziej wychodzenia z domu. <br />
Materiały przedstawione w Creative Park są dostępne za darmo dla każdego użytkownika. Posiadacze drukarek fotograficznych Canon Pixma mają jednak możliwość wyboru z bogatszych zasobów obrazów i wzorów. Creative Park Premium jest dedykowany użytkownikom urządzeń Canon, którym zostały udostępnione dodatkowe zasoby w postaci całej gamy zdjęć i ilustracji autorstwa cenionych na całym świecie fotografów i artystów. Osoby korzystające z Creative Park mogą liczyć na najwyższej jakości efekty wizualne przy zastosowaniu sprzętu drukującego Pixma i oryginalnych atramentów Canon. Daje to gwarancję trwałość i jakość wydruku, co finalnie wpływa na satysfakcję z pracy. Wszystkie elementy przedstawione w Creative Park można w prosty sposób pobrać i wydrukować. Wzory zawierają instrukcję montażu wybranego materiału. Na każdej stronie witryny znajduje się informacja „jak zrobić”, a w razie potrzeby można korzystać z automatycznej pomocy.<br />
Creative Park jest podzielony na kategorie tematyczne, co bardzo ułatwia szybkie wyszukanie konkretnego przedmiotu. Kategoria „prezenty i karty okolicznościowe” to idealne miejsce dla osób organizujących przyjęcia. Znajdziemy tu kartki, wzory zaproszeń, kopert, papeterii, okładek do płyt CD, ramek do zdjęć, a nawet pudełek na prezenty. Druga kategoria obejmuje m.in. trójwymiarowe modele przedstawiające zwierzęta, zabawki, dekoracje okolicznościowe, znane budowle świata, pojazdy oraz formy z dziedziny nauki o różnym stopniu trudności, dopasowanym do wieku użytkownika. Pod kolejną zakładką znajdziemy elementy graficzne pozwalające stworzyć album fotograficzny dla każdego członka rodziny. Obecnie mamy możliwość wyboru spośród kilkuset wzorów dostępnych w różnorodnych układach. Czwarta kategoria zawiera obrazy czerpiące z wielu konwencji artystycznych. Dzięki nim będziemy mogli stworzyć trójwymiarowe obrazy, reliefy, orgiami czy mozaiki. W sekcji „kalendarze” Canon udostępnił bogaty zestaw kalendarzy w rozmaitych formach przestrzennych, jak i szerokiej gamie kolorystycznej. Ostatnia kategoria to galeria fotograficzna, prezentująca zdjęcia w wysokiej rozdzielczości. Są to m.in. zdjęcia krajobrazów z odległych zakątków świata, obrazy natury, flory, fauny oraz zdjęcia ze świata sportu.<br />
Serwis znajduje się pod adresem: http://www.canon.com/c-park/<br />
<br />
<br />
Canon Creative Park
Szczecińska Agencja Edukacyjna zaprasza do udziału w XII Zimowej Konferencji Poligraficznej Bukowina Tatrzańska 2011 organizowanej pod hasłem „Barwa w druku od A do Z”. Odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej w Domu Zdrowia Rysy przy ul. Leśnej 20 (20 km od Zakopanego) w dniach 9/10–12 stycznia 2011 roku.<br />
Partnerem merytorycznym konferencji jest firma Frogimus, Partnerem – Portal PrintinPoland.com. Patronat medialny sprawuje „Świat DRUKU”.<br />
Konferencja adresowana jest do przedstawicieli drukarń i zakładów poligraficznych (druk offsetowy, cyfrowy, fleksograficzny), wydawnictw, firm handlowych i innych przedsiębiorstw działających w branży poligraficznej. Tematyka tegorocznej konferencji koncentruje się na zagadnieniach związanych ze standaryzacją, stabilnością barwy i kontrolą jakości druku. Przedstawione zostaną najnowsze rozwiązania w tym zakresie, stosowane w urządzeniach i technologiach przez wiodące firmy w branży poligraficznej. Konferencja jest doskonałym miejscem do zapoznania się z nowymi koncepcjami i rozwiązaniami, dyskusji, a także wymiany doświadczeń. A to wszystko w zimowej atmosferze Bukowiny Tatrzańskiej.<br />
W programie:<br />
- „Systemy standaryzacji i kontroli jakości druku” – Danuta Tyrowicz, Frogimus<br />
- „Heidelberg Remote Access Elite – innowacyjne rozwiązania zdalnej komunikacji drukarni z jej klientami” – Piotr Bogusz, Heidelberg Polska<br />
- „Systemy kontroli barwy w systemach produkcyjnych Konica Minolta” – Adam Bieniewski, Konica Minolta Business Solutions Polska<br />
- „Kompleksowe zarządzanie barwą – nowe spojrzenie. Kodak Flexcel NX” – Mariusz Geras, Kodak Polska<br />
- „Miejsce nowoczesnego zarządzania barwą w globalnej standaryzacji druku – nowe rodzaje oprogramowania i sposoby komunikacji”, X-Rite. <br />
<br />
Firma X-Rite jest sponsorem wspierającym konferencji.<br />
Spotkanie poprowadzone przez Roberta Kuczerę z firmy Michael Huber Polska poświęcone zostanie zagadnieniom standardów farbowych w druku offsetowym. Prezentacja, a następnie workshop, umożliwią zapoznanie się z tymi zagadnieniami oraz dyskusję wszystkich zainteresowanych uczestników konferencji.<br />
Dyrektor projektu targów Poligrafia, Jerzy Kaczmarek (Międzynarodowe Targi Poznańskie) zapozna uczestników konferencji z tematem „Poligrafia 2011 + Digital Printing Expo – wizja przyszłości nowej branży poligraficznej”.<br />
Przewidziane są wystąpienia firm-dostawców prezentujących oferowane przez nie urządzenia, materiały i technologie.<br />
Konferencji towarzyszą VII Zawody w narciarstwie alpejskim dla poligrafów o puchar firmy<br />
Michael Huber Polska HUBER SKI CUP BUKOWINA 2011.<br />
„Zapraszamy wszystkich poligrafów do udziału w konferencji. Mamy nadzieję, że po raz kolejny będzie ona doskonałą okazją do ciekawych spotkań i dyskusji oraz wypoczynku w miłej śnieżnej scenerii, np. podczas kuligu przy blasku pochodni” – zachęca Waldemar Światły.<br />
<br />
Informacje organizacyjne<br />
Koszt udziału w konferencji: 1185,00 zł od osoby, obejmuje zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, wyżywienie, udział w części merytorycznej, udział w części rekreacyjnej. Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 180,00 zł. Zakwaterowanie od dnia 9.01.2011 r. do 12.01.2011 r. Wyżywienie od kolacji w dniu 9.01.2011 r. do obiadu w dniu 12.01.2011 r.<br />
Zgłoszenia prosimy przesyłać faksem lub e-mail do 31.12.2011 r. Należność z tytułu udziału w konferencji należy przekazać do 4.01.2011 r. na konto: Multibank nr 71 1140 20017 0000 4802 0378 9450. Rabat dla klientów portalu PrintinPoland.com płacących abonament wynosi 5% (nie obejmuje dopłaty do pokoju 1-osobowego).<br />
Informacji udziela Waldemar Światły, tel. 608 082 657, tel/fax 56 660 80 17, e-mail:
<a href= mailto:saebiuro@emil.tnp.pl?subject= target= {target} >saebiuro@emil.tnp.pl</a> Konferencja poligraficzna w Bukowinie
Xerox Polska ogłosił wprowadzenie na rynek zmodyfikowanego i ulepszonego cyfrowego systemu produkcyjnego iGen4. Przełomowy system iGen4 pojawił się na rynku w 2008 r., do tej pory skorzystało wiele setek klientów, tworząc miliardy przynoszących dochody wydruków. Teraz firma zaprezentowała jego wydajniejszą wersję. <br />
iGen4 EXP – najnowszy model skonstruowany na bazie nagradzanej platformy iGen4 – zapewnia użytkownikom natychmiastowy wzrost wydajności ze względu na obecność nowych opcji w zakresie przygotowania i wykończenia oraz obsługę arkuszy w największym dostępnym na rynku formacie.  <br />
Jak podaje producent, nowy system charakteryzuje się niemal o 50% większym arkuszem druku w porównaniu z urządzeniami konkurencyjnymi – co przekłada się na większą efektywność druku i zwiększone dochody klientów. Przyjmowanie zamówień na system Xerox iGen4 EXP już się rozpoczęło, a od 2011 r. użytkownicy będą mogli łatwo dokonywać konwersji tradycyjnych systemów iGen4 na system iGen4 EXP. <br />
Do podstawowych funkcji iGen4 EXP należą:<br />
- Największy format arkusza drukowego (36,4×66 cm) w swojej klasie – umożliwia realizację wymagających zadań, takich jak pełnowymiarowe, potrójnie składane broszury, karty pocztowe i karty z życzeniami lub bardzo duże okładki i obwoluty książek w formacie 36,4 na 66 cm. Drukowanie 40 arkuszy na minutę w większym formacie zasadniczo zwiększa prędkość drukowania systemu iGen4 do 120 obrazów w formacie A4 na minutę, podnosząc wydajność. Nośniki mogą być podawane ze zmodyfikowanego podajnika papieru lub systemu podawania rolowego. Układarka Multigraf odbiera duże wydruki i układa je w wyjmowanych koszach w celu ułatwienia transportu do dalszego wykańczania, tj. przycinania, powlekania i lub innych opcji wykańczających.<br />
- Zautomatyzowane rozwiązanie Web-to-finish – realizacja obiegu pracy bez ingerencji ludzkiej. Od początku 2011 r. cały proces od złożenia zamówienia do produktu końcowego będzie mógł przebiegać bez ręcznego konfigurowania czy innego rodzaju interwencji. Rozwiązanie wykorzystuje funkcję Xerox FreeFlow Digital Workflow Collection, jak również oprogramowanie i opcje wykańczające oferowane przez partnerów biznesowych Xeroksa, aby usprawnić proces produkcji od chwili złożenia zamówienia, szybko zmieniając i synchronizując wskazówki dotyczące produkcji, w zależności od potrzeb. <br />
- Integracja z mechanizmem drukowania Adobe PDF – zapewnia szybkie i niezawodne drukowanie natywnych plików Adobe PDF. Rozszerzone opcje przygotowania do druku ułatwiają dostęp i odwzorowanie kolorów dodatkowych oraz przezroczystości, co ogranicza cykle korekty. <br />
<br />
Xerox wprowadza iGen4 EXP
W ramach programu SmartWood organizacji Rainforest Alliance NEPCon wykonał audyt w firmie Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz w Wasilkowie. W efekcie wykonanej oceny kontroli pochodzenia produktu przyznano firmie certyfikat FSC (Forest Stewardship Council) o numerze SW-COC-005214, obowiązujący od 22 listopada 2010 r. do 21 listopada 2015 r.<br />
Drukarnia Perfekt została założona przez Janusza Macieja Banasiewicza w roku 1987. Pierwszą siedzibą drukarni były pomieszczenia gospodarcze przy ul. Słomianej w Warszawie. W 2001 roku powstała nowoczesna drukarnia przy ul. Przemysłowej w Wasilkowie koło Białymstoku. Dzisiaj Perfekt to dwie drukarnie (druga w Warszawie, przy ul. Połczyńskiej) 12 tys. m2 powierzchni produkcyjnej oraz tysiąc powierzchni administracyjno-biurowej. W oddawanych do użytku halach instalowany jest nowoczesny park maszynowy: wielozespołowe, arkuszowe maszyny drukujące i linie introligatorskie. Strategicznymi partnerami Perfektu w tym zakresie są firmy Heidelberg, Müller Martini oraz Kolbus.<br />
Drukarnia specjalizuje się w druku akcydensów i książek. Firma oferuje bogatą ofertę dotyczącą oprawy i uszlachetnień po druku oraz bardzo krótkie terminy druku prac. Głównymi klientami drukarni są duże wydawnictwa krajowe i zagraniczne oraz agencje reklamowe i korporacje. Misją firmy jest wysoka jakość wykonywanych prac i krótkie terminy realizacji. W trosce o klienta Drukarnia Perfekt Janusz Banasiewicz wprowadziła system zarządzania jakością ISO 9001:2008 i środowiskiem ISO 14001:2005 oraz uzyskała certyfikat FSC.<br />
<br />
Certyfikat FSC dla Drukarni Perfekt
Firma Hunkeler poinformowała, że podczas targów Innovationdays 2011, które odbędą się w Lucernie w dniach 14–17 lutego, będzie można odwiedzić stoiska ponad 70 wystawców prezentujących na powierzchni obejmującej 5000 m2 rozwiązania z różnych obszarów branży poligraficznej – prepressu, procesu druku i wykończenia. <br />
Aby wziąć udział w imprezie, można zarejestrować się na stronie internetowej www.innovationdays.hunkeller.ch/registration<br />
Hunkeler Innovationdays 2011
Więcej...
więcej  Ostatnia: 
Ostatnie wątki:
Więcej...
Brak ankiety

Wyniki

Inne Ankiety
Wszelkie prawa zastrzeżone dla Świat Druku     powered by eZ Publish, createdy by Krokus Sp. z .o.o